Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół XL/13

P R O T O K Ó Ł    Nr XL / 13

 

XL sesji Rady Gminy Rewal, która odbyła się w dniu 27 czerwiec 2013 roku

w Urzędzie Gminy Rewal

 

Sesję rozpoczęto w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10:18 Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – p. Joanna Drzewińska - Dąbrowska.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obrady są prawomocne, bowiem uczestniczy 12 radnych – nieobecni radni:

 p. Magdalena Balkowska - Nowak – usprawiedliwiona,

p. Andrzej Brzeziński- usprawiedliwiony,

p. Marcin Smoczyk – usprawiedliwiony.

Ustawowy skład Rady 15 osób – bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady – 8 osób, co stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Radyprzywitała zaproszonych gości, następnieprzedstawiłaporządek obrad:

  P O R Z Ą D E K  O B R A D

XL SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 27.06.2013 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołu XXXIX  XXXVIII sesji Rady Gminy
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Interpelacje radnych  i  zapytania sołtysów
 5. Projekt uchwał w sprawie: naruszenia interesu prawnego (uchwała XXXV/275/13)
  1. relacja  sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały w sprawie:naruszenie interesu prawnego (uchwała XXXVII/293/13)
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały w sprawie:metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały w sprawie:zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały w sprawie: zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały w sprawie:zmian w budżecie Gminy Rewal na 2013r.
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały w sprawie:przekształcenia jednostki organizacyjnej pn. „Zieleń Gminy Rewal”
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 12. Wolne wnioski i zapytania
 13. Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady zmieniony porządek obrad poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 9 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.(p. Kazimierz Kwiatkowski i p. Jan Trafny nie obecni na sali obrad podczas głosowania).

Porządek obrad został przyjęty.

 

 Następnie poddała pod głosowanie protokół   XXXVIII sesji bez odczytania.

Za przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji głosowało 7 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania. (p. Kazimierz Kwiatkowski i p. Jan Trafny nie obecni na sali obrad podczas głosowania).

 

Na salę obrad powrócili p. Kazimierz Kwiatkowski i p. Jan Trafny

 

Ad. 5. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów

 

P. Bogusław Woźniak  - „Proszę, uprzejmie o wyjaśnienie tego sprawozdania strat i zysków jednostek … Jedno jest sporządzone z datą na dzień 31 grudnia2011 rok, drugie sprawozdanie 31 grudnia2012, ponieważ sprawozdanie zawiera  cały szereg pozycji ja szczegółowo poproszę aby się Państwo  ustosunkowali do pozycji podatki i opłaty oraz pozycji wynagrodzenia proszę również mi podać podstawę prawną różnic wynikających z tych obydwóch sprawozdaniach”.

P. Piotr Lęcznar – „Chodzi mi o place na ul. Zgody miały być zrobione 3, wiem, że jeden jest w trakcje robót, chciałbym wiedzieć kiedy, termin rozpoczęcia i zakończenia. Drugie pytanie czy już jest dokończone oznakowanie tej ulicy Grunwaldzkiej?”.

 

Pani Przewodnicząca poprosił Pana Lucjana Molędę Dyrektora CIPR-u aby zaprezentował  nagrodę, jaką otrzymała Gmina – „Złoty Kompas” w kategorii  wypoczynek w mieście.

 

P. Jan Trafny – „ Otrzymaliśmy takie informacje o działalności szkół tutaj, jest taka pozycja ilość uczniów dojeżdżających, czy można by było poprosić  o taką informację ilu z tych bo na przykład w Rewalu jest 177 osób dojeżdżających, chciałbym otrzymać informację z rozgraniczeniem ile jest z poza gminy dojeżdżających do każdej ze szkół?”.

 

 

Pani Przewodnicząca przystąpiła do procedowania projektów uchwał.

 

 

Ad. 5.  Projekt uchwały w sprawie: naruszenia interesu prawnego (uchwała XXXV/275/13)

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 11 radny, 1 radny wstrzymał się od głosowania. Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 6.    Projekt uchwały w sprawie: naruszenie interesu prawnego (uchwała XXXVII/293/13)

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał sie od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 7.    Projekt uchwały w sprawie:metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

P. Karolina Myroniuk –przedstawiła zmiany, które nastąpiły w projekcie uchwały, poinformowała również, że z informacji od mieszkańców największym problemem będzie segregowanie śmieci w okresie sezonuletniego, stąd ta zmiana stawek, która również wynika z tego, że przetarg już został rozstrzygnięty. 

Dyskusja dotyczyła terminu wejścia w żucie powyższej uchwały, jak również co powinni zrobić mieszkańcy  kiedy, już wejdą w życie nowe stawki za odpady zmieszane czy to z urzędu będą zmienione deklaracji czy też mieszkańcy muszą wówczas złożyć korektę deklaracji.

