Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal

Zarządzenie nr  8/2015
Wójta Gminy Rewal
z dnia  26 lutego  2015r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal.


Na podstawie art. 33 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r, poz. 594 – z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal stanowiącym załącznik do  zarządzenia nr 9/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal, wprowadzam następujące zmiany:
1)    w § 10 ust. 1 otrzymuje  brzmienie:
 „ust. 1. W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wójt - symbol WG,
2) Zastępca Wójta – symbol ZW,
2) Skarbnik - symbol SK,
3) Sekretarz - symbol SE,
4) Referat Organizacyjno-Administracyjny - symbol ORA,
5) Wydział Finansowy - symbol FN,
    a) Referat  Budżetu i Finansów – symbol FNB
    b) Referat Podatków i Opłat  - symbol FNP
6) Referat Infrastruktury i Rozwoju - symbol IR,   
7) Referat Planowania Przestrzennego – symbol PP,
8) Referat Nieruchomości – symbol N,
9) Referat Spraw Obywatelskich - symbol SO,
      a) Urząd Stanu Cywilnego – sygnatura USC
      b) Administrator Bezpieczeństwa Informacji – symbol ABI,
      c) Pełnomocnik Informacji Niejawnych – symbol IN,
10) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi                          - symbol  OŚG,
11) Straż Gminna – symbol SG
12) Wydział Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji – symbol CIPR
       a) Referat Turystyki i Promocji– symbol CIPR-PR,
           - Pełnomocnik wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – symbol PA,
       b) Referat Sportu i Rekreacji – symbol CIPR-SR,
13) Samodzielne stanowiska:
        a) ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - symbol OC,
        b) ds.  działalności gospodarczej – symbol DG.”

2)    § 26 otrzymuje  brzmienie:

„ § 26.  Referat Organizacyjno-Administracyjny składa się ze stanowisk obsługujących: biuro obsługi klienta, sekretariat, sprawy personalne, archiwum, biuro rady gminy, Biuletyn Informacji Publicznej oraz stanowisko informatyka.” 

 


3)    w § 27:
a)    ust. 3 otrzymuje brzmienie:

     „ ust. 3.  Z zakresu spraw personalnych:
 
1)    prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy oraz innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
2)    prowadzenie spraw przeszeregowań pracowników,
3)    prowadzenie spraw związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników,
4)    przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności          z zakresu prawa pracy,
5)    zapewnianie warunków do prowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników urzędu,
6)    przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
7)    prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalną urzędu,
8)    przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
9)    prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
10)    kontrola dyscypliny pracy, 
11)    kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych, 
12)    wykonywanie czynności wynikających z prawa pracy wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
13)    prowadzenie statystyki z zakresu kadr i zatrudnienia,
14)    prowadzenie spraw zaopatrzenia pracowników w materiały kancelaryjne i sprzęt biurowy,
15)    wykonywanie zadań związanych z wyborami i spisami.”

b)    do § 27 dodaje się ust. 6, 7 i 8 w następującym brzmieniu:

„ ust. 6. Z zakresu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

1)    pomoc przy szacowaniu wartości zamówienia oraz opisie przedmiotu zamówienia,
2)    weryfikacja projektów dokumentów przetargowych, przygotowywanych przez referaty urzędu.
3)    przesyłanie ogłoszeń o zamówieniu oraz o zawarciu umowy do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
4)    sporządzenie i zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych na tablicy 
5)    sporządzanie i publikacja specyfikacji istotnych warunków zamówień,
6)    sporządzanie protokołów z postępowań o zamówienia publiczne, 
7)    ogłaszanie wyników postępowania,
8)    występowanie do Prezesa Zamówień Publicznych w przypadkach przewidzianych przez prawo zamówień publicznych, 
9)    udział w komisjach przetargowych i konkursowych – w charakterze sekretarza komisji, zgodnie z zarządzeniem wójta 
10)    dbałość o integralność dokumentacji przetargowej.
11)    udostępnianie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań wykonawcom oraz organom kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
12)    przygotowywanie informacji o realizacji zamówień publicznych w urzędzie
13)    gromadzenie i archiwizacja dokumentów zamówień publicznych.
14)    składanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych
15)    sporządzanie planu zamówień.
16)    prowadzenie rejestru zamówień i umów – w trybach przetargowych.
    
              ust. 7.  W zakresie prowadzenia programu ubezpieczeniowego Gminy Rewal:
1)    monitoring aktualności polis ubezpieczeniowych,
2)    przyjmowanie zgłoszeń o szkodach,
3)    prowadzenie czynności likwidacyjnych szkód dla zgłoszonych szkód,
4)    składanie odwołań i wniosków likwidacyjnych,
5)    aktualizacja majątku przewidzianego do ubezpieczenia,
6)    współpraca z Brokerem ubezpieczeniowym

             ust. 8. W zakresie prowadzenia programu ubezpieczenia zdrowotnego pracowników:
1)    monitoring rynku ofert ubezpieczeń zdrowotnych,
2)    negocjacje w zakresie uzyskania optymalnych warunków ubezpieczenia,
3)    prowadzenie aktualnych wykazów ubezpieczeniowych,
4)    przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach od ubezpieczonych,
5)    pomoc w przygotowaniu dokumentów, 
6)    zgłaszanie zdarzeń do ubezpieczyciela,
7)    monitoring wypłaty odszkodowań.”

