Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XLIV/13

P R O T O K Ó Ł    Nr XLIV / 13

 

XLIV sesji Rady Gminy Rewal, która odbyła się w dniu 25 października 2013 roku

w Centrum ratownictwa w Pobierowie

 

Sesję rozpoczęto w dniu 25 października  2013r. o godz. 10:10 Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – p. Joanna Drzewińska - Dąbrowska.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obrady są prawomocne, bowiem uczestniczy 12 radnych.  Nieobecny radni Andrzej Brzeziński, Adam Grzesiek, Ryszard Gutowski – usprawiedliwieni.

Ustawowy skład Rady 15 osób – bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady – 8 osób, co stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Radyprzywitała zaproszonych gości.

Pan Zygmunt Wołejszo porosił o wycofanie z porządku obrad pkt.2 Przyjęcia protokołu XLIII sesji Rady Gminy- z powodu późnego przesyłu.

Przewodnicząca poddała wniosek o wycofanie pkt. 2 Przyjęcia protokołu XLIII sesji Rady Gminy z porządku obrad pod głosowanie.

Za wycofanie powyższego punktu głosowało 8 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosowania. Protokół z XLIII został wycofany z porządku obrad XLIV sesji rady Gminy.

Pani Przewodnicząca przedstawiła Prezesa Kolejki Nadmorskie Pana Janusza Cetera

Państwo Przewodniczący Pani Mareli Wawrzyniak wręczyli kwiaty, dyplom gratulacyjny oraz upominek z okazji Dnia Edukacji Narodowej ponieważ Pani Marela Wawrzyniak była nieobecna w dniu uroczystości.

Państwo Przewodniczący Pani Wandzie Szukała – Błachuta wręczyli kwiaty, dyplom gratulacyjny oraz upominek za nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Przewodnicząca Rady poprosiła o wystąpienie Piłkarskiego Klubu Sportowego – „Wybrzeże Rewalskie” który przyjechał by pokazać puchar który otrzymał za zajęcie I miejsca w turnieju Costa Brava Cup – turniej odbywał się w północnej części Barcelony w rozgrywkach wzięło udział ponad 500 zawodników  z ponad 200 drużyn z całej Europy.

Ad. 4Wystąpienie delegacji przedstawicieli Gminy Mielno w sprawie elektrowni atomowej w miejscowości Gąski.

Gminę Mielno reprezentowali:

Pani Mirosława Diwyk – Koza – asystent Wójta Gminy Mielno,

Pan Krzysztof Chadacz – Przewodniczący Rady Gminy Mielno,

Pan Marcin Poraj – Dobrzelewski  - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mielno.

Delegacja przedstawiła prezentację o zagrożeniu i skutkach ekologicznych i finansowych jakie za sobą niesie budowa elektrowni atomowej na Polskim Wybrzeżu.

 

Przewodnicząca rady ogłosiła przerwę od 10:50 do 11:05

 Pan Wójt Robert Skraburski złożył wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad pkt.8 projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Statutu Gminy Rewal.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek formalny pod głosowanie.

Za wycofaniem powyższego punktu głosowało 9 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Pan Wójt Robert Skraburski złożył wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad pkt.16  projekt uchwały sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek formalny pod głosowanie.

Za wycofaniem powyższego pkt. głosowało 12 radnych.

Pan Wójt Robert Skraburski złożył wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad pkt.20   projekt uchwały sprawie zwolnienia z przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek formalny pod głosowanie.

Za wycofaniem powyższego pkt. głosowało 12 radnych.

Pan Wójt Robert Skraburski złożył wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad pkt.21   projekt uchwały sprawie wysokości opłat za usługi komunalne.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek formalny pod głosowanie.

Za wycofaniem powyższego pkt. głosowało 12 radnych.