P. Bogusław Woźniak  -„…powtórzę, to co mówiłem na komisjach nie robiłbym większego zamieszania w tej sprawie, czyli od przyjęcia tej uchwały w tym czasie ja bym proszę Państwa odstąpił a nad zmianą tych stawek najwcześniej  zastanowiłbym się we wrześniu . Moim zdanie wprowadzenie dodatkowej tej uchwały i jeszcze nawet w wciągu trzech dni zmieniły się w stawkach z 9 na 6 zł to coś w końcu gdzieś jest nie doliczone nie doszacowane nie można tak bez przerwy szafować tego rodzaju informacją, bo jest to uchwała, która przez pół roku trzeci raz będzie zmieniana nawet złe przyjęte prawo jest prawem należy je respektować i poprawić, ale poprawić to nie znaczy poprawić na gorzej albo poprawić troszeczkę poprawić należ dobrze”.

P. Zygmunt Wołejszo „To nie jest takie proste wielokrotnie spotykaliśmy się i niestety za dobre rzeczy nie wychodziły więc może polityka małych kroczków a tu jest no wyraźna, jakby skierowanie się przeciwko społeczeństwu naszemu dając realną możliwość obniżenia stawek i no po prostu nie kombinowania z stąd segregacją bo na razie  wszyscy jej będziemy się uczyli i domyślam się że na ten sezon … a taka duża rozbieżność 100% w cenach to jednak troszeczkę przesadziliśmy to jest myślę, że kiedy nasz kraj został zabudowany do osiągnięcia pewnych wskaźników w kwestii zbiórki selektywnej to jeszcze jest kupę lat i  przyszłościowo no możemy do tak zróżnicowanych stawek możemy dojść, ale na samym początku to działało, jako topór i no po prostu tego nie zauważyliśmy i myślę że lepiej zreflektować się teraz jak dalej w tym trwać dziękuję”.

P. Artur Łukomski –„Ja tutaj, się  z Panem Bogdanem nie zgodzę dlatego, że każdy ruch w duł jeżeli chodzi o tą cenę jest korzystny wielu ludzi deklaruje, że ciężko będzie im segregować śmieci i jedyną rzecz jaką teraz można powiedzieć to szkoda, że tak późno taką decyzję podejmujemy”.

 P. Zygmunt Wołejszo – „Generalnie musimy jeszcze się raz zająć całą gospodarką śmieciową”.

P. Bogusław Woźniak – „Może tam trzeba 3 zł napisać, … jeżeli 3 zł odpadło w ciągu trzech dni to tak za dwa dni by jeszcze może 2 zł spadło”.

P. Adam Grzesiek –„To nie jest takie proste”.

P. Zygmunt Wołejszo –„Takie są propozycje władzy wykonawczej po rozszerzeniu po przetargu po wpłynięciu jakiejś puli deklaracji i tak dalej to nie są już dane z zeszytu to już są poparte konkretnymi wyliczeniami”.

 

Przewodnicząca Rady  po odczytaniu projektu uchwały poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 radnych, 5 wstrzymało się od głosowania, 1 radny zagłosował przeciw.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

 

 

Ad. 9   Projekt uchwały w sprawie: zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

P. Karolina Myroniuk omówiła zamiany, które zostały wprowadzone do deklaracji.

P. Zygmunt Wołejszo –„Była rozpatrywania kwestia pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej do Pani Przewodniczącej, kierowana, oceniliśmy, że błędnie tutaj zarzuty został sformułowane tym niemniej miały być wykonane telefony jakby upewniające się czy to pismo dotyczy również współwłaścicieli czy tylko tych osób przebywających tak jak to ujęto w piśmie”.

P. Karolina Myroniuk – „Ja dzwoniłam rozmawiałam zwróciłam uwagę, że jest taki zapis natomiast Pani powiedziała mi, że nie ma to żadnego znaczenia jakby nie możemy żądać żadnych dodatkowych osób czy są to współwłaściciele czy osoby zamieszkujące, stąd też rezygnujemy z tego załącznika możemy tylko i wyłącznie żądać danych osób, które składają deklaracje”.

P. Zygmunt Wołejszo – „Czyli tego załącznika nie ma ?”.

P. Karolina Myroniuk – „Nie ma w ogóle rezygnujemy z tego załącznika”.

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została przyjęta  pozytywnie.

 

 

 

 

Ad. 10   Projekt uchwały w sprawie:zmian w budżecie Gminy Rewal na 2013r.

P. Seweryn Babiło –Skarbnik Gminy – „ Przedstawiłem Państwu projekt uchwały Rady Gminy Rewal w sprawie zmiany w budżecie dotyczący zwiększenia dochodów… związanych z pismem Ministra Finansów zwiększający … części oświatowej subwencji ogólnej również na wniosek referatu zajmujący się odpadami i śmieciami dokonaliśmy zmniejszenia planów dochodów i wydatków… a także zgodnie z ustawą o finansach publicznych jeśli chodzi o  przekazanie środków miedzy … na dochody i wydatki budżetu również zostało to sprecyzowane termin 30 czerwca obligował”.

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie pozytywnie.

