Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System Informacji Miejskiej

Regulamin konkursu projektu systemu informacji miejskiej oraz wykreowanie identyfikacji wizualnej Gminy Rewal”.

Cel konkursu.

  1. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego projektu systemu informacji miejskiej oraz wykreowanie identyfikacji wizualnej Gminy Rewal, wpływającej na wzrost jej atrakcyjności z uwzględnieniem znaków dla pieszych, punktów informacyjnych oraz elementów wpływających na ułatwienie orientacji w terenie. Stworzenie powszechnej informacji dla turystów obejmującej główne atrakcje Gminy oraz punkty docelowe takie jak: hotele, zabytki oraz miejsca użyteczności publicznej.

  2. Wybranemu wykonawcy (autorowi lub zespołowi autorskiemu) może zostać udzielone zamówienie publiczne, na opracowanie projektu wykonawczego na realizację projektu systemu informacji miejskiej oraz identyfikacji wizualnej Gminy Rewal– zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

 1. Obowiązujące ustalenia merytoryczne.

1. Przy wykonywaniu opracowania uczestnik konkursu zobowiązany jest uwzględnić:

 1. analizę istniejących dokumentów i materiałów mogących mieć wpływ na kształt
  systemu tj. logo turystyczne

 2. specyfikę Gminy Rewal przy wyznaczeniu turystycznego systemu informacji Gminy

 3. przepisy prawa i normy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. szczegółowe wytyczne rozwiązań konstrukcyjno – technologicznych
  poszczególnych nośników.

 5. propozycję harmonogramu wdrażania poszczególnych elementów

 6. wskazanie czynności, podjęcie których jest niezbędne w celu prawidłowego
  zarządzania i utrzymania przedmiotowego systemu.

g) oszacowanie ilości poszczególnych nośników informacji

h)Oszacowanie kosztów budowy poszczególnych elementów

 

  1. Treści zadania konkursowego:

Celem konkursu jest zaprezentowanie projektu systemu informacji miejskiej oraz wykreowanie identyfikacji wizualnej Gminy Rewal zgodnego z ideą „Gmina Rewal – Natchnieni słońcem”, zawierającej co najmniej następujące elementy:

 • Witacze – przewidziana lokalizacja przy głównych drogach dojazdowych do Gminy

 • Tablice z nazwami ulic z zachowaniem indywidualnej stylistyki dla każdej z miejscowości Gminy.

 • Tablice wskazujące kierunek do m.in. plaż, obiektów sportowych, obiektów użyteczności publicznej, zabytków, parkingów z elementami graficznymi.

 • Panele informacyjne z planem miejscowości, z zaznaczeniem ważniejszych budynków w formie grafik – przewidziana lokalizacja w centrum miejscowości.

 • Panele reklamowe z informacją o zakwaterowaniu, noclegach wyżywieniu – przewidywana lokalizacja - przy drogach dojazdowych do poszczególnych miejscowości oraz przy głównych ulicach w poszczególnych miejscowościach.

 • Panele ( słupy) ogłoszeniowe.

 • Mobilne punkty informacji turystycznej w centralnych punktach w każdej miejscowości.

II Warunki formalne.

 1. Obowiązujący zakres rzeczowy opracowania i sposób prezentacji.

  1. Wymagania ogólne.

Uczestnik konkursu przedstawia pracę zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym regulaminie .

Uczestnik konkursu ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszcza się składanie, w ramach jednej oferty, kilku koncepcji wariantowych (przewidujących różne koncepcje wykonania zadania) z zachowaniem postawionych wymagań (warunków minimalnych).

Uczestnicy konkursu pokrywają wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem prac. Praca konkursowa w części opisowej sporządzona zostanie w całości w języku polskim — pod rygorem nieważności. Ewentualne dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie materiały i opracowania nie objęte poniższym zakresem rzeczowym i formą opracowania nie będą rozpatrywane przez Sąd Konkursowy.

