Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XLVII/13 z 30 grudnia 2013r.

P R O T O K Ó Ł    Nr XLVII / 13

 

XLVII sesji Rady Gminy Rewal, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2013 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu

 

Sesję rozpoczęto w dniu 30 grudnia 2013r. o godz. 10:15 Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – p. Joanna Drzewińska - Dąbrowska.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obrady są prawomocne, bowiem uczestniczy 13 radnych. Nieobecny radni Magdalena Balkowska – Nowak, Andrzej Brzeziński  – usprawiedliwieni.

Ustawowy skład Rady 15 osób – bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady – 8 osób, co stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Przewodnicząca Rady przywitała zaproszonych gości.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie bez odczytania protokoły  z XLIV, XLV, XLVI  sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem protokołu z XLIV sesji Rady Gminy głosowało 9 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosowania. Protokół z XLIV sesji Rady Gminy został przyjęty.

Za przyjęciem protokołu z XLV sesji Rady Gminy głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania. Protokół z XLV sesji Rady Gminy został przyjęty.

Za przyjęciem protokołu z XLVI sesji rady Gminy Rewal głosowało 7 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosowania. Protokół z XLVI sesji Rady Gminy został przyjęty.

P.  Robert Skraburski  - Wójt Gminy wycofał z procedowania pkt. 10 Projekt uchwały w sprawie:wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

P. Seweryn Babiło – Skarbnik Gminy wyjaśnił dlaczego ten projekt uchwały zostaje wycofany z porządku obrad.

P. Piotr Lęcznar – radny zapytał czy nie powinien być jeszcze wycofany z porządku obrad projektu uchwały w sprawie :opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień, ponieważ coraz więcej osób otrzymuje wezwania do sądu o obowiązkowe stawiennictwo do sądu w sprawie pobierania opłaty miejscowej. Postępowanie sądowe prowadzone jest  w związku z wystąpieniem ZUS o odprowadzenie składek związanych z podpisanymi umowami z gminą przez inkasentów.

P. Wioletta Brzezińska – Sekretarz Gminy udzieliła odpowiedzi w której wyjaśniła, że jest to sprawa związana ze zmianą przepisów dot. odprowadzania składek dla ZUS, a nie samymi umowami.

Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad a następnie poddała go pod głosowanie

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11  radnych, 1 radny głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosowania.  Porządek obrad został przyjęty.

 

P O R Z Ą D E K  O B R A D

XLVII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 30.12.2013 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołów XLIV, XLV, XLVI  sesji Rady Gminy
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 5. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów
 6. Projekt  uchwały w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia kierownika Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały w sprawie:opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały w sprawie:sprzedaży nieruchomości
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały w sprawie:wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały w sprawie:zmian w budżecie Gminy Rewal na 2013r.
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwał
 12. Wolne wnioski i zapytania
 13. Zakończenie obrad

 

Ad. 4. Informacja Wójta o działalności od ostatniej sesji

Wójt Gminy Robert Skraburski przekazał sprawozdanie, które zawierało następująceinformacje o:

- trwających pracach odbiorowych budynku Rokita II,

- złożonym wniosku o zwrot Vat za 2009 rok,

- uratowanym oświetleniu świątecznym po wichurze – KSAWERY,

- usuwaniu drzew, odbiorze Placu Sikorskiego,

- publikacji Planu – Pobierowo Północ,

- Naszej Szlachetnej Paczce-  która jest inicjatywą społeczną zebrano około 3 000 zł i dary materialne – zrobiono 5 paczek z czego 4 otrzymali mieszkańcy naszej gminy i 1 paczka pojechała do Gminy Karnice,

- przetargu na nieruchomości – sprzedano 6 działek za sumę 3,5 mln,

- przetargu na remont parowozu,

Pan Wójt złożył podziękowania dla Strażaków - Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy przez dzień i noc bez przerwy usuwali zniszczenia po wichurze – podkreślił, że to OCHOTNICY .

Złożył również podziękowania dla wszystkich Społeczników za 5 Konwój Św. Mikołaja, dzięki, którym ta  impreza się odbywa.

Podziękowania skierował za pracę społeczną  Sołtysom za przygotowanie sylwestra.

