Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Sołectwa

Załącznik Nr 5 do uchwały

Nr XIV/116/03 Rady Gminy Rewal

z dnia 29 października 2003 roku

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA

§ 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa zwany dalej Samorządem.

2. Nazwa Samorządu brzmi: SOŁECTWO REWAL.

§ 2. 1. Sołectwo Rewal jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Rewal.

2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Rewal działa na podstawie przepisów, w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568);

2) uchwały Nr III/23/02 Rady Gminy Rewal z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Rewal i uchwały Nr VI/60/03 Rady Gminy z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie Statutu Gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 2, poz. 45 i Nr 30, poz. 433);

3) niniejszego Statutu.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Rewal.

 

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys.

2. Zebranie Wiejskie może powoływać także stałe lub doraźne komisje - określając zakres ich działania.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata.

§ 5. 1. Do zadań Sołtysa i Rady Sołeckiej należy:

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych;

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej;

5) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 grudnia 2003 r., znak: PN.2.MN.0911-243/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 5 ust. 1 pkt 5 Statutu)

2. Sołtysowi i Radzie Sołeckiej może być powierzone zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiącego własność gminy.

§ 6. 1. Zadania określone w § 5 samorząd realizuje w szczególności przez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu;

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

6) ustalenie zadań dla Sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.

§ 7. 1. Zebranie Wiejskie opiniuje w części dotyczącej sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego;

2) innych uchwał przekazanych do zaopiniowania przez Radę Gminy.

§ 8. 1. Uchwały, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy, załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

§ 9. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 grudnia 2003 r., znak: PN.2.MN.0911-243/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 9 Statutu)

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd nawiązuje współpracę z Samorządami sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

 

ROZDZIAŁ III

SOŁTYS I RADA SOŁECKA

§ 11. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między sołectwem a Radą Gminy - mieszkańcy wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

§ 12. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie Zebrań Wiejskich;

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;

3) działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy;

4) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców sołectwa, służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie;

5) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej;

6) pełnienie funkcji męża zaufania w miejscowym środowisku.

2. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informacje o swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej.

3. Sołtys może otrzymać wynagrodzenie za wykonywanie innych czynności, których odpłatność określają przepisy prawne. Wynagrodzenie to płatne jest ze środków budżetowych.

§ 13. 1. Sołtys, który nie jest radnym, bierze udział w sesjach Rady Gminy obligatoryjnie, w komisjach po uzyskaniu zaproszenia oraz w posiedzeniach zwoływanych przez Wójta Gminy.

2. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa.

§ 14. 1. Wykonując swoje obowiązki Sołtys trwale współpracuje z Radą Sołecką. Rada Sołecka składa się z 8 osób.

2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie mniej niż raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.

3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

4. Rada Sołecka w szczególności:

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie;

2) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programu pracy Samorządu;

3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozpatrywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań Samorządu;

4) wspomaga Sołtysa w wykonywaniu uchwał Zebrania Wiejskiego;

5) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 grudnia 2003 r., znak: PN.2.MN.0911-243/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 14 ust. 4 pkt 5 Statutu)

6) decyduje w sprawach udziału Samorządu w postępowaniu administracyjnym;

7) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;

8) opracowuje informacje ze swojej działalności.

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ

§ 15. Prawo do udziału w Zebraniach Wiejskich mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.

§ 16. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy;

3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§ 17. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku;

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w sołectwie.

2. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy albo Wójta Gminy winno odbyć się w terminie 7 dni od złożenia wniosku Sołtysowi, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania przy wyborze organów samorządowych, zgodnie z § 22 ust. 3 niniejszego Statutu.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy wymagana 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, zwołujący Zebranie Wiejskie może zarządzić odbycie następnego Zebrania Wiejskiego, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania, w tym samym dniu, bez względu na liczbę osób uczestniczących.

W "drugim terminie" ważne "quorum" dla rozpoczęcia Zebrania Wiejskiego stanowi liczba uczestniczących w zebraniu osób.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, a w razie jego nieobecności, albo gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach, Zebranie Wiejskie ustala inna osobę spośród obecnych, wybrana w głosowaniu jawnym.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego zebranie.

5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności Sołtys winien zwrócić się o pomoc do Wójta Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy, którzy wyznaczą w tym celu radnych lub pracowników Urzędu Gminy.

§ 19. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z ustaleniami § 19 ust. 2 niniejszego Statutu.

2. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", głosy wstrzymujące są pomijane.

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 grudnia 2003 r., znak: PN.2.MN.0911-243/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 19 ust. 3 zd. 2 Statutu)

4. Obrady są protokołowane.

5. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys lub prowadzący zebranie i protokolant.

6. Uchwały i wnioski podejmowane przez Samorząd nie mogą naruszać uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji lub uchwał, zgodnie z § 6 niniejszego Statutu.

7. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez głosujących i biorących udział w zebraniu, podjęte uchwały i wnioski oraz opinie Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy najpóźniej do 7 dni od daty odbycia zebrania.