4)    do § 28 dodaje się pkt. 56 i 57 o następującym brzmieniu:

 „ pkt. 56) zadania z zakresu płac:
a)    sporządzanie list płac,
b)    prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z ZUS,
c)    sporządzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS
d)    sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń,
e)    sporządzanie sprawozdań z funduszu płac,
f)    sporządzanie list diet dla radnych,
g)    wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń osobom, dla których urząd prowadzi archiwum,
h)    sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich dowodów księgowych,
i)    dokonywanie operacji gotówkowych (wypłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez wyznaczone osoby pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty,
j)    dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków bankowych na określone potrzeby lub wydatki bieżące,
k)    prowadzenie spraw kasy zapomogowo – pożyczkowej i mieszkaniowej.


             pkt.57. zadania z zakresu księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a)    prowadzenie całokształtu spraw związanych z księgowaniem  opłat za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych i prawnych ,
b)    dekretacja wraz z ewidencją dochodów i wydatków urzędu oraz rachunków pomocniczych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
c)    uzgadnianie kosztów z wydatkami,
d)    prowadzenie ewidencji w zakresie zajmowanego stanowiska ,
e)    prowadzenie w systemie informatycznym księgowości analitycznej z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f)    współpraca z kancelarią prawną w zakresie windykacji należności ,
g)    kontrola terminowych wpłat należności przez osoby fizyczne i prawne oraz inkasentów,
h)    terminowe sporządzanie wezwań do zapłaty,
i)    terminowe uzgadniania wpływów z tytułu opłat z księgowością syntetyczną     w celu przygotowania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdawczości okresowej i rocznej,
j)    sporządzania sprawozdawczości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami.”

5)    do § 29 dodaje się ust. 4, 5 ,6 i 7 w następującym brzmieniu:

„ust.  4. W zakresie spraw społecznych:
               1) koordynowanie działań w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy oraz nadzór i ocenianie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
               2) wydawanie decyzji w sprawach organizacji masowych,
               3) nadzorowanie bibliotek publicznych , publiczno-szkolnych i zapewnienie odpowiednich warunków do ich działalności,
               4) nadzorowanie nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury,
               5) merytoryczny nadzór nad klubami sportowymi i stowarzyszeniami dofinansowanymi  z budżetu gminy,
               6) planowanie i koordynowanie działań w zakresie dostępności i poziomu usług zdrowotnych świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej.

       ust. 5. W zakresie spraw edukacji:
1)    współdziałanie z Kuratorem oświaty w zakresie prowadzenia szkół i przedszkoli,
2)    wykonywanie zaleceń Kuratora Oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego,
3)    nadzór nad całokształtem polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów placówek oświatowych,
4)    zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
5)    dokonywanie analizy potrzeb remontowych i modernizacyjnych placówek oświatowych
6)    dokonywanie w porozumieniu z Kuratorem Oświaty oceny pracy dyrektora,
7)    organizacja i przeprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
8)    przygotowanie komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
9)    dokonywanie analizy dotyczących tworzenia, przekształcania i utrzymania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
10)    wykonywanie zadań oświatowych gminy jako organu prowadzącego szkoły, przedszkola, gimnazja i inne placówki oświatowe,
11)    prowadzenie ewidencji placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, opracowywanie projektów sieci szkół publicznych,
12)    organizowanie dowozu dzieci do szkół, 
13)    przygotowywanie projektów uchwał z zakresu funkcjonowania oświaty, 
14)    sporządzanie sprawozdań  merytorycznych w zakresie funkcjonowania oświaty.
ust. 6. W zakresie organizacji pozarządowych:
1)    wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873),     a w szczególności:
a)   opracowywanie Programu współpracy Gminy Rewal   z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
b)   przygotowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, 
c)   egzekwowanie postanowień umowy podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia   otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. 
2)    kontrolowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych w zakresie wykorzystania przez nie dotacji otrzymanych               w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wójta,
3)    udział w pracy rady sportu,
4)    prowadzenie działań na rzecz pomocy dla osób niepełnosprawnych.

