Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XLVI

P R O T O K Ó Ł    Nr XLVI / 13

 

XLVI sesji Rady Gminy Rewal, która odbyła się w dniu 29 listopada 2013 roku

w Centrum Ratownictwa w Pobierowie

 

Sesję rozpoczęto w dniu 29 listopada 2013r. o godz. 10:20 Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – p. Joanna Drzewińska - Dąbrowska.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obrady są prawomocne, bowiem uczestniczy 13 radnych.  Nieobecny radni Artur Łukomski,  Ryszard Gutowski – usprawiedliwieni.

Ustawowy skład Rady 15 osób – bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady – 8 osób, co stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady przywitała zaproszonych gości.

Pan Andrzej Brzeziński Radny zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad pkt. dot. projektów uchwał śmieci czyli:

pkt. 6Projekt uchwały w sprawie:ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności

pkt. 7Projekt uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal

pkt. 8Projekt uchwały w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pkt. 9Projekt uchwały w sprawie:dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

pkt. 10Projekt uchwały w sprawie:zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Jako uzasadnienie podał fakt,  iż powyższe projekty uchwał  nie były poddane pod opinię publiczną. Mieszkańcy nie zostali poinformowani o wprowadzonych zmianach i nie mają możliwości wypowiedzenia się w tej kwestii.

Pan  Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk Radny – poparł wniosek formalny złożony przez p. Andrzeja Brzezińskiego w sprawie wykreślenia z porządku obrad  pkt. 6, 7,8,9,10 –  „Uzasadniam to  w następujący sposób. Dane jakie otrzymaliśmy i uzyskaliśmy podczas procedowania na wspólnym posiedzeniu komisji są szczątkowe traktowane wybiórczo przez co są mało wiarygodne. Uważam, że Wójt poprzez swoich pracowników powinien jeszcze raz dokonać gruntownego, pełnego przeliczenia. Urząd jest  w posiadaniu deklaracji na podstawie, których jest w stanie bardzo dokładnie wyliczyć jak wpłyną  zmiany po podjęciu tych że uchwał. Powyższe projekty  uchwał przewidują wzrost przychodów za tzw. „opłatę  śmieciową”. Proponuję zrobić wyliczenia dla miejscowości Niechorze. Z tej miejscowości wpłynęło około 800 deklaracji. Pracownicy nowego referatu wraz z referatami spraw  obywatelskich i nieruchomości dokonają odpowiednich  zakwalifikowań  nieruchomości. Mam na myśli czy jest to nieruchomość niezamieszkała, czy jest to nieruchomość mieszana. Ponadto przedstawiciel naszej spółki wodociągowej udostępni dane związane z poborem wody.  Po dokonaniu tych wyliczeń,  jeśli okażą się korzystne, i system będzie samowystarczalny będzie można zwołać sesję nadzwyczajną i podjąć stosowne uchwały.

 

Pan Jacek Jędrzejko Radny  -  poparł wniosek formalny p. Andrzeja Brzezińskiego

Pan Bogusław Woźniak Wiceprzewodniczący  - poprosił wnioskodawców o nie wycofywanie pkt. 10 dotyczącego deklaracji.

Pani Wioletta Brzezińska  Sekretarz Gminy– poinformował, że powyższe projekty uchwał są powiązane ze sobą.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad pkt. 6Projekt uchwały w sprawie:ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności pod głosowanie.

Za wykreśleniem z porządku obrad pkt. 6 głosowało 4 radnych (p. Andrzej Brzeziński, p. Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk, p. Jacek Jędrzejko). Przeciw wykreśleniu głosowało 3 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosowania.

Wniosek formalny nie przeszedł, pkt. 6 zostaje w porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad pkt. 7Projekt uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal

Za wykreśleniem z porządku obrad pkt. 7 głosowało 4 radnych (p. Andrzej Brzeziński, p. Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk, p. Jacek Jędrzejko). Przeciw wykreśleniu głosowało 3 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosowania.

Wniosek formalny nie przeszedł, pkt. 7 zostaje w porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek formalny o wykreślenie z porządku obradpkt. 8Projekt uchwały w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Za wykreśleniem z porządku obrad pkt. 8 głosowało 4 radnych (p. Andrzej Brzeziński, p. Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk, p. Jacek Jędrzejko). Przeciw wykreśleniu głosowało 3 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosowania.

Wniosek formalny nie przeszedł, pkt. 8 zostaje w porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad pkt. 9Projekt uchwały w sprawie:dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Za wykreśleniem z porządku obrad pkt. 9 głosowało 4 radnych (p. Andrzej Brzeziński, p. Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk, p. Jacek Jędrzejko). Przeciw wykreśleniu głosowało 3 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosowania.

