Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLVI/354/13 Rady Gminy Rewal w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy

UCHWAŁA NR XLVI/354/13

RADY GMINY REWAL

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit ”a” i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 37 ust. 3 i 4, art. 68 ust. 1, pkt 1 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

Rozdział 1.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Określa się zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rewal, w szczególności zasady zbywania, nabywania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości przez Gminę Rewal ze wskazaniem zakresu, w jakim Rada Gminy przekazuje kompetencje Wójtowi Gminy.

§ 2. 1. Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rewal stanowi ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy.

2. Ilekroć w Uchwale jest mowa o Ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)

3. Ilekroć w Uchwale jest mowa o planie zagospodarowania przestrzennego, należy przez to rozumieć plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałami Rady Gminy Rewal.

4. Ilekroć w Uchwale jest mowa o Studium Uwarunkowań, należy przez to rozumieć obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rewal przyjęte uchwałą Rady Gminy Rewal

5. Ilekroć w Uchwale jest mowa o warunkach zabudowy, należy przez to rozumieć wydane przez Wójta Gminy Rewal decyzje ustalające warunki zabudowy.

6. Ilekroć w Uchwale jest mowa o nieruchomości lokalowej, należy przez to rozumieć :

1) lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi i z przypadającym udziałem do gruntu,

2) budynek mieszkalny, w którym znajduje się tylko jeden lokal ( dom jednorodzinny ) wraz z przypadającym udziałem do gruntu.

Rozdział 2.

ZASADY NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI

CZĘŚĆ I.

Nabywanie nieruchomości gruntowych i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 3. W związku z koniecznością realizacji zadań własnych lub obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, w drodze umów kupna-sprzedaży, zamiany, darowizny, zrzeczenia, nieodpłatnego przejęcia lub innych form przewidzianych prawem, Wójt Gminy Rewal może nabywać nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na własność bądź w użytkowanie wieczyste, do kwoty przewidzianej w Uchwale budżetowej.

§ 4. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami Gminy, nabycie nieruchomości może nastąpić w drodze przetargu do kwoty określonej w Uchwale budżetowej.

2. Nabycie nieruchomości za cenę przekraczającą kwotę ustaloną w Uchwale budżetowej wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy.

3. Rada Gminy upoważnia Wójta do składania oświadczeń woli w przypadku przyjęcia darowizny nieruchomości na cele publiczne.

CZĘŚĆ II.

Zasady zbywania nieruchomości.

§ 5. Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do zbywania nieruchomości po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rewal, w przypadku gdy przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, z wyłączeniem przypadków gdy o nabycie ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki oraz gdy powierzchnia działki zbywanej na polepszenie warunków zagospodarowania będzie większa niż 25 % powierzchni działki powiększanej.

§ 6. Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Rewal do zbywania nieruchomości w następujących przypadkach:

1. sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego,

2. zbycia nieruchomości lokalowej na rzecz najemcy, który posiada umowę najmu zawartą na czas

nieoznaczony.

§ 7. Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Rewal do zbywania nieruchomości w drodze bezprzetargowej w przypadkach:

1. sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby, która ją dzierżawi na podstawie umowy zawartej na okres co najmniej 10 lat, jeżeli ta nieruchomość została zabudowana zgodnie z pozwoleniem na budowę, z wyłączeniem przypadków gdy o nabycie ubiega się więcej niż jeden dzierżawca spełniający powyższe warunki

2. zbycia nieruchomości na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 8. Rada Gminy upoważnia Wójta do składania oświadczeń woli w zakresie wyrażania zgody na zmianę wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, jeżeli po wyodrębnieniu części lokali w budynku i ich sprzedaży, wskutek prac budowlanych, adaptacyjnych itp. nastąpiła zmiana struktury lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej. Przepis ten ma zastosowanie również w sytuacji, gdy konieczność odmiennego ustalenia wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej jest wynikiem wcześniejszych błędów pomiarowych lub innych.

CZĘŚĆ III.

Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.

§ 9. Rada Gminy upoważnia Wójta do :

1. zawierania umów dotyczących ustanawiania służebności gruntowych,

2. zawierania umów dotyczących ustanawiania służebności przesyłu.

Rozdział 3.

ZASADY WYDZIERŻAWIANIA NIERUCHOMOŚCI

§ 10. 1. Rada Gminy upoważnia Wójta do zawierania z dotychczasowym dzierżawcą, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy (przedłużenia umowy) na dalszy okres nie dłuższy niż 10 lat w drodze bezprzetargowej, w następujących przypadkach:

1) wydzierżawienia gruntu gminnej jednostce organizacyjnej, w tym spółkom kapitałowym, w których 100% kapitału posiada Gmina i instytucjom kultury Gminy,

2) śmierci dzierżawcy jeżeli nieruchomość jest wydzierżawiana spadkobiercy dotychczasowego dzierżawcy należącego do kręgu osób bliskich dzierżawcy w rozumieniu art. 4 pkt. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Przepis ust. 1 ma również zastosowanie do umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego pod ustawienie tablicy reklamowej lub informacyjnej lub innego elementu reklamowego lub informacyjnego, z tym zastrzeżeniem, że zawarcie kolejnej umowy może nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 lata.