  1. Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej.

 1. Część rysunkowa zawierająca:

 

A.2. skala opracowania projektu systemu informacji i identyfikacji wizualnej Gminy Rewal – skala 1:20

A.4. tradycyjna forma opracowania – plansze na sztywnych podkładach umożliwiających ekspozycję ścienną formatu A 3;

A.5. elektroniczna forma opracowania – zapis w formacie pdf, jpg, mile widziane wizualizacje.

B. Część opisowa zawierająca:

B.1. wyjaśnienie zasady przyjętej koncepcji w zakresie funkcjonalnym, architektonicznym oraz innych uwarunkowań przestrzennych,

B.2. szacunkowy maksymalny koszt realizacji inwestycji wg kalkulacji własnej
w poziomie cen - II kwartał 2012 r. (należy zsumować koszt projektu i koszt wykonania budowy na podstawie projektu).

Wymagania formalne, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu.

  1. Dla uznania ważności praca konkursowa musi:

 • spełniać wszystkie wymagania niniejszego regulaminu;

 • zawierać wszystkie wymagane w niniejszych warunkach aktualne dokumenty, dostarczone w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika konkursu wraz z pieczątką imienną, a w przypadku jej nie posiadania należy złożyć czytelny podpis;

 • kserokopie dokumentów wymagają podpisu oraz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”;

  1. Prace konkursowe należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach z zachowaniem anonimowości. W opakowaniu może znajdować się tylko jedna praca.

  2. Prace mogą być dostarczone osobiście lub pocztą na adres:
   Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19,72-344 Rewal do dnia 15 maja 2013r.

  3. Prace doręczone po terminie nie uczestniczą w konkursie.

  4. Praca konkursowa w postaci plansz, rysunków, opisów musi być oznaczona
   w prawym, górnym rogu w sposób trwały dowolną wybraną tą samą sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą. Oznakowanie należy umieścić w prawym górnym rogu dokumentu i opakowania z zachowaniem wysokości jednej cyfry - 1 cm, a długości całego oznakowania 6 cm.

Każde opakowanie należy opatrzyć stosowną liczbą rozpoznawczą jak wyżej oraz napisem:

Konkurs na projekt systemu informacji miejskiej oraz wykreowanie identyfikacji wizualnej Gminy Rewal”.

Uwaga:

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania opakowania pracy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie prac lub ich przedterminowe otwarcie.

4. Przebieg konkursu

4.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową, składającą się
z osób powołanych przez Wójta Gminy Rewal.

4.2. Przyjęte do konkursu projekty zostaną poddane ocenie przez Komisję
Konkursową pod względem funkcjonalności, innowacyjności, zgodności
z zasadami regulaminu, a także odzwierciedlenia turystyczno – wczasowego
charakteru Gminy Rewal.

4.3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie
podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

4.4. Zamawiający przewiduje możliwość zaproszenia wybranych autorów projektów
do drugiego etapu Konkursu, w którym zaproszeni uczestnicy zostaną poproszeni
o „rozwinięcie” swoich propozycji. Przez określenie „rozwinięcie” rozumie się
dostarczenie szczegółowszych informacji, w terminie 21 dni licząc od daty
wysłania w formie elektronicznej, prośby przez Zamawiającego, o dodatkowe
szczegóły pracy.

4.5. Posiedzenie Komisji Konkursowej w celu oceny zgłoszonych projektów oraz
wyboru zwycięskiego projektu odbędzie się w terminie do 30 dni od ostatecznej
daty zgłaszania prac,

4.6. Decyzje Komisji zapadają większością głosów, są ostateczne i nie przysługuje od
nich odwołanie.

4.7. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia
i wytypowania zwycięskiego projektu, co jest równoznaczne z brakiem
rozstrzygnięcia konkursu i rezygnacją z przyznania nagród.