 

Ad. 11  Projekt uchwały w sprawie:przekształcenia jednostki organizacyjnej pn. „Zieleń Gminy Rewal”

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa nie wypracowała stanowiska.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie

P. Zygmunt Wołejszo – „… czy zlecanie tego zadania jakby innej jednostce obojętnie czy to własna jednostka czy zewnętrzna czy tutaj nie próbujemy łamać ustawy o zamówieniach publicznych, bo wartość samego zadania jest dość znaczna i czy nie jest niezbędny tutaj przetarg, na ten temat nie próbowaliśmy dyskutować ale no zacząłem się zastanawiać czy tutaj nie łamiemy prawa i związku z tym nie wpadniemy w jakieś kłopoty? To jest zadanie do wykonania, za które ktoś musi zapłacić, bo jeżeli to ma być ze skutkiem zerowym dla gminy czyli tu gmina nie będzie ponosiła żadnych kosztów spółka Wodociągowa przejmie no to nie mam zastrzeżeń ale jeżeli Wójt będzie musiał płacić spółce no to czy tutaj ustawa o zamówieniach publicznych nie ma jakby zastosowania…”.,

P. Wójt Robert Skraburski – „Jeśli chodzi o kwiaty zakupy to zostaje u nas i gmina będzie przeprowadzała  przetargi tak jak do tej pory zgodnie z zamówieniami publicznymi do tej pory są przeprowadzone przetargi przez nasz referat także tutaj nic się nie zmieni i materiał będzie przekazywany do spółki która tak jak jednostka będzie wykonywała zadania usługę przy na sadzeniu … i tu także pieniądze będą przekazywane na finansowanie się to co mówiliśmy wczoraj i ja to podkreślałem chodzi przede wszystkim o ograniczenie dwóch tematów, pierwszy temat to jest ograniczenie administracji  i tutaj mówiliśmy, że na przejściu tego możemy zredukować dwa etaty w administracji, a drugi temat to ta dziwna sytuacja, która była na ulicy, że nasza Zieleń sprzątała trawę a firma sprzątała chodnik i dochodziło na tym miejscu do zgrzytów, w tamtym roku jak Państwo wiecie już po raz pierwszy jedna firma sprzątała chodnik i sprzątała Zieleń jakby mniej tych tematów konfliktowych było jakby przetestowaliśmy najpierw rok wcześniej… stworzenie takiej silnej jednostki, która w Zieleni naszej pracuje większości są to kobiety a w Wodociągach większości są to mężczyźni, także czy akcja zima czy jakieś inne akcie działanie wspólne zarządzanie może i usprawnić i także ograniczenie, jeśli chodzi o stan osobowy, to są realne korzyści finansowe”.

P. Jacek Jędrzejko –„ Myślę, że tu nie ma kontrowersji większych z przejściem pracowników tylko jest takie pytanie czy Wodociągi nie będą musiały w drodze przetargu uzyskać tej zgody na zajmowanie się zielenią”.

P. Jan Trafny –„Nawet, jeżeli dzisiaj będzie pozytywna opinia rady i zostanie to przegłosowane to Zieleń przejdzie pod jurysdykcję taką od początku do końca 1 września i do tego czasu, co?”.

P. Wioletta Brzezińska – Sekretarz Gminy – „Prowadzi działalność i jest w stanie likwidacji, Wójt wyznacza zarządzeniem likwidatora przeprowadza się likwidację i od dnia 1 września jednostka tzn. te zadania są przekazane”.

P. Jan Trafny – „I nadal wtedy tylko dwa etaty tak te administracyjne?”.

P. Wójt – „My mówimy o przełożeniu w trakcie rozmów a mówimy o administracji, które jakby jasno się określiły, określiła też i Pani Prezes i to jest najjaśniejsza sprawa, co do spraw personalnych dotyczących poszczególnych pracowników fizycznych to, to będzie już rola spółki i to w najbliższych miesiącach, … ale to na pewno nie będzie 10 czy 20 osób do zwolnienia”.

P. Sekretarz – „Tą uchwała przekazujemy zadania, rozpoczynamy procedury”.

 

Przewodnicząca Rady bez odczytania, projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

 

 

Ad. 11.            Wolne wnioski i zapytania

 

