Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 29/2015 Wóta Gminy Rewal z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad udostępniania infrastruktury będącej w zasobach Gminy Rewal dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie nr  29/2015

Wójta Gminy Rewal

z dnia 16 czerwca 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia zasad udostępniania infrastruktury będącej w zasobach Gminy Rewal dla organizacji pozarządowych          

Na podstawie art. 31 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 17 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1

Określa się zasady udostępniania infrastruktury (pojazdy, sprzęt biurowy, sportowy, nagłośnienie i inne) stanowiącej zasób Gminy Rewal, stanowiące Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektor CIPR.

 

§ 3

Nadzór nad realizowaniem postanowień Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rewal. 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

 

Robert Skraburski

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2015
Wójta Gminy Rewal  
z dnia 16 czerwca 2015 r.

 

 

Zasady udostępniania infrastruktury (pojazdy, sprzęt biurowy, sportowy, nagłośnienie i inne)

 

§ 1

Każda organizacja może złożyć wniosek, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zasad, o udostępnienie infrastruktury (pojazdy, sprzęt biurowy, sportowy, nagłośnienie i inne) na cele związane z działalnością organizacji pozarządowej na rzecz mieszkańców Gminy Rewal. 

§ 2

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Rewal nie później niż 30 dni przed spodziewanym terminem wykorzystania.

§ 3

Do wniosku można załączyć nieograniczoną ilość załączników.

§ 4

Wniosek winien być wypełniony czytelnie pismem drukowanym lub komputerowo.

§ 5

Wnioski, które będą zawierały braki a nie zostaną uzupełnione przez Wnioskodawcę po wystosowaniu wezwania do uzupełnienia przez Urząd, pozostaną bez rozpatrzenia. 

§ 6

Decyzję o udostępnieniu elementu infrastruktury podejmuje Wójt Gminy Rewal.

§ 7

Udostępnienie elementu infrastruktury może wiązać się z wniesieniem przez organizację opłaty. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy planowane przedsięwzięcie z wykorzystaniem elementu infrastruktury służy dzieciom, młodzieży, seniorom, osobom niepełnosprawnym organizacja może być zwolniona całkowicie z opłaty.

§ 8

W uzasadnionych wypadkach Wójt Gminy Rewal może odmówić udostępnienia elementu infrastruktury, od decyzji w powyższej kwestii nie przysługuje odwołanie.

§ 9

Podstawowe informacje dotyczące udostępniania infrastruktury znajdują się w Karcie informacyjnej, stanowiącej załącznik Nr 2 do Zasad.

 

 

………………………
(miejscowość, data)

 

……………………………………………….

(nazwa Wnioskodawcy lub imię i nazwisko)

 

………………………………………………

(adres siedziby)

 

………………………………………………

(kod, miejscowość)

 

………………………………………………

(KRS)

 

                                                                                              Urząd Gminy Rewal

                                                                                              ul. Mickiewicza 19

                                                                                              72-344 Rewal

 

Wniosek o udostępnienie infrastruktury (pojazdy, sprzęt biurowy, sportowy, nagłośnienie i inne)

 

Rodzaj potrzebnego sprzętu (infrastruktury)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nazwa organizacji (nazwa pełna i skrócona)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres organizacji wraz  z adresem e-mail i tel./fax. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dane osób uprawnionych do reprezentowania organizacji (imię i nazwisko, Adres zamieszkania, tel. funkcja w organizacji)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data i godziny udostępnienia infrastruktury (z uwzględnieniem czasu na odbiór i zwrot po wykorzystaniu)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Opis działań przewidzianych z wykorzystaniem danego elementu infrastruktury (np. spotkanie świąteczne dla mieszkańców, pokaz rękodzieła, bezpłatne szkolenie dla mieszkańców, itp.)

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Dane osoby/osób odpowiedzialnych za odebranie i zdanie infrastruktury w imieniu organizacji (imię i nazwisko, adres, telefon, funkcja w organizacji)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Uzasadnienie dla uzyskania 100% bonifikaty w opłacie za udostępnienie (np. działania niekomercyjne na rzecz osób niepełnosprawnych z Gminy, organizacja bezpłatnych zajęć dla dzieci, organizacja spotkania świątecznego dla kombatantów itp.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

……………………………………………………………………………………

(podpis/podpisy uprawnionych do reprezentowania organizacji)

 

                                        

Wypełnia Gmina:

 

Opinia pracownika merytorycznego gminy w sprawie udostępnienia infrastruktury:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja wójta w sprawie udostępnienia infrastruktury:

 

 

Pozytywna                                                                      Negatywna

 

Koszt udostępnienia ………………………………………………..

