Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protkół XXXIV

 

P R O T O K Ó Ł    Nr XXXIV / 13

 

XXXIV sesji Rady Gminy Rewal, która odbyła się w dniu 24 stycznia 2013 roku

w Urzędzie Gminy Rewal

 

Sesję rozpoczęto w dniu 24 stycznia 2013r. o godz. 10:10. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – p. Joanna Drzewińska - Dąbrowska.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obrady są prawomocne, bowiem uczestniczy 12 radnych – nieobecni radni p. Ryszard Gutowski, p. Kazimierz Kwiatkowski - usprawiedliwieni. Ustawowy skład Rady 15 osób – bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady – 8 osób, co stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwa.

 

Przewodnicząca Radyprzywitała zaproszonych gości, następnie poddała pod głosowanie protokoły z XXXII i XXXIII sesji bez odczytania.

Za przyjęciem protokołu z XXXII sesji głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Za przyjęciem protokołu z XXXIII sesji głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

 

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że podczas komisji wycofała projekt uchwały w sprawie: dzierżawy gruntu na przystani morskiej w Rewalu i przedstawiłaporządek obrad:

P O R Z Ą D E K  O B R A D

XXXIV SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 24.01.2013 roku

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2.       Przyjęcie protokołów z  XXXII i  XXXIII sesji Rady Gminy

3.       Przedstawienie porządku obrad

4.       Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji Rady Gminy

5.       Interpelacje radnych i zapytania sołtysów

6.       Projekt uchwały w sprawie: dzierżawy gruntu na przystani morskiej w Rewalu       

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

6.       Projekt uchwały w sprawie:wykonania prawa pierwokupu

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

7.       Projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy (Rewal)

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

8.       Projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy (Śliwin)

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

9.       Projekt uchwały w sprawie:zawarcia umów najmu

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

9.       Projekt uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

10.   Sprawozdanie z pracy Komisji Społeczno – Oświatowej za rok 2012.

11.   Wolne wnioski i zapytania

12.   Zakończenie obrad

  

Radny p. Adam Grzesiek złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 6 dot. projektu uchwały w sprawie wykonania prawa pierwokupu. P. Adam Grzesiek motywował wycofanie z porządku obrad tego projektu tym, iż zabrakło dokładnych informacji w tej sprawie.

Za wycofaniem tego punktu z porządku obrad głosowało 5 radnych, przeciw wycofaniu zagłosowało 6 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Projekt uchwały w sprawie wykonania prawa pierwokupu pozostaje w pkt. 6 porządku obrad.

P. Marcin Smoczyk poprosił o włączenie do porządku obrad sprawozdania z pracy Komisji Społeczno – Oświatowej za 2012r.  

Przewodnicząca Rady na prośbę p. radnego wniosła do porządku obrad sprawozdanie z pracy Komisji Społeczno – Oświatowej za 2012 rok.

P. Jan Trafny złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zawarcia umów najmu. P. Jan Trafny złożony wniosek motywował tym, iż materiały nie są rzetelnie przygotowane.

Za wycofaniem tego punktu z porządku obrad głosowało 4 radnych, przeciw głosowało 3 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosowania.

Projekt uchwały w sprawie zawarcia umów najmu został wycofany z porządku obrad i przeniesiony na następną sesję.

 

O godz. 10: 20na salę konferencyjną weszła radna miejscowości Pobierowo

 – p. Magdalena Balkowska- Nowak.

Odtąd na Sali konferencyjnej obecnych było 13 radnych.

 

Przewodnicząca Rady zmieniony porządek obrad poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Porządek obrad został przyjęty.

 

Ad.4 Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji Rady Gminy

P. Wójt- przekazał sprawozdanie z działalności od 20.12.2012r. do 24.01.2013r. w sprawozdaniu znalazły się informacje o:

- Rewitalizacji Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej,

- budynku Rokita II – „Chemiku”,

- rozstrzygniętych przetargach na:

                    - place zabaw w miejscowościach: Pustkowo, Pogorzelica, Niechorze,

        - solary, i urządzenie do plastiku (inwestycje współfinansowane z UE)

- zakończeniu zbiórki - azbestu – 300 tys. zł,

- audycie finansowym i energetycznym,

- rozpoczętych pracach na zmianę funkcji mariny na port rybacki,

- nowym ubezpieczycielu gminy, którym został Ergo Hestia,

- rozpoczęciu inwestycji tzw. kwartału w Pobierowie,

- zapłacie za wóz strażacki OSP z Pobierowa,

- rozstrzygniętym przetargu na urządzenia do oszczędzania energii,

- przetargu na nową stronę internetową, gdzie I etap został zakończony,

- złożonym wnioski na tzw. „Schetynówkę” – ul. Parkowa i centrum Niechorza,

- przetargu na amfiteatr – wpł. 2 oferty,

- przetargu ograniczonym na osiedle Kwiatów Polnych w Śliwinie,

-spotkaniu z syndykiem w sprawie Pogorzelicy,

- uczestniczeniu w WOŚP- gdzie zebrano 10 tys. przy „0” finansowym udziale gminy,

- odbytej Sesji Rady Powiatu w sali Rady Gminy Rewal.