P. Janusz Zalewski – „…chciałbym się dowiedzieć i inni przedsiębiorcy skąd się wzięły te stawki bazowe, które Państwo ustaliliście wcześniej? Muszę powiedzieć, że ja do dzisiaj mam umowy w zeszłym roku miałem umowy z Panem Grabowieckim, jak i inni przedsiębiorcy gdzie za pojemnik 1100l płaciliśmy w zeszłym roku 60 zł a w tym roku 55 i wywóz śmieci selekcjonowanych to znaczy surowców wtórnych bezpłatnie takie mamy umowy. U Państwa jest cena 130 zł za śmieci selekcjonowane szalona różnica skąd ona się bierze związku z tym chciałbym się dowiedzieć, jakie składniki składają się na te cele proszę Państwa i czy w budżecie Gminy ujęto wszystkie nieruchomości, które są, czy złożyliście Państwo też deklaracje na własne nieruchomości, nieruchomości gminne, czy w budżecie jest ujęte śmieci z plaż wszystkich koszy przy chodnikach i czy uwzględniliście Państwo podwyżkę cen w zeszłym roku były inne ceny do lipca i czy już Państwo od lipca macie w budżecie uwzględnioną podwyższę cen za wywóz nieczystości z nieruchomości i tych wszystkich koszy z plaż i chodników w budżecie gminy. Czy uwzględniliście Państwo dla siebie też tą podwyżkę? Czy w ogóle jest to ujęte w budżecie gminy? Po za tym proszę Państwa naliczanie stawek od łóżka ja się z tym zgadzam może być, ale musicie Państwo uwzględnić również obłożenie inne gminy ja tutaj się wzoruję na Gminie Karpacz, z którą współpracuję i od lat była, tam były stawki zróżnicowane w zależności od obłożenia Państwo w ogóle nie ujęliście, jakie jest obłożenie w tych okolicach. Tylko jedna stawka i oczywiście najwyższa. Chciałbym wiedzieć czy w tym kierunku też coś Państwo zrobicie? Są również różne propozycje, co do naliczania stawek bazowych za wodę można naliczać zgadzam się z tym w pensjonatach, obiektach mniejszych czy w budynkach prywatnych, ale proszę Państwa wprowadziliście … przez szereg lat żeby ludzie budowali baseny, żeby rozszerzali swoją działalność związku z tym jakbyście mieli w sierpniu kiedykolwiek w prowadzić tą opłatę za wodę to pomyślcie o tym, co zrobimy z basenami, co zrobimy kiedy obiekty mają własne pralnie kiedy mają SPA i prowadzą różne zabiegi bo nad tym trzeba się zastanowić. Ja także bardzo bym prosił żebyście Państwo powiedzieli, jakie są przede wszystkim składniki, które składają się na tak wysoką cenę…”.

P. Wójt – „ Z Panem Januszem wielokrotnie rozmawiałem na ten temat, jeśli chodzi o nowa ustawę, jeśli chodzi o rozliczenie to spróbujemy to przygotować na piśmie i przedstawimy to tutaj do Przewodniczącej odp. dla Pana Janusza także przygotujemy to całe rozliczenie i te stawki bazowe w takim kierunku, jakim dostaliśmy to od firmy, które opracowywały to no i naszą bieżącą wiedzę którą po przetargu i informacji z firm które z nami kooperowały, także tą całą wiedzę postaramy się przekazać w miarę w taki przystępny sposób. Jeśli chodzi o rozliczenie za wodę czy za miejsca wiemy, że mamy te trzy metody i tu na tej Sali wielokrotnie się spieraliśmy, którą metodę wybrać i trudno i najlepiej jakby te trzy metody można było stosować do różnych podmiotów gospodarczych a tak nam ustawodawca nie pozwala, co nie znaczy, że w przyszłości nam nie pozwoli szukamy tutaj też jakiegoś środka żeby wyważyć, w jaki sposób jak bardziej rzetelnie określać wielkość z tematem … procentowego obłożenia też już się z tym spotkaliśmy nie tylko w stosunku do dużych ale także w stosunku do małych pensjonatów to także jest głos mieszkańców czy z tym tematem nie można coś zrobić, ponieważ, obłożenie jest, jakie jest, dlatego też tutaj rozmawialiśmy też z Panią Prezes i na pewno będzie musiała przygotować indywidualne podejście do dużych podmiotów gospodarczych, które jakby nie będą wywozić do lasu i nie będą w ten czy inny sposób kombinować i oszukiwać, żeby jeden worek czy dwa gdzieś tam bokiem przepuścić przez ten cały system. Dlaczego objęliśmy wszystkie podmioty gospodarcze miedzy innymi dla tego, że chodzi o ten sezon, że pojawia się na naszym rynku kilka tysięcy może przesadziłem, ale na pewno ponad tysiąc podmiotów nowych gospodarczych, które traktują gminę tak a nie inaczej czyli dwa miesiące i do domu, część z nich w ogóle nie miała umów a nie którzy mieli umowę brali najmniejsze stawki wystawiali śmieci przed sklep dlatego chcieliśmy, żeby wszystkie podmioty gospodarcze były objęte tym systemem a tak czy inaczej jak rozmawialiśmy z Panią Prezes indywidualne podejście jest wskazane i myślę, że tutaj z naszej strony nie mam żadnych zachowań żeby wyważyć i żeby raczej pomagać i zarabiać na śmieciach nie ma, co się oszukiwać firma będzie zarabiać na śmieciach gmina musi mieć oddzielne konto Regionalna Izba Obrachunkowa już nam przysłała, że pieniądze, które będą wypływały na konto gminy z tytułu śmieci będą monitorowane, na co są wydawane … także postaramy się część rzeczy na piśmie, a część rzeczy nie ma co się oszukiwać, że się uczymy całego systemu, zwyżka jest spowodowana też wieloma innymi sprawami cały system wdrażania tego systemu wtórnego to nie tylko odbiór ale także przetwarzanie wytworzenie wielkiego wysypiska w Słajsinie i pośrednie, przewóz tego wszystkiego skończyłyby się odbiory firm niekoncesjonowanych i skończyły wysypiska niekoncesjonowane w naszym regionie jest jedno wysypisko i my tam musimy oddawać to też jest spowodowane cenami które zostały narzucone przez Marszałka i RXXI do którego my należymy i tam strumień śmieci musimy oddawać składowy tej sumy jest bardzo, bardzo wiele i postaramy się je wyszczególnić… myślę, że nie ma 200% , około 80 zł za 1100. Pan miał preferencyjne, wewnętrzny przetarg Pan zrobił i miał Pan super ofertę”.