            ust. 7.  W zakresie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

               1) planowanie i koordynowanie działań na rzecz przeprowadzania i zwalczania skutków patologii społecznych w tym walka z alkoholizmem i narkomanią,
                2) prowadzenie działań gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnych z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym m. in.:
a)    opracowywanie, przy współpracy z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, projektu gminnego program profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz po uchwaleniu przez Radę Gminy w Rewalu realizacja programu,
b)    zabezpieczanie warunków organizacyjno-technicznych pracy oraz sprawowanie obsługi administracyjno-kancelaryjnej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 
c)    wnioskowanie o udzielenie pomocy osobom, instytucjom i organizacjom działającym na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi,
d)    inicjowanie działań mających na celu udzielanie pomocy osobom-ofiarom przemocy rodzinie,
e)    przygotowywanie propozycji planu finansowego na cele i działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
f)    współdziałanie z placówkami oświatowymi i młodzieżowymi organizacjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
g)    organizowanie kontroli przestrzegania  zasad i warunków korzystania          z   zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
                3) Realizacja zadań gminy wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym m.in.:
a)    przygotowywanie propozycji projektu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz  po uchwaleniu przez Radę Gminy w Rewalu realizacja programu,
b)    organizowanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom , w których występują problemy narkomanii,
c)    prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dotyczącej narkomanii,
d)    współdziałanie z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
e)    przygotowywanie raportu z wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, 
f)    przygotowywanie informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii;
               4) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacjami pożytku publicznego, w zakresie zlecania zadań publicznych związanych z profilaktyką alkoholową     i przeciwdziałaniem narkomanii oraz dokonywanie kontroli i oceny realizacji zadań określonych w umowie.”

6)    1. Po § 29 skreśla się zapis Referat Inwestycji i Drogownictwa (ID)  , a dopisuje zapis o  brzmieniu   „Referat Infrastruktury i Rozwoju (IR)”
2. Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „IR”

7)    § 30 otrzymuje  brzmienie:

„ § 30. Do zadań referatu należy w szczególności:  

1.    Przygotowywanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych i remontów budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej we współpracy                     z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w tym:
a)    dokonywanie szacunkowej wyceny planowanych prac inwestycyjno- remontowych i opracowywanie planów techniczno-finansowych, 
b)    przygotowywanie projektów umów w zakresie inwestycji i remontów oraz prowadzenie całokształtu dokumentacji z tym związanej z uwzględnieniem procedur przetargowych,
c)    obsługa przetargów, 
d)    współpraca z inspektorami nadzoru na etapie realizacji inwestycji, w tym bieżąca kontrola rozliczeń robót,
e)    prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię  elektryczną – sporządzanie założeń i planów oraz współpraca z zakładem energetycznym, nadzór techniczny,
f)    organizowanie odbioru robót i przekazywanie obiektów do użytkowania.

2.    Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy,  w tym :

a)    przeprowadzanie remontów, usuwanie awarii w  lokalach mieszkalnych (zlecenie realizacji, nadzór nad wykonaniem, odbiór prac),
b)    przeprowadzanie przeglądów budynków i lokali, prowadzenie książek obiektów, dokonywanie wpisów do książek obiektów,
c)    rozbiórka budynków komunalnych i socjalnych ( zlecenie realizacji, nadzór nad wykonaniem, odbiór prac),
d)    rozpatrywanie bieżących wniosków najemców o remonty, usuwanie awarii, zawieranie umów z najemcą o przeprowadzenie prac remontowych na mieniu komunalnym,
e)    prowadzenie spraw w zakresie planowania remontów mieszkań komunalnych.