P O R Z Ą D E K  O B R A D

XLIV SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 25.10.2013 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołu  XLIII  sesji Rady Gminy
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Wystąpienie delegacji przedstawicieli Gminy Mielno w sprawie budowy elektrowni atomowej w miejscowości Gąski
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2013r.
 6. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 7. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów

I UCHWAŁY

 1. Projekt  Zmieniający uchwałę w sprawie Statutu Gminy Rewal
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 2. Projekt uchwały w sprawie:rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 3. Projekt uchwały w sprawie: stawek podatku od nieruchomości
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 4. Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportu
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały w sprawie:obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę drewna
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały w sprawie:opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 8.         Projekt uchwały w sprawie:ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 9.         Projekt uchwały w sprawie:zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały w sprawie:określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

       a)relacja sprawozdawcy,

       b) stanowiska Komisji Rady,

c)dyskusja,

        d)podjęcie uchwały

 1.         Projekt uchwały w sprawie:  dzierżawy gruntów w Pobierowie
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 2.         Projekt uchwały w sprawie:dzierżawy działki w trybie przetargowym
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 3.         Projekt uchwały w sprawie:zwolnienia z przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 4. Projekt uchwały w sprawie:wysokości opłat za usługi komunalne
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo – strona północna
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały w sprawie:likwidacji jednostki organizacyjnej pn. „CentrumInformacji, Promocji , Rekreacji Gminy Rewal”
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały

II MATERIAŁY INFORMACYJNE

 1. Cenniki stawki za korzystanie z obiektów:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Fala”

- CIPR

- GOK

- GOPS

 1. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 - 2013
 2. Wolne wnioski i zapytania
 3. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady odczytała zmieniony porządek obrad i poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało 12 radnych. Porządek obrad został przyjety.

 

Ad. 5 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2013r.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że z powodu kontroli Skarbnik Gminy jest nie obecny, jak również o tym, że powyższa informacja wpłynęła  do Państwa Radnych drogą email i jeśli ktoś z rady ma pytania, to żeby je kierować dziś na sesji do p. Wójta.

 

Ad. 6. Informacja Wójta o działalności od ostatniej sesji.

 

P. Wójt Gminy Robert Skraburski przekazał sprawozdanie z działalności od 30 .08.213r do 25.10.2013r. które zawierało następujące  informacje o tym, że :

1. Podpisano umowę z firmą Strabag na wykonanie robót ziemnych, na zadanie pn. „budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od istniejącego skrzyżowania z ul. Brzozową w m. Rewal”.

2. Podpisano umowę z firmą land –Art. Dotyczącą wykonania projektu technicznego branży drogowej przebudowy ul. Spokojnej w m. Niechorze.

3. Sukcesywnie wyłączamy punkty oświetleniowe, które nie są potrzebne w okresie zimowym (między innymi parkingi, które w tym okresie nie są w pełni wykorzystywane).

4. Przygotowujemy się do instalacji oświetlenia świątecznego.

5. odebrano ze Starostwa komplet dokumentacji oświetleniowej wraz z pozwoleniem na budowę (ul. Zgody Pobierowo – deptak).

6. Prowadzimy budowę oświetlenia przy ul. Spokojnej w Niechorzu.

7. Trwają prace związane z przebudową placu u zbiegu ul. Warszawskiej i ul. Sikorskiego.

8. Mamy pozwolenie na ścieżkę rowerową Pobierowo – Pustkowo, w listopadzie Nadleśnictwo rozpoczyna wycinkę drzew.

9. Plac Pobierowo, za chwileczkę ruszymy z ostateczną wersją zegara.

10. Przygotowujemy miejsce pod kotwicę w Pobierowie i projektujemy termometr.

11. Kończymy budowę budynku komunalnego Rokita II w Pogorzelicy. W listopadzie oddajemy do użytku 21 mieszkań. Komisja mieszkaniowa spotkała się trzy razy, zaopiniowała 25 podań pozytywnie, 2 negatywnie i dokonała wizytacji warunków mieszkaniowych u 20 osób.