P. Janusz Zalewski – „Ale chciałbym zwrócić uwagę, że są to prywatne firmy, które również musiały generować jakieś zyski, gmina nie powinna zarabiać na śmieciach tak jak ustawa na to wskazuje bo związku z tym mogę powiedzieć, że jest to 200%”.

P. Wójt –„No tak tylko czy te firmy woziły do Słajsina i miały tą opłatę choćby ten jeden argument Panie Januszu, czy one przestrzegały zasady te, co Marszałek czy Unia Europejska narzuciła na cały region Zachodniopomorski i wskazała miejsce gdzie my musimy wywozić śmieci. Jeżeli ktoś wywoził do Rymania albo wywoził do Włodarki na pewno koszty miał dużo niższe i nie bawił się w segregację to trzeba wyważyć wszystko”.

P. Janusz Zalewski – „I segregowaliśmy i chciałbym powiedzieć i przypomnieć firma Grabowiecki świadczy również usługi dla Państwa to nie wiem czy od razu będzie inaczej podchodził do tego czy zwiększył kwotę raz tyle czy ze względu na segregacje, którą i tak my prowadziliśmy i pan Grabowiecki odbierał segregowane śmieci od nas, co do ustawy widzicie Państwo są trzy możliwości rozliczania, prosiłbym czy nie rozważyć jeszcze jednej możliwości, obiekty, które od lat maja umowy podpisane i segregują śmieci, czy nie mogą się rozliczać za faktyczne odebrane śmieci… chciałbym powiedzieć, że ustawa również dopuszczała wyłączenie niektórych firm, przedsiębiorstw, czy obiektów nie zamieszkałych z tej ustawy, z czego Państwo nie skorzystaliście”.

P. Wójt – „Odpowiem tak z tym zarabianiem jak ostatnio na komisji pokazywaliśmy z deklaracji w tej chwili wpłynęło 2 mln, 2 tys. deklaracji a ponad 2 mln zł a brakuje nam jeszcze drugich minimum 2 mln żeby ten system się z  pioł”.

P. Janusz Zalewski –„… skończy się tak samo jak zawsze proszę Państw ci, którzy uczciwie się rozliczają za klimatyczne ci, co maja umowy na śmieci, nie wywożą do lasu poniosą największe konsekwencje tej ustawy … kto tak uczciwie odprowadza klimatyczne jak duże obiekty które mają systemy hotelowe i gdzie nie można powiedzieć dzisiaj tego wykażemy a jutro nie. My się rozliczmy z każdej osoby, z każdej osoby pobieramy klimatyczne i przynosimy do Państwa, kto tak robi? Nie wolno cały czas dociążać tych, których obiektów, to nie tędy droga. My dzisiaj musimy obniżać ceny i na przyszłość jak będziecie Państwo układać budżet na następne lata wejście to pod uwagę, bo teraz są takie czasy, że w turystyce musimy obniżać cenę a Państwo nie możecie tylko mówić dzisiaj co podnieść o 5%, 10% i inne składniki naprawdę to się tak nie da, rozważcie to Państwo”.

P. Przewodnicząca – „Na pewno weźmiemy pod uwagę te Pana wszystkie, mnie też zainteresowało, że zróżnicowanie stawki w zależności od obłożenia obiektów jak to zrobić musimy się też nad tym zastanowić”.

P. Zygmunt Wołejszo –„ Woda to uwzględnia daje jakieś pojęcie o faktycznym obłożeniu tylko jest kwestia odpowiednich przeliczników nie tylko jednego przelicznika a kilku przeliczników …”.

P. Janusz Zalewski –„… było referendum w Karpaczu i podjęto uchwałę, że tylko zakład komunalny będzie odbierał śmieci i to było bardzo ładnie uregulowane powiem cały czas na przykładzie „Sandry” ilość łóżek i są ceny zróżnicowane w zależności od obłożenia od 0 do 40% inna cena od 40 do 60 inna cena i powyżej 60 ta najwyższa”.

P. Zygmunt Wołejszo –„Mówi Pan tutaj o cenie jednostkowej no, bo byłby to paradoks im więcej wczasowiczów tym ta cena jednostkowa wyższa czy odwrotnie?”.

P. Janusz Zalewski - wyjaśnił, na czym polega cena w stosunku do procentu obłożenia.

P. Jacek Jędrzejko – „ Ja mam pytanie do Pana bo do tej pory jeśli chodzi o segregacje dla przeciętnego odbiorcy no to ona nie funkcjonowała Pan mówi że Pan miał tą umowę na segregację specjalną i tą segregację w 100% Grabowiecki od Pana odbierał za darmo czy to były wszystkie frakcje które są w uchwale wymienione czy ..”.

