Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Sołectwa

Załącznik Nr 2 do uchwały

Nr XIV/116/03 Rady Gminy Rewal

z dnia 29 października 2003 roku

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA

 

§ 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd mieszkańców Sołectwa.

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców brzmi: SOŁECTWO POBIEROWO.

§ 2. 1. Sołectwo Pobierowo jest jednostką pomocniczą gminy, którego mieszkańcy wspólnie z innymi Sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Rewal.

2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Pobierowo działa na podstawie przepisów prawa w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568);

2) uchwały Nr III/23/02 Rady Gminy Rewal z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Rewal i uchwały Nr VI/60/03 Rady Gminy z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 2, poz. 45 i Nr 30, poz. 433);

3) niniejszego Statutu.

§ 3. Teren działania Sołectwa obejmuje miejscowość Pobierowo.

 

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA

 

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys.

2. Zebranie Wiejskie może powołać także stałe lub doraźne komisje (określając zakres ich działania).

3. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata.

§ 5. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców Sołectwa Pobierowo należy:

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej;

5) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 grudnia 2003 r., znak: PN.2.MN.0911-243/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 5 ust. 1 pkt 5 Statutu)

§ 6. 1. Zadanie określone w § 5 Samorząd Mieszkańców Sołectwa realizuje w szczególności przez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców Sołectwa;

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;

5) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa;

6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.

§ 7. 1. Zebranie Wiejskie opiniuje w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmian;

2) budżetu na dany rok;

3) innych uchwał przekazanych do zaopiniowania przez Radę Gminy (pkt 1 i 2 po zapoznaniu się z projektami uchwał dla całej gminy).

§ 8. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 grudnia 2003 r., znak: PN.2.MN.0911-243/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 8 Statutu)

§ 9. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Sołectwa może nawiązać współpracę z samorządami sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

 

ROZDZIAŁ III

SOŁTYS I RADA SOŁECKA

§ 10. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między Sołectwami a Radą Gminy - mieszkańcy wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

2. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Głosy "wstrzymujące" pomija się. Taką samą zasadę stosuje się w przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata.

3. Zebranie wiejskie do przeprowadzenia pierwszych w nowej kadencji wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy określa miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego oraz wyznacza, za zgodą Przewodniczącego Rady Gminy - spośród radnych Sołectwa - Przewodniczącego Zebrania Wyborczego, oraz wyznacza pracownika samorządowego do obsługi zebrania.

4. Ważność zebrania określa paragraf 17 ust. 1 Statutu Sołectwa Pobierowo.

5. Liczbę mieszkańców Pobierowa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji rejestru wyborców.

6. Na zebraniu wyborczym, na którym przeprowadza się wybory, obowiązkiem uczestników zebrania jest podpisanie listy obecności, na podstawie której stwierdza się quorum.

7. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana - w głosowaniu jawnym - spośród, uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, jego współmałżonek, rodzeństwo, zstępni i wstępni.

8. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) ogłoszenie wyników wyborów;

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, z jego podpisaniem przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zebrania.

9. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa posiadających prawo wyborcze do Rady Gminy.

10. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.

11. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

12. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectw głosują na kartkach do głosowania opatrzonymi pieczątką Rady Gminy.

13. Na karcie do głosowania głosujący wpisują imię i nazwisko wybranego przez siebie kandydata, w przypadku wyboru Sołtysa i kandydatów, w przypadku wyboru do Rady Sołeckiej (w ilości nie większej niż skład Rady).

14. Rada Sołecka Pobierowa liczy maksymalnie 8 osób.

15. Nieważne są głosy na kartkach:

1) całkowicie przedartych;

2) innych niż ustalone w pkt 10;

3) na których wpisano więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

16. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

17. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów - głosowanie przeprowadza się ponownie.

18. Uprawnieni mieszkańcy sołectwa mogą składać protesty wyborcze w terminie 14 dni od daty wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej - do Rady Gminy. Rada Gminy zawiadamia wyborców o uwzględnieniu bądź odrzuceniu protestu. Po uwzględnieniu protestu Wójt Gminy wyznacza nowy termin wyborów.

19. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

20. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

21. Sołtys lub członkowie Rady Sołeckiej mogą sami ustąpić z pełnienia swojej funkcji przed upływem kadencji.

22. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa bądź członka Rady Sołeckiej może wystąpić:

1) co najmniej 10 mieszkańców uprawnionych do głosowania;

2) Wójt Gminy poprzez zwrócenie się do zebrania wiejskiego.

23. Kolejny wniosek o odwołania Sołtysa bądź członka Rady Sołeckiej można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od przeprowadzonego głosowania.

24. Odwołanie Sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem całej Rady Sołeckiej.

25. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej przed upływem kadencji dokonuje zebranie wiejskie, zwołane tylko przez Wójta Gminy.

26. Wybory dla uzupełnienie Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane przez Sołtysa.

27. Uprawnieni mieszkańcy sołectwa mogą składać protesty wyborcze w terminie 14 dni od daty wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej - do Rady Gminy. Rada Gminy zawiadamia wyborców o uwzględnieniu bądź odrzuceniu protestu. Po uwzględnieniu protestu Wójt wyznacza nowy termin wyborów.

28. Sołtys może otrzymać wynagrodzenie za wykonanie innych czynności, których odpłatność określają przepisy prawne. Wynagrodzenie to płatne jest ze środków budżetowych.

29. Sołtys korzysta z ochrony prawnej, przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

30. Działalność Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów powołanych przez Zebranie Wiejskie ma charakter społeczny.

