Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego

INFORMACJA

o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego

 

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r. informuję, że korespondencyjnie mogą głosować wyborcy posiadający orzeczenie o:

  1. znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
  2. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
    (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.);
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2;
  4. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2;
  5. o zaliczeniu do I gru?? inwalidów;
  6. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  7. osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- nazwisko i imię (imiona),

- imię ojca,

- datę urodzenia,

- numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego,

- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców gminy Rewal

- oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (do Parlamentu Europejskiego),

- wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

 

UWAGA:

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

 

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu razem z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić najpóźniej do dnia 5 maja 2014r.

 

Wyborca, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, która została wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzyma najpóźniej do dnia 18 maja 2014r. pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnychwyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Rewalu.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy
niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia

W skład pakietu wyborczego wchodzą:

1) koperta zwrotna;

2) karta do głosowania wraz z kopertą oznakowaną jako „Koperta na kartę do głosowania”;

3) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

4) instrukcja głosowania korespondencyjnego;

5) nakładki do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał ich  przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej jako „Koperta na kartę do głosowania”, którą następnie należy zakleić.

UWAGA: Nie zaklejenie „Koperty na kartę do głosowania” spowoduje, że karta do głosowania, która się w niej znajduje nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

 

Na oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać.

 

Do koperty zwrotnej, na której znajduje się adres obwodowej komisji wyborczej należy włożyć:

1) zaklejoną kopertę oznakowaną jako „Koperta na kartę do głosowania”, zawierającą kartę do głosowania;

2) podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

UWAGA: Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie
go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

 

Kopertę zwrotną należy zakleić i przekazać przedstawicielowi operatora, wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe, który nie później niż
w piątek tj. 23 maja 2014 r. odbierze kopertę od Państwa i potwierdzi jej odbiór poprzez wystawienie dowodu nadania.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego może, w dniu 25 maja 2014r. do godz. 21.00, tj. do czasu zakończenia głosowania, osobiściedostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adresznajduje się na kopercie zwrotnej.

 

 

UWAGA:

Głosować korespondencyjnie (na zasadach przewidzianych dla wyborców niepełnosprawnych) nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić najpóźniej do dnia 5 maja 2014 r.

Zgłoszenia przyjmują, z upoważnienia Wójta Gminy Rewal:

pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19, pok. 106,

w godz. 7.30 – 15.30,

tel. kont. 91-38-49-028

  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik - Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.pdf (PDF, 310.29Kb) 2014-03-26 12:56:03 514 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 26-03-2014 12:55:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 26-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 26-03-2014 12:56:03