Wniosek formalny nie przeszedł, pkt. 9 zostaje w porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek formalny o wykreślenie z porządku obradpkt. 10Projekt uchwały w sprawie:zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Za wykreśleniem z porządku obrad pkt. 10 głosowało 4 radnych (p. Andrzej Brzeziński, p. Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk, p. Jacek Jędrzejko). Przeciw wykreśleniu głosowało 4 radnych,  5 radnych wstrzymało się od głosowania.

Wniosek formalny nie przeszedł, pkt. 10 zostaje w porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę od godz. 10:37 do 10:47

Po przerwie na salę obrad nie powrócił p. Kazimierz Kwiatkowski . od tej chwili w obradach uczestniczy 12 radnych.

P. Wioletta Brzezińska Sekretarz Gminy wyjaśniła procedury odnośnie głosowania zmian do porządku obrad odczytała Art. 20 ust 1a ustawy o samorządzie gminnym  „Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”.

Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad a następnie poddała go pod głosowanie

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 radnych, 4 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosowania.  Porządek obrad został przyjęty.

 

P O R Z Ą D E K  O B R A D

XLVI SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 29.11.2013 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów
 5. Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały w sprawie:ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały

 

 1. Projekt uchwały w sprawie:dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 2. Projekt uchwały w sprawie:zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 3. Projekt uchwały w sprawie:zawarcia umów dzierżawy
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 4. Projekt uchwały w sprawie:określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały w sprawie:dzierżawy działek w trybie przetargowym
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 6. Projekt  uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały w sprawie:Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 8. Wolne wnioski i zapytania
 9. Zakończenie obrad

 

Ad. 3. Informacja Wójta o działalności od ostatniej sesji.

 

 

O godz. 10: 50 powrócił na salę obrad p. Kazimierz Kwiatkowski od tej chwili w obradach uczestniczy 13 radnych.

 

Ad. 4. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów

p. Andrzej Brzeziński Radny – zapytał dlaczego nie jest brana opinia Sołtysów co do przydziału mieszkań komunalnych?

p. Marcin Smoczyk  Radny  - zapytał o wykonanie przy ul. Prusa i Konopnickiej w Pobierowie miejsca na śmietniki w budynkach komunalnych, poprosił również o wykonanie parkingu przy ul. Prusa i określenie terminu wykonania inwestycji.

p. Andrzej Brzeziński Radny – zapytał co to są za prace drogowe wykonywane przy Ninikowie i czy gmina w tych pracach partycypuje.

P. Robert Skraburski Wójt Gminy – przekazał odp. na interpelację złożoną przez P. Bogusława Wozniaka dot. stawek wody. Udzielił również odp. na interpelacje dot.  Śliwna i robót drogowych, odp. również na interpelacje dot. śmietników w domach komunalnych, a co do sołtysów i ich opinii dot. mieszkań P. Wójt pozostawił ten temat Komisji Mieszkaniowej.

P. Jan Trafny – zapytał o interpelacje która została złożona przez grupę radnych kilka sesji temu dot. inwestycji .

P. Wójt wyjaśnił, iż z nadmiaru posiedzeń i sesji komisji spotkań budżetowych ta odp. zostanie przygotowana na styczeń.

Pani Przewodnicząca przystąpiła do procedowania projektów uchwał.

 

Ad. 5.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 13 radnych.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 6.  Projekt uchwały w sprawie:ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.

P. Karolina Myroniuk – pracownik Urzędu Gminy omówiła wprowadzone zmiany. 

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 5  radnych., 3 radnych głosowało przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 7.  Projekt uchwały w sprawie:regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

p. Karolina Myroniuk – pracownik Urzędu Gminy omówiła wprowadzone zmiany.

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę od 11:44 do 12:08

 

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 6 radnych, 3 radnych głosowało przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 8.  Projekt uchwały w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 7 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

 

Ad. 9.  Projekt uchwały w sprawie:dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa nie opiniowała projektu uchwały.

Komisja Strategii i Rozwoju nie opiniowała projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 5 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 10.            Projekt uchwały w sprawie:zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

P. Karolina Myroniuk – pracownik Urzędu Gminy omówiła nowy wzór deklaracji.

P. Adam Grzesiek – poinformował, że kiedy sprawdził swoją złożoną deklarację okazało się, że w jego przypadku występuje nadpłata. Wywieziono mniej odpadów komunalnych o 50%  a zapłacono za całość 100%. P. Adam Grzesiek  zapytał p. Karolinę Myroniuk czy w takim przypadku zostanie dokonany zwrot niesłusznie poniesionych kosztów.

