Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na zagospodarowanie plaży w Pogorzelicy


Załącznik: - Kopia mapy zasadniczej -

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZESTRZENNO - ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA PLAŻY W POGORZELICY

1. Organizator i założenia konkursu

Wójt Gminy w Rewalu Robert Skraburski, zwany dalej Organizatorem lub Zamawiającym, ogłasza konkurs na:

 • OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZESTRZENNO - ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA PLAŻY W POGORZELICY

Konkurs przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym regulaminie.

Przedmiotowe postępowanie nie podlega rygorom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

 

1.1. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji architektonicznej zagospodarowania plaży, strefy przybrzeżnej, dojścia do plaży oraz elementów infrastruktury plażowej wpływających na wzrost jej atrakcyjności pod względem użyteczności publicznej oraz estetyki.

1.2. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wybranemu wykonawcy (autorowi lub zespołowi autorskiemu) opracowanie projektu wykonawczego na realizację zagospodarowania infrastruktury plażowej - zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

2. Obowiązujące ustalenia merytoryczne.

  1. Przy wykonywaniu opracowania uczestnik konkursu zobowiązany jest uwzględnić:

 • Projektowany obszar plaży i strefy przybrzeżnej Pogorzelicy na odcinku 2300 m na wschód od kanału „Liwka”. Zakres opracowania wskazany został na załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 • Istniejącą infrastrukturę zejść plażowych i ciągów komunikacyjnych prowadzących do plaży.

 • Specyfikę Gminy Rewal dążącej do wyznaczenia nowych standardów obsługi ruchu turystycznego

 • Przepisy prawa i normy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Szczegółowe wytyczne rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych poszczególnych elementów

3. Treści zadania konkursowego:

Celem konkursu jest zaprezentowanie koncepcji zagospodarowania plaży, strefy przybrzeżnej i dojścia do plaży oraz elementów infrastruktury plażowej:

 • Wieże ratownicze - rozlokowane na plaży pełniące rolę punktu obserwacyjnego oraz punktu medycznego.

 • Przebieralnie plażowe - obiekty zapewniające intymność

 • Elementy informacyjno - reklamowe potrzebne do umieszczenia różnego rodzaju nośników reklamowych oraz znaków informacyjnych tworzących system bezpieczniej identyfikacji plaż.

 • Chodniki i podesty ułatwiające osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się po plaży.

 • Slip lub podjazd ( aluminiowy lub z tworzywa sztucznego ) do wodowania małych jednostek pływających ( skutery lub motorówki itp.) o minimalnej szerokości 2,5 m zlokalizowany przy ul. Morskiej

 • Tablice (gabloty) informacyjne - zawierające regulamin kąpieliska oraz informację o lokalizacji.

 • Platforma wypoczynkowa z magazynem na sprzęt ratowniczy.

 • Ciągi ewakuacyjne wzdłuż plaży - wolna strefa dla jednostek ratunkowych min. szer. 5 m

 • Stojaki na rowery

 • Lampy oświetlające plażę i kąpieliska ( świecące boje )

 • Kosze na śmieci (do selektywnej zbiórki odpadów)

 • Tablice ostrzegawcze o strefach niebezpiecznych na plaży ( falochrony, pirsy, przystanie morskie)

 • Oznakowanie zejść plażowych

 • Miejsca piknikowe

 • Strefy sztucznych ogni

 • Toalety, natryski ( w rejonie dojść na plaże )

 • Obiekty sezonowe: gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu, boiska sportowe, urządzenia rekreacyjne, wypoczynkowe

 • Rzeźby i instalacje przestrzenne

3.1. Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej.

 1. Część rysunkowa zawierająca:

A.1. tradycyjna forma opracowania - plansze na sztywnych podkładach umożliwiających ekspozycję ścienną formatu A 3;

A.2. elektroniczna forma opracowania - zapis w formacie pdf, jpg, dwg mile widziane animacje komputerowe z każdej strony.

    • B. Część opisowa zawierająca:

B.1. wyjaśnienie zasady przyjętej koncepcji w zakresie funkcjonalnym, architektonicznym innych uwarunkowań przestrzennych,

4. Wymagania ogólne.

4.1. Uczestnik konkursu przedstawia pracę zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym regulaminie .

Uczestnik konkursu ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszcza się składanie, w ramach jednej oferty, kilku koncepcji wariantowych (przewidujących różne koncepcje wykonania zadania) z zachowaniem postawionych wymagań (warunków minimalnych). 4.1. O dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają warunki:

a) posiadają wykształcenie wyższe architektoniczne lub plastyczne,

b) są studentami, studiów wyższych na tych kierunkach.

W przypadku Uczestnika mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, równorzędne wykształcenie, wiedzę i doświadczenie,

4.1. Uczestnicy konkursu pokrywają wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem prac.

4.2 Wymagania formalne, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu.

Dla uznania ważności praca konkursowa musi:

 • spełniać wszystkie wymagania niniejszego regulaminu;

 • zawierać wszystkie wymagane w niniejszych warunkach aktualne dokumenty, dostarczone w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika konkursu wraz z pieczątką imienną, a w przypadku jej nie posiadania należy złożyć czytelny podpis;

 • kserokopie dokumentów wymagają podpisu oraz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”;

Prace mogą być dostarczone osobiście lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal do 31 października 2012 r.

Prace doręczone po terminie nie uczestniczą w konkursie.

Praca konkursowa w postaci plansz, rysunków, opisów musi być oznaczona w prawym, górnym rogu w sposób trwały dowolną wybraną tą samą sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą. Oznakowanie należy umieścić w prawym górnym rogu dokumentu i opakowania z zachowaniem wysokości jednej cyfry - 1 cm, a długości całego oznakowania 6 cm.

