Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 45/2013

Wójta Gminy Rewal

z dnia 29 listopada 2013 r.

 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) - zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal nadanym zarządzeniem nr 11/09 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2009 roku, wprowadza się zmiany:

 

 1. W § 10 ust.2 , w pkt. 1) dodaje się literę i) Referat  Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – o symbolu OŚ.
 2. W § 10 ust.2 , w pkt. 1) zmienia się literę e) Referat Planowania Przestrzennego - o symbolu PP
 3. Dodaje się § 25 b - o treści:

 

Referat  Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi realizuje zadania:

 

 1. w zakresie ochrony przyrody prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w myśl przepisów ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy                   o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności:

1) udzielanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości,

2) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za niszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów, powodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowanie środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także zniszczenia spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,

3) wnioskowanie o ustanowienie przez radę gminy form ochrony przyrody oraz uznania terenów pokrytych drzewostanem parkowym za park gminny,

4) sporządzanie wniosków o usunięcie drzew i krzewów z terenów stanowiących własność gminy,

5) sporządzanie inwentaryzacji stanu lasu dla terenów stanowiących własność gminy oraz prowadzenie gospodarki leśnej na tych obszarach,

6) prowadzenie rejestru pomników przyrody,

7) współpraca w zakresie gospodarki leśnej z lasami państwowymi,

8) udostępnianie informacji o środowisku,

9) prowadzenie wykazów informacji o środowisku i jego ochronie,

10) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,

11) opiniowania udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin,

12) uzgadniania udzielania koncesji na wydobywanie kopalin,

13) opiniowania projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji,

14) opracowanie oraz nadzór nad realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal"

15) udzielania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,

16) prowadzenie spraw związanych z czasowym odebraniem właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia traktowanego w sposób uznany za znęcanie się,

17) udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

18) współpraca ze Strażą Gminną, Policją oraz Strażą Graniczną a także innymi organizacjami w sprawach związanych z problemem bezdomnych zwierząt,

19) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

20) współdziałanie z organami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny leśnej,

21) udzielanie pomocy oraz współdziałanie z organizacjami ekologicznym i społecznymi związanymi z ochroną środowiska i gospodarką odpadami,

22) współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie ekologii i ochrony środowiska,

23) edukacja ekologiczna, popularyzacja zasad i celów ochrony środowiska i przyrody.

 

 1. z zakresu ochrony przed hałasem:

 

 1. prowadzenie spraw związanych z uciążliwością hałasów powodowanych przez podmioty wykonujące roboty budowlane oraz prowadzące działalność rozrywkową,
 2. ustanawianie ograniczeń co do czasów funkcjonowania lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko,
 3. występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz Starostwa Powiatowego w Gryficach o podjęcie działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli własnej stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnienie, że takie naruszenie mogło nastąpić.

 

 

 

 

 1. z zakresu gospodarki odpadami:

 

 1. realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez:
 2. przygotowywanie uchwał rady w zakresie niezbędnym do realizacji zadań gminy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 3. nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie,
 4. przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów,
 5. przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. kontrola realizacji umów zawartych z przedsiębiorcą w zakresie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów,
 7. organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy,
 8. naliczanie kar i opłat z zakresu gospodarki odpadami.
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie:
 10. naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie złożenia deklaracji o opłacie,
 11. naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
 12. prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
 13. kontrola firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej, a w szczególności nakładanie kar finansowych na firmy wywozowe mieszające odpady zgromadzone w sposób selektywny,
 14. współpraca ze służbami policji oraz straży gminnej w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów prawa miejscowego,
 15. kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
 16. przygotowywanie decyzji o zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
 17. bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
 18. prowadzenie ewidencji  upomnień i tytułów wykonawczych,
 19. udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji oraz podejmowanie czynności związanych z zawieszeniem lub zakończeniem postępowania egzekucyjnego,
 20. przyjmowanie sprawozdań kwartalnych podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości,
 21. sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa, rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 22. coroczna analiza stanu gospodarki odpadami, weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami,
 23. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 24. współpraca z Celowym Związkiem Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.

 

 1. w zakresie prowadzenia księgowości z tytułu   opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  poprzez:

 

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z księgowaniem  opłat za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych i prawnych ,
 2. dekretacja wraz z ewidencją dochodów i wydatków urzędu oraz rachunków pomocniczych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. uzgadnianie kosztów z wydatkami,
 4. prowadzenie ewidencji w zakresie zajmowanego stanowiska ,
 5. prowadzenie w systemie informatycznym księgowości analitycznej z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. współpraca z kancelarią prawną w zakresie windykacji należności ,
 7. kontrola terminowych wpłat należności przez osoby fizyczne i prawne oraz inkasentów,
 8. terminowe sporządzanie wezwań do zapłaty,
 9. terminowe uzgadniania wpływów z tytułu opłat z księgowością syntetyczną    w celu przygotowania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdawczości okresowej i rocznej,
 10. sporządzania sprawozdawczości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami.

 

 1. z zakresu ustawy o odpadach:

 

 1. przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania, wytworzonymi odpadami,
 2. opiniowanie wniosków o wydanie przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zezwoleń w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 3. przedkładanie informacji Marszałkowi Województwa Pomorskiego o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych o wydanie decyzji nakazujących usuwanie odpadów zgromadzonych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania,
 5. realizacja „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rewal”,
 6. realizacja wszystkich pozostałych zadań związanych z zapewnieniem warunków prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego na terenie gminy a także składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz innych.

 

 

 1. W § 23 wykreśla się ust. 2 w całości, ust. 3 pkt 1-13 oraz pkt 15.

 

 1. W załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego strukturę stanowisk wprowadza się zmiany:

 

 1. dodaje się pkt. 17 - Referat  Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - podporządkowany Wójtowi Gminy – 3 etaty na umowę o pracę,

 

 1. w Referacie Planowania Przestrzennego  w kolumnie 7 zmniejsza się 1 etat w zakresie ochrony środowiska i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 1. w Wydziale Finansowym w Referacie Budżetu i Finansów w kolumnie 7  zmniejsza się 1 etat w zakresie  rozliczania opłat gospodarowania odpadami komunalnymi.

  

§ 2.

W załączniku Nr 2 do Regulaminu stanowiącym Strukturę Organizacyjną Urzędu Gminy dodaje się : Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - podporządkowanie Wójt Gminy.

 

§ 3.

Wykonanie ustaleń zawartych w zarządzeniu powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości pracownikom urzędu.

 

 

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                Robert Skraburski 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie Nr 45-2013.pdf (PDF, 249.14Kb) 2013-12-02 12:39:34 567 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 02-12-2013 12:39:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 02-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 02-12-2013 13:01:59