P. Janusz Zalewski – „Tak można tak powiedzieć, bo i szkło, plastik, papier, aluminium, puszki to wszystko było segregowane a muszę powiedzieć też na przykładzie Karpacza, Karpacz nie odbierał śmieci segregowanych, ale z kolej było tyle firm, które nam dostarczały pojemniki i te odbierały bezpłatnie także jakiś zysk chyba z tego miały skoro chciały odbierać”.

P. Zygmunt Wołejszo – „Z dnia na dzień nic się nie da zrobić, ale musimy się tym zajmować”.

P. Janusz Zalewski – poinformował, że dostarczył umowy aby pokazać różnice w cenach, przedstawił również jak jest w innych gminach, czy też jak to jest w Karpaczu.

P. Jan Trafny – „Najwyższa cena, jeśli mogę powiedzieć była uchwalona w grudniu, wtedy nie było żadnych protestów w lutym dopiero z inicjatywy radnych, ta cena została obniżona i wtedy dopiero pojawiły się protesty”.

P. Przewodnicząca –„… na pewno trzeba nad tym tematem pochylić do niego trzeba wrócić, bo wszyscy wiemy, że są jakieś jeszcze …”.

P. Jan Trafny – „To jest przykład, że na komisje powinniśmy zapraszać nie wiem reprezentantów tych, których to najbardziej uderza, bo jakby Pan Zalewski miał możliwość przedstawić na komisji, kiedy podejmujemy o tym decyzje tak naprawdę dyskutujemy, można by było wypracować o wiele korzystniejsze…”.

P. Artur Łukomski – „ Panie Januszu kiedy zaczynaliśmy w ogóle prace nad śmieciami nad ustawą śmieciową nad uchwałami, ustalaniem tych stawek tak naprawdę nie mieliśmy wszystkich danych, do dzisiaj nie spłynęły tak jak mówi Pan Wójt, 2 tys. deklaracji złożonych do dzisiaj nie ma pełnych danych, dopiero życie na zweryfikuje tak naprawdę ostateczna cenę. Zaczynaliśmy, gdzie przyszła ustawa, przyszła firma, która nam powiedziała takie stawki będą dla was dobre zaczęliśmy prace od po prostu wirtualnych wziętych z sufitu stawek i dzisiaj to nie było tak że my wiedzieliśmy, nie spłynęły dane od tych przedsiębiorców, którzy wywozili od nas naprawdę praca nad tym była ciężka. Dzisiaj nie do końca wiemy czy damy satysfakcję i czy Karpacz, który ma tak jak Pan mówi pewnie niższe stawki niż my ustaliliśmy, czy ta firma, która wywozi, czy będzie wywoziła da radę przy tych stawkach to dopiero życie okaże, bo wiadomo, że wszyscy i ja też każdy z nas prowadzi jakaś działalność i każdy chciałby jak najmniej zapłacić …”

Pan Wójt porosił by pozwolić działać spółką. Poinformował również, że indywidualne rozmowy Pani Prezes z dużymi przedsiębiorcami zapewne się odbędą.

P. Bogusław Woźniak – „ … to, że Pan Zalewski dzisiaj z nami tutaj rozmawia na te tematy          spowodowane proszę Państwa jest nasza uchwałą pod tytułem objęcie tym wywozem śmieci obiektów nie zamieszkałych związku z tym w tej uchwale można wprowadzić zmianę np. taką, że uchwała ta nie obejmuje obiektów powyżej 100 miejsc noclegowych. Czy może być tego rodzaju podjęta uchwała?”.

P. Janusz Zalewski poinformował, że można, ponieważ w Karpaczu duże obiekty są wyłączone.

P. Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk – „ W woli ścisłości pragnę Państwa poinformować, że sprawdziłem uchwałę Rady Miasta Karpacz z 17 maja tego roku, jeśli chodzi o ceny to my wcale nie jesteśmy tacy najdrożsi bo tutaj jest cena za pojemnik przy zbiórce niezamieszkałe w sposób nie selektywny 240 l bo to jest najbardziej popularny u nas kosztuje 42.18 gr. u nas 39 a 240 zbierane w sposób selektywny kosztuje 35 zł a u nas jest 30 z niezamieszkałych… nie dotarłem jeszcze do uchwały przedmiotowej, która zwalnia obiekty powyżej 100 osób, ale też od łóżek w regulaminie jest wyraźnie u nas jest 12 a w Karpaczu 20 l. także to znaczy, że my wcale nie jesteśmy tacy najgorsi”.

P. Skarbnik – poinformował radę o spotkaniu z bankiem Nordea oraz o tym, że został stworzony zarys programu naprawczego dla Gminy Rewal.

P. Jacek Jędrzejko – „Ja mam pytanie bo  nie zetknąłem się z odpowiedzią na interpelację dotyczącą przetargu na Jana z Kolna czy jest ona gdzieś na piśmie przygotowana?”.

P. Wójt – „Część interpelacji mamy przygotowanych do odpowiedzi a część jeszcze nie mamy”.

 

Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę od godz. 11:25 do 11:57.

