Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół XXXVIII/13

 P R O T O K Ó Ł    Nr XXXVIII / 13

 

XXXVIII sesji Rady Gminy Rewal, która odbyła się w dniu 24 maja 2013 roku

w Urzędzie Gminy Rewal

 

Sesję rozpoczęto w dniu 24 maja 2013r. o godz. 10:15 Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – p. Joanna Drzewińska - Dąbrowska.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obrady są prawomocne, bowiem uczestniczy 15 radnych.

Ustawowy skład Rady 15 osób – bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady – 8 osób, co stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady  przedstawiłaporządek obrad:

 

P O R Z Ą D E K  O B R A D

XXXVIII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 24.05.2013 roku

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2.       Przyjęcie protokołu z  XXXVI i XXXVII sesji Rady Gminy

3.       Przedstawienie porządku obrad

4.       Materiały informacyjne- sprawozdania z przygotowania do sezonu letniego

5.       Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów

6.       Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Rewal

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

7.       Projekt uchwały w sprawie:zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

8.       Projekt uchwały w sprawie:określenia zasad ustalania opłaty miejscowej

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

9.       Projekt uchwały w sprawie:wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2013

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

10.   Projekt uchwały w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

11.   Projekt uchwały w sprawie:zawarcia umów dzierżawy w Pobierowie

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

12.   Projekt uchwały w sprawie:sprzedaży nieruchomości

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

13.   Projekt uchwały w sprawie:zamiany nieruchomości

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

14.   Projekt uchwały w sprawie:przejęcia nieruchomości

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

15.   Projekt uchwały w sprawie:zawarcia umów dzierżawy

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

16.   Projekt uchwały w sprawie:przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rewal

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

17.   Projekt uchwały w sprawie:zniesienie współwłasności nieruchomości

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

18.   Projekt uchwały w sprawie:naruszenia interesu prawnego (uchwała nr XXXVII/291/13)

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

19.   Projekt uchwały w sprawie:naruszenia interesu prawnego (uchwała nr XXXVII/292/13)

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

20.   Projekt uchwały w sprawie:naruszenia interesu prawnego (uchwała nr XXXVII/293/13)

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

21.   Projekt uchwały w sprawie:naruszenia interesu prawnego (uchwała nr XXXVII/294/13)

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

22.   Projekt uchwały w sprawie:naruszenia interesu prawnego (uchwała nr XXXVII/295/13)

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

23.   Projekt uchwały w sprawie:wysokości opłaty za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach  nie będących drogami publicznymi.

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

24.   Projekt uchwały w sprawie:zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2013 - 2022

a)      relacja sprawozdawcy,

a)      stanowiska Komisji Rady,

b)      dyskusja,

c)       podjęcie uchwały

25.   Wolne wnioski i zapytania

26.   Zakończenie obrad

  

Wnioski do porządku obrad złożyli:

 

P. Jacek Jędrzejko – „składam wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały dotyczącego sprzedaży nieruchomości w Pobierowie to jest w punkcie bodajże 12 tak jest co najmniej w materiałach ze względu na zaistnienie nowych okoliczności otóż Państwo z Pobierowa których dotyczy przedmiotowa uchwała złożyli wniosek jednak o kontynuowanie umowy dzierżawy , potem jeszcze dwa fakty też które dają  do myślenia otóż Państwo ci w 2011 roku mieli naliczoną kwotę dzierżawy w wysokości 3 800 zł natomiast na rok 2012 przyszła im kwota dzierżawy  w wysokości około 16 000 tys. zł. Podejrzewam  że wepchnęliśmy ich w jakiś sposób do wcześniejszej jakby rezygnacji z tej dzierżawy temat wydaje mi się jednak wymaga dalszego przedyskutowania stąd składam wniosek o wycofanie z porządku obrad”.

„Jeśli jest taka możliwość, że mogę wycofać tylko tą działkę znajdującą się w punkcie 2 to proszę tak zrobić, jeśli nie to wydaje mi się  nic się nie stanie jeśli ta 2 działka poczeka 2 tygodnie i wycofamy cały pkt.”.

