Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół XXXVII

 P R O T O K Ó Ł    Nr XXXVII / 13

 

XXXVII sesji Rady Gminy Rewal, która odbyła się w dniu 10 kwietnia 2013 roku

w Urzędzie Gminy Rewal

 

Sesję rozpoczęto w dniu 10 kwietnia 2013r. o godz. 10:10. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – p. Joanna Drzewińska - Dąbrowska.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obrady są prawomocne, bowiem uczestniczy 13 radnych – nieobecni radni p. Magdalena Balkowska - Nowak, p. Piotr Lęcznar - usprawiedliwieni. Ustawowy skład Rady 15 osób – bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady – 8 osób, co stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwa.

 

Przewodnicząca Rady przywitała zaproszonych gości i poprosiła wszystkich o powstanie i uczczenie   minutą ciszy  III Rocznicy tragedii w Smoleńsku.

Następnie poddała pod głosowanie protokół  z XXXV  sesji bez odczytania.

Za przyjęciem protokołu z XXXV sesji głosowało 9 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosowania.

Przewodnicząca Rady  przedstawiła porządek obrad

P O R Z Ą D E K  O B R A D

XXXVII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 10.04.2013 roku

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2.       Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy

3.       Przedstawienie porządku obrad

4.       Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów

5.       Projekt uchwały  uchylającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

6.      Projekt uchwały w sprawie:wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

7.       Projekt uchwały w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

 

 

8.       Projekt uchwały w sprawie:regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

9.       Projekt uchwały w sprawie:wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

10.  Projekt uchwały w sprawie:terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

11.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

12.   Wolne wnioski i zapytania

13.   Zakończenie obrad

Pani Sekretarz poinformowała o zmianie kolejności projektów uchwał w przedstawionym porządku obrad od tego, który radni otrzymali. Poinformowała również dlaczego znalazł się w porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej - zmiana ta dotyczy wprowadzenia karty porządkowej.

P. Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk – „ ja mam pytanie odnośnie pkt. 8 nad którą formą regulaminu będziemy pracować.  Nad tą co była na komisji czy nad tą co otrzymaliśmy na skrzynkę e-mail?”. P. Karolina Myroniuk pracownik Urzędu Gminy poinformowała, że zaszła pomyłka i rada otrzymała na komisje regulamin bez uwzględnienia  wcześniejszych uwag i zmian. I dlatego też wysłano ponownie przez sesją regulamin poprawiony.

Przewodnicząca Rady  porządek obrad poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 8 radnych, 2 radnych głosowało przeciw,  3 radny wstrzymał się od głosowania.

Porządek obrad został przyjęty.

 

 

Ad. 4. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów

Andrzej Brzeziński – „Panie Wójcie Gmina dokonała przetargu nieograniczonego w centrum Rewala przy wielorybach na działalność odzieżową powierzchni 50 m2 , już nie chcę wnikać w aspekt prawny czy można było to zrobić czy nie, ale skoro Pan doprowadził do tego przetargu na dzierżawę 5 letnią muszą być wydane warunki zabudowy, wszyscy wiemy jak tu siedzimy, że przy wydawaniu warunków zabudowy muszą być zapewnione miejsca parkingowe. Proszę powiedzieć gdzie te miejsca parkingowe dzierżawca w centrum Rewala będzie miał usytuowane, pytam  to w kontekście jakby Pana zgody na zacieśnienie tego placu, a efektem tego będzie niemożność przeprowadzania imprez masowych tak ważnych dla mieszkańców jak i turystów. Dziękuję”.

 

Pani Przewodnicząca przystąpiła do procedowania projektów uchwał.

 

Ad. 5.  Projekt uchwały w sprawie:uchylającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących.

Uchwała została przyjęta.

Ad. 6.    Projekt uchwały w sprawie:wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa nie wypracowała stanowiska.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał sie od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 7.    Projekt uchwały w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa nie wypracowała stanowiska.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 radnych, 4 radnych głosowało przeciw,

2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 8.    Projekt uchwały w sprawie:regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal.

P. Karolina Myroniuk przedstawiła dokonane zmiany w regulaminie.

Radni poruszyli problem dot. kodów kreskowych oraz czytników tych kodów.

Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę od 11:11 do 11:37

Radna Karolina Spuła-Siegień opuściła salę konferencyjną, od tej chwili w obradachuczestniczy 12 radnych.

Pan Wójt udzielił informacji dot. kodów kreskowych, że taki system jest z korzyścią dla gminy, oraz ułatwieniem dla pracownika jak i mieszkańców.

