Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 30/2015 Wóta Gminy Rewal z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie procedury przyznania patronatu Wójta Gminy Rewal

Zarządzenie nr  30/2015

Wójta Gminy Rewal

z dnia 16 czerwca 2015

 

w sprawie procedury przyznania patronatu Wójta Gminy Rewal

Na podstawie art. 31 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 17 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1

Określa się zasady przyznawania patronatu Wójta Gminy Rewal, stanowiące Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi CIPR.

§ 3

Nadzór nad realizowaniem postanowień Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rewal. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

           Wójt Gminy

 

         Robert Skraburski

 

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 30/2015

Wójta Gminy Rewal

z dnia 16 czerwca 2015 r. 

 

 

Zasady przyznawania patronatu Wójta Gminy Rewal

 

§ 1

Każdy podmiot może złożyć wniosek, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zasad, o przyznanie patronatu nad imprezą, festynem, koncertem, konferencją, spotkaniem lub inną formą wydarzenia ważną z punktu widzenia Gminy Rewal. 

§ 2

Wniosek o przyznanie patronatu należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Rewal nie później niż 30 dni przed spodziewanym terminem wydarzenia.

§ 3

Do wniosku można załączyć nieograniczoną ilość załączników.

§ 4

Wniosek winien być wypełniony czytelnie pismem drukowanym lub komputerowo.

§ 5

Wnioski, które będą zawierały braki a nie zostaną uzupełnione przez Wnioskodawcę po wystosowaniu wezwania do uzupełnienia przez Urząd, pozostaną bez rozpatrzenia. 

§ 6

Patronat przyznawany jest przez Wójta Gminy Rewal.

§ 7

Przyznanie patronatu przez Wójta Gminy Rewal nie jest jednoznaczne z udzieleniem przez gminę wsparcia finansowego na realizację wydarzenia.

§ 8

W uzasadnionych wypadkach Wójt Gminy Rewal może odmówić przyznania patronatu, od decyzji w powyższej kwestii nie przysługuje odwołanie.

§ 9

Podstawowe informacje dotyczące przyznania patronatu znajdują się w Karcie informacyjnej, stanowiącej załącznik Nr 2 do Zasad.

 

 

………………………

(miejscowość, data)

 

……………………………………………….

(nazwa Wnioskodawcy lub imię i nazwisko)

 

………………………………………………

(adres siedziby)

 

………………………………………………

(kod, miejscowość)

 

………………………………………………

(NIP, PESEL lub KRS)

 

                                                                                              Urząd Gminy Rewal

                                                                                              ul. Mickiewicza 49

                                                                                              72-344 Rewal

 

Wniosek o przyznanie patronatu Wójta Gminy Rewal

 

 1. Szczegółowy program, opis planowanej imprezy, festynu, koncertu, konferencji, spotkania lub innej formy wydarzenia oraz główne cele:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 1. Termin i miejsce realizacji:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………...

 

 

 1. Inni partnerzy i/lub współorganizatorzy:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Wydarzenie, projekt, przedsięwzięcie ma charakter cykliczny:

       ? TAK                                    ? NIE

 

szczegółowe informacje:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Zaangażowanie finansowe Gminy Rewal w wydarzenie:

       ? TAK                                   ? NIE

 

szczegółowe informacje: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Charakter wydarzenia:*
  1. Międzynarodowy
  2. Ogólnopolski
  3. Regionalny
  4. Lokalny

 

 1. Dane osoby do kontaktów roboczych z ramienia wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, email, numer telefonu)

 

 

                                                                                              ……………………………………………………

                                                                                               (podpis/podpisy uprawnionych)

 

 

 

 

Opinia pracownika merytorycznego gminy w sprawie przyznania patronatu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja wójta w sprawie przyznania patronatu:

 

 

Pozytywna                                                                      Negatywna

 

 

 

                                                                                                ………………………………………………..

                                                                                                        (pieczątka i podpis)

 

 

 

 

Karta informacyjna do procedury

PRZYZNANIE PATRONATU WÓJTA GMINY REWAL

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr ……………………… z dnia ……………….2015 r. w sprawie przyjęcia procedury przyznania patronatu.  