P. Aleksandra Ciszek- Radca Prawny poinformowała, że w tej chwili w tej części obrad nie można wykreślić pkt. na tym etapie można z porządku obrad wykreślić cały projekt uchwały. Podczas procedowania uchwały można dokonywać zmian.

P. Ewa Korczyńska – poprosiła o pozostawienie uchwały a wykreślenie jedynie tego pkt. 2 podczas procedowania projektu uchwały.

P. Bogusław Woźniak- „W trakcie  procedowania uchwały treść uchwały może ulec zmianie”.

P. Jacek Jędrzejko po udzielonych informacjach wycofał swój wniosek o wykreślenie  projektu uchwały dotyczącego sprzedaży nieruchomości w Pobierowie.

P. Bogusław Wożniak –„Uprzejmie proszę p. Przewodniczącą o wykreślenie z  porządku obrad pierwszej uchwały w sprawie statutu zmian do statutu gminy Rewal ze względów proceduralnych, przedstawiony pkt. 6 dot. korekty 16 § nie był procedowany oddzielnie przez Komisję Statutową a ze względu na formę tamtego zapisu to wymaga jeszcze raz procedowania także proszę uprzejmie o wycofanie pkt.1”.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek formalny p. Bogusława Woźniaka dot. wykreślenia z porządku obrad - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Rewal.

Za wykreśleniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Rewal głosowało  11 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosowania. Wniosek został przyjęty większością głosów.

Kazimierz Kwiatkowski – „Proszę o wykreślenie pkt. 17 dotyczącego zniesienie współwłasności z porządku obrad do czasu konkretnych ustaleń występuję w imieniu Radnych z Niechorza dziękuję”.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek formalny p. Kazimierza Kwiatkowskiego.

Za wycofanie projektu uchwały w sprawiezniesienie współwłasności nieruchomości głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. Wniosek został przyjęty większością głosów.

 

Przewodnicząca Rady zmieniony porządek obrad poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 13 radnych, 2 radny wstrzymał się od głosowania.

Porządek obrad został przyjęty.

 

Ad.4 Materiały informacyjne- sprawozdania z przygotowania do sezonu letniego przedłożyli:

- Placówka Straży Granicznej w Rewalu.

- Komisariat Policji w Rewalu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w  Gryficach.

- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Filia Gryfice.

-Przedsiębiorstwo  PKS Gryfice Sp. z o.o.

- Wodociągi Rewal Sp. z o.o Pobierowo

- Straż Gminna .

- Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal.

- Jednostka Organizacyjna Zieleń Gminy Rewal.

- Gminny Ośrodek Kultury .

- Urząd Gminy Rewal  Ref. Edukacja i Zdrowie.

- Urząd Gminy Rewal Ref. Inwestycji

-  Firma Handlowo Usługowa - Krzysztof Grabowiecki,

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Fala” Pobierowo.

P. Sekretarz Gminy – Wioletta Brzezińska podziękowała wszystkim za przygotowanie sprawozdań dot. przygotowania do sezonu letniego.

 

 Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę od godz.11:47 do 12:14

Radny Ryszard Gutowski nie powrócił na salę obrad (nieobecność usprawiedliwiona).

Od tej chwili obradach uczestniczy 14 radnych.

Przewodnicząca Radypoddała pod głosowanie protokołów z  XXXVI XXXVII sesji bez odczytania.

Za przyjęciem protokołu z XXXVI sesji głosowało  10 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosowania.

Za przyjęciem protokołu z XXXVII sesji głosowało 7 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosowania.

 

Ad. 5. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów

p. Marcin Smoczyk –  „Jakie kroki Urząd zamierza poczynić w najbliższym miesiącu w stosunku do nieopłaconych ZUS-ów?. Kiedy zostanie zamknięta ul. Grunwaldzka?.Kiedy nastąpi poprawa znaków poziomych na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Grunwaldzka?”.

p. Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk –„Bardzo proszę o przedstawienie skutków  finansowy i społeczny ewentualnego przejęcia Jednostki Gminnej tzw. Zieleń Gminy Rewal przez Wodociągi Rewal spółkę z o.o.? O ile może wzrosnąć cena za zaopatrzenie wodę i odbiór ścieków?”.