§ 11. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie Zebrań Wiejskich;

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;

3) działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego;

4) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców sołectwa, służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie;

5) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej;

6) pełnienie funkcji męża zaufania w miejscowym środowisku.

2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informacje o swojej działalności.

§ 12. 1. Sołtys niebędący radnym bierze udział w sesjach Rady Gminy, a w komisjach po uzyskaniu zaproszenia, oraz posiedzeniach zwoływanych przez Wójta Gminy.

2. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa.

§ 13. 1. Wykonując swoje obowiązki Sołtys trwale współpracuje z Radą Sołecką. Rada Sołecka składa się z ośmiu osób.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne i odbywają się nie mniej niż dwa razy na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.

4. Rada Sołecka w szczególności:

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie;

2) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programu prac samorządu;

3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu;

4) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizację;

5) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 grudnia 2003 r., znak: PN.2.MN.0911-243/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 13 ust. 4 pkt 5 Statutu)

6) decyduje w sprawach udziału samorządu mieszkańców wsi w postępowaniu administracyjnym;

7) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;

8) opracowuje informacje ze swojej działalności.

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 

§ 14. Prawo do udziału w Zebraniach Wiejskich mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa.

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie, co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu z czynnym prawem wyborczym;

3) na wniosek Rady Sołeckiej;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta Gminy.

§ 16. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

2. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Sołeckiej, Rady Gminy lub Wójta Gminy powinno się odbyć w terminie siedmiu dni od zawiadomienia, nie później jednak niż dziesięć dni od zgłoszenia wniosku.

§ 17. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział, co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania przy wyborze organów samorządowych.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, zwołujący Zebranie Wiejskie może zarządzić odbycie następnego Zebrania Wiejskiego, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania, w tym samym dniu.

W "drugim terminie" ważne "quorum" dla rozpoczęcia zebrania wiejskiego stanowi dana liczba uczestniczących w Zebraniu osób, nie mniej niż 1/20 uprawnionych do głosowania.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach - Zebranie Wiejskie ustala inną osobę spośród obecnych, wybraną w głosowaniu jawnym.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego zebranie.

5. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, obowiązkiem uczestników zebrania jest podpisanie listy obecności, na podstawie której stwierdza się quorum.

6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów do spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności, Sołtys winien zwrócić się o pomoc do Wójta Gminy.

§ 18. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z ustaleniami niniejszego Statutu.

2. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", głosy wstrzymujące są pomijane.

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 grudnia 2003 r., znak: PN.2.MN.0911-243/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 18 ust. 3 zd. 2 Statutu)

4. Obrady zebrania są protokołowane:

1) protokół powinien zawierać:

a) skrócony opis dyskusji,

b) wnioski i uchwały z podaną liczbą głosujących "za" i "przeciw";

2) protokół zostaje w dokumentach Sołectwa.

5. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys lub prowadzący Zebranie i protokolant.

6. Uchwały i wnioski podejmowane przez Samorząd Mieszkańców Sołectwa nie mogą naruszać uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji i uchwał (zgodnie z § 6 niniejszego Statutu).

7. Listę obecności własnoręcznie podpisaną przez głosujących i biorących udział w zebraniu, podjęte uchwały i wnioski oraz opinie Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy najpóźniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizację, jeżeli nie naruszają interesu Gminy, są podjęte w trybie określonym niniejszym Statutem, spełniają wszelkie wymogi formalno-prawne i są zgodne z obowiązującymi przepisami. O sposobie załatwienia uchwał, wniosków Wójt informuje Sołtysa w terminie 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji z Zebrania Wiejskiego.

8. W przypadku odmowy realizacji uchwał lub wniosków Zebrania Wiejskiego, a także braku odpowiedzi w ustalonym terminie - Samorząd Mieszkańców Sołectwa może wnieść sprzeciw do Rady Gminy, gdy uzna istniejący stan lub podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy i konkretne zarzuty.

9. W przypadku nieprzestrzegania ustaleń dotyczących terminów dostarczenia niepełnej dokumentacji, Wójt powiadamia o powyższym Przewodniczącego Rady Gminy.

10. Przewodniczący Rady Gminy podejmuje interwencję dotyczącą ust. 8.

 

ROZDZIAŁ V

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

 

§ 19. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa ustala się w ramach budżetu Gminy.

2. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu Gminy mogą być przeznaczone tylko na cele sołectwa określone w planie rzeczowo-finansowym sołectwa.

3. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia Wójt Gminy.

4. Sołectwo może organizować na swoim terenie imprezy, wystawy, koncerty w ramach ogólnie obowiązujących przepisów.

§ 20. Sołtys i Rada Sołecka może wystąpić z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków na realizację zadań nie ujętych uprzednio w planie rzeczowo-finansowym.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 21. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez swoje Komisje i przy pomocy Urzędu Gminy - pod kątem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 22. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie i uchwały Sołtysa i Rady Sołeckiej sprzeczne z prawem są nieważne.

2. O nieważności uchwały lub jej części orzeka Wójt Gminy, zawiadamiając o tym Radę Gminy.

§ 23. 1. Statut i jego zmiany podlegają uchwaleniu przez Radę Gminy, po konsultacji z mieszkańcami Sołectwa.

§ 24. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz obowiązujących ustaw

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Trytek 30-03-2015 12:35:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Trytek 30-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Trytek 30-03-2015 12:35:53