Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XL/320/13 w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pn. "Zieleń Gminy Rewal"

Uchwała Nr XL/320/13

Rady Gminy Rewal

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pn. „Zieleń Gminy Rewal”

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 594.), art. 12 ust.1 pkt.2, ust.3 i ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  Rada  Gminy Rewal uchwala, co następuje:

 

  § 1. 1.Z dniem 30 czerwca 2013 r. jednostka organizacyjna działająca w formie jednostki budżetowej pod nazwą „Zieleń Gminy Rewal”, zwanej dalej „Jednostką” zostaje postawiona w stan likwidacji.

2.Likwidacja Jednostki zakończy się z dniem  31 sierpnia 2013 r.

3.Zadania wykonywane dotychczas przez Jednostkę przejmie przedsiębiorstwo  „Wodociągi Rewal” Spółka z o.o. z siedzibą w Pobierowie, zwana dalej Spółką.

4.Spółka przejmuje zadania wykonywane przez jednostkę a w szczególności:

1)    utrzymanie i pielęgnacja zieleni

2)    zagospodarowywanie terenów

3)    prowadzenie szkółek drzew krzewów i kwiatów

4)    utrzymywania cmentarzy

5)    sprzątanie ulic i plaż.

§ 2. 1. Do czasu zakończenia procesu likwidacji Jednostka prowadzi dotychczasową działalność.

2. W okresie likwidacji Jednostka działa pod nazwą „Zieleń Gminy Rewal” w likwidacji.

3. Wójt powoła w drodze zarządzenia likwidatora Jednostki, którego zadaniem będzie prowadzenie wszystkich czynności związanych z jej likwidacją.

§ 3. 1. Mienie pozostałe po likwidacji Jednostki przechodzi na własność Gminy Rewal.

2. Przekazanie mienia winno nastąpić najpóźniej w dniu zakończenia likwidacji na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych .

3. Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania likwidowanej Jednostki przejmuje Urząd Gminy Rewal.

§ 4. Do dnia określonego w § 1 pkt 2 powinny zostać zakończone czynności likwidacyjne obejmujące w szczególności: uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych, przekazanie akt osobowych i innych dokumentów do spółki, sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności, długów, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie pozostałej dokumentacji do archiwum Urzędu Gminy Rewal.

§ 5. Pracownicy likwidowanej jednostki  z dniem  1 września  2013 r. stają się pracownikami Spółki w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Rewal nr XXXI/222/08 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn.  „Zieleń Gminy Rewal"

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                                   Joanna Drzewińska – Dąbrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 02-07-2013 14:39:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 02-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 04-07-2013 08:50:08