p. Piotr Lęcznar- interpelacja dot. oznakowania pasami poziomymi dwóch skrzyżowań Piastowska z Poznańską w Pobierowie, które są bardzo niebezpieczne gdzie często dochodzi do wypadków ostatnio  podczas majówki.

p. Bogusław Woźniak – „Pogorzelica” po posiedzeniu komisji w tej że sprawie został uzgodniony termin,  że pozew do sądu w sprawie zostanie skierowany koniec marca początek kwietnia, chciałem uzyskać informację na ten temat na górze w nieruchomościach odnośnie tej sprawy przynajmniej do przedwczoraj nie było informacji. Zajmuje się tym Pani mgr  Ryczko”. ” O drugą sprawę o którą chcę zapytać a która pojawia się w dyskusjach od jakiegoś czasu, ale której to sprawie  nie uzyskujemy  takich konkretnych odpowiedzi a mianowicie chodzi o kolejkę wąskotorową  bo w różnych aspektach na ten temat  rozmawiamy  i  chciałbym uzyskać szczegółowe informacje na następujące zagadnienia”:

Jaka jest wartość robót torowych całości w tym perony, przejazdy, mosty, kładki brutto i w przeliczeniu na 1km toru?

Jaka jest wartość obiektów kubaturowych brutto w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej?

Jaka jest wartość robót drogowych brutto oraz w przeliczeniu na 1 km drogi?

Jaka jest wartość remontu taboru kolejowego brutto?

Jaka jest wartość remontu jednego parowozu brutto?

Jaka jest wartość remontu jednego wagonu brutto?

Czy zostały zatwierdzone kosztorysy robót dodatkowych? Jeśli tak to na jaką kwotę i czego dotyczyły?

Jaki jest realny termin zakończenia inwestycji – kolejki?

P. Piotr Lęcznar „Proszę o pisemną odpowiedź – co będzie robione w sprawie inwestycji pn. Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo i Pustkowo wraz ze ścieżką rowerową?”.

 

Pani Przewodnicząca przystąpiła do procedowania projektów uchwał.

 

Ad. 7.  Projekt uchwały w sprawie:zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny głosował przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

Ad. 8.    Projekt uchwały w sprawie:określenia zasad ustalania opłaty miejscowej

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie .

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

P. Bogusław Woźniak –„ Ja proszę Państwa osobiście w będę tej sprawie  głosował przeciwko przyjęciu tej uchwały ponieważ uważam  że tutaj w tym przypadku tworzymy dodatkową zbędną biurokrację, jeżeli urzędnicy chcą skorzystać bądź to dla kontroli bądź dla dalszego postępowania  z informacji które mają wynikać z tej uchwały mogą sięgnąć do dwóch dokumentów, które w gminie się znajdują a mianowicie do deklaracji śmieciowej i do deklaracji czyniącej wznowienie działalności i uważam że w tym przypadku jeżeli ustawodawca nie nakazuje nam tworzenia jakiegoś dokumentu a wręcz w sprawach meldunku ustawowo zostaliśmy z tego zwolnieni nie powinniśmy sami obciążać naszych mieszkańców dodatkową biurokracją winne szczegóły w tej sprawie niechęcę się zagłębiać ale według mnie te informacje które da nam ta uchwała są do uzyskania z dokumentów które będą funkcjonowały w Urzędzie Gminy”.

P. Sekretarz Wioletta Brzezińska –„Jeżeli chodzi o tą uchwałę to ta uchwałą będzie nam pomocna w momencie kiedy osoby, które dokonują takiej weryfikacji pobierania opłaty miejscowej będzie to dokument w oparciu o który będziemy mogli weryfikować czy ta opłata miejscowa została pobrana”.

P. Małgorzata Matecka – kierownik Ref. Podatków i Opłat – „Ustawa nie nałożyła na nas obowiązków żadnych, ale umożliwiła nam wprowadzenie pewnych zasad określania tej opłaty miejscowej i to jest ta jedna z zasad która się sprawdza”.