 

P. Ewa Korczyńska – Kierownik Referatu Nieruchomości  - udzieliła odpowiedzi dotyczącej przetargu na Jana z Kolna. „Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, był przetarg na trzy lata, nie było kandydata do zawarcia takiej umowy związku z tym, kolejny przetarg nie był ogłaszany i mogło być z wolnej ręki …”

P. Jacek Jędrzejko – „Konkretnie chodziło o to, że w warunkach przetargu była trwała zabudowa ten namiot przysłowiowy  był wręcz zakazany tak w specyfikacji przetargowej a w tej chwili namiot stoi prawda chodziło o cenę jaka została w tych negocjacjach ustalona i czas trwania umowy?”.

P. Ewa Korczyńska – „ Umowa dzierżawy została zawarta na ogródek gastronomiczny nie ma tam mowy o namiocie ani o … czyli nie ma przekazania tego … zagospodarowanie”.

P. Jacek Jędrzejko – „Namiot dopuszcza, nie zakazuje”.

P. Ewa Korczyńska – „ Mogę powiedzieć, że umowa dzierżawy zawarta jest na ogródek gastronomiczny, a co my rozumiemy poprzez ogródek gastronomiczny ja też nie jestem w stanie powiedzieć czy namiot a w środku stoliki i ławki czy to jest ogródek gastronomiczny czy też nie to jest kwestia dyskusyjna można na ten temat dosyć długo dyskutować w każdym razie nie było wpisanego zakazu do umowy była i jest umowa zawarta na ogródek gastronomiczny, wezwaliśmy stronę która zawarła umowę o wyjaśnienia szczegółowe dotyczące chęci prowadzenia inwestycji termin podaliśmy do 26 czerwca do wczoraj tak wczoraj był 26 czerwca, żeby dzierżawca nam złożył wyjaśnienia, w poczcie którą otrzymałam nie było tych wyjaśnień u Pana Wójta też nic nie, także dzisiaj będzie sformułowana … myślę, że dzisiaj przygotujemy wypowiedzenie umowy, ponieważ a czy są podstawy bo dokładnie określiliśmy, zawsze jest dokładnie określona przestrzeń do wydzierżawienia w formie załącznika i tak się zdarzyło, że dzierżawca przekroczył przestrzeń która została mu oddana do dzierżawy związku z tym mamy inną podstawę do wypowiedzenia jeżeli chcemy, żeby ta umowa wygasła to inna ustawa do wypowiedzenia tej umowy jest i możemy z niej skorzystać, przekroczyli po prostu granicę działki która jest w umowie weszli na inną działkę która jest działką drogową więc możemy na tej podstawie wypowiedzieć umowę dzierżawy, jeżeli jest takie życzenie”.

P. Jacek Jędrzejko –„ … do przetargu nie doszło na tych warunkach i mnie tak najbardziej zastanawia skoro obniżamy standardy, dlaczego nie na te obniżone standardy nie było przetargu to jest jedna sprawa bo uważam, że na namiot można by było Pani powiedziała, że tam jest 10 tys. rocznie tak, uważam, że pod namiot 400 m kompanii piwowarskiej tam jest piwo…. można było uzyskać dużo wyższą kwotę w przetargu dużo wyższą moim zdaniem ocierającą się o 50 tys. takie są moje szacunki może było by mniej, ale uważam, że pod tą kwotę można by było pójść, ale nie chodzi mi o to, chodzi mi o to jaki przykład my jako gmina dajemy jeśli chodzi o zabudowę w tym ścisłym centrum. Walczymy z namiotami czy nie walczymy, bo właśnie tutaj też jest „pies pogrzebany”.

P. Ewa Korczyńska – „ … została zawarta umowa na dzierżawę na ogródek gastronomiczny, jeżeli w pojęciu wszystkich ogródkiem gastronomicznym nie jest namiot 400 m pod ogródek gastronomiczny, to na szczęście wiedząc, że interpretacja ogródka gastronomicznego nie jest nigdzie określona a mając szczęście w tym, że dzierżawca naruszył warunki umowy możemy wypowiedzieć tą umowę i zrobimy to dzisiaj, do wczoraj mieli czas, żeby złożyć wyjaśnienia nie zrobili tego dzierżawcy także myślę, że dzisiaj jeśli czas pozwoli Pan Wójt podpisze wypowiedzenie a jutro w poczcie porannej to wypowiedzenie umowy zostanie wysłane i możemy przygotować przetarg z takimi warunkami”.

P. Przewodnicząca-„… gdyby nie było tego zdania, że nie dopuszczalna jest stawianie namiotów to pewnie by nie było dzisiaj takiego zamieszania…”.

P. Ewa Korczyńska – „Często bywa, że ogłaszając przetarg potencjalni inwestorzy przychodzą do nas i sugerują jakieś rozwiązania nowe, po takich sugestiach oprócz ogródka gastronomicznego przy funkcji na tej działce w dzierżawie i przetargu był podpisany jeszcze plac z zabawkami pneumatycznymi i taki przetarg był powtarzany a no niestety po chyba dwóch czy trzech przetargach już teraz dokładnie nie pamiętam nie było klienta, to nie jest tak, że my ogłosiliśmy jeden przetarg i zakończył się wynikiem negatywnym i została zawarta umowa z wolnej ręki, co też jest zgodne z prawem chciałam powiedzieć”.