 

Ad. 5. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów

P.  Marcin Smoczyk – „ temat ZUS-u wraca, zablokowane konta, Panie Wójcie kolejne pytanie co ponownie zamierzamy, czy jakieś kroki odnośnie kredytu bankowego, może wiemy coś więcej na ten temat?”.

P. Wójt –„ w tej sprawie poprosimy p. Skarbnika o odp. w wolnych wnioskach”..

P. Bogusław Woźniak – „ sprawa spółdzielni mieszkaniowej Przylesie . Na jakim etapie są sprawy związane z wystąpieniem z pozwem do sądu w sprawie tych że działek budowlanych?”

P. Wójt – „ostatecznej wersji proszę Państwa na pewno nie ma, padły jakieś od strony syndyka propozycje i od naszej strony również jakieś propozycje padły, ale p. syndyk reprezentuje i spółdzielnię i spółkę Lemar której jest udziałowcem dzięki temu spółdzielnia przystąpiła do spółki Lemar”.

P. Jacek Jędrzejko – „złożyłem na ręce Pana Wójta taki wniosek o skalkulowanie, zbadanie możliwości wybudowania schroniska dla zwierząt jako miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych, chciałbym aby odp. była skierowana do wszystkich radnych. Rozumiem, że sprawa wymaga głębszego przeanalizowania i jeśli taka odp. znalazłaby się do sesji kwietniowej byłbym bardzo wdzięczny”.

P. Andrzej Brzeziński – „ul. Dworcowa proszę Państwa, Panie Wójcie są niskie temperatury, prace drogowe trwają, czy jest jakieś zapewnienie, że nie wpłynie to na jakość tej drogi?”.

P. Wójt – schronisko to temat długo falowy, natomiast na temat Przylesia odp. udzieli p. prawnik Katarzyna Kurkierewicz w wolnych wnioskach”.

Pani Przewodnicząca przystąpiła do procedowania projektów uchwał.

Ad. 6.  Projekt uchwały w sprawie:wykonania prawa pierwokupu

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały negatywnie

przy 2 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały negatywnie przy 4 głosach przeciw i 1 głosem wstrzymującym.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwała poddała go pod głosowanie.

Przeciw projektowi uchwały głosowało 12 radny, 1 radny wstrzymał się od głosowania. Uchwała nie przeszła.

 

Ad. 7.    Projekt uchwały w sprawie:nadania nazwy ulicy (Rewal)

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych. (Radny Jan Trafny wyszedł z Sali konferencyjnej nie brał udziału w głosowani).

Uchwała została przyjęta jednogłośnie pozytywnie.

 

Ad. 8.    Projekt uchwały w sprawie:nadania nazwy ulicy (Śliwin)

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie

Przewodnicząca Rady bez odczytania projektu uchwały poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych. (Radny Jan Trafny wyszedł z Sali konferencyjnej nie brał udziału w głosowani).

Uchwała została przyjęta jednogłośnie pozytywnie.

 

 

Radny Jan Trafny powrócił na salę konferencyjną.

 

Ad. 9.    Projekt uchwały w sprawie:regulaminu utrzymania czystości i porządku na tereniegminy Rewal

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projekt uchwała poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych.

Uchwała została przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

 

O godz. 10:55 ogłoszono przerwę.

O godz. 11:05 wznowiono obrady.

 

Ad. 10. Sprawozdanie z pracy Komisji Społeczno – Oświatowej przedstawione przez Przewodniczącego Komisji za 2012 rok, stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 11. Wolne wnioski i zapytania

P. Jacek Jędrzejko – „ na stronie Rewala jest ulotka gotowa poświecona tej uchwale śmieciowej i tam na ostatnich miejscach jest taka informacja, że jeśli gmina wprowadzi stosowanie tej ustawy przed 1 lipca to mieszkaniec ma prawo do tego przystąpić, albo nie przystąpić i korzystać z dotychczasowego odbioru. Nie ma tam żadnej informacji, że do 1 lipca, jest to zapisane że może korzystać z dotychczasowego odbioru i koniec. Chodzi o to żeby nasi mieszkańcy błędnie tego nie rozumieli, że będą mogli zostać na starych zasadach. A może tak ma być, chyba że ja się mylę”.

P. Szymon Majewski – „informacja zostanie zmieniona”.

P. Przewodnicząca – poinformowała o ostatnich pismach które przedstawiła na ostatniej komisji dot. dzierżawy na plaży w Niechorzu.

P. Prawnik Katarzyna Kurkierewicz – udzieliła odp. na pytanie dot. Przylesia „Sprawa jest skomplikowana ze względu na to, że sąd zawiesił postępowanie. Uznał, że spółdzielnia która musi brać udział w tym postępowaniu nie ma osób uprawnionych do reprezentowania. Więc wystąpienie do sądu o ustanowienie kuratora dla spółdzielni, dopiero z ustanowionym kuratorem można wznowić postępowanie. Niestety to wydłuży postępowanie”.

 

 

 

Ad. 12. Zakończenie obrad

O godz. 11:25 zakończono obrady XXXIV Sesji Rady Gminy.

 

Protokółował                                                                                        Przewodnicząca Rady

 

…………………………………………                                                                  …………………………………………

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 07-03-2013 11:59:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 07-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-03-2013 11:59:59