P. Karolina Myroniuk – udzieliła odpowiedzi, że nie ma takiej możliwości.

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę od godz. 12:51 do 13:13

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa nie opiniowała projektu uchwały ze względu na nowy wzór deklaracji.

Komisja Strategii i Rozwoju  nie opiniowała projektu uchwały ze względu na nowy wzór deklaracji.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 6 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 11.            Projekt uchwały w sprawie:zawarcia umów dzierżawy

P. Ewa Korczyńska– omówiła projekt uchwały

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 13 radnych.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

 

Ad. 12.            Projekt uchwały w sprawie:określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

P. Zygmunt Wołejszo złożył wniosek formalny o wykreślenie w § 10 w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3

Przewodnicząca Rady poddała wniosek formalny o wykreślenie w § 10 w ust. 1 pkt. 1 pod głosowanie.

Za wykreśleniem  pkt. 1 głosowało 4 radnych, 2 radnych głosowało przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosowania. – pkt. 1 zostaje skreślony.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek formalny o wykreślenie w § 10 w ust. 1 pkt. 3 pod głosowanie.

Za wykreśleniem  pkt. 3 głosowało 3 radnych, 3radnych głosowało przeciw, 7 radnych wstrzymało się od głosowania. – pkt. 3 pozostaje.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały ze zmianami  poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały ze zmianami głosowało 11 radnych,1 radnych głosował przeciw , 1 radny wstrzymał się od głosownia.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

 

Ad. 13.            Projekt uchwały w sprawie:dzierżawy działek w trybie przetargowym

P. Ewa Korczyńska – pracownik Urzędu Gminy omówiła projekt uchwały

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa nie opiniowała projekt uchwały.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

P. Andrzej Brzeziński– złożył wniosek formalny o wyłączenie § 2

 

O godz. 14:13 p. Bogusław Wożniak Wiceprzewodniczący Rady przejmuje prowadzenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady poddał wniosek formalny pod głosowanie

Za wnioskiem głosowało 9 radnych, poprawka została przyjęta.

 

Wiceprzewodniczący Rady ogłosił przerwę od godz. 14:15 do 14:25

Po przerwie na salę obrad nie powrócił p. Adam Grzesiek od tego momentu w obradach uczestniczy 12 radnych

Wiceprzewodniczący Rady bez odczytania projekt uchwały po poprawkach poddał pod głosowanie. Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania, 1 radny głosował przeciw.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie:zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Wiceprzewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

P. Sylwia Brzęczkowska – Prezes Spółki Wodociągi Rewal omówiła projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady bez odczytania projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 7 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 15.            Projekt uchwały w sprawie:Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Wiceprzewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Wiceprzewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 12 radnych.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 16.            Wolne wnioski i zapytania

P. Jacek Jędrzejko – poprosił o ujęcie kwoty w budżecie na zapewnienie sponsoringu dla p. Marka Lewickiego na wyjazd na mistrzostwa świata w jeździe konnej. Poprosił również o zapewnienie stypendium sportowego dla Filipa Lewickiego, który uczestniczył w Mistrzostwach Polski w jeździe konnej dla juniorów. 

P. Marcin Smoczyk – złożył wniosek o stypendium sportowe dla p. Łukasza Staniocha – BOKS

P. Andrzej Brzeziński – poinformował o możliwości promocji na stoiskach Związku Miast i Gmin Morskich.

P.Jan Trafny poprosił o  nie przeciążanie materiałami komisji.

P. Marcin Smoczyk – poprosił P. Sekretarz o przedstawienie terminów komisji i sesji.

P.  Sekretarz – przekazał terminy następnych komisji i sesji:

Komisje 11, 17, i 18 grudnia planowane są komisje Rady Gminy.

19 grudnia planowana sesja Rady Gminy.

 

P. Bogusław Wożniak Wiceprzewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy:

P. Wiceprzewodniczący odczytał wniosek złożony przez Stowarzyszenie Rewalskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dot. utworzenia gminnej Rady Seniorów. Przekazał również pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. podjętych uchwał.

P. Przewodnicząca poinformowała, że w niektórych  oświadczeniach majątkowych Urząd Skarbowy wskazał błędy w wypełnieniu, poprosiła by uważniej wypełniać rubryki.

Ad. 17.            Zakończenie obrad

O godz.  15:10 zakończono, obrady XLVI Sesji Rady Gminy. 

Protokółowała                                                                                        Przewodnicząca Rady

 

Izabela Fiedukowicz - Pabin                                                     Joanna Drzewińska - Dąbrowska

                                                                                             

                                                                                                          Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                          Bogusław Woźniak

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Fiedukowicz - Pabin 31-12-2013 12:29:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 31-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Izabela Fiedukowicz - Pabin 31-12-2013 12:33:02