12. Ogłosiliśmy 5 przetargów, trzy nieograniczone na zbywanie nieruchomości (6.12 – Śliwin, 13.12 – rokowania i 14.12.2013 – ustny nieograniczony) oraz jeden ograniczony (26.11.2013r.) przetarg na dzierżawę pod pawilony handlowe 18.11.2013.

13. 28-29.10.2013 w Niechorzu odbyły się IV Mistrzostwa Polski Urzędników Wojewódzkich w piłce nożnej a my zajęliśmy I miejsce w turnieju Costa Brava.

14. 14.10 obchodziliśmy  Dzień Edukacji Narodowej – Nauczycielem  Roku został

ks. Stanisław Krzyżanowski, nominowani Edyta Nowak Majdzińska ZSS Rewal, Jolanta Domańska ZSP Niechorze.  Gwiazdą wieczoru była Renata Przemyk i piękny koncert.

15. Uniwersytet III Wieku rozpoczął kolejny rok akademicki.

16. 16.10.2013r. odbył się objazd po inwestycjach i atrakcjach gminy członków Uniwersytetu III Wieku.

17. Zebrania Wiejskie.

18. Cykl spotkań dot. programu Naprawczego. Do połowy listopada zostanie podpisania ugoda z BGK. Podpisaliśmy już ugodę z DNB Nord. Płacimy na czas Bankowi Spółdzielczemu i rozpoczynamy negocjację z Nordeą. W poniedziałek dokument będzie przekazany do RADY Gminy.

19. 28.10. (poniedziałek) w Urzędzie Marszałkowski uroczyste podpisanie umowy na dodatkowe 2,5 mln zł na kolejkę wąskotorową.

20. 21 września ruszyła Nadmorska Kolej Wąskotorowa.

21. Umocnienie brzegów morskich – plaż.

22. HolideyCheck Destination Award 2013 – I miejsce dla Niechorza Kategoria: Wakacje dla dwojga.

23. Nagrody Wspólnoty  - statuetka Kazimierza

- II miejsce w kategorii gminy wiejskie (dochody własne),

- V miejsce w kategorii gminy wiejskie (dochody własne i unijne).

 

Ad. 7. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów

 

P. Bogusław Woźniak  - „ Moje pytanie będzie Panie Wójcie dotyczyło realizacji uchwały XX/152/12 z marca 2012 roku chciałbym wiedzieć w jakim stopniu … został zrealizowany harmonogram zadań podejmowanych przez spółkę Wodociągi w celu określenia ilości wód opadowych. Chciałbym również wiedzieć przed następną sesją, jeżeli to się uda to bardzo uprzejmie o to bym prosił jaki skutki finansowe poniesie za sobą zmiana cen proponowanej na najbliższą sesję w uchwale o taryfach za wodę. Pozwolę sobie jeszcze o jedno pytanie bo tutaj sprawa śmieci padła ja nie chcę się rozwodzić nad szczegółami, ale w naszych ty pracach takich roboczych myśmy rozmawiali o tym, że czym prędzej  korekcje powinny ulec podjęte przez nas niektóre z postanowień. Mówię o tym, że to jest sprawa bardzo pilna i nie możemy jej odkładać w nieskończoność i musi tutaj nastąpić jakaś mobilizacja aby w miarę może nie od razu, ale stopniowo wprowadzać już jakieś zmiany w tych uchwałach które już żeśmy podjęli, może nie hurtem naraz wszystkie, ale od czegoś trzeba zacząć, ja uważam, że powinna być przeprowadzona taka analiza jeżeli, żeśmy sobie podejmowali już ponad pół roku temu, że jesienią my jako rada przystąpimy do tych prac a jesień już nam się kończy ja nie widzę nawet światełka w tym ciemnym tunelu śmieciowym, że coś się zrobi, chociaż wiem, że z drugiej strony tam urzędnicy pracowali razem z Panem Wójtem i z Panią Sekretarz nad czymś,  ale tutaj nie było na ten temat ani słowa. Oprócz tego to wpłynęła interpelacja również w dniu dzisiejszym zaadresowana jest Przewodnicząca Rady Gminy Rewal, ale nie patrzymy na adres, ale patrzymy na to co ma być tutaj zrobione ja pozwolę sobie zacytować . interpelacja jest podana przez grupę radnych jest następującej treści cyt.” Zwracamy się o przedstawienie listy projektów, inwestycji, koncepcji i wizji dotyczących miejscowości Niechorze. Prosimy o zestawienie zawierające następujące dane:

1. Nazwa projektu i miejsce jego realizacji.

2.Etap na jakim obecnie znajduje się opracowanie dokumentacji.

3.Szacunkowa kwota na realizację i kwota już wydana na np. opracowanie koncepcji, projektu, wizualizacji itp.

4. Miejsce i data przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości, radą sołecką czy też organizacjami zainteresowanym daną inwestycją.

5. planowany termin realizacji i źródła jego finansowania”. I tu następują zgodnie ze statutem podpisy radnych minimum cztery Pań i Panów co jest wystarczającym do wszczęcia działań, to nie jest interpelacja, że tak powiem jednostkowa tylko bardzo szeroka a oprócz tego to może  byśmy to tak rozszerzyli i nie ograniczali się tylko do Niechorza … ale bardziej uproszczony obraz tego wszystkiego co będziemy mogli zrobić a ja bym jeszcze dodał od siebie proszę Państwa i tu proszę o uwagę w naszej sytuacji finansowej w jakiej jesteśmy, też patrzmy realnie na te poczynania, które chcemy, poczynania do rozpoczęcia dziękuję uprzejmie”.

p. Wójt Robert Skraburski -  przekazał odp. na interpelacje dla p. Jacka Jędrzejko w sprawie punktów dzierżawionych , oraz dla p. Jana Trafnego dot. punktów alkoholowych.

Pan Wójt poinformował, że przygotuje odp. na interpelacje dot. inwestycji dla wszystkich miejscowości, bez wskazania terminu realizacji, gdyż ten punkt pozostawia dla Państwa Radnych. Jeśli chodzi o śmieci to Pan Wójt przekazał, że już odbyto kilkanaście spotkań na których dokonywano różnych przeliczników i w najbliższym czasie zostaną one przedstawione Radzie.

p. Jack Jędrzejko – przypomniał braku odp. na złożoną dwa miesiące temu interpelację  dot. wykazu kosztów imprez.

P. Wójt – poinformował, że odp. jest przygotowana przez pracownika, ale jeszcze się z nią nie zapoznał z braku czasu.

P. Szymon Jędrzejowski – zgłosił błędy w zaprojektowanym przejeździe kolejowym w Niechorzu dot. odwodnienia. Poinformował o skutkach tak błędnego wykonani. Przypomniał również o zamianie gruntu i przejazdem przy dworcu Niechorze Latarnia. Zwrócił również uwagę o kończącej się inwestycji przez dewelopera przy Latarni Morskiej i braku posprzątania tego dzierżawionego terenu, poprosił by ten teren powrócił do stanu pierwotnego przed inwestycją – trawy po, której można było chodzić.  Poprosił również o regularne sprzątanie ścieżki rowerowej Niechorze – Pogorzelica, która w chwili obecnej nie jest przejezdna przez z powodu zalegającej dużej ilości liści.

P. Leszek Kosik – przekazał informację o stanie mienia w Pogorzelicy które dotyczyło dużych ośrodków, które przez duże obciążenie podatkami  upadają  i pozostawiają ruiny na terenie Pogorzelicy, które nie sprzyjają wizerunkowi miejscowości.

p. Wójt – udzielił odpowiedzi na temat zamiany gruntów, odniósł się również do błędów wykonania złego odprowadzenia deszczówki, poinformował, że inwestycja jeszcze nie jest odebrana. Jeśli chodzi o dewelopera to musi przyjść po uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego a, to wiąże się z posprzątaniem terenu. Ścieżka rowerowa będzie sukcesywnie sprzątana. Jeśli chodzi o ośrodki  w Pogorzelicy to te które się zmodernizowały, to te odnoszą sukcesy. Do planu wpisano możliwość podziału gruntów w Pogorzelicy, by w jakimś stopniu pomóc dużym ośrodkom.