P. Bogusław Woźniak –„Logicznie patrząc na treść tej sprawy to my na wszystkich kwatero dawców nakładamy obowiązek prowadzenia rejestru nie zależnie od tego czy ktoś będzie z ryczałtem czy będzie bez ryczałtu pracownik kontrolujący od nas z urzędu gminy  moim zdanie nie powinien chodzić od domu do domu i sprawdzać. Powiedziałem jeszcze raz że od tego są dokumenty w gminie i teraz takim dobrym dokumentem jest ta deklaracja niech ten pracownik usiądzie i sprawdzi ile jest miejsc noclegowych w jakim terminie rozpoczął działalność niech nie chodzi on szybciej to zrobi tutaj w urzędzie gminy i sprawniej mu to tam gdzie będą wątpliwości można kwatero dawce poprosić o wyjaśnienia w tej sprawie”.

P. Sekretarz Wioletta Brzezińska –„My nie możemy weryfikować tych spraw tutaj za biurka dlatego że było by to krzywdzące dla osób które wpłacają tą opłatę miejscową na podstawie kwitariusza bo takie osoby mogły nie mieć wczasowiczów i one a zgodnie z deklaracją śmieciową są miejsca noclegowe natomiast to by było tylko  w stosunku do osób które mają ryczałty to jak  najbardziej możemy zweryfikować tylko tego nie będziemy weryfikowali ze względu na to, że osoby i tak płacą czy mają wczasowiczów czy nie mają to i tak płacą tą opłatę”.

P. Andrzej Brzeziński – „Do mnie przemawia proszę Państwa argumentacja p. Małgosia, która

tu powiedziała, to nie jest  jakaś spec nowa doposażenie, to jest tylko pomocne dla urzędu proszę pamiętać, że to jest w związku z tym że nie ma obowiązku meldunkowego prawda,  to jest usprawniające. Jeśli Pan Radny Wiceprzewodniczący mówi, że to jest dodatkowe nakładanie a nie jest zapisane proszę Państwa ustawodawca też nie nakazał, że musi mieszkaniec selekcjonować a gmina nałożyła na obywatela, to wcale tak ustawa też nie mówi o śmieciach a jednak nałożyliśmy dała wybór tu jest ta możliwość prawna która tu została cytowana nie widzę w tym nic złego ….”.

P. Bogusław Woźniak –„Ja też będę prowadził taki zapis, ale tego rodzaju zapisy, ale ja nie chcę aby tego rodzaju  zapis był narzucony wolą radnego, nie chcę żeby radny rządził się moją indywidualną gospodarką finansową za którą ja ponoszę pełną odpowiedzialność i za ciążące na mnie obowiązki. Obowiązek  wniesienia opłaty miejscowej dał nam możliwość pobierania bo nie ma musu  pobierania tej opłaty ustawodawca i ja to akceptuję jako mieszkaniec tej gminy i jednocześnie jako usługodawca, ale nie chcę żeby radny z ta sprawą wchodził mi papiery które ja prowadzę Urząd Gminy może sprawdzić moją działalność na wiele sposobów na podstawie deklaracji. Ja nie jestem przekonany co do tego  mi się wydaje, że jest to błaha uchwała, ale pod względem noś nośni jakieś takiej emocjonalnej w dzisiejszych czasach ta uchwała jest uchwałą bardzo ważną”.

P. Jacek Jędrzejko  -„ W kwitariusz pozostaje kopia prawda czy to nie jest również rejestr?”.

P. Marta Kabala – Zelwak pracownik Ref. Finansów –„ Wówczas nie mamy wiedzy czy opłata została pobrana od wszystkich przebywających”.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała  pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania, 1 radny głosował przeciw.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 9.    Projekt uchwały w sprawie:wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2013

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projektu uchwały poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie pozytywnie.

