Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Ogłoszenie

Wójta Gminy Rewal

z dnia 08 maja 2012r.

o naborze na wolne stanowisko urzędniczeNa podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. Nr 223, poz.1458) podaje się do publicznej wiadomości informację o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Rewal na:

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

W związku z powyższym ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na to stanowisko.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie

1 etat - pełny wymiar czasu pracy

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. wykształcenie wyższe,

  4. brak skazania kandydata prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska , zarządzanie i marketing oraz ekonomia,

 2. mile widziany staż na podobnym stanowisku w administracji publicznej,

 3. znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu,

 4. znajomość ustawy prawo ochrony środowiska,

 5. znajomość ustawy o odpadach,

 6. znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 7. znajomość obsługi komputera (MS OFFice, exel, internet, poczta elektroniczna),

 8. umiejętność pracy w zespole,

 9. wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność, komunikatywność,

 10. prawo jazdy kat. B + samochód,

 11. znajomość co najmniej jednego języka obcego.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

 2. Wykonywanie obowiązkowych zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami.

 3. Opracowywanie i aktualizowanie dokumentów strategicznych dotyczących gospodarki odpadami.

 4. Realizacja zadań związanych z wdrożeniem systemu odbierania odpadów komunalnych, z uwzględnieniem charakterystyki uwzględniającej, m.in. rodzaj zabudowy, liczbę ludności.

 5. Tworzenie i prowadzenie bazy danych o właścicielach nieruchomości na terenie Gminy Rewal. Bieżący nadzór nad wprowadzaniem zmian w systemie informatycznym.

 6. Przygotowanie zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowanie tych odpadów, w tym analiza rodzajów odpadów, które powinny zostać ujęte w systemie, opracowanie harmonogramów odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów problematycznych.

 7. Nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowanych na podstawie umów zawieranych z gminą.

 8. Przeprowadzenie stosownych kontroli związanych z gospodarką odpadami. Sporządzanie protokołów z kontroli, przygotowywanie zarządzeń pokontrolnych, wystąpień i decyzji.

 9. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 10. Prowadzenie postępowania administracyjnego dot. wymierzania kar pieniężnych za naruszenie przepisów o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości porządku.

 11. Przygotowywanie materiałów do opracowań, raportów, komunikatów i statystyki z zakresu prowadzonych kontroli.

 12. Prowadzenie baz danych związanych z działalnością kontrolną.

 13. Koordynowanie działań związanych z selektywną zbiórka odpadów na terenie gminy Rewal.

 14. Prowadzenie akcji edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

 15. Realizacja i aktualizacja zadań oraz współpraca z Celowym Związkiem Gmin R-XXI w Nowogardzie.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys (CV),

  3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających wykształcenie,

  4. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,

  5. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy,

  6. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań , zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

  7. oryginał kwestionariusza osobowego,

  8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.

 1. Składanie dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  1. w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pok. Nr 6 ( sekretariat ) w godzinach pracy Urzędu,

  2. przesłać:

   1. drogą pocztową na adres Urzędu Gminy ( decyduje data stempla pocztowego )

   2. drogą elektroniczną na adres: ug@rewal.pl

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na

stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie w terminie do dnia 18

maja 2012r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie

będą rozpatrywane.

 1. Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Rewalu, rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 1. Uwagi

  1. Lista kandydatów, którzy złożyli oferty stanowi informację publiczną w zakresie objętych wymagań związanych ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

  2. Komisyjny wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu ofert i zapoznaniu się z ich treścią. W przypadku kiedy dane zawarte w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze - przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, po uprzednim zawiadomieniu.

  3. Wyniki z przeprowadzonego naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rewal.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal

4. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

5. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 91 38 49 022.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą   z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 08-05-2012 15:12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 08-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 08-05-2012 15:12:22