Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 4/2015

Wójta Gminy Rewal

z dnia 13 lutego  2015r.

 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy.

               Na podstawie art. 33 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r, poz. 594 – z późn. zm.) – zarządza się co następuje:

§ 1

W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal nadanym zarządzeniem nr 9/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2014 roku, wprowadza się zmiany:

 1. § 36 otrzymuje nowe brzmienie:


Do zadań referatu należy w szczególności:

 

1. W zakresie ochrony przyrody prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w myśl przepisów ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności:

 

 1. udzielanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości,
 2. wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za niszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów, powodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowanie środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także zniszczenia spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,
 3. wnioskowanie o ustanowienie przez radę gminy form ochrony przyrody oraz uznania terenów pokrytych drzewostanem parkowym za park gminny,
 4. prowadzenie rejestru pomników przyrody,
 5. sporządzanie wniosków o usunięcie drzew i krzewów z terenów stanowiących własność gminy,
 6. sporządzanie inwentaryzacji stanu lasu dla terenów stanowiących własność gminy oraz prowadzenie gospodarki leśnej na tych obszarach,
 7. współpraca w zakresie gospodarki leśnej z lasami państwowymi,
 8. udostępnianie informacji o środowisku,
 9. prowadzenie wykazów informacji o środowisku i jego ochronie,
 10. naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 11. opracowanie oraz nadzór nad realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal"
 12. udzielania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
 13. prowadzenie spraw związanych z czasowym odebraniem właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia traktowanego w sposób uznany za znęcanie się,
 14. udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 15. współpraca ze Strażą Gminną, Policją oraz Strażą Graniczną a także innymi organizacjami w sprawach związanych z problemem bezdomnych zwierząt,
 16. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 17. współdziałanie z organami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny leśnej,
 18. udzielanie pomocy oraz współdziałanie z organizacjami ekologicznym i społecznymi związanymi z ochroną środowiska i gospodarką odpadami,
 19. współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
 20. edukacja ekologiczna, popularyzacja zasad i celów ochrony środowiska i przyrody,
 21. realizacja „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rewal”,
 22. nadzór nad utrzymywaniem w estetycznym stanie miejsc pamięci narodowej,
 23. organizacja, planowanie oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie cmentarzy.

 

2. Z zakresu ochrony przed hałasem:

 1. prowadzenie spraw związanych z uciążliwością hałasów powodowanych przez podmioty wykonujące roboty budowlane oraz prowadzące działalność rozrywkową,
 2. ustanawianie ograniczeń co do czasów funkcjonowania lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko,
 3. występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz Starostwa Powiatowego w Gryficach o podjęcie działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli własnej stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnienie, że takie naruszenie mogło nastąpić.

 

3. Z zakresu gospodarki odpadami:

 1. nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie;
 2. przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 3. weryfikacja nieruchomości pod kątem zasadności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących obsługi osób i podmiotów posiadających aktualne deklaracje;
 5. prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
 6. kontrola firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej;
 7. nakładanie administracyjnych kar finansowych na przedsiębiorców zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 8. kontrola realizacji umowy zawartej z przedsiębiorcą w zakresie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych;
 9. kontrola realizacji umowy zawartej z Celowym Związkiem Gmin R-XXI w Nowogardzie w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych;
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji ustalających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji;
 11. wzywanie do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn nie złożenia deklaracji;
 12. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;
 13. przygotowywanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań w szczególności rocznych sprawozdań przedkładanych marszałkowi województwa a także informacji i analiz dot. gospodarowania odpadami komunalnym;
 14. uzgadnianie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi na terenie Gminy  Rewal   w tym opiniowanie wniosków o zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych   i programów gospodarki odpadami;
 15. coroczna analiza stanu gospodarki odpadami, weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami;
 16. współpraca z Celowym Związkiem Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie;
 17. planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
 18. opracowywanie projektów uchwał i innych aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 19. współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 20. współpraca ze Strażą Gminną, Policją oraz Strażą Graniczną w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów prawa miejscowego;
 21. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

 

 1. W załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego strukturę stanowisk wprowadza się zmiany:
 1. w  Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami tworzy się  stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie, podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi Referatu o statusie zatrudnienia na umowę o pracę.

§ 2

Wykonanie ustaleń zawartych w zarządzeniu powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości pracownikom urzędu.

 

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                  Robert Skraburski          

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie Nr 4-2015.pdf (PDF, 1,005.06Kb) 2015-02-16 13:53:02 544 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 16-02-2015 10:45:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Brzezińska 16-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 16-02-2015 13:53:02