Wniosek formalny złożony przez P. Bogusława Wożniaka dot. wykreślenia kodów kreskowych i paskowych Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie. 12 radnych zagłosowało za przyjęciem takiego wniosku. Zmieniono zapis w §2. pkt.1 „Zbiórka i odbiór odpadów komunalnych będą prowadzone z zastosowaniem elektronicznego systemu kontroli wywozu odpadów komunalnych”.

Przewodnicząca Rady po odczytaniu zmiany zapisu poddała pod głosowanie, za głosowało 12radnych.

Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę od 12:42 do 12:58

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, przeciw zagłosował 1 radny, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

 

Ad. 9.    Projekt uchwały w sprawie:wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

P. Karolina Myroniuk – pracownik Urzędu Gminy, przedstawiła zmiany w druku deklaracji.

Dyskusja dotyczyła określenia - deklarowania ilości worków na śmieci w deklaracji.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 2 radnych, 9 radnych wstrzymało się od głosowania. (1 radny nie brał udziału w głosowaniu ).

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 10.              Projekt uchwały w sprawie:terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie pozytywnie.

Pan  Bogusław Woźniak – porosił o  przygotowanie na następną sesję wykazu „…jakie uchwały śmieciowe rada jest obowiązana przyjąć, jakie uchwały może przyjąć, które uchwały ile razy były  robione i dlaczego ?....”.

Ad. 11.              Projekt uchwały w sprawie:Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Pan Wójt Robert Skraburski – poinformował o zmianach jakie ta uchwała wnosi. W szczególności wprowadza estetykę naszych miejscowości.

Pani Sekretarz  Wioletta Brzezińska- przedstawiła zmiany ,które zostały wprowadzone do uchwały.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została przyjęta  pozytywnie.

 

Ad. 11.            Wolne wnioski i zapytania

P. Marcin Smoczyk zwrócił uwagę, że wszystkie budynki komunalne posiadają parkingi wybrukowane, natomiast parking przy domu na ul. Prusa to teren zielony, na którym po deszczach pojawia się błoto. P. Marcin Smoczyk zapytał czy można tam wyłożyć starą kostkę brukową z „Jednostki Wojskowej”.

P. Andrzej Brzeziński – zapytanie dotyczy nabycia przez mieszkańca nieruchomości lub nieruchomości przyległych do posesji czy każde podanie które wpływa do Urzędu Gminy o nabycie idzie pod obrady rady i czy  w takich przypadkach musi być przygotowana uchwała.

P. Wójt udzielił odp. że to wszystko zależy od tego czy obowiązuje tam plan zagospodarowania, jeżeli tak to plan nie zezwala na takie działania.

P. Aleksandra Ciszek Radca Prawny  poinformowała, że wszystko zależy od przepisów.

P. Zygmunt Wołejszo poprosił o wyjaśnienie pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej, które dotyczyło uchwał śmieciowych.

P. Wioletta Brzezińska – Sekretarz Gminy udzieliła odp. że Regionalna Izba Obrachunkowa odstąpiła od weryfikacji  uchwał,  gdyż które był na dzisiejszej sesji zmieniane pod kontem prawnym.

P. Mirosław Hussakowski Kierownik Referatu  Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska przekazał pani Joannie Drzewińskiej – Dąbrowskiej  Przewodniczącej Rady  odpis wyroku  Sądu Administracyjnego w Szczecinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo – strona południowa, Sąd Administracyjny  w Szczecinie uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w zakresie w jakim stwierdza nieważność §15 ust. 3,5,17 i ust. 19 uchwały Nr XXVII/214/12 Rady Gminy Rewal z dnia 28 września 2012r.

Przewodnicząca Rady  poinformowała o pismach które wpłynęły do Rady Gminy.

Pan Wójt Robert Skraburski poinformował Radę Gminy o spotkaniach z bankami oraz o tym, że w najbliższych dniach rozpocznie się kompleksowa kontrola która odbywa się co 4 lata i przeprowadzana jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Przewodnicząca Rady przypomniała radnym, że do 30 kwietnia obowiązani są złożyć oświadczenia  majątkowe.

 

Ad. 12.            Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady o godz. 15:05 zamknęła obrady XXXVII Sesji Rady Gminy.

 

Protokołowała                                                                                       Przewodnicząca Rady

 

Izabela Fiedukowicz - Pabin                                                        Joanna Drzewińska- Dąbrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 25-05-2013 14:36:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 25-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 25-05-2013 14:37:02