P. Przewodnicząca – „Oczywiście, bo Wójt nas nawet pytał czy może z wolnej ręki jak nie znajdzie się na przetargu, tylko przy takich warunkach to nic dziwnego, że się nie znalazł…”.

P. Zygmunt Wołejszo –„Ale wolna ręka to rozchodzi się o kwoty a nie o zmianę warunków jakby”.

P. Ewa Korczyńska – „Z wolnej ręki zawieranie umowy należy rozumieć w szerokim znaczeniu”.

P. Artur Łukomski – „ Pani Ewo wcześniej to rada podejmuje tutaj decyzję pewną stara się tutaj o czym Pan Jacek mówił kierunkowo podciągnąć że tak powiem w Pobierowie to Jana z Kolna żeby to wyglądało skoro już rada się zgodziła, wyraziła zgodę na taką a nie inną zabudowę to w przyszłości no nie wiem proszę zwrócić uwagę na to żeby praktycznie sam urzędnik tutaj podejmuje decyzje bez zgody rady na kreowanie przestrzeni która wcześniej zupełnie była inaczej spostrzegana przez radę i to ta troszeczkę nie …  ale tak to wygląda bo nikt z radnych nie podejmował decyzji żeby tam staną akurat namiot”.

P. Ewa Korczyńska – „Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w zakresie do 3 lat kompetentnym do zawierania umów jest Wójt Gminy Rewal w zakresie powyżej 4 lat na podstawie uchwały Rady Gminy i to też w  nie zakresie…”

P. Artur Łukomski – „Dobrze ja doskonale znam tą uchwałę i tylko kwestia, kwestia, że skoro radni w jakiś sposób wcześniej ustalają pewne warunki to tylko żeby się tego trzymać”.

P. Ewa Korczyńska – „ Chciałam przypomnieć jeszcze raz, że umowa została zawarta na ogródek gastronomiczny, gdybyśmy mieli wiedze w zakresie takim że dzierżawca chce postawić namiot na pewno by ta umowa nie zostałaby zawarta”.

P. Artur Łukomski – „Tutaj Pani mówiła, że mamy szczęście, że tą umowę możemy rozwiązać”.

P. Wójt – „ ….to nie jest tak, że decyzje podejmuje urzędnik samodzielnie na pewno ta decyzja była konsultowana zemną także znam całą sprawę to nie jest tak, że sprawy nie znam. Zostaliśmy wprowadzeni w błąd proszę Państwa gdyby był ładny ogródek no to by nie było problemu i nikt się nie spodziewał, że dzierżawca postawi namiot, sugestie są takie że z jednego miejsca lotnisko przeniesione w drugie, myślę, że gdyby nie ten namiot to nie było by chyba większych kontrowersji w wokół tego, ambitne było podejście to tak jak nam się udało tam te pawilony postawić drewniane przeszklone, pamiętacie Państwo jakie w wokół tego były też kontrowersje czy je postawić czy nie, udało się w tej chwili ogólnie można powiedzieć, że wizerunkowo spełniają swoją rolę i  radykalnie odbiegają od przeciętnych obiektów które stoją w okolicy, no a tutaj zostaliśmy wprowadzeni w błąd, żeby nie użyć innego słowa i niemieliśmy podstaw twierdzić, że jest to jakąś tam pułapka, czy coś takiego  jest to inwestor proszę Państwa który jest związany z Pobierowem można powiedzieć, że inwestuje w Pobierowie od zawsze i nie tylko jest kojarzony z lotniskiem a więc tą częścią złą tylko jest też inwestor który kupił na terenie Pobierowa i Gminy Rewal kilkanaście nieruchomości może nie jest to inwestor tak spektakularny … jest to inwestor porządny który od lat inwestuje w Pobierowie …”.

P. Piotr Lęcznar – zapytał o ubikację w Pobierowie i o to czy warunki umowy się zmieniły?

P. Wójt – udzielił odpowiedzi poinformował, że na poprzedniej sesji była przyniesiona umowa.

P. Sylwia Brzęczkowska – Prezes – udzieliła informacji dotyczących odpadów komunalnych.

P. Sekretarz – poinformowała o potrzebie zwołania sesji nadzwyczajnej jeszcze dziś, która zwoływana jest na wniosek Wójta Gminy Rewal.

 

 

 

 

Ad. 12.            Zakończenie obrad

O godz. 12:39 zakończono, obrady XL Sesji Rady Gminy.

 

Protokółowała                                                                                        Przewodnicząca Rady

 

Izabela Fiedukowicz - Pabin                                                        Joanna Drzewińska – Dąbrowska

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Fiedukowicz - Pabin 03-09-2013 12:14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 03-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Izabela Fiedukowicz - Pabin 03-09-2013 12:20:54