Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr1/2013


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia

Wójta Gminy Rewal Nr 1/2013

z dnia 02.01.2013r.

Konkurs Nr 1/2013

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/235/12 Rady Gminy Rewal z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013”

Wójt Gminy Rewal

72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO ZGŁASZANEGO DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT:

 1. Zwiększanie dostępności do programów z zakresu readaptacji społecznej, promowanie zdrowego stylu życia.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Na realizację ww. zadań Gmina Rewal przeznacza kwotę 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Rewal lub na rzecz Gminy Rewal,

 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

 3. dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

 4. posiadają doświadczenie oraz warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

 5. przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 1. W przypadku udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego wkładem własnym podmiotu realizującego zadanie oraz środkami z innych źródeł przeznaczonymi na realizację zadania nie mogą być środki finansowe pochodzące z dotacji z budżetu Gminy Rewal.

 2. Na stronie tytułowej oferty należy podać rodzaj zadania publicznego zgodny z nazwą rodzaju zadania publicznego wymienionego w Rozdziale I ogłoszenia, natomiast w Rozdziale II oferty (opis zadania) ust. 1 nazwa zadania należy podać szczegółową nazwę zadania realizowanego w ramach rodzaju zadania publicznego.

 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem trybów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 5. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Rewal. Skład osobowy Komisji Konkursowej określa zarządzenie Wójta Gminy.

 6. Oferty spełniające kryteria formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w ust. 6.

 7. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Rewal w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, której zadaniem jest rozpatrzenie i ocenienie złożonych ofert.

 8. Wójt Gminy Rewal może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

 1. rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

 2. podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

 3. zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność czy rzetelność oferenta.

 1. Od podjętych przez Wójta Gminy decyzji nie przysługuje odwołanie.

 2. Wyniki konkursu będą podane niezwłocznie do publicznej wiadomości.

 3. jt Gminy zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny i pozostawienia go bez rozstrzygnięcia,

 2. przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego

 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Rewal, a podmiotem wskazanym w zarządzeniu.

 2. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu może ulec wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

 3. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą dotacji.

 4. Z dotacji nie mogą być dofinansowane koszty niezwiązane z realizacją zadania, a w szczególności:

 1. remonty budynków,

 2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,

 3. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

 4. budowa, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

 5. działalność gospodarcza

 1. Wnioskowana kwota dotacji w przypadku wsparcia realizacji zadania nie może przekroczyć 90 % całości zadania.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Rewal oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal.

IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

  1. Przedmiotowe zadania mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. od dnia podpisania umowy z podmiotem, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

  2. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

  3. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:

 1. wykorzystanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz z zapisami umów stanowiących podstawę przekazania dotacji,

 2. prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych,

 3. oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku w Gminie Rewal” w sekretariacie Urzędu Gminy Rewal w godz. 8.00 - 15.30, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal lub korespondencyjnie na ww. adres w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 24 stycznia 2013 r.

  2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Rewalu ( nie bierze się pod uwagę daty stempla pocztowego ). Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

  3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

  4. Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

 2. statut organizacji;

 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności.

Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność, że dokument będzie traktowany jak nie dołączony do oferty.

VI. TERMINY, TRYB I KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT OFERTY:

 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do 31 stycznia 2013 r., a wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony konkurs.

 2. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne bądź złożone po terminie,

 2. nieodpowiadające zadaniom wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

 3. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,

 4. złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie,

 1. Oferty spełniające wymogi formalne, zostaną ocenione pod względem merytorycznym i powinny zawierać:

 1. szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,

 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej składającej ofertę,

 5. informację o posiadanych przez organizację zasobach rzeczowych i kadrowych, (czyli jakim sprzętem dysponuje, ilu ma pracowników, współpracowników lub wolontariuszy, którzy będą zaangażowani w realizację zadania), zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł, świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

VII. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA W ROKU POPRZEDNIM

W roku 2012 na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych, przekazano organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie środki finansowe z budżetu Gminy w łącznej kwocie 60 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

VIII. INFORMACJEDODATKOWE

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela p. Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska, Urząd Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19, pok. nr 105, tel. 91 38 49 025 w godz. 8.00-15.00.

Wójt Gminy Rewal

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 02-01-2013 14:54:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 02-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 02-01-2013 14:55:13