Każde opakowanie należy opatrzyć stosowną liczbą rozpoznawczą jak wyżej oraz napisem:

Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania plaży ”.

Uczestnik konkursu wraz z pracą konkursową składa kartę identyfikacyjną oznaczoną napisem „karta”, która musi zawierać wypełnioną kartę autorską (Załącznik nr 2) zawierającą listę członków zespołu projektowego.

5. Przebieg konkursu

5.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową, składającą się z osób

powołanych przez Wójta Gminy Rewal.

5.2. Przyjęte do konkursu projekty zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową pod

względem funkcjonalności, innowacyjności, zgodności z zasadami regulaminu, a także

odzwierciedlenia turystyczno - wczasowego charakteru Gminy Rewal.

5.3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

5.4. Zamawiający przewiduje możliwość zaproszenia wybranych autorów projektów do drugiego etapu Konkursu, w którym zaproszeni uczestnicy zostaną poproszeni o „rozwinięcie” swoich propozycji. Przez określenie „rozwinięcie” rozumie się dostarczenie szczegółowszych informacji, w terminie 21 dni licząc od daty wysłania w formie elektronicznej, prośby przez Zamawiającego, o dodatkowe szczegóły pracy.

5.5. Posiedzenie Komisji Konkursowej w celu oceny zgłoszonych projektów oraz wyboru

zwycięskiego projektu odbędzie się w terminie do 30 dni od ostatecznej daty zgłaszania prac,

5.6. Decyzje Komisji zapadają większością głosów, są ostateczne i nie przysługuje od nich

odwołanie.

5.7. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania

zwycięskiego projektu, co jest równoznaczne z brakiem rozstrzygnięcia konkursu i rezygnacją z przyznania nagród.

5.8. Zastrzega się, że Komisja może dokonać warunkowego wyboru zwycięskiego projektu, tzn. uzależnić uznanie danego projektu za zwycięski od wprowadzenia przez uczestnika

konkursu określonych przez Komisję zmian projektu. Dokonanie przez uczestnika zmian

wymaganych przez Komisję i przedstawienie w ten sposób zmodyfikowanego projektu

skutkować będzie uznaniem zmodyfikowanego projektu za zwycięski.

5.9. Autor zwycięskiego projektu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wyborze jego

projektu oraz przyznaniu nagrody w formie pisemnej oraz telefonicznej nie później niż w

terminie 30 dni od dnia wyboru przez Komisję Konkursową zwycięskiego projektu.

Zawiadomienie określać będzie również miejsce i termin przekazania nagród. Informacja o

wynikach Konkursu zostanie opublikowana w miejscu ogłoszenia Konkursu (www.bip.rewal.pl)

6. Nagrody i pola eksploatacji

6.1. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4.000,00 z netto (słownie: cztery tysięcy złotych netto).

6.2. Organizator Konkursu (Zamawiający) przewiduje możliwość przyznania następujących

dodatkowych wyróżnień:

? I wyróżnienie 2.000,00 zł netto

? II wyróżnienie 1.000,00 zł netto

? III wyróżnienie 500,00 zł netto

Wypłata nagród i wyróżnień odbędzie się w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

6.3. Obowiązek poniesienia ewentualnych ciężarów o charakterze publiczno- prawnym związanych z otrzymaniem nagrody przez uczestnika konkursu spoczywa wyłącznie na tymże uczestniku.

6.4. W przypadku, gdy zwycięski projekt będzie projektem autorstwa więcej niż jednej osoby,

nagrody, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przyznane zostaną łącznie wszystkim współautorom.

6.5. Po wypłaceniu nagrody, Zamawiający przejmie na podstawie oświadczenia o prawach autorskich , autorskie prawa majątkowe do projektu

7.Postanowienia końcowe

7.1. Organizator ma prawo zmiany regulaminu konkursu.

7.2. Wszelkie wątpliwości odnośnie treści lub wykładni postanowień niniejszego regulaminu

w sposób wiążący rozstrzyga Komisja Konkursowa.

7.3. W przypadku pytań, uwag, zastrzeżeń uczestników konkursu co do niejasności lub

prawidłowości jego przebiegu, można zgłosić swoje ww opinie, w terminie 10 dni, licząc od

daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rewal Konkursu, na adres

Organizatora (ltylka@rewal.pl) z dopiskiem: „Koncepcja plaż”. Uwagi wniesione po tym

terminie nie będą rozpatrzone. Zgłoszone w prawidłowym terminie uwagi będą rozpatrzone

niezwłocznie przez Komisję Konkursową. Od decyzji Komisji Konkursowej odwołanie nie

przysługuje.

7.4. Osobą do kontaktów jest pracownik Organizatora p. Łukasz Tylka - ltylka@rewal.pl.

7.5. W terminie do 30 po ostatecznym rozstrzygnięciu Konkurs uczestnicy, którzy przesłali swoje projekty do konkursu, lecz zgłoszone przez nich projekty nie zostały wybrane jako

projekt zwycięski lub wyróżniony(e), mogą odbierać swoje prace w siedzibie Organizatora. Po

tym terminie prace zostaną protokólarnie zniszczone przez Komisję Konkursową.

7.6. Konkurs, którego zasady regulowane są niniejszym regulaminem, nie jest grą losową

w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

7.7. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, na stronie

internetowej www.bip.rewal.pl .

Za kapitułę konkursową

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Pogorzelica.cdr (CDR, 238.19Kb) 2012-10-02 08:16:39 743 razy
2 Pogorzelica.dwg (DWG, 401.00Kb) 2012-10-01 14:11:02 760 razy
3 Pogorzelica.pdf (PDF, 1.36Mb) 2012-10-01 14:11:02 885 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Szefs 01-10-2012 13:41:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Szefs 01-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Marta Szefs 02-10-2012 08:16:39