 

Ad. 5. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów

P. Marcin Smoczyk – poprosił o przedstawienie protokołu z kontroli przewozów szkolnych wykonanych przez p. Małgorzatę Kruszelnicką-Rogowską i jakie działania zostały podjęte w wyniku wykrytych nieprawidłowości.
 

Pani Przewodnicząca przystąpiła do procedowania projektów uchwał.

Ad. 6.  Projekt uchwały w sprawie:wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa nie wypracowała stanowiska z powodu braku  quorum.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 13 radnych.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

Przewodnicząca Rady przekazała głos p. Bogusławowi Woźniak Wiceprzewodniczącemu Rady, który poinformował Radę, że podczas przerwy zostaną przekazane Państwu Radnym pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące:

 1. Pismo znak K0010.584.MM.2013 - Uchwała Kolegium Regionalnej Izby ObrachunkowejNr : XXVII.212.K.2013z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/346/13 Rady Gminy Rewal z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2013-2038.
 2. Pismo znak K.0022.361.LK.Z.2013 - Uchwała Kolegium Regionalnej Izby ObrachunkowejNrCXXI.555.Z.2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu na 2014r.
 3. Pismo znak K.0022.361.LK.Z.2013 - Uchwała Kolegium Regionalnej Izby ObrachunkowejNrCXXI.556.Z.2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej.

P. Wiceprzewodniczący – „w tej chwili nie otrzymają pisma jedynie Radni: p. Magdalena Balkowska –Nowak i p. Andrzej Brzeziński z powodu nieobecności, powyższe dokumenty zostaną dostarczone osobiście”.

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę od godz. 10:40 do 10:55

Ad. 7.  Projekt uchwały w sprawie:upoważnienia kierownika Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa nie wypracowała stanowiska z powodu braku  quorum.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

Ad. 8.  Projekt uchwały w sprawie:opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa nie wypracowała stanowiska z powodu braku  quorum.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

p. Bogusław Woźniak – Wiceprzewodniczący poinformował, że zapis w tej uchwale o inkasentach narusza ustawę o samorządzie gminnym i był by za tym by ją wycofać i poprawić tą z października.

P. Sekretarz – wyjaśniła, że w powyższym projekcie uchwały zostały zmienione zapisy, które zaleciło nam RIO.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 radnych, 2 radnych głosowało przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 9.  Projekt uchwały w sprawie:sprzedaży nieruchomości

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa nie wypracowała stanowiska z powodu braku  quorum.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 13  radnych.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

Ad. 11.            Projekt uchwały w sprawie:zmian w budżecie Gminy Rewal na 2013r.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa nie procedowała powyższego projektu uchwały.

Komisja Strategii i Rozwoju nie procedowała powyższego projektu uchwały.

P. Przewodnicząca zapytała kiedy lokale mieszkalne się sprzedaje a kiedy się przyznaje i czy komisja mieszkaniowa zasięga opinii Sołtysów?

p. Wiceprzewodniczący – poinformował, że komisja mieszkaniowa zasięga opinii Sołtysów jeżeli widzi taka potrzebę.

P. Wójt – poinformował, że na sprzedaż lokalu mieszkalnego wpływa wiele czynników np. lokalizacja ilość lokali w danym budynku itp.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 5 radnych, 2 radnych głosowało przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 12.            Wolne wnioski i zapytania

P. Bogusław Woźniak -  odczytał opinię prawną do protokołu – „Działalność komisji mieszkaniowych Rada gminy nie  może wyposażyć komisji mieszkaniowej w kompetencje organu wykonawczego z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym.

     Podstawą działania komisji mieszkaniowych w gminie jest uchwała rady w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład ich zasobu mieszkaniowego, podejmowana na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Powołuje się je w celu zapewnienia społecznej kontroli spraw związanych z wynajmowaniem lokali należących do zasobu mieszkaniowego gminy.