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie:zawarcia umów dzierżawy w Pobierowie.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

P. Ewa Korczyńska- kierownik Ref. Nieruchomości przedstawiła projekt uchwały.
P.  Zygmunt Wołejszo – „Mnie tutaj zastanawiają różnice w kwotach, działki obszarowo podobne i wcześniejsze dzierżawy duża  różnica kwot za dzierżawy 600 i 2100  chciałbym usłyszeć dlaczego tak jest?”.
P. Ewa Korczyńska – „Różnica w kwotach wynika z formy użytkowania tych nieruchomości i nieruchomość przy której stawka dzierżawy jest mniejsza jest wykorzystywana tylko i wyłącznie na teren zielony przy domowy nie jest prowadzona na tej nieruchomości działalność gospodarcza natomiast w przypadku drugiej nieruchomości oprócz budynku mieszkalnego komunalnego posadowiony jest kamping z którego czerpany jest dochód w sezonie czyli jest prowadzona działalność wynajem pokoi czy też kampingu i tutaj pod kampingiem naliczona jest stawka która wynika z uchwały, wyższa na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie:sprzedaży nieruchomości
P. Jacek Jędrzejko złożył wniosek formalny o wykreślenie z tego projektu uchwały § 2 
Przewodnicząca Rady poddała wniosek formalny pod głosowanie.
Za wykreśleniem § 2   z projektu uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny głosował przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały po zmianach dot. wykreślania § 2 poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała została przyjęta pozytywnie

 

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie:zamiany nieruchomości

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie

 

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie:przejęcia nieruchomości

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie

 

 

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie:zawarcia umów dzierżawy

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie po zmianach.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie po zmianach.

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała została przyjęta pozytywnie

 

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie:przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rewal

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała  pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała została przyjęta pozytywnie

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę od godz. 13:18 do 13:39

Na salę obrad nie powrócił radny Adam Grzesiek. Od tej chwili w obradach uczestniczy 13 radnych.

 

Ad.18. Projekt uchwały w sprawie:naruszenie interesu prawnego.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała  pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych. (Nieobecny Radny Adam Grzesiek)

Uchwała została przyjęta pozytywnie

 

Na salę obrad  powrócił radny Adam Grzesiek. Od tej chwili w obradach uczestniczy 14 radnych.

 

Ad.19. Projekt uchwały w sprawie:naruszenie interesu prawnego.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała  pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie

 

Ad.20. Projekt uchwały w sprawie:naruszenie interesu prawnego.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała  pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, 3 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie

 

Ad.21. Projekt uchwały w sprawie:naruszenie interesu prawnego.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała  pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, 2 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie

 

Ad.22. Projekt uchwały w sprawie:naruszenie interesu prawnego.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała  pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, 2 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie

 

Ad.23. Projekt uchwały w sprawie:wysokości opłaty za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach  nie będących drogami publicznymi

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa nie opiniowała projektu uchwały .

Komisja Strategii i Rozwoju nie opiniowała projektu uchwały.

P. Sekretarz Wioletta Brzezińska –omówiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała  pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała została przyjęta pozytywnie

 

Ad.24. Projekt uchwały w sprawie:zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na 2013- 2022

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa nie opiniowała projektu uchwały .

Komisja Strategii i Rozwoju nie opiniowała projektu uchwały.

P. Skarbnik Seweryn Babiło- omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała  pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 radnych, 9 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie

 

Ad. 11.            Wolne wnioski i zapytania

 

P. Bogusław Wożniak –„chcę przypomnieć że sesję mamy 21 czerwca i związku z tym pytanie nr 1 w sprawie zmiany w statucie kiedy zbierze się komisja przypominam że przyszły tydzień jest bardzo wolny . Kiedy Państwo  się zbierzecie żeby  tej korekty dokonać? Drugie pyt.  z związku wycofaniem drugiej uchwały chciałbym żeby zostało uszczegółowione co tam w tej sprawie ma być wyjaśnione i kto to ma wyjaśnić bo takie było uzasadnienie wycofania uchwały o wzniesienie współwłasności i w jakim terminie pozostanie to zrobione Ja nie wiem przez kogo czy my mamy prosić o to Komisję Rewizyjną czy to urzędnicy gminy wyjaśnią. Proszę  Państwa proszę zwrócić uwagę na te uchwała została wycofana z porządku obrad nie wykreślona i ona musi wrócić słowo  wycofana a wykreślona to jest różnica ja chcę by tu było to zachowane ...”.

P. Jan Trafny – „Pierwszy raz słyszałem, że wykreślenie jest takie określenie jak wykreślenie z porządku obrad czy  funkcjonują dwa takie pojęcia? Wykreślenie i wycofanie?”.