P. Magdalena Balkowska – Nowak – poprosiła o zabranie z ul. Sportowej w Pobierowie płyt yombo, które zostały przywiezione w maju i do tej pory tam zalegają.

 

 

Pani Przewodnicząca przystąpiła do procedowania projektów uchwał.

 

Ad. 9.  Projekt uchwały w sprawie:rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w wersji „uznaje się skargę za niezasadną”.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w wersji „uznaje się skargę za niezasadną”.

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały w wersji „uznaje się skargę za niezasadną” poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 12 radnych.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

 

Ad. 10.            Projekt uchwały w sprawie:stawek podatku od nieruchomości

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez  odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 8 radnych, 2 radnych głosowało przeciw , 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

 

Ad. 11.            Projekt uchwały w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa nie wypracowała stanowiska.

Komisja Strategii i Rozwoju nie wypracowała stanowiska.

P. Małgorzata Matecka – poinformowała o wprowadzonych zmianach, które dot. EURO 3

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 12 radnych.

 Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 12.            Projekt uchwały  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 12 radny.

 Uchwałazostała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 13.            Projekt uchwały w sprawieobniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę drewna.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 12 radnych.

 Uchwałazostała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawieopłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 11 radnych, 1 radnych wstrzymało się od głosowania.

 Uchwałazostała przyjęta pozytywnie.

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawieustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny głosował przeciw, 1 radnych wstrzymało się od głosowania.

 Uchwałazostała przyjęta pozytywnie.

 

 

Przewodnicząca rady ogłosiła przerwę od godz. 12:24 do 12:44

 

 

 

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawieokreślenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 12 radnych.

 Uchwałazostała przyjęta pozytywnie.

Ad. 18. Projekt uchwały w sprawiedzierżawy gruntów w Pobierowie.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 12 radnych.

 Uchwałazostała przyjęta pozytywnie.

Ad. 19. Projekt uchwały w sprawiedzierżawy działki w trybie przetargowym

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 8 radnych, 1 radny głosował przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

 Uchwałazostała przyjęta pozytywnie.

Ad. 22. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal część miejscowości Pobierowo i Pustkowo – strona północna

 

UWAGI

Za nie uwzględnieniem uwag głosowano następująco:

Nr 1: 

Uwaga 1:  9 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 2: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 3: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 4: 10 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania , 1 radny głosował  przeciw.

Uwaga 5: 10 radnych głosowało za,  2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 6: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 7: 11 radnych głosowało za, 1radny wstrzymał się od głosowania.

Nr 2:     

Uwaga 2: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymało się od głosowania.

Nr 3:

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1radny głosował przeciw.

Uwaga 2: 9 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Nr 4:     

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 4: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 8: 10 radnych głosowało za, 2radnych wstrzymało się od głosowania.

Nr 5:     

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania , 1 radny głosował przeciw.  

Nr 6:

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.                  

Nr 7:

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Nr 8:

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.         

Nr 9:

uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

uwaga 3: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

uwaga 5: 10  radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

uwaga 6: 10  radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

uwaga 7: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

uwaga 8: 9 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.     

Nr 10:

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Nr 11:

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.  

Nr 12:

Uwaga 2: 10 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania, 1 radny głosował przeciw.

Uwaga 5:10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Nr 13:   

uwaga 3: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.  

uwaga 5: 10 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymało się od głosowania, 1 radny głosował przeciw.

