Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Rewal Nr 20/2012

z dnia 06.03.2012r.

Konkurs Nr 2/2012


Na podstawie art.11, art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr  234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/143/12 Rady Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany w Rocznym programie współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi w roku 2012”


Wójt Gminy Rewal

72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19

O g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie : profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 r.

tytuł zadania: Program edukacyjny dla osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Rewal.

 

I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

Celem konkursu jest wyłonienie beneficjenta i powierzenie mu realizacji zadania publicznego w zakresie propagowania zdrowego, aktywnego trybu życia, aktywizacji społecznej wśród osób starszych. Realizacji przedsięwzięć zmierzających do wyeliminowania zagrożeń zdrowia. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II. Wysokość środków finansowych:

 Na realizację w/w zadania przeznacza się środki z budżetu Gminy Rewal w kwocie 50 000, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki.

1) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Rewal,

2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

3) dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

4) przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

2. W przypadku udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego wkładem własnym podmiotu realizującego zadanie oraz środkami z innych źródeł przeznaczonymi na realizację zadania nie mogą być środki finansowe pochodzące z dotacji z budżetu Gminy Rewal.

3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem trybów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie.

5. Wójt Gminy Rewal może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

 1. rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

 2. podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

 3. zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność czy rzetelność oferenta.

 1. Od podjętych przez Wójta Gminy decyzji nie przysługuje odwołanie.

 2. Wyniki konkursu będą podane niezwłocznie do publicznej wiadomości.

 3. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do:

  1. odwołania konkursu bez podania przyczyny i pozostawienia go bez rozstrzygnięcia,

  2. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego

6. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu może ulec wysokość dotacji. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

7. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą dotacji.

8. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych Gminy Rewal, wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu.

 IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1.  Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 15 grudnia 2012r. od dnia podpisania umowy,

z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

2. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone w wiążącej umowie.

Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25 ).

3. Podmiot składający ofertę na realizację zadania powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe oraz dostęp do bazy zapewniającej wykonanie zadania.

V. Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 28 marca 2012 roku w zamkniętej kopercie z adnotacją Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

tytuł zadania: Program edukacyjny dla osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

 • bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy Rewal ( w sekretariacie ) przy ul. Mickiewicza 19 w godz. od 8.00 do 15.30.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Rewalu (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

Wzór formularza oferty dodatkowo dostępny będzie na stronach internetowych Urzędu Gminy Rewal oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rewal, pok. Nr 105.

4. Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących - ważny 3 miesiące od daty wystawienia,

 2. statut organizacji lub jego kserokopię,

 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysku i strat oraz informacje dodatkowe)

działalności podmiotu za ostatni rok,

 1. wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność

z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Niespełnienie tego wymogu

spowoduje nieważność dokumentu.

 

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 30 marca 2012 roku.

 2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Rewal w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinia Komisji Konkursowej, której zadaniem jest rozpatrzenie i ocenienie złożonych ofert. Skład osobowy Komisji Konkursowej określa zarządzenie Wójta.

 3. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku jeśli okaże się, że:

  1. Rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie

  2. Podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych

  3. Zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność czy rzetelność oferenta.

 4. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Spełnienie wymogów formalnych

 2. Merytoryczne ( szczegółowy zakres zadania )

 3. Organizacyjne ( zasoby rzeczowe, kadrowe zapewniające wykonanie zadania, informacja o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę )

VII. Koszty realizacji zadania w roku poprzednim

Nie dotyczy

VIII. Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela p. Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska

tel. 91 / 38 49 025 w godz. 8.00-15.00, Urząd Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19, pok. nr 105.

Wójt Gminy Rewal

Robert Skraburski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie otwartego konkursu ofert.doc (DOC, 54.50Kb) 2012-03-06 14:53:04 2 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 06-03-2012 14:53:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 06-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 06-03-2012 15:17:35