3. Rada Gminy upoważnia Wójta do zawierania z dzierżawcą umów dzierżawy dodatkowego gruntu, przeznaczonego na budowę lub rozbudowę, jeżeli jest to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy, w przypadku gdy umowa dzierżawy na działkę powiększaną jest już zawarta na 10 lat.

4. Rada Gminy zobowiązuje Wójta do przedstawienia wykazu zawartych umów dzierżawy oraz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w terminie do końca drugiego i trzeciego kwartału każdego roku.

Rozdział 4.

ZASADY USTALANIA CENY I OPŁAT ZA NIERUCHOMOŚCI ORAZ UDZIELANIA BONIFIKAT

§ 11. Rada Gminy upoważnia Wójta do udzielenia bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu w wysokości 99 %, w przypadku ustanowienia zarządu:

1) na cele realizacji urządzeń infrastruktury technicznej,

2) jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność kulturalną, sportową lub turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową.

§ 12. Aktualizacje opłat rocznych wynikających z tytułu trwałego zarządu należy przeprowadzać co najmniej co 4 lata.

§ 13. Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 14. Rada Gminy upoważnia Wójta do udzielania bonifikat na następujących zasadach:

1. W przypadku sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz ich najemców:

1) w wysokości 1,5 % ceny za każdy rok trwania umowy najmu z Gminą na dany lokal w przypadku sprzedaży nieruchomości lokalowych w budynkach wielolokalowych mieszkalnych,

2) przy jednorazowej zapłacie ceny, bonifikatę ustaloną zgodnie z pkt. 1 zwiększa się dodatkowo o 10 %,

3) w przypadku zbiegu bonifikat ustalonych zgodnie z pkt 1 i 2, bonifikatę ustala się nie wyższą niż 90 %,

2. W przypadku nieruchomości sprzedawanych na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej przeznaczonej na cele mieszkaniowe, w wysokości 30 % ceny - w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży

na raty lub 40 % ceny - w przypadku dokonania wpłaty jednorazowej.

3. W przypadku nieruchomości sprzedawanych na rzecz dzierżawcy nieruchomości, który zabudował nieruchomość zgodnie z pozwoleniem na budowę budynkiem mieszkalnym, w wysokości 30 % ceny - w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty lub 40 % ceny - w przypadku dokonania wpłaty jednorazowej.

4. Rozłożona na raty niespłacona część ceny dla przypadków ust. 1, 2 i 3 podlega oprocentowaniu w wysokości stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, naliczanej corocznie na dzień 10 lutego jednak nie mniej niż 4%.

5. Dla przypadków opisanych w ust. 2 i 3 bonifikata zostanie obliczona proporcjonalnie do udziału w cenie przypadającej do części mieszkalnej budynku, w następujący sposób:

Ustalenie procentowego udziału części mieszkalnej w nieruchomości:

PUc- powierzchnia użytkowa wszys tkich budynków na nieruchomości w m²

PUm- powierzchnia użytkowa wykorzystywana na cele mieszkaniowe w budynkach na nieruchomości w m²

m - udział części wykorzystywanej na cele mieszkaniowej w całej nieruchomości wyrażona w %

m = (PUm x 100) : Puc

i- udział części wykorzystywanej na cele niemieszkalne w całej nieruchomości wyrażona w %

i = 100% - m%

Id: 87CCE567-C4E7-4A49-BF1D-4D0F25948749. Podpisany Strona 3

Obliczenie wartości poszczególnych udziałów w nieruchomości :

W- wartość nieruchomości zgodna z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego

Wm - wartość udziału w cenie przypadającego na cel mieszkalny

Wm = W x m %

Wi - wartość udziału w cenie przypadającego na cele niemieszkalne

Wi = W x i %

Obliczenie wysokości bonifikaty :

B - wysokość bonifikaty ustalona odpowiednio zgodnie z ust. 2, 3, 4

WB - wysokość udzielonej bonifikaty w złotych PLN

WB = Wm x B

Rozdział 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych określa odrębna Uchwała.

§ 17. Zasady udzielania bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

nieruchomości określa odrębna Uchwała.

§ 18. Tracą moc Uchwały :

1. Uchwała Nr VII/31/07 Rady Gminy Rewal z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

2. Uchwała Nr XV/93/07 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zmian w Uchwale.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady

Joanna Drzewińska - Dąbrowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 XLVI-354-13.pdf (PDF, 152.47Kb) 2013-12-11 13:08:58 653 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 11-12-2013 13:06:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 11-12-2013 13:49:22