Nr 14:           

Uwaga 1: 10 radnych głosowało  za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 2: 10 radnych głosowało  za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 3: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 5: 10 radnych głosowało  za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 6: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Nr 15:   

Uwaga 1: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 2: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 3: 10 radnych głosowało za, 2 radnych głosowało przeciw.

Uwaga 4: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Nr 16:   

Uwaga 2: 12 radnych głosowało za.       

Nr 17:

Uwaga 1:  10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 2:10 radnych głosowało za, 2 radnych  wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 5: 10 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania , 1 radny głosował  przeciw.

Uwaga 6: 10 radnych głosowało za, 1radny wstrzymał się od głosowania , 1 radny głosował  przeciw.

Uwaga 7: 10 radnych głosowało  za, 2 radnych  wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 8: 10 radnych głosowało  za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Nr 18:   

Uwaga 1: 12 radnych głosowało za.       

Nr 19:   

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 2: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 5: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymało się od głosowania.

Nr 20:

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.  

Nr 21:   

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 2: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 5: 11radnych głosowało  za, 1 radny  wstrzymał się od głosowania.

Nr 22:     

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 2: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 5:  11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzał się od głosowania.

Nr 23:

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 2: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 5: 11radnych głosowało za, 1 radny wstrzymało się od głosowania.

Nr 24:   

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.  

Nr 25:   

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 2: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 3: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 4: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 5: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 6: 11 radnych głosowało za,  1 radny wstrzymał się od głosowania.

Nr 26:

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 2: 9 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 5:9 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Nr 27:   

Uwaga 1: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 2: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 4: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 5: 12 radnych głosowało za.

Nr 28:

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Nr 29:   

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.                 

Nr 30:

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 2: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 3: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Nr 31:   

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.  

Nr 32:   

Uwaga 2: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 3: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 4: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 5: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Nr 33:   

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania, 1 radny głosował  przeciw.

Uwaga 2: 11 radnych głosowało za, 1 radny głosował  przeciw.

Nr 34:   

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 2: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Nr 35:   

Uwaga 3: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Nr 36:   

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.         

Nr 37:   

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.  

Nr 38:   

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.  

Nr 39:      

Uwaga 3: 12 radnych głosowało za.

Nr 40:   

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 3: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.         

Nr 41:

Uwaga 1: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 2: 12 radnych głosowało za.

Nr 42:   

Uwaga 2: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 4: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 5: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 6: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 7: 12 radnych głosowało za.

Nr 43:

Uwaga 2: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 4: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 5: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 6: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Nr 44:   

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 2: 12 radnych głosowało za.

Nr 45:

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1 radny  wstrzymał się od głosowania.

Nr 46:          

Uwaga 2: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Nr 47:          

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Nr 48:          

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Nr 49:          

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Nr 50:          

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.         

Nr 51:          

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Nr 52:          

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.         

Nr 53:          

Uwaga 2: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.         

Nr 54:          

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Nr 55:          

Uwaga 2: 10 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania , 1 radny głosował  przeciw         

Uwaga 3: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 5: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 7: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 8: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę od godz. 13:50 do 14:04

Nr 56:          

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 2: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 3: 11 radnych głosowało za, 1 rady wstrzymał się od głosowania.            

Nr 57:        

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 2: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymało się od głosowania.      

Nr 58:            

Uwaga 1:  8 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 2:  11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 3: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 4:  11 radnych głosowało za, 1 radny głosował przeciw.

Uwaga 5:  11 radnych głosowało za, 1 radny głosował przeciw.

Uwaga 6: 10 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania, 1 radny głosował przeciw.

Uwaga 7:  10 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania, 1 radny głosował przeciw.

Uwaga 8: 10 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania , 1 radny głosował  przeciw.

Uwaga 9: 10 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania , 1 radny głosował przeciw.

Uwaga 10:  9 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania, 1 radny głosował przeciw.

Uwaga 11:  9 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania , 1 radny głosował przeciw.