Wójt zapewni ich realizacje, jeżeli:

1) nie naruszają interesu Gminy;

2) są podjęte w trybie określonym niniejszym Statutem;

3) spełniają wymogi formalno-prawne;

4) są zgodne z obowiązującymi przepisami.

O sposobie załatwiania uchwał i wniosków Wójt informuje Sołtysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z Zebrania Wiejskiego.

8. W przypadku nieprzestrzegania ustaleń dotyczących terminów lub dostarczenia niepełnej dokumentacji, Wójt powiadamia o powyższym Przewodniczącego Rady Gminy.

9. W przypadku odmowy realizacji uchwał lub wniosków Zebrania Wiejskiego, a także braku odpowiedzi w ustalonym terminie - Samorząd może wnieść sprzeciw do Rady Gminy, gdy uzna, ze istniejący stan lub podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy mieszkańców sołectwa. Sprzeciw powinien zawierać opis spraw i konkretne zarzuty.

10. Przewodniczący Rady Gminy podejmuje interwencje dotyczącą ust. 9.

 

ROZDZIAŁ V

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego oraz wyznacza za zgodą Przewodniczącego Rady Gminy - spośród radnych sołectwa - Przewodniczącego Zebrania Wyborczego.

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 21. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Głosy "wstrzymujące" pomija się.

2. Taką samą zasadę stosuje się w przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata.

3. Zebranie Wiejskie o wyborze Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy nie później niż 6 miesięcy po wyborach do Rady Gminy. Kadencja organu samorządowego trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów.

§ 22. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wyborczym nie uzyska się obecności 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu, w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwotnego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji rejestru wyborców.

4. W Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, mogą uczestniczyć jedynie mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania na zasadach § 22 ust. 3.

5. Na Zebraniu Wyborczym obowiązkiem uczestników zebrania jest podpisanie listy obecności, na podstawie której stwierdza się "quorum".

§ 23. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana - w głosowaniu jawnym - spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, jego współmałżonek, rodzeństwo, zstępni i wstępni.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) ogłoszenie wyników wyborów;

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz Przewodniczący Zebrania.

§ 24. 1. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybór członków Rady Sołeckiej.

2. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartkami do głosowania opatrzonymi pieczątką Rady Gminy.

§ 25. 1. Głosujący na karcie do głosowania na Sołtysa wpisują nazwisko tylko jednego, wybranego przez siebie, kandydata.

2. Nieważne są głosy na kartkach:

1) całkowicie przedartych;

2) innych niż ustalone w ust. 1;

3) na których umieszczono nazwiska więcej niż jednego kandydata.

3. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

4. Jeśli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równa liczbę głosów, to zarządza się powtórne głosowanie. Głosować można wówczas tylko na kandydatów, którzy uzyskali równa liczbę głosów.

5. Powtórne głosowanie, o którym mowa w § 25 ust. 4, nie następuje, jeżeli nie rozstrzyga ono bezpośrednio, kto został wybrany na Sołtysa.

§ 26. 1. Głosujący na karcie do głosowania na członka Rady Sołeckiej wpisują imiona i nazwiska kandydatów, wybranych przez siebie, ale nie więcej niż wynosi liczba członków Rady Sołeckie w sołectwie.

2. Nieważne są głosy na kartkach:

1) całkowicie przedartych;

2) innych niż ustalone w ust. 1;

3) na których umieszczono nazwiska większej ilości kandydatów, niż wynosi liczba miejsc w Radzie Sołeckie sołectwa.

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

4. Jeśli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów, to zarządza się powtórne głosowanie. Głosować można wówczas tylko na kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

5. Powtórne głosowanie, o którym mowa w § 26 ust. 4, nie następuje, jeżeli nie rozstrzyga ono bezpośrednio, kto został wybrany na członka Rady Sołeckiej.

6. Uprawnieni mieszkańcy sołectwa mogą składać protesty wyborcze w terminie 14 dni od daty wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej - do Rady Gminy. Rada Gminy zawiadamia wyborców o uwzględnieniu bądź odrzuceniu protestu. Po uwzględnieniu protestu Wójt wyznacza nowy termin wyborów.

§ 27. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w oczach opinii środowiska.

2. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 28. 1. Wyboru Sołtysa przed upływem kadencji dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Wójta Gminy.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej albo wybrania nowego składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.

 

ROZDZIAŁ VI

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 29. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa ustala się w ramach budżetu gminy.

2. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele sołectwa określone w planie rzeczowo-finansowym sołectwa.

3. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia Wójt Gminy.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30. Statut i jego zmiany podlegają uchwaleniu przez Radę Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.

§ 31. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez swoje Komisje i przy pomocy Urzędu Gminy - pod kątem zgodności działania z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 32. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie Sołtysa i Rady Sołeckiej sprzeczne z prawem są nieważne.

2. O nieważności uchwały lub jej części orzeka wójt Gminy, zawiadamiając o tym Radę Gminy.

§ 33. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz obowiązujących ustaw.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Trytek 07-04-2015 12:48:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Trytek 07-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Trytek 07-04-2015 12:48:05