Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 15/2015

Wójta Gminy Rewal

z dnia 15 kwietnia  2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    Na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013.594 – j.t. ),  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2014.1118 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr III/8/14  Rady Gminy Rewal z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015”  zarządzam co następuje:

 

§1

  1. Ogłaszam  otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
     i upowszechniania kultury fizycznej oraz  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2015 w Gminie Rewal.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym  konkursie ofert  stanowi załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert umieszcza się na:

  1. stronie internetowej gminy Rewal  www.rewal.pl,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal www.bip.rewal.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

§3

Wykonanie zarządzenie powierza się Dyrektorowi Wydziału Centrum Informacji, Promocji, Rekreacji w Urzędzie Gminy Rewal.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                      Robert Skraburski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 
Wójta Gminy Rewal Nr 15./2015
z dnia 15.04.2015r.

Konkurs Nr 1/2015

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  2014.1118 – z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr III/8/14  Rady Gminy Rewal z dnia 22 grudnia  2014 r. 
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015”

Wójt Gminy Rewal
72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 w Gminie Rewal

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO ZGŁASZANEGO DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT:

1.    Prowadzenie szkolenia, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz propagowanie zdrowego stylu życia,  wśród dzieci i młodzieży Gminy Rewal w zakresie:
1)    piłki nożnej chłopców (dzieci i grupy młodzieżowe) – kwota 85 000 zł;
2)    piłki nożnej seniorów – kwota 130 000 zł;
3)    piłka nożna oldboy – kwota 15 000 zł;
4)    piłki siatkowej dziewcząt – kwota 17 000 zł;
5)    badmintona – 18 000 zł

2.    Organizacja i prowadzenie zajęć sekcji jeździeckiej, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Rewal –
      kwota 30 000 zł.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Na realizację ww. zadań Gmina Rewal przeznacza kwotę 295 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt  pięć tysięcy złotych).

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1.    Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
1)    zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Rewal lub na rzecz Gminy Rewal, 
2)    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
3)    dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
4)    posiadają doświadczenie oraz warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
5)    przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2.    W przypadku udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego wkładem własnym podmiotu realizującego zadanie oraz środkami z innych źródeł przeznaczonymi na realizację zadania nie mogą być środki finansowe pochodzące z dotacji z budżetu Gminy Rewal. 
3.    Na stronie tytułowej oferty należy podać rodzaj zadania publicznego zgodny z nazwą rodzaju zadania publicznego wymienionego w Rozdziale I ogłoszenia, natomiast w Rozdziale II oferty (opis zadania) ust. 1 nazwa zadania należy podać szczegółową nazwę zadania realizowanego w ramach rodzaju zadania publicznego.
4.    Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
5.    Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem trybów określonych w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. 
6.    Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Rewal. Skład osobowy Komisji Konkursowej określi zarządzenie Wójta Gminy.
7.    Oferty spełniające kryteria formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w ust. 6.
8.    Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Rewal w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, której zadaniem jest rozpatrzenie i ocenienie złożonych ofert.
9.    Wójt Gminy Rewal może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji 
i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
a)    rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
b)    podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
c)    zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność czy rzetelność oferenta.
10.    Od podjętych przez Wójta Gminy decyzji nie przysługuje odwołanie.
11.    Wyniki konkursu będą podane niezwłocznie do publicznej wiadomości.
12.    Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do:
a)    odwołania konkursu bez podania przyczyny i pozostawienia go bez rozstrzygnięcia,
b)    przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego
13.    Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Rewal, a podmiotem wskazanym w zarządzeniu.
14.    Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu może ulec wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.
15.    W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą dotacji.
16.    Z dotacji nie mogą być dofinansowane koszty niezwiązane z realizacją zadania, a w szczególności:
a)    remonty budynków,
b)    zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
c)    pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
d)    budowa, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
e)    działalność gospodarcza
17.    Wnioskowana kwota dotacji w przypadku wsparcia realizacji zadania nie może przekroczyć 90 % całości zadania.
18.     Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na:
a.    stronie internetowej gminy Rewal www.rewal.pl,
b.    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal www.bip.rewal.pl,
c.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1.    Przedmiotowe zadania mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. od dnia podpisania umowy z podmiotem, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
2.    Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
3.    W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
a)    wykorzystanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz z zapisami umów stanowiących podstawę przekazania dotacji,
b)    prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych,
c)    oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014 w Gminie Rewal” w sekretariacie Urzędu Gminy Rewal w godz. 8.00 – 15.30, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal lub korespondencyjnie na ww. adres w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 8  maja  2015 r.
2.    O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Rewalu ( nie bierze się pod uwagę daty stempla pocztowego ). Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
3.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011.6. 25).
4.    Do oferty należy dołączyć:
1)    aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2)    statut organizacji;
3)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności.


Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność, że dokument będzie traktowany jak nie dołączony do oferty.

VI. TERMINY, TRYB I KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT OFERTY:

1.    Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do 15  maja  2015 r., a wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony konkurs.
2.    Odrzuceniu podlegają oferty:
a)    złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne bądź złożone po terminie,
b)    nieodpowiadające zadaniom wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
c)    dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,
d)    złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie,
3.    Oferty spełniające wymogi formalne, zostaną ocenione pod względem merytorycznym i powinny zawierać:
a)    szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d)    informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej składającej ofertę,
e)    informację o posiadanych przez organizację zasobach rzeczowych i kadrowych, (czyli jakim sprzętem dysponuje, ilu ma pracowników, współpracowników lub wolontariuszy, którzy będą zaangażowani w realizację zadania), zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł, świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

VII. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA W ROKU POPRZEDNIM

W roku 2014 na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej przekazano organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie środki finansowe z budżetu Gminy w łącznej kwocie 300 000  zł (słownie: trzysta tysięcy  złotych).