Zakres kompetencji

Niekiedy rada gminy wyposaża komisję mieszkaniową w inne kompetencje, np. rozpatrywania podań i ustalania kolejności zawierania umów najmu lokali mieszkalnych czy rozpatrywania odwołań w sprawach dotyczących umów najmu (por. § 8 ust. 3 uchwały nr XLVII/518/02 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 5 lutego 2002r. – Dz. Urz. Woj. Zacho. Nr 29, poz. 566). Owo rozszerzenie uprawnień komisji wydaje się nieuprawnione zwłaszcza w kontekście wyroku NSA z 20 marca 2002r. sygn. akt II SA/Wr 177/02, OSS 2002/3/73, w którym wskazano, że komisja mieszkaniowa może być wyłącznie organem kontrolnym (opiniodawczym). Rada gminy nie może wyposażyć tej komisji w kompetencje organu wykonawczego gminy z zakresu gospodarowania jej mieniem. Wobec tego za niedopuszczalne należy uznać przyznawanie komisji jakichkolwiek uprawnień o charakterze władczym, pozwalających na rozszerzenie kwestii merytorycznych w tym przedmiocie. Wszelkie – mające charakter konkretny – decyzje związane z wynajmowaniem gminnego zasobu mieszkaniowego powinno być podejmowane wyłącznie przez wójta (burmistrza, prezydenta), przy ewentualnym uwzględnieniu głosu doradczego komisji mieszkaniowej, której podstawową funkcją jest kontrola prawidłowości rozpatrywania wniosków, dokonywania punktacji i przydzielania lokali. W działalności gminy ugruntowuje się jednak niewłaściwa praktyka polegająca na tym, że w zasadzie to komisja mieszkaniowa podejmuje rozstrzygnięcia w przedmiotowych kwestiach, przyjmując niejako na siebie ciężar odpowiedzialności za te często niełatwe decyzje, uwalniające tym samym wójta (burmistrza, prezydenta) od problemów. Tymczasem delegowanie kompetencji w tym zakresie na rzecz komisji mieszkaniowej jest niedopuszczalne, bo sprzeczne z prawem”. „Sposób powołania jest Państwu znany”. „Wynagrodzenie członków za pracę w komisji, pomimo jej społecznego charakteru mogą pobierać wynagrodzenie… Radny członkiem komisji jest powołany”.

P. Wójt – podziękował za pracę Komisji Mieszkaniowej, praca komisji nie jest łatwa wiąże się z podejmowaniem trudnych decyzji związanych z wieloma ludźmi i ich losem.

P. Piotr Lęcznar – zapytał o drogę Pustkowo Pobierowo, oraz o  wycinankę drzew.

p. Wójt – udzielił odp. że  wszystko zależy od przyjęcia budżetu.

p. Marcin Smoczyk – zapytał na jakim etapie są rozmowy z bankami.

P. Wójt – poinformował, że cały czas wszystko zależy od ugody z bankiem – Nordea.

P. Jan Trafny – zapytał czy jest szansa na przydział  mieszkania dla Pana z ul. Łąkowej w Niechorzu. I dlaczego w posiedzeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej nie brał udziału przedstawiciel Urzędu?

P. Seweryn Babiło – Skarbnik Gminy – odp. na pyt. gdzie wyjaśnił dlaczego nie uczestniczył w posiedzeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak również omówił dlaczego trzeba jeszcze raz opracować Program naprawczy – a spowodowane jest to przez zmianę zapisów w ustawie finansowej.

p. Jacek Jędrzejko – zapytał co z budżetem, jeżeli ten program nie jest przyjęty?

p. Jan Trafny – zapytał czy firma, która opracowywała ten program nie wiedziała, że są prace nad nowelizacją przepisów, i czy zapłacono firmie za ten program.

P. Wójt – udzielił odp. w której poinformował, że firma nie otrzymała zapłaty za program.

p. Zygmunt Wołejszo – zapytał o zajęcia komornicze i co się w tej sprawie dzieje.

P. Wójt – udzielił odp. , że wszystko zależy od ugody z bankiem Nordea.

Ad. 13.            Zakończenie obrad

O godz.  12:05 zakończono, obrady XLVII Sesji Rady Gminy. 

Protokółowała                                                                                        Przewodnicząca Rady 

Izabela Fiedukowicz - Pabin                                                    Joanna Drzewińska – Dąbrowska

                                                                                               

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Fiedukowicz - Pabin 04-02-2014 11:24:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 04-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Izabela Fiedukowicz - Pabin 04-02-2014 11:24:50