 

                                                                                                ………………………………………………..

                                                                                                            (pieczątka i podpis)

 

 

Karta informacyjna do procedury

UDOSTĘPNIENIE ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY (POJAZDY, SPRZĘT BIUROWY, SPRZĘT SPORTOWY, NAGŁOŚNIENIE, INNE)

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr ………………………z dnia ……………….2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udostępnienia infrastruktury.  

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
"Wniosek o udostępnienie infrastruktury”.

II. OPŁATY:
Za złożenie wniosku - nie pobiera się opłat. Opłata za udostępnienie określona jest w decyzji Wójta.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział organizacyjny CIPR

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Jeśli organizacja pozarządowa chciałaby wykorzystać infrastrukturę (sprzęt, pojazdy) będący w zasobach Gminy Rewal winna zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Wójta. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury. Wniosek składa się za pośrednictwem sekretariatu Wójta/Kancelarii Urzędu. Może być złożony również w postaci załącznika do maila kierowanego na adres ug@rewal.pl, jednak w takiej sytuacji, organizacja jest zobowiązana, do dnia wykorzystania elementu infrastruktury, do dostarczenia papierowej wersji wniosku.
 2. W sytuacji gdy zamiar wykorzystania infrastruktury dotyczyć będzie organizacji spotkania, imprezy itp. o charakterze otwartym dla mieszkańców Gminy stosowana będzie taryfa ulgowa kosztu takiego udostępnienia lub w szczególnych sytuacjach nawet całkowite zwolnienie z opłaty.
 3. Całkowite zwolnienie z opłaty dotyczyć będzie przede wszystkim lokalnych organizacji, organizacji prowadzących działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych (seniorów)
  i osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rewal.
 4. Wniosek zawiera informacje dotyczące:
  1. Nazwy, adresu organizacji, danych kontaktowych, osób zarządzających zgodnie
   z dokumentem rejestrowym
  2. rodzaju potrzebnego sprzętu, daty jego wykorzystania, potrzebnego czasu jego udostępnienia (wraz z czasem na odebranie i zdanie sprzętu)
  3. opisu działań, jakie będę przeprowadzone w danym lokalu
  4. danych (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, funkcja w organizacji) odpowiedzialnych ze strony organizacji za wykorzystanie sprzętu
   1. W uzasadnionych przypadkach przed udostępnieniem sprzętu spisywany jest protokół zdawczo – odbiorczy, który jest potwierdzany podczas zdawania sprzętu jego stałemu użytkownikowi.
   2. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 30 dni przed dniem wykorzystania.
    W przypadku wniosku złożonego w terminie krótszym niż wskazany powyżej Urząd Gminy Rewal może odmówić rozpatrzenia wniosku.
   3. Udostępnieni infrastruktury odbywa się w oparciu o opinię pracownika urzędu odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

 

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie ma na celu wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad udostępniania infrastruktury (pojazdów, sprzętu biurowego, sportowego, nagłośnienia, innego) przez Wójta Gminy Rewal dla organizacji pozarządowych. Niniejsza procedura została przygotowana
w celu ułatwienia oraz obiektywizacji procesu ubiegania się o sprzęt. W związku z rosnącym znaczeniem III sektora we współpracy z administracją publiczną w roku 2004 weszły w życie przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej kilka lat po wejściu ww. przepisów w życie podjęło wspólnie z pięcioma partnerami społecznymi trud przygotowania wytycznych do stworzenia wzorcowych zasad współpracy III i administracji, które zapisano w podręczniku Modelowej współpracy administracji

 publicznej z organizacjami pozarządowymi. Niniejsza procedura powstała
w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, w ramach projektu pt. „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie nr 29-2015.pdf (PDF, 124.72Kb) 2015-06-16 14:32:32 438 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 16-06-2015 14:32:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 16-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 16-06-2015 15:07:01