Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLVI/350/13 Rady Gminy Rewal w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XLVI/ 350 / 13

RADY GMINY REWAL

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) oraz 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) niesegregowane zmieszane odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01),

2) selektywnie zbierane odpady komunalne:

a) papier i tektura (kod odpadu 20 01 01) w tym opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01),

b) opakowania ze szkła (kod odpadu 15 01 07),

c) zmieszane odpady opakowań:

- w tym tworzywa sztuczne (kod odpadu 20 01 39 oraz opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02),

- metale (kod odpadu 20 01 40)

- opakowania wielomateriałowe (kod odpadu 15 01 05),

d) odpady z ogrodów i parków ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 02 01)

2. W systemie zbiórki objazdowej:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod odpadu 20 01 35 i 20 01 36*),

2) odpady wielkogabarytowe (odpad o kodzie 20 03 07),

3) zużyte baterie i akumulatory (kod odpadu 20 01 33* i 20 01 34),

4) zużyte opony (kod odpadu 16 01 03),

3. W punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) odbierane będą następujące frakcje odpadów

komunalnych:

1) papier i tektura (kod odpadu 20 01 01) w tym opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01),

2) opakowania ze szkła (kod odpadu 15 01 07),

3) szkło (kod odpadu 20 01 02)

4) tworzywa sztuczne (kod odpadu 20 01 39 oraz opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02)

5) metale (kod odpadu 20 01 40) oraz opakowania z metali (kod odpadu 15 01 04)

6) opakowania wielomateriałowe (kod odpadu 15 01 05),

7) odpady z ogrodów i parków ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 02 01)

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod odpadu 20 01 35 i 20 01 36*),

9) odpady wielkogabarytowe (odpad o kodzie 20 03 07),

10) zużyte baterie i akumulatory (kod odpadu 20 01 33* i 20 01 34),

11) odpady budowlane i rozbiórkowe (kody odpadów: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07)

12) leki (kody odpadów 20 01 31* i 20 01 32)

13) odzież i tekstylia ( kody odpadów 20 01 10 i 20 01 11),

14) zużyte opony (kod odpadu 16 01 03).

§ 3. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą:

1) papier i tektura (kod odpadu 20 01 01) w tym opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01) w ilości nieograniczonej,

2) opakowania ze szkła (kod odpadu 15 01 07) w ilości nieograniczonej,

3) szkło (kod odpadu 20 01 02) w ilości nieograniczonej,

4) tworzywa sztuczne (kod odpadu 20 01 39 oraz opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) w ilości nieograniczonej,

5) metale (kod odpadu 20 01 40) oraz opakowania z metali (kod odpadu 15 01 04) w ilości nieograniczonej,

6) opakowania wielomateriałowe (kod odpadu 15 01 05) w ilości nieograniczonej,,

7) odpady z ogrodów i parków ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 02 01) w ilości nieograniczonej,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod odpadu 20 01 35 i 20 01 36*) w ilości nieograniczonej,

9) odpady wielkogabarytowe (odpad o kodzie 20 03 07) w ilości 10 sztuk,

10) zużyte baterie i akumulatory (kod odpadu 20 01 33* i 20 01 34) w ilości – 1 akumulator rocznie , baterie w ilości nieograniczonej,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe (kody odpadów: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07) w ilości 2 m3 rocznie,

12) leki (kody odpadów 20 01 31* i 20 01 32) w ilości nieograniczonej,

13) odzież i tekstylia ( kody odpadów 20 01 10 i 20 01 11) w ilości nieograniczonej,

14) zużyte opony (kod odpadu 16 01 03) w ilości 4 sztuk.

§ 4. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, odpady komunalne odbierane będą z następującą częstotliwością:

1) z terenu nieruchomości zamieszkałych odbiera się:

a) zmieszane odpady komunalne raz w tygodniu.

b) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny tj. opakowania ze szkła, zmieszane opakowania w tym tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe oraz odpady biodegradowalne dwa razy w miesiącu.

2) z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z terenu nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszane) i na terenie których,

prowadzona jest działalność gospodarcza o profilu gastronomicznym odbiera się:

a) zmieszane odpady komunalne:

- w okresie od 01.07 do 31.08, siedem razy w tygodniu,

- w okresie od 01.09 do 30.06 , raz w tygodniu.

b) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny tj. opakowania ze szkła, zmieszane opakowania w tym tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe, oraz odpady biodegradowalne:

- w okresie od 01.07 do 31.08, dwa razy w tygodniu,

- w okresie od 01.09 do 30.06, dwa razy w miesiącu.

3) z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z terenu nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne pozostałe ujęte w § 9 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal z wyłączeniem pkt. h) – j) odbiera się:

a) zmieszane odpady komunalne:

- w okresie od 01.07 do 31.08, dwa razy w tygodniu,

- w okresie od 01.09 do 30.06 , raz w tygodniu.

b) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny tj. opakowania ze szkła, zmieszane opakowania w tym tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe, oraz odpady biodegradowalne:

- w okresie od 01.07 do 31.08, dwa razy w tygodniu,

- w okresie od 01.09 do 30.06, dwa razy w miesiącu.

4) Zbiórki objazdowe odpadów komunalnych odbywać się będą co najmniej 2 razy w roku.

5) Odbiór odpadów komunalnych z terenów plaż i kąpielisk a także ulic odbywać się będzie z częstotliwością zapewniająca utrzymanie czystości i porządku.

6) Odbiór odpadów komunalnych powstałych w trakcie imprez odbywać się będzie na bieżąco oraz bezpośrednio

po jej zakończeniu.

7) Odbiór odpadów z terenów zamkniętych należy dostosować według potrzeb z częstotliwością zapewniającą utrzymanie czystości i porządku.

§ 5. Określa się następujące zasady prowadzenia i świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

1) PSZOK jest elementem wspomagającym system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i miejscem czasowego magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rewal a także miejscem czasowego magazynowania i przygotowywania do odbioru odpadów komunalnych selektywnie zebranych pochodzących z terenów użyteczności publicznej,

2) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rewalu a także na stronie internetowej gminy umieszczony zostanie wykaz odpadów oraz zasady ich przyjmowania a także godziny otwarcia PSZOK-u.

3) Właściciele nieruchomości mają możliwość we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć selektywnie zebrane odpady komunalne do PSZOK-u w godzinach jego otwarcia.

§ 6. Odpady komunalne z terenu gminy Rewal będą przekazywane uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesowi recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa a także zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Rewal Nr XXXVII/292/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady

Joanna Drzewińska - Dąbrowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 XLVI-350-13.pdf (PDF, 107.48Kb) 2013-12-11 12:41:09 475 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 11-12-2013 12:41:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 11-12-2013 13:35:01