4.8. Zastrzega się, że Komisja może dokonać warunkowego wyboru zwycięskiego
projektu, tzn. uzależnić uznanie danego projektu za zwycięski od wprowadzenia
przez uczestnika konkursu określonych przez Komisję zmian projektu. Dokonanie
przez uczestnika zmian wymaganych przez Komisję i przedstawienie w ten sposób
zmodyfikowanego projektu skutkować będzie uznaniem zmodyfikowanego
projektu za zwycięski.

4.9. Autor zwycięskiego projektu zostanie powiadomiony przez Organizatora
o wyborze jego projektu oraz przyznaniu nagrody w formie pisemnej oraz
telefonicznej nie później niż w terminie 30 dni od dnia wyboru przez Komisję
Konkursową zwycięskiego projektu. Zawiadomienie określać będzie również
miejsce i termin przekazania nagród. Informacja o wynikach Konkursu zostanie
opublikowana w miejscu ogłoszenia Konkursu (www.bip.rewal.pl)

5. Nagrody i pola eksploatacji

5.1. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10.000,00
zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto). Wypłata nagród i wyróżnień
odbędzie się w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

5.2. Obowiązek poniesienia ewentualnych ciężarów o charakterze publiczno-
prawnym związanych z otrzymaniem nagrody przez uczestnika konkursu
spoczywa wyłącznie na tymże uczestniku.

5.3. W przypadku, gdy zwycięski projekt będzie projektem autorstwa więcej niż jednej
osoby, nagrody, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przyznane
zostaną łącznie wszystkim współautorom.

5.4. Po wypłaceniu nagrody, Zamawiający przejmie na podstawie oświadczenia
o prawach autorskich , autorskie prawa majątkowe do projektu.

6.Postanowienia końcowe

6.1. Organizator ma prawo zmiany regulaminu konkursu.

6.2. Wszelkie wątpliwości odnośnie treści lub wykładni postanowień niniejszego
regulaminu w sposób wiążący rozstrzyga Komisja Konkursowa.

6.3. W przypadku pytań, uwag, zastrzeżeń uczestników konkursu co do niejasności
lub prawidłowości jego przebiegu, można zgłosić swoje ww opinie, w terminie
10 dni, licząc od daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Rewal Konkursu, na adres Organizatora (mszefs@rewal.pl ) z dopiskiem:
„Konkurs na projekt systemu informacji miejskiej oraz wykreowanie
identyfikacji wizualnej Gminy Rewal. Uwagi wniesione po tym
terminie nie będą rozpatrzone. Zgłoszone w prawidłowym terminie uwagi będą
rozpatrzone niezwłocznie przez Komisję Konkursową. Od decyzji Komisji
Konkursowej odwołanie nie przysługuje.

6.4. Osobą do kontaktów jest pracownik Organizatora p. Marta Szefs
– mszefs@rewal.pl.

6.5. W terminie do 30 dni po ostatecznym rozstrzygnięciu Konkurs uczestnicy, którzy
przesłali swoje projekty do konkursu, lecz zgłoszone przez nich projekty nie
zostały wybrane jako projekt zwycięski lub wyróżniony(e), mogą odbierać swoje
prace w siedzibie Organizatora. Po tym terminie prace zostaną protokólarnie
zniszczone przez Komisję Konkursową.

6.6. Konkurs, którego zasady regulowane są niniejszym regulaminem, nie jest grą
losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach
wzajemnych.

6.7. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku,

na stronie internetowej www.bip.rewal.pl.

 

                                                             Za kapitułę konkurskową

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Regulamin Konkursu.pdf (PDF, 183.54Kb) 2013-03-08 14:14:53 929 razy
2 Rewal_Ksiega_Znaku.pdf (PDF, 10.97Mb) 2013-03-08 14:14:53 1029 razy
3 Karta identyfikacyjna.doc (DOC, 17.00Kb) 2013-03-08 14:14:53 899 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Tylka 08-03-2013 14:14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Szefs 08-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Tylka 12-06-2013 15:07:06