P. Bogusław Woźniak-„ W języku Polskim funkcjonują”.

P. Jan Trafny – „Czy maja różne skutki dla  uchwały?”.

P. Bogusław Woźniak-„ tak i mają różne skutki w dalszym postępowaniu”.

P. Aleksandr Ciszek  Radca Prawny – „Ma Pan rację podważając tą kwestie ponieważ wycofana to znaczy  że ona będzie rozpatrywana natomiast wykreślona nie wiem co to znaczy jakby tutaj to samo”.

P.  Jan Trafny  –„ I zarówno  jak i wycofana może wrócić pod obrady jeżeli projektodawca złoży ponownie”.

P. Bogusław Woźniak – „ Czy ten problem rada  ma rozpatrywać czy też nie?”.

P. Kazimierz Kwiatkowski- „Problem ma rozpatrywać tylko pod warunkiem że będą uszczegółowione warunki podziału . Czyli my oczekujemy jako społeczeństwo żeby było pozbycie się współwłasności wszelakiej na tej posesji bo w tym momencie my dajemy argumenty dla ludzi którzy chcą się uwłaszczyć na naszym terenie a zostać współwłaścicielem na terenie ośrodka… chciałbym żebyśmy rozstrzygnęli to definitywnie…”.

P. Jan Trafny – „ To jak teraz to jest proponowane może na przykład skutkować tym że ta część zostanie wydzielona dla Państwa a na części wspólnej na przykład za rok pojawi się wniosek o budowę garażu podziemnego i ten garaż zostanie zrealizowany przez znowu trójkę inwestorów, trójkę bo gmina nie będzie miała może środków… „.

P. Bogusław Woźniak- „Musi być w tej sprawie podjęta coś w formie uchwały albo przynajmniej  zapisu w protokole żeby można było prowadzić dalsze działania ani P. Kazimierz jednoosobowa ani ja ani Przewodnicząca nie mają uprawnień co do tego  żeby coś robić albo wstrzymać pojedynczo ”.

P. Jan Trafny – „ Bo na tym etapie ta jakby w interesie tych pozostałych członków wspólnoty jest wzniesienie tej współwłasności a nie w interesie gminy… jeżeli chcą realizować swój cel to niechby też jakby ustąpili troszeczkę. Niech i gmina ma z tego jakieś korzyści a nie tylko inni współwłaściciele ”.

P. Bogusław Woźniak –„ Mogą podać do sądu uchwały nie będzie, przy podaniu do sądu może być taka sytuacja, że my rozpatrujemy w miarę z porozumieniem i oni wycofują sprawę sądu też taka sytuacja może być. Ze względu na sąd jeżeli chcecie Państwo uzyskać jakieś wyjaśnienia, ta sprawa musi być szybko załatwiona ”.

P. Ewa Korczyńska – kierownik Ref. Nieruchomości- „Proszę Państwa ja bym chciała mimo wszystko prosić o podjęcie uchwały o stanowisku Rady w tym zakresie bo jeżeli nawet temat się  zakończy w sądzie to my tutaj jako przedstawiciele z ramienia właściciela gminy Rewal to też musimy mieć stanowisko, żeby to stanowisko wyrazić przed sądem .W tej chwili są dwie propozycje. Propozycja wyrażana przez Pana Radnego Kazimierza i propozycja która została przedstawiona przez Pana Wójta trochę zmieniona w trakcje komisji. Imamy dwie formy jeżeli mamy bronić jakiej kol wiek z tych form wniosków własności  to musimy mieć pewność że to jest że jest wsparcie Państwa i myślę że taka uchwała  czy za zgodą współwłaścicieli czy też nie to powinna być podjęta bo wtedy daje nam tą możliwość działania i takiej pewności, że  bronimy jednego tematu i mamy przekonanie do tego. Bardzo proszę o podjęcie takiej uchwały”.

P. Kazimierz Kwiatkowski –„ Myślę, że przed tą uchwałą spotkanie z Radą Sołecką i ewentualnie z współwłaścicielami będzie najbardziej rozsądnym spotkaniem”.

