Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 57/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalania zasad przeprowadzania likwidacji

 

Zarządzenie Nr 57/2012
Wójta Gminy Rewal

z dnia 10 września 2012 r.

w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalania zasad przeprowadzania likwidacji.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Stałą Komisję Likwidacyjną do oceny, sprzedaży lub likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy Rewal, zwaną w dalszej części niniejszego zarządzenia „Komisją” w składzie: 

1) Przewodnicząca - Gradowska Barbara

2) Członek - Owczarek Mariusz 

3) Członek - Kozłowski Leszek 

4) Członek - Kalinkiewicz Wiesław 

 

2. Ocenie przez komisje podlegają składniki majątku ruchomego, które nie są wykorzystywane w realizacji zadań Urzędu Gminy w Rewalu, lub które nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny lub niemożność współpracy ze sprzętem typowym, albo które posiadają wady lub uszkodzenia, zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, całkowicie utraciły wartość użytkową, lub które są technicznie przestarzałe. 

§ 2. Upoważniam Komisję Likwidacyjną do przeprowadzenia likwidacji wszystkich składników majątku Gminy. 

§ 3. Do zadań Komisji należy : 

1) ocena składników majątku ruchomego, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia, w tym: 

- ustalenia stopnia zużycia składników majątku ruchomego, 

- przedkładanie Wójtowi Gminy propozycji dotyczących dalszego użytkowania albo zakwalifikowania składników majątku ruchomego do kategorii majątku zużytego lub zbędnego z przeznaczeniem do zagospodarowania 

§ 4. Ustalam następującą procedurę postępowania:

1. Osoba będąca użytkownikiem określonego składnika majątku zgłasza Przewodniczącemu Komisji Likwidacyjnej w formie pisemnej (Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia) potrzebę przeprowadzenia likwidacji. 

2. Przewodniczący Stałej Komisji Likwidacyjnej ustala skład zespołu likwidacyjnego w ilości nie mniejszej niż trzech członków, który o terminie i miejscu przeprowadzenia likwidacji zawiadamia użytkownika zgłoszonego do kasacji majątku. 

3. Komisja likwidacyjna dokonuje oceny przydatności składników majątku zgłoszonych przez Wnioskodawcę do likwidacji, wnioskuje o likwidację oraz wskazuje sposób przeprowadzenia likwidacji wraz z uzasadnieniem, 
lub uznaje, że wskazany składnik majątku nie podlega likwidacji i wskazuje sposób jego zagospodarowania na okoliczność czego sporządza wniosek z posiedzenia komisji, który zostaje przedstawiony do akceptacji Wójtowi Gminy Rewal (Załącznik nr 2 do zarządzenia). 

4. Przed podjęciem decyzji o likwidacji Komisja Likwidacyjna może zastrzec sobie konieczność przedłożenia przez wnioskodawcę ekspertyzy biegłego / rzeczoznawcy, a w przypadku braku zastrzeżeń wystarczy decyzja Wójta Gminy Rewal. 

5. Po zatwierdzeniu wniosku przez Wójta Gminy stanowiska Komisji rzeczowe składniki majątkowe: 

1) uznane za przydatne użytkowo Komisja może: 

a) przekazać nieodpłatnie w formie darowizny jednostkom budżetowym, 

b) umożliwi dokonanie zakupu osobom zainteresowanym wywieszając na okres 15 dni ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, 

2) nienadające się do zagospodarowania przekazuje do składnic surowców wtórnych lub dokonuje fizycznego zniszczenia kasacji i wywozi na składowisko śmieci lub dokonuje utylizacji urządzeń komputerowych i kserokopiarek oraz innych urządzeń elektrycznych przez firmy do tego uprawnione. 

6. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza w 3 egzemplarzach protokół, który powinien zawierać następujące dane ( Załącznik nr 3): 

1) Nazwa zlikwidowanego składnika majątkowego, 

2) Numer inwentarzowy, 

3) Ilość 

4) Uzasadnienie powodu likwidacji 

7. Przewodniczący Komisji przedkłada niniejszy protokół wraz drukiem LT/LN Wójtowi Gminy do zatwierdzenia. 

8. W terminie 15 dni od zakończenia czynności likwidacyjnych - jeden egzemplarz protokołu likwidacyjnego przekazuje osobie dysponującej danym składnikiem w celu dopełnienia obowiązku uaktualnienia ewidencji drugi wraz z dowodem LT/LN (Załącznik nr 4) przekazuje do Referatu Finansów, trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji komisji. 

§ 5. 1. Podstawą do ściągnięcia z ewidencji księgowej skasowanych rzeczowych składników majątku stanowi druk likwidacji „LT/LN” (Załącznik nr 4). 

2. Zabrania się samowolnego wyrzucania sprzętu i wyposażenia biurowego przed sporządzeniem likwidacji. 

§ 6. Wykonywanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji. 

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 maja 2012r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalania zasad przeprowadzania likwidacji. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Wójt Gminy 


Robert Skraburski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik_nr_1.pdf (PDF, 172.23Kb) 2012-09-13 08:22:00 1212 razy
2 zalacznik_nr_2.pdf (PDF, 148.07Kb) 2012-09-13 08:22:00 1034 razy
3 zalacznik_nr_3.pdf (PDF, 149.74Kb) 2012-09-13 08:22:00 973 razy
4 zalacznik_nr_4.pdf (PDF, 195.52Kb) 2012-09-13 08:22:00 1033 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 13-09-2012 08:22:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 13-09-2012 08:28:02