Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Sołectwa


Załącznik Nr 1 do uchwały

Nr XIV/116/03 Rady Gminy Rewal

z dnia 29 października 2003 roku

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Sołectwa brzmi: Sołectwo Niechorze.

§ 2. 1. Sołectwo Niechorze jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Rewal.

2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Niechorze działa na podstawie przepisów w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568);

2) uchwały Nr III/23/02 Rady Gminy w Rewalu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Rewal i uchwały Nr VI/60/03 Rady Gminy z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie Statutu Gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 2, poz. 45 i Nr 30, poz. 433);

3) niniejszego statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Niechorze.

§ 4. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, jego osobowość społeczno-gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej gminy.

ROZDZIAŁ II

Organizacja i zakres działania

§ 5. 1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie;

2) sołtys.

2. Zebranie wiejskie może powołać stałe lub doraźne komisje określając zakres ich działania.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

1) Sołtys jest organem wykonawczym. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 7. 1. Do zadań Sołectwa Niechorze należy:

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

4) tworzenie pomocy społecznej;

5) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 grudnia 2003 r., znak: PN.2.MN.0911-243/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 7 ust. 1 pkt 5 Statutu)

6) opiniowanie działań inwestycyjno-remontowych na terenie sołectwa;

7) występowanie z propozycjami i potrzebami oraz wnioskami do Rady Gminy w sprawach sołectwa.

2. Samorządowi mieszkańców sołectwa może być powierzone zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiącego własność gminy, odrębnymi uchwałami Rady Gminy.

§ 8. Zadania określone w § 7 Sołectwo realizuje w szczególności przez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, zwłaszcza w sprawach:

a) planu zagospodarowania przestrzennego,

b) budżetu na dany rok;

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

5) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 9. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 grudnia 2003 r., znak: PN.2.MN.0911-243/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 9 Statutu)

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

ROZDZIAŁ III

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 11. 1. Zebranie wiejskie do przeprowadzenia pierwszych w nowej kadencji wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy określa miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego oraz wyznacza za zgodą Przewodniczącego Rady Gminy - spośród radnych Sołectwa - Przewodniczącego Zebrania Wyborczego, oraz wyznacza pracownika samorządowego do obsługi zebrania.

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 12. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu, w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji rejestru wyborców.

4. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, obowiązkiem uczestników zebrania jest podpisywanie listy obecności, na podstawie której stwierdza się quorum.

§ 13. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana - w głosowaniu jawnym - spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, jego współmałżonek, rodzeństwo, zstępni i wstępni.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) ogłoszenie wyników wyborów;

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz Przewodniczący Zebrania.

§ 14. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa posiadających prawo wyborcze do Rady Gminy.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.

§ 15. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 16. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczątką Rady Gminy.

2. Na karcie do głosowania głosujący wpisują nazwisko wybranego przez siebie kandydata, w przypadku wyboru Sołtysa i kandydatów, w przypadku wyboru do Rady Sołeckiej (w ilości nie większej niż skład rady).

3. Nieważne są głosy na kartach:

1) całkowicie przedartych;

2) innych niż ustalone w ust. 1;

3) na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

5. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów - głosowanie przeprowadza się ponownie.

6. Uprawnieni mieszkańcy sołectwa mogą składać protesty wyborcze w terminie 14 dni od daty wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej - do Rady Gminy. Rada Gminy zawiadamia wyborców o uwzględnieniu bądź odrzuceniu protestu. Po uwzględnieniu protestu Wójt Gminy wyznacza nowy termin wyborów.

§ 17. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

3. Sołtys lub członkowie Rady Sołeckiej mogą sami ustąpić z pełnienia swojej funkcji przed upływem kadencji.

4. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa bądź członków Rady Sołeckiej może wystąpić do zebrania wiejskiego:

1) Komisja Rewizyjna Rady Gminy;

2) co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania;

3) Wójt Gminy poprzez zwrócenie się do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;

4) Sołtys w odniesieniu do członków Rady Sołeckiej.

5. Kolejny wniosek o odwołanie można złożyć nie wcześniej niż po upływie 12 m-cy od przeprowadzonego głosowania.

6. Odwołanie Sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem Rady Sołeckiej.

§ 18. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej przed upływem kadencji dokonuje zebranie wiejskie, zwołane tylko przez Wójta Gminy.

8. Wybory dla uzupełnienia Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane przez Sołtysa.

9. Ponowne wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w/g zasad ustalonych w tym rozdziale, w terminie 3 m-cy od powzięcia informacji w tej sprawie.

ROZDZIAŁ IV

Zakres działania organów sołectwa

Zebranie wiejskie

§ 19. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Rady Sołeckiej;

3) na żądanie co najmniej 1/20 uprawnionych do udziału w zebraniu;

4) na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy;

5) na wniosek Wójta Gminy.

§ 20. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w sołectwie, w terminie 7 dni przed planowaną datą jego odbycia.

3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek:

1) Mieszkańców;

2) Rady Gminy;

3) Wójta Gminy

winno odbyć się w terminie 7 dni od złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

4. W przypadku niezwołania zebrania w w/w terminie przez Sołtysa - zebranie zwołuje Wójt Gminy.

§ 21. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu, bez względu na frekwencję.