VIII. INFORMACJEDODATKOWE

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela:
p. Daria Mazur 
Urząd Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19,
 tel. 91 38 49 032 w godz. 7.30 – 15.30

 

Załącznik Nr  2
do Zarządzenia 
Wójta Gminy Rewal Nr 15/2015
z dnia 15.04.2015r.

Konkurs Nr 2/2015

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 – z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr III/8/14  Rady Gminy Rewal z dnia 22 grudnia  2014 r. 
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015”

Wójt Gminy Rewal
72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2015

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO ZGŁASZANEGO DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT:

1.    Propagowanie wiedzy dotyczącej muzyki chóralnej dawnej i współczesnej, promowanie twórczości lokalnych artystów spotkania artystów z mieszkańcami – kwota 10 000 zł  słownie: dziesięć tysięcy złotych)

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Na realizację ww. zadań Gmina Rewal przeznacza kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1.    Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
1)    zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Rewal lub na rzecz Gminy Rewal, 
2)    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
3)    dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
4)    posiadają doświadczenie oraz warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
5)    przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2.    W przypadku udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego wkładem własnym podmiotu realizującego zadanie oraz środkami z innych źródeł przeznaczonymi na realizację zadania nie mogą być środki finansowe pochodzące z dotacji z budżetu Gminy Rewal. 
3.    Na stronie tytułowej oferty należy podać rodzaj zadania publicznego zgodny z nazwą rodzaju zadania publicznego wymienionego w Rozdziale I ogłoszenia, natomiast w Rozdziale II oferty (opis zadania) ust. 1 nazwa zadania należy podać szczegółową nazwę zadania realizowanego w ramach rodzaju zadania publicznego.
4.    Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
5.    Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem trybów określonych w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. 
6.    Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Rewal. Skład osobowy Komisji Konkursowej określi zarządzenie Wójta Gminy.
7.    Oferty spełniające kryteria formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w ust. 6.
8.    Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Rewal w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, której zadaniem jest rozpatrzenie i ocenienie złożonych ofert.
9.    Wójt Gminy Rewal może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji 
i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
a)    rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
b)    podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
c)    zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność czy rzetelność oferenta.
10.    Od podjętych przez Wójta Gminy decyzji nie przysługuje odwołanie.
11.    Wyniki konkursu będą podane niezwłocznie do publicznej wiadomości.
12.    Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do:
a)    odwołania konkursu bez podania przyczyny i pozostawienia go bez rozstrzygnięcia,
b)    przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego
13.    Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Rewal, a podmiotem wskazanym w zarządzeniu.
14.    Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu może ulec wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.
15.    W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą dotacji.
16.    Z dotacji nie mogą być dofinansowane koszty niezwiązane z realizacją zadania, a w szczególności:
a)    remonty budynków,
b)    zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
c)    pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
d)    budowa, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
e)    działalność gospodarcza
17.    Wnioskowana kwota dotacji w przypadku wsparcia realizacji zadania nie może przekroczyć 90 % całości zadania.
18.     Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na:
a.    stronie internetowej gminy Rewal www.rewal.pl,
b.    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal www.bip.rewal.pl,
c.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1.    Przedmiotowe zadania mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. od dnia podpisania umowy z podmiotem, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
2.    Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
3.    W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
a)    wykorzystanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz z zapisami umów stanowiących podstawę przekazania dotacji,
b)    prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych,
c)    oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie  wspierania  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2015”  w sekretariacie Urzędu Gminy Rewal w godz. 8.00 – 15.30, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal lub korespondencyjnie na ww. adres w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 8  maja  2015 r.
2.    O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Rewalu ( nie bierze się pod uwagę daty stempla pocztowego ). Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
3.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011.6. 25).
4.    Do oferty należy dołączyć:
1)    aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2)    statut organizacji;
3)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności.


Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność, że dokument będzie traktowany jak nie dołączony do oferty.

VI. TERMINY, TRYB I KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT OFERTY:

1.    Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do 15  maja  2015 r., a wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony konkurs.
2.    Odrzuceniu podlegają oferty:
a)    złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne bądź złożone po terminie,
b)    nieodpowiadające zadaniom wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
c)    dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,
d)    złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie,
3.    Oferty spełniające wymogi formalne, zostaną ocenione pod względem merytorycznym i powinny zawierać:
a)    szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d)    informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej składającej ofertę,
e)    informację o posiadanych przez organizację zasobach rzeczowych i kadrowych, (czyli jakim sprzętem dysponuje, ilu ma pracowników, współpracowników lub wolontariuszy, którzy będą zaangażowani w realizację zadania), zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł, świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

VII. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA W ROKU POPRZEDNIM

W roku 2014 na realizację zadań publicznych w zakresie  wspierania  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przekazano organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie środki finansowe z budżetu Gminy w łącznej kwocie 25 000.00  zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

VIII. INFORMACJEDODATKOWE

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela:
p. Daria Mazur 
Urząd Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19,
 tel. 91 38 49 032 w godz. 7.30 – 15.30

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie Nr 15-2015.pdf (PDF, 270.08Kb) 2015-04-21 09:43:10 444 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 21-04-2015 09:43:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 21-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 21-04-2015 10:27:41