Uwaga 13: 11 radnych głosowało za, 1 radny głosował przeciw.

Nr 59:          

Uwaga 1: 11 radnych głosowało za, 1 radny głosował przeciw.                

Nr 60:            

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.  

Nr 61:            

Uwaga 1: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Nr 62:            

Uwaga 2: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 3: 12 radnych głosowało.

Uwaga 5: 12 radnych głosowało.

Nr 63:            

Uwaga 6: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.         

Nr 64:            

Uwaga 7: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

uwaga 8: 11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Nr 65:            

Uwaga 10: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 13; 12 radnych głosował za.

Nr 66:          

Uwaga 14: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 17: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 18: 12 radnych głosowało za.

Nr 67:            

Uwaga 19: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 22: 12 radnych głosowało za.

Nr 68:            

Uwaga 25: 12 radnych głosowało za.     

Nr 69:            

Uwaga 27: 12 radnych głosowało za.

Nr 70:            

Uwaga 28: 12 radnych głosowało za.     

Nr 71:            

Uwaga 29: 12 radnych głosowało za.

Nr 72:              

Uwaga 30: 11 radnych  głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.      

Nr 73:              

Uwaga 31: 10 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Nr 74:              

Uwaga 32: 11 radnych głosowało za, 1 radnych  wstrzymał się od głosowania.

Nr 75:              

Uwaga 33: 12 radnych głosowało za.

Nr 76:              

Uwaga 35:  11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uwaga 36: 12 radnych głosowało za.

Uwaga 37:  12 radnych głosowało za.

Uwaga 38:  12 radnych głosowało za.

Uwaga 39:  12 radnych głosowało za.

Uwaga 40:  11 radnych głosował za, 1 radny głosował przeciw.

Uwaga 41:  11 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Nr 77:              

Uwaga 42:  10 radnych głosował za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uwaga 44:  11 radnych głosował za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju nie poddała pod głosowanie projektu uchwały z braku quorum.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo – strona północnapoddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 12 radnych.

 Uchwałazostała przyjęta pozytywnie.

Ad. 23. Projekt uchwały w sprawielikwidacji jednostki organizacyjnej pn. „Centrum Informacji, Promocji, Rekreacji Gminy Rewal”.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny głosował przeciw, 1 radnych wstrzymało się od głosowania.

 Uchwałazostała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 24 Cenniki stawki za korzystanie z obiektów:

Informacji udzielili Kierownicy jednostek, jak również powyższą inf. złożyli w wersji papierowej do biura Rady.

Ad. 25 Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym2012- 2013

Pani Przewodnicząca poinformowała Radę, że informacja została w wersji elektronicznej przesłana Państwu do zapoznania.

Ad. 26.            Wolne wnioski i zapytania

P. Marcin Smoczyk – poprosił o skontrolowanie przewozów szkolnych, punktualność podjazdów, czy wszystkie warunki umowy są przestrzegane, to czy jest opiekun w autobusie i inne wymagane przepisami prawa ustalenia, stan techniczny, stan czystości autobusu, czy są prawidłowo oznaczone przystanki na których się autobus zatrzymuje i czy jest przestrzegany zakaz palenia papierosów przez kierowców w autobusie.

P. Jan Trafny – zapytał czy będą kontynuowane oszczędności w oświetleniu?

P. Wójt – udzielił odpowiedzi na temat oszczędności w oświetleniu, poinformował, że stopniowo są wygaszane niektóre latarnie np. na parkingach i w bocznych ulicach.

Ad. 27.            Zakończenie obrad

O godz.  14:50 zakończono, obrady XLIV Sesji Rady Gminy. 

Protokółowała                                                                                        Przewodnicząca Rady

 

Izabela Fiedukowicz - Pabin                                                       Joanna Drzewińska - Dąbrowska

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Fiedukowicz - Pabin 31-12-2013 12:06:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 31-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Izabela Fiedukowicz - Pabin 31-12-2013 12:50:16