3.    Prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia drogowego na terenie gminy.
4.    Planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących utrzymania, budowy       i modernizacji:
a)    dróg gminnych,
b)    placów,
c)    chodników,
d)    parkingów,
e)    oświetlenia ulicznego
5.    Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii, opracowywanie koncepcji przebiegu dróg do poszczególnych kategorii, opracowywanie koncepcji przebiegu dróg.
6.    Zarządzanie drogami gminnymi.
7.    Określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.
8.    Wydawanie zezwoleń na zajecie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie  opłat i kar pieniężnych. 
9.    Prowadzenie ewidencji gminnych dróg, mostów i przepustów.
10.    Współpraca z zarządami dróg powiatowych, wojewódzkich w zakresie dotyczącym utrzymania i modernizacji dróg i chodników na odcinkach przebiegających przez gminę .
11.    Organizacja ruchu drogowego na drogach gminnych  oraz prowadzenie spraw dotyczących porządku i bezpieczeństwa na drogach.
12.    Koordynacja robót w pasie drogowym.
13.    Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich.
14.    Nadzór nad wykonywaniem robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych                 i zabezpieczających.
15.    Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych gminnych obiektów budowlanych i infrastruktury. 
16.    Współpraca w nadzorowaniu eksploatacji w okresie monitorowania zadań przez instytucje współfinansujące w zakresie osiągnięcia założonych efektów.
17.    Opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów.
18.    Zakładanie książki obiektu budowlanego i przekazywanie jej zarządzającemu.
19.     Prowadzenie książki obiektu budowlanego – budynku urzędu gminy.
20.    Zlecanie i nadzór przeprowadzania okresowej kontroli obiektów budowlanych, których właścicielem jest gmina .
21.    Planowanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych                              z przeprowadzeniem okresowej kontroli obiektów budowlanych.
22.    Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań referatu.
23.    Prowadzenie statystyki sprawozdawczej w zakresie prowadzonych spraw.
24.    Umiejętność kosztorysowania z wykorzystaniem programów kosztorysowych. 
25.        Udostępnianie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań wykonawcom oraz organom kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
26.     Zabezpieczanie budynku urzędu i wyposażenie w niezbędne urządzenia ochrony ppoż.
27.    Prowadzenie spraw związanych z melioracjami wodnymi na terenie gminy.
28.    Planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących budowy i remontu wodociągów i kanalizacji. 
29.    W zakresie koordynowania projektów unijnych i funduszy pomocowych: 

    1)  prowadzenie stałego monitoringu funduszy unijnych w zakresie możliwości pozyskania ich na realizację zadań gminy; 
   2) nawiązanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie Gminy; 
   3) podejmowanie działań i kierowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej; 
  4) współpraca z podmiotami gospodarczymi, w tym koordynowanie spraw związanych    z funduszami poręczeń kredytowych; 
        5) prowadzenie działań w zakresie opracowywania dokumentów programowych dla  Gminy oraz monitoring realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych np. Strategia Rozwoju Gminy;
       6) działania na rzecz integracji Gminy z Unią Europejską. 

30.    W zakresie pozyskiwania środków pomocowych: 
            1) przygotowywanie dokumentów programowych do różnego rodzaju programów –    z   koordynacją działań w tym zakresie; 
            2) przygotowywanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie ( tzw. inwestycje miękkie); 
             3) przygotowanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie inwestycji 
do Regionalnych Programów Operacyjnych oraz innych  z zakresu Infrastruktura i Środowisko;
             4) przygotowywanie i rozliczanie wniosków do PFRON, oraz do Urzędu Pracy –       o dofinansowanie miejsc pracy; 
             5) przygotowywanie i rozliczanie wniosków do Europejskich Funduszy INTERREG IVa, oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;  
             6) zarządzanie kapitałem ludzkim. 

31.    W zakresie współpracy międzynarodowej (integracja z gminami partnerskimi): 
1)    wspólne projekty oraz stowarzyszenia i działania z gminami  partnerskimi; 
2)    organizowanie wyjazdów i spotkań  w celu opracowania wspólnych wniosków            i wystąpień;  
3)    współpraca ze stowarzyszeniami  i organizacjami  w ramach przygotowywanych projektów. 

32.    W zakresie promocji i informacji: 
1)    utworzenie bazy mailowej  przedsiębiorców gminy i informowanie ich o dostępie do środków pomocowych; 
2)    organizowanie spotkań i konferencji z przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków;
3)      udzielanie informacji osobom bezrobotnym o możliwości pozyskiwania funduszy pomocowych na podjęcie działalności; 
4)    udział w szkoleniach i sympozjach oraz dokształcanie z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych; 
5)    współpraca z Euroregionem, samorządami wszystkich szczebli, w sprawach integracji we wspólnej realizacji zadań. 
33.    Realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2004 roku  o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (zarządzanie kapitałem ludzkim).

8)     1. po § 30 skreśla się zapis Referat Integracji Europejskiej i Środków Pomocowych (IE)
 2. skreśla się § 31.
9)    w § 33 w ust. 8 skreśla się pkt. 2
10)  1. po § 37 skreśla się zapis  stanowisko ds. edukacji i spraw społecznych (ES)
       2. skreśla się § 38.

§ 2

Zmienia się załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego stanowiący strukturę stanowisk, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmienia się załącznik Nr 2 do Regulaminu stanowiący strukturę organizacyjną Urzędu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie ustaleń zawartych w zarządzeniu powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                  Robert Skraburski          

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie_nr_8-2015 - komplet.pdf (PDF, 4.07Mb) 2015-06-01 15:58:18 806 razy
2 załącznik nr 1 do regulaminu.pdf (PDF, 261.94Kb) 2015-02-27 09:51:21 1527 razy
3 załącznik nr 2 do regulaminu.pdf (PDF, 261.19Kb) 2015-02-27 09:51:21 1015 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 27-02-2015 09:48:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 27-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 01-06-2015 15:58:18