Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PLAŻOWEJ


 

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PLAŻOWEJ

1. Organizator i założenia konkursu


 

Wójt Gminy w Rewalu Robert Skraburski, zwany dalej Organizatorem lub Zamawiającym, ogłasza konkurs na:

 • OPRACOWANIE KONCEPCJI ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PLAŻOWEJ.

Konkurs przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym regulaminie.

Przedmiotowe postępowanie nie podlega rygorom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1.1. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji elementów infrastruktury plażowej wpływających na wzrost jej atrakcyjności pod względem użyteczności publicznej oraz estetyki.

1.2. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wybranemu wykonawcy (autorowi lub zespołowi autorskiemu) opracowanie projektu wykonawczego na realizację infrastruktury plażowej – zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

2. Obowiązujące ustalenia merytoryczne.

  1. Przy wykonywaniu opracowania uczestnik konkursu zobowiązany jest uwzględnić:

 • Specyfikę Gminy Rewal dążącej do wyznaczenia nowych standardów obsługi ruchu turystycznego

 • Przepisy prawa i normy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Szczegółowe wytyczne rozwiązań konstrukcyjno – technologicznych poszczególnych elementów

 • Oszacowanie kosztów zakupu poszczególnych elementów

3. Treści zadania konkursowego:

Celem konkursu jest zaprezentowanie koncepcji elementów infrastruktury plażowej:

 • Wieże ratownicze – rozlokowane na plaży pełniące rolę punktu obserwacyjnego

 • Przebieralnie plażowe - obiekty zapewniające intymność

 • Elementy informacyjno – reklamowe potrzebne do umieszczenia różnego rodzaju nośników reklamowych oraz znaków informacyjnych tworzących system bezpieczniej identyfikacji plaż.

 • Chodniki i podesty ułatwiające osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się po plaży.

 • Tablice (gabloty) informacyjne – zawierające regulamin kąpieliska oraz informację o lokalizacji.

 • Platforma wypoczynkowa z magazynem na sprzęt ratowniczy.

 • Stojaki na rowery

 • Kosze na śmieci (do selektywnej zbiórki odpadów)

 • Tablice ostrzegawcze o strefach niebezpiecznych na plaży ( falochrony, pirsy, przystanie morskie)

 • Oznakowanie zejść plażowych

 • Toalety, natryski ( w rejonie dojść na plaże )

 • Obiekty sezonowe: gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu, boiska sportowe, urządzenia rekreacyjne, wypoczynkowe

3.1. Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej.

 1. Część rysunkowa zawierająca:

A.1. tradycyjna forma opracowania – plansze na sztywnych podkładach umożliwiających ekspozycję ścienną formatu A 3;

A.2. elektroniczna forma opracowania – zapis w formacie pdf, jpg, dwg mile widziane animacje komputerowe z każdej strony.

B. Część opisowa zawierająca:

B.1. wyjaśnienie zasady przyjętej koncepcji w zakresie funkcjonalnym, architektonicznym innych uwarunkowań przestrzennych,

4. Wymagania ogólne.

4.1. Uczestnik konkursu przedstawia pracę zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym regulaminie .

Uczestnik konkursu ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszcza się składanie, w ramach jednej oferty, kilku koncepcji wariantowych (przewidujących różne koncepcje wykonania zadania) z zachowaniem postawionych wymagań (warunków minimalnych).

4.1. O dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają warunki:

a) posiadają wykształcenie wyższe architektoniczne lub plastyczne,

b) są studentami, studiów wyższych na tych kierunkach.

4.1. Uczestnicy konkursu pokrywają wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem prac.

4.2 Wymagania formalne, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu.

Dla uznania ważności praca konkursowa musi:

 • spełniać wszystkie wymagania niniejszego regulaminu;

 • zawierać wszystkie wymagane w niniejszych warunkach aktualne dokumenty, dostarczone w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika konkursu wraz z pieczątką imienną, a w przypadku jej nie posiadania należy złożyć czytelny podpis;

 • kserokopie dokumentów wymagają podpisu oraz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”;

Prace mogą być dostarczone osobiście lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal do 15 marca 2013 r.

Prace doręczone po terminie nie uczestniczą w konkursie.

Każde opakowanie należy opatrzyć napisem:

Konkurs na koncepcję elementów architektonicznych plaży ”.

5. Przebieg konkursu

5.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową, składającą się z osób

powołanych przez Wójta Gminy Rewal.

5.2. Przyjęte do konkursu projekty zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową pod

względem funkcjonalności, innowacyjności, zgodności z zasadami regulaminu, a także

odzwierciedlenia turystyczno – wczasowego charakteru Gminy Rewal.