2. W przypadku trwałej nieobecności Sołtysa (powyżej 30 dni) lub choroby - zebranie zwołuje członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Wójta Gminy.

3. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach - zebranie wiejskie ustala inną osobę spośród obecnych, wybraną w głosowaniu jawnym.

4. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego zebranie.

5. Tematykę zebrania oraz referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu zapewnia Sołtys.

§ 22. 1. Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z ustaleniami w ust. 2.

2. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", głosy wstrzymujące są pomijane.

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

1) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 grudnia 2003 r., znak: PN.2.MN.0911-243/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 22 ust. 3 pkt 1 Statutu)

5. Obrady zebrania są protokołowane.

6. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys lub prowadzący zebranie i protokolant.

7. Uchwały i wnioski podejmowane przez Sołectwo nie mogą naruszać uprawnień innych podmiotów.

8. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez głosujących i biorących w zebraniu, podjęte uchwały i wnioski oraz opinie Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy najpóźniej do 7 dni od daty zebrania. Wójt Gminy zapewnia ich realizację, jeżeli nie naruszają interesu Gminy, są podjęte w trybie określonym niniejszym statutem, spełniają wszelkie wymogi formalno-prawne i są zgodne z obowiązującymi przepisami. O sposobie załatwienia uchwał, wniosków Wójt informuje Sołtysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z zebrania wiejskiego.

9. W przypadku odmowy realizacji uchwał lub wniosków zebrania wiejskiego, a także braku odpowiedzi w ustalonym terminie - Sołectwo może wnieść sprzeciw do Rady Gminy, gdy uzna istniejący stan lub podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy i konkretne zarzuty.

10. W przypadku nieprzestrzegania ustaleń dotyczących terminów, dostarczenia niepełnej dokumentacji, Wójt powiadamia o powyższym Przewodniczącego Rady Gminy.

11. Przewodniczący Rady Gminy podejmuje interwencję dotyczącą ust. 8 i 9.

§ 23. Sołtys w okresie pełnienia funkcji korzysta z ochrony prawnej, przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 24. 1. Do kompetencji Sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich;

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej i jej przewodniczenie;

3) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy;

4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;

5) wpływanie na korzystanie aktywności mieszkańców sołectwa, służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie;

6) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

7) uczestnictwo w naradach i szkoleniach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta Gminy;

8) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej;

9) pełnienie funkcji męża zaufania w miejscowym środowisku;

10) informowanie mieszkańców o wszystkich istotnych sprawach dla sołectwa.

2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informacje o swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej.

§ 25. 1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach Rady Gminy i jej komisjach, oraz posiedzeniach zwoływanych przez Wójta Gminy.

2. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa.

3. Sołtysowi przysługuje dieta ustalona przez Radę Gminy za udział w pracach komisji i Rady Gminy.

§ 26. 1. Sołtys wykonuje czynności powierzone mu przez Radę Gminy w zakresie inkasa podatków lokalnych.

2. Za wykonywanie tych czynności otrzymuje prowizję, której wysokość określa Rada Gminy.

3. Wykonując obowiązki Sołtys trwale współpracuje z Radą Sołecką.

§ 27. 1. Rada Sołecka składa się z 6 osób. Liczbę osób ustala zebranie wiejskie.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie mniej niż raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy sołtys.

4. Rada Sołecka w szczególności:

1) współpracuje z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;

2) podejmuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności:

a) zakresie poprawy stanu sanitarnego,

b) porządku i estetyki miejscowości,

c) ochrony ppoż.,

d) organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

e) pomocy sąsiedzkiej,

f) organizowania imprez kulturalnych i sportowych,

g) walki z patologią społeczną;

3) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych - jeżeli zostaną przekazane do dyspozycji sołectwa;

4) wspomaga Sołtysa w organizowaniu wykonania uchwał zebrania wiejskiego;

5) współdziała z organizacjami społecznymi w sołectwie w celu wspólnej realizacji zadań.

ROZDZIAŁ V

Gospodarka finansowa sołectwa

§ 28. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej ustala się w ramach budżetu Gminy.

2. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu Gminy mogą być przeznaczone tylko na cele sołectwa określone w planie rzeczowo-finansowym sołectwa, zatwierdzonym przez Wójta Gminy.

3. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia Wójt Gminy.

4. Sołectwo może organizować na swoim terenie imprezy, wystawy, koncerty w ramach ogólnie obowiązujących przepisów.

§ 29. Sołtys i Rada Sołecka może wystąpić z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków na realizację zadań nie ujętych uprzednio w planie rzeczowo-finansowym.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 30. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną - pod kątem zgodności działania z prawem, celowości i gospodarności.

§ 31. O nieważności uchwały lub jej części orzeka Rada Gminy zawiadamiając o tym zebranie wiejskie.

§ 32. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz obowiązujących ustaw.

§ 33. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 16-01-2012 13:18:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 16-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 16-01-2012 13:18:50