P. Jan Trafny – „ Czy przy wydatku pozwolenia na budowę to Rada też podejmowała uchwałę”.

P. Bogusław Woźniak – „ Nie było żadnej uchwały  ja już za długo jestem tutaj radnym. Nie było ani sprawa radzie nie była przedstawiana”.

P. Wójt Robert Skraburski –„ Właścicielem był Urząd Marszałkowski i przekazał na ośrodek zdrowia za darmo a górę sprzedał najemcą nie było pierwotnie że my byliśmy i my odsprzedaliśmy tylko od początku byliśmy współwłaścicielami najpierw razem z Urzędem Marszałkowskim a później z pojedynczymi najemcami od początku oni tam są właścicielami to nie jest tak że oni są obcy tylko oni są współwłaścicielami mają takie same prawa jak każdy, gmina ma jeden a oni maja trzy”.

P. Bogusław Woźniak  - „Proszę Państwa dziś jesteśmy na sesji proszę mi uprzejmie podpowiedzieć co ja mam odpowiedzieć zainteresowanym jak przyjdą do mnie w środę na dyżur?”.

P. Sekretarz Wioletta Brzezińska – „ Co mamy przygotować jako urząd?”.

P. Kazimierz Kwiatkowski- „Kwestia uregulowania tego rzeczywiście. Pozbycia się współwłasności na pozostałej części i rozstrzygnięcia tego  definitywnie, uwłaszczą się na swojej części a my dalej zostajemy ze współwłasnością … Jestem za tym żeby się uwłaszczyli, ale my na swoim też się uwłaszczmy”.

P. Bogusław Woźniak – „Kto wydał zgodę jako współwłaściciel nieruchomości działki  na wydanie pozwolenia na budowę i budowę tam nowych budynków? Jak to się stało, że tam zostało wydane pozwolenie na budowę?”.

P. Wójt Robert Skraburski – „Nabyli zgodnie z przepisami i tak samo zgodnie z przepisami nabyli prawo do budowania jako współwłaściciele tego terenu”.

P. Bogusław Woźniak- „Szanowny Panie Wójcie o ile ja się dobrze orientuję to żeby współwłaściciele na działce postawili nawet śmietnik to ja jako drugi współwłaściciel muszą na to uzyskać zgodę. W jaki sposób została wydana zgoda przez wszystkich współwłaścicieli niech sprawa do końca będzie jasna”.

P. Wójt Robert Skraburski – „Zgoda była wszystkich współwłaścicieli, to jest mała wspólnota i była jednogłośna zgoda na wybudowanie nieruchomości”.

P. Bogusław Woźniak- „Sprawa jest jasna jeżeli została wydana zgoda to co my mamy dalej badać i wyjaśniać Panie Kazimierzu?... Co nam da ten argument, że mamy kawałek ośrodka zdrowia”.

P. Przewodnicząca Joanna Drzewińska – Dąbrowska –„Jeżeli nastąpi ten podział to my jakie kwoty otrzymamy?”.

P. Ewa Korczyńska – przedstawiła wyliczenia, poinformowała że stawki do wyliczeń zostały wzięte z ostatniego przetargu , który odbył się w Niechorzu na sąsiedniej działce.

P. Wójt Robert Skraburski poprosił o wnioski końcowe.

P. Kazimierz Kwiatkowski –„Wnioskiem podstawowym jest to żebyśmy się uwłaszczyli na terenie i na obiekcie ośrodka zdrowia”.

P. Ewa Korczyńska kierownik ref. Nieruchomości – podała powierzchnie użytkowe w stosunku do każdego współwłaściciela oraz przedstawiła graficzną propozycję podziału działek – wyjaśnienia wraz z graficzną propozycją stanowią załącznik do protokołu.

P. Andrzej Brzeziński – poprosił Państwa Przewodniczących aby nie do puszczano do wystąpień osób przed sesją gdyż od tego jest punkt –Wolne wnioski i zapytania.

 

P. Jan Trafny –„ To jak jesteśmy przy Pobierowie to co z tym schroniskiem będzie?”.

P. Wójt – „ To ja się zapytam Pani Dyrektor co będzie ze schroniskiem, bo jeżeli będzie nie rentowne to nie wiem co będzie?”.

