Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLIV/342/13 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. "Centrum Informacji, Promocji, Rekreacji Gminy Rewal"

Uchwała Nr  XLIV/342/13

Rady Gminy Rewal

z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. „Centrum Informacji, Promocji, Rekreacji Gminy Rewal”

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 594.), art. 12 ust.1 pkt.2, ust.3 i ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885)  Rada  Gminy Rewal uchwala, co następuje:

 

  § 1. 1.Z dniem 31 października 2013 r. jednostka organizacyjna działająca w formie jednostki budżetowej pod nazwą „CIPR”, zwanej dalej „Jednostką” zostaje postawiona w stan likwidacji.

2.Likwidacja Jednostki zakończy się z dniem  31 grudnia 2013 r.

3.Zadania wykonywane dotychczas przez Jednostkę przejmie  Urząd Gminy Rewal za wyjątkiem zadań wykonywanych przez Referat Kolejnictwa Jednostki, które przejmie  spółka z o.o.  „Nadmorska Kolej Wąskotorowa” z siedzibą w Pogorzelicy, zwana dalej Spółką.

§ 2. 1. Do czasu zakończenia procesu likwidacji Jednostka prowadzi dotychczasową działalność.

2. W okresie likwidacji Jednostka działa pod nazwą „Centrum Informacji, Promocji, Rekreacji w likwidacji”.

3. Wójt powoła w drodze zarządzenia likwidatora Jednostki, którego zadaniem będzie prowadzenie wszystkich czynności związanych z jej likwidacją.

§ 3. 1. Mienie pozostałe po likwidacji Jednostki przechodzi na własność Gminy Rewal.

2. Przekazanie mienia winno nastąpić najpóźniej w dniu zakończenia likwidacji na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych .

3. Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania likwidowanej Jednostki przejmuje Urząd Gminy Rewal.

§ 4.Do dnia określonego w § 1 pkt 2 powinny zostać zakończone czynności likwidacyjne obejmujące w szczególności: uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych, przekazanie akt osobowych i innych dokumentów do Urzędu Gminy i Spółki, sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności, długów, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie pozostałej dokumentacji do archiwum Urzędu Gminy Rewal.

§ 5.Pracownicy likwidowanej Jednostki    z dniem  1 stycznia  2014 r. stają się pracownikami  Urzędu Gminy z wyjątkiem pracowników Referatu Kolejnictwa Jednostki, którzy stają się pracownikami Spółki w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 7.  Traci moc uchwała Rady Gminy Rewal Nr LXV/458/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Centrum Informacji, Promocji, Rekreacji Gminy Rewal” w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową „Centrum Informacji, Promocji, Rekreacji Gminy Rewal”.

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady

 

                                                                                   Joanna Drzewińska - Dąbrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 30-10-2013 14:55:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 30-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 30-10-2013 14:55:00