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
"Wniosek o przyznanie patronatu”.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Organizacyjny CIPR

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1.      Prawo przyznania patronatu jako wyróżnień podkreślających szczególny charakter imprez, festynów, koncertów, konferencji, spotkań lub innych form wydarzeń przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy Rewal, który nadaje patronat przedsięwzięciom realizowanym na terenie gminy oraz poza jej granicami administracyjnymi przez instytucje, organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorstwa, związki i stowarzyszenia twórcze oraz zawodowe, a także pełnoletnie osoby fizyczne.

2.      Patronat  może być przyznany wydarzeniu z różnych obszarów aktywności tj. kultura sztuka, biznes, nauka itp., które w ocenie Wójta Gminy Rewal mają szczególne znaczenie dla budowania tożsamości lokalnej, prestiżu, podnoszenia rangi samorządu na arenie krajowej i międzynarodowej.

3.      Wniosek w sprawie nadania Patronatu Honorowego lub Mecenatu Gminy powinien zawierać:

1.      dane wnioskodawcy:

a.     nazwisko, imię lub pełna nazwa wnioskodawcy,

b.    adres do korespondencji,

c.     adres e-mail,

d.    telefon kontaktowy.

2.      szczegółowy program i opis planowanego wydarzenia,

3.      główne założenia i cele wydarzenia,

4.      termin oraz miejsce wydarzenia,

5.      listę podmiotów, osób i instytucji zaangażowanych w wydarzenie,

6.      w przypadku organizacji wydarzenia, o charakterze cyklicznym sprawozdanie z poprzedniej edycji,

7.      informację o udzieleniu przez Gminę Rewal wsparcia finansowego,

8.      informację o zasięgu wydarzenia.

4.      Termin złożenia wniosku o przyznanie patronatu nie może być krótszy niż 30 dni przed dniem organizacji wydarzenia. W przypadku wniosku złożonego w terminie krótszym niż wskazany powyżej Urząd Gminy Rewal może odmówić rozpatrzenia wniosku.

5.      Nadanie patronatu odbywa się w oparciu o opinię merytorycznej urzędu.

6.      Patronat jest wyróżnieniem honorowym, a nadanie go nie wiąże się ze wsparciem finansowym lub organizacyjnym.

7.      Organizator wydarzenia, któremu nadane zostało wyróżnienie zobowiązany jest do prawidłowego oznakowania wszystkich materiałów promocyjnych, reklamowych
i informacyjnych przekazanymi przez gminę logotypami i oznaczeniami.

8.      W oparciu o merytoryczną opinię a także w przypadku braku zasadności nadania wyróżnienia lub nie dopełnienia zasad formalnych Wójt Gminy Rewal może odmówić nadania patronatu.

9.      W przypadku naruszenia przez wnioskodawcę wizerunku gminy, Wójt Gminy Rewal może odebrać nadane uprzednio wyróżnienie.

 

 

Uzasadnienie

 

Niniejsze zarządzenie ma na celu wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad przyznawania patronatu przez Wójta Gminy Rewal. Jest to procedura adresowana nie tylko do podmiotów pozarządowych ale do wszystkich podmiotów działających na rynku, które są organizatorami wydarzeń istotnych z punktu widzenia gminy. Niniejsza procedura została przygotowana w celu ułatwienia oraz obiektywizacji procesu ubiegania się o przyznanie patronatu. W związku z rosnącym znaczeniem III sektora we współpracy z administracją publiczną w roku 2004 weszły w życie przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kilka lat po wejściu ww. przepisów w życie podjęło wspólnie z pięcioma partnerami społecznymi trud przygotowania wytycznych do stworzenia wzorcowych zasad współpracy III i administracji, które zapisano w podręczniku Modelowej współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Niniejsza procedura powstała w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, w ramach projektu pt. „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie nr 30-2015-.pdf (PDF, 374.28Kb) 2015-06-16 14:34:21 435 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 16-06-2015 14:34:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 16-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 16-06-2015 15:14:53