5.3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

5.4. Zamawiający przewiduje możliwość zaproszenia wybranych autorów projektów do drugiego etapu Konkursu, w którym zaproszeni uczestnicy zostaną poproszeni o „rozwinięcie” swoich propozycji. Przez określenie „rozwinięcie” rozumie się dostarczenie szczegółowszych informacji, w terminie 21 dni licząc od daty wysłania w formie elektronicznej, prośby przez Zamawiającego, o dodatkowe szczegóły pracy.

5.5. Posiedzenie Komisji Konkursowej w celu oceny zgłoszonych projektów oraz wyboru

zwycięskiego projektu odbędzie się w terminie do 30 dni od ostatecznej daty zgłaszania prac,

5.6. Decyzje Komisji zapadają większością głosów, są ostateczne i nie przysługuje od nich

odwołanie.

5.7. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania

zwycięskiego projektu, co jest równoznaczne z brakiem rozstrzygnięcia konkursu i rezygnacją z przyznania nagród.

5.8. Zastrzega się, że Komisja może dokonać warunkowego wyboru zwycięskiego projektu, tzn. uzależnić uznanie danego projektu za zwycięski od wprowadzenia przez uczestnika

konkursu określonych przez Komisję zmian projektu. Dokonanie przez uczestnika zmian

wymaganych przez Komisję i przedstawienie w ten sposób zmodyfikowanego projektu

skutkować będzie uznaniem zmodyfikowanego projektu za zwycięski.

5.9. Autor zwycięskiego projektu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wyborze jego

projektu oraz przyznaniu nagrody w formie pisemnej oraz telefonicznej nie później niż w

terminie 30 dni od dnia wyboru przez Komisję Konkursową zwycięskiego projektu.

Zawiadomienie określać będzie również miejsce i termin przekazania nagród. Informacja o

wynikach Konkursu zostanie opublikowana w miejscu ogłoszenia Konkursu (www.bip.rewal.pl)

6. Nagrody i pola eksploatacji

6.1. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4.000,00 z netto (słownie: cztery tysięcy złotych netto).

6.2. Organizator Konkursu (Zamawiający) przewiduje możliwość przyznania następujących

dodatkowych wyróżnień:

· I wyróżnienie 2.000,00 zł netto

· II wyróżnienie 1.000,00 zł netto

· III wyróżnienie 500,00 zł netto

Wypłata nagród i wyróżnień odbędzie się w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

6.3. Obowiązek poniesienia ewentualnych ciężarów o charakterze publiczno- prawnym związanych z otrzymaniem nagrody przez uczestnika konkursu spoczywa wyłącznie na tymże uczestniku.

6.4. W przypadku, gdy zwycięski projekt będzie projektem autorstwa więcej niż jednej osoby,

nagrody, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przyznane zostaną łącznie wszystkim współautorom.

6.5. Po wypłaceniu nagrody, Zamawiający przejmie na podstawie oświadczenia o prawach autorskich , autorskie prawa majątkowe do projektu

7.Postanowienia końcowe

7.1. Organizator ma prawo zmiany regulaminu konkursu.

7.2. Wszelkie wątpliwości odnośnie treści lub wykładni postanowień niniejszego regulaminu

w sposób wiążący rozstrzyga Komisja Konkursowa.

7.3. W przypadku pytań, uwag, zastrzeżeń uczestników konkursu co do niejasności lub

prawidłowości jego przebiegu, można zgłosić swoje ww opinie, w terminie 10 dni, licząc od

daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rewal Konkursu, na adres

Organizatora (ltylka@rewal.pl) z dopiskiem: „Koncepcja plaż”. Uwagi wniesione po tym

terminie nie będą rozpatrzone. Zgłoszone w prawidłowym terminie uwagi będą rozpatrzone

niezwłocznie przez Komisję Konkursową. Od decyzji Komisji Konkursowej odwołanie nie

przysługuje.

7.4. Osobą do kontaktów jest pracownik Organizatora p. Łukasz Tylka – ltylka@rewal.pl.

7.5. W terminie do 30 po ostatecznym rozstrzygnięciu Konkurs uczestnicy, którzy przesłali swoje projekty do konkursu, lecz zgłoszone przez nich projekty nie zostały wybrane jako

projekt zwycięski lub wyróżniony(e), mogą odbierać swoje prace w siedzibie Organizatora. Po

tym terminie prace zostaną protokólarnie zniszczone przez Komisję Konkursową.

7.6. Konkurs, którego zasady regulowane są niniejszym regulaminem, nie jest grą losową

w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

7.7. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, na stronie

internetowej www.bip.rewal.pl.

Za kapitułę konkursową

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Tylka 05-02-2013 15:21:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Tylka 05-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Tylka 05-02-2013 15:21:55