P. Iwona Zacharczuk – „Panie Wójcie”.

„To takie pytanie dziwne to Pani Dyrektor nie potrafi zadać  tylko podpuszczanie”.

p. Jan Trafny „ Ale nie chwileczkę Panie Wójcie, ale nie, ale troszkę Pan teraz wyszedł poza ten .. spytałem się jako radny spytałem się o to jeżeli jest sygnał że nie może zamknąć przygotować do sezonu bo brakuje jej na opłacenie nie wiem drzwi przeciwpożarowych

czy czegoś tam , to pytam się po prostu najnormalniej w świecie sie pytam czy jest co dalej będzie  czy dostanie czy ma iść zmieniać wszystko zwalniać ludzi czy … po prostu pytam”.

P. Wójt – poprosił p. Skarbnika

P. Bogusław Wożniak – „Kiedy będą pieniądz na drzwi przeciwpożarowe?”.

P. Skarbnik – „ Najpóźniej w przyszłym tygodniu”.

P. Artur Łukomski  - „Korzystając z okazji czy jeszcze coś potrzeba by wystartował ten ośrodek?”

P. Iwona Zacharczuk  - „To nie jest jedyny problem ten problem wymagał30 tys.  ja  w ubiegłym roku miałam na to zaplanowane 20 tys.  bo to jest zaprojektowanie wykonanie osadzenie później cała procedura ….. Mam jeszcze innego rodzaju braki zaległości z płatnościami myślę, że z tym bym sobie poradziła jeżeli dostanę te 30 uda mi się to zrobić schody natomiast to co było to s już się nie odstanie , sprawa która powinna być zrobiona pod koniec ubiegłego roku …..nie było deficytowe natomiast jakby były mi wytrącone nie zabrane  możliwości płynnego działania to sprawnego zaziębiania się chronologicznie  i finansowe …… tutaj ja sygnalizuje na przyszłość może powstać poważny problem jeżeli nie będę miała możliwości zarobkowania. Nie wykonam planów dochodów i wtedy faktycznie schronisko przestanie być dochodowe no i faktycznie trzeba będzie je zamknąć natomiast nie jest to kwestia ani lenistwa ani udolności tylko nie możliwości wykonania finansowego planu… „.

 P. Piotr Lęcznar – pyt. dot. czy warunki na przetarg toalety w Pobierowie się zmieniły i czy ona będzie czynna zimą jeśli tak to w jakich godzinach?.

P. Jan Trafny- zapytał o temat Golczewa czy coś już wiadomo o współpracy.

P. Wójt Robert Skraburski – udzieli odp. że związku z dużą ilością prac dot. przygotowania do sezonu letniego rozmowy zostały przełożone.

p. Wójt –„… i to nie jest tak że to co p. Iwona zarobi to są jej pieniądze  wszystkie pieniądze które są zarabiane na obiektach Gminy Rewal to są dochody Gminy Rewal i ma prawo dawać takie  jak uważa, żeby była sprawa też jasna to nie są prywatne schroniska i pieniądze nie są prywatne szkół itp.  to że my dajemy zezwalamy na wykorzystywanie na modernizację to też jest dobra wola nasza acz kol wiek w kryzysie prawidłowo powinniśmy skoncentrować się na pozyskiwaniu jak największej sum pieniędzy i przekazywaniu tam gdzie trzeba gasić pożary…”.

P. Skarbnik Seweryn Babiło – przekazał inf. na temat rozmów z bankami, oraz sytuacji finansowej jaka jest na dzień dzisiejszy.

Ad. 12.            Zakończenie obrad

O godz.15.00  Przewodnicząca Rady  zamknęła  obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy.

 

Protokółowała                                                                              Przewodnicząca Rady

Izabela Fiedukowicz-Pabin                                      Joanna Drzewińska – Dąbrowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik do protokołu.doc (DOC, 34.00Kb) 2013-07-02 12:35:28 516 razy
2 załacznik do protokołu.pdf (PDF, 812.55Kb) 2013-07-01 08:37:20 513 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 01-07-2013 08:37:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 01-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 02-07-2013 12:35:28