Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 31/2015 Wóta Gminy Rewal z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad wspierania przez Gminę Rewal kampanii informacyjno-promocyjnych organizacji pozarządowych

Zarządzenie nr 31/2015

Wójta Gminy Rewal

z dnia 16 czerwca 2015

 

w sprawie przyjęcia zasad wspierania przez Gminę Rewal kampanii informacyjno-promocyjnych organizacji pozarządowych

Na podstawie art. 31 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 17 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1

Określa się zasady wspierania przez Gminę Rewal kampanii informacyjno-promocyjnych organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich z wykorzystaniem narzędzi będących w dyspozycji samorządu (Internet, materiały promocyjne Gminy, tablice informacyjne i inne), stanowiące Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektor CIPR.

§ 3

Nadzór nad realizowaniem postanowień Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rewal. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                            Robert Skraburski

 

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Rewal  
z dnia 16 czerwca 2015 r. 

 

Zasady wspierania przez Gminę Rewal kampanii informacyjno promocyjnych organizacji pozarządowych z wykorzystaniem narzędzi będących w dyspozycji Gminy

 

§ 1

Każda organizacja może złożyć wniosek, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zasad, o wsparcie kampanii informacyjno – promocyjnej prowadzonej przez organizację na rzecz mieszkańców Gminy Rewal lub promującą na zewnątrz Gminę Rewal, jej mieszkańców, osiągnięcia i potencjał.

§ 2

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Rewal nie później niż 30 dni przed spodziewanym terminem wykorzystania narzędzi promocyjnych będących w dyspozycji Gminy. Wnioskodawca musi mieć jednak na względzie fakt, iż część wykorzystywanych przez Gminę narzędzi promocyjnych nie ma charakteru ciągłego (jak np. narzędzia internetowe, tablice informacyjne) i w takim przypadku wymagane jest znacznie wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby – nawet do 12 miesięcy przed spodziewanym wykorzystaniem (np. foldery, ulotki itp.).

§ 3

Do wniosku można załączyć nieograniczoną ilość załączników w formatach wymaganych dla danego narzędzia.

§ 4

Wniosek winien być wypełniony czytelnie pismem drukowanym lub komputerowo.

§ 5

Wnioski, które będą zawierały braki a nie zostaną uzupełnione przez Wnioskodawcę po wystosowaniu wezwania do uzupełnienia przez Urząd, pozostaną bez rozpatrzenia. 

§ 6

Decyzję o wsparciu kampanii informacyjno – promocyjnej podejmuje Wójt Gminy Rewal.

§ 7

Wsparcie danej kampanii informacyjno - promocyjnej może wiązać się z wniesieniem przez organizację opłaty. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy planowana kampania służy dzieciom, młodzieży, seniorom, osobom niepełnosprawnym organizacja może być zwolniona całkowicie z opłaty.

§ 8

Wójt Gminy Rewal może odmówić wsparcia wnioskowanej kampanii, od decyzji w powyższej kwestii nie przysługuje odwołanie.

§ 9

Podstawowe informacje dotyczące wsparcia kampanii znajdują się w Karcie informacyjnej, stanowiącej załącznik Nr 2 do Zasad.

 

 

………………………
(miejscowość, data)

 

……………………………………………….

(nazwa Wnioskodawcy lub imię i nazwisko)

 

………………………………………………

(adres siedziby)

 

………………………………………………

(kod, miejscowość)

 

………………………………………………

(KRS)

 

                                                                                              Urząd Gminy Rewal

                                                                                              ul. Mickiewicza 19

                                                                                              72-344 Rewal

 

 

Wniosek o wsparcie kampanii informacyjno – promocyjnej organizacji

z wykorzystaniem narzędzi będących w dyspozycji Gminy

 

 

Rodzaj narzędzi będących w zasobach Gminy (Internet, biuletyn, foldery, tablice informacyjne i inne) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nazwa organizacji (nazwa pełna i skrócona)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres organizacji wraz  z adresem e-mail i tel./fax.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dane osób uprawnionych do reprezentowania organizacji (imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. funkcja w organizacji)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Termin kampanii informacyjno - promocyjnej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Opis kampanii informacyjno – promocyjnej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dane osoby/osób odpowiedzialnych za kampanię w imieniu organizacji (imię i nazwisko, adres, telefon, funkcja w organizacji)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Uzasadnienie dla uzyskania 100% bonifikaty w opłacie za wykorzystanie narzędzi informacyjno – promocyjnych Gminy (np. działania niekomercyjne na rzecz osób niepełnosprawnych z Gminy, organizacja bezpłatnych zajęć dla dzieci, kampanie spraw ważnych ze społecznego punktu widzenia itp.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………………………………………………………

(podpis/podpisy uprawnionych do reprezentowania organizacji)

 

 

Wykaz załączników (projekty ogłoszeń, treść ogłoszeń, banerów, komunikatów, znaków graficznych itp.)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Wypełnia Gmina:

 

Opinia pracownika merytorycznego gminy w sprawie proponowanej kampanii :

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja wójta w sprawie udostępnienia infrastruktury:

 

 

Pozytywna                                                                      Negatywna

 

 

Koszt udostępnienia ………………………………………………..

 

 

 

                                                                                                ………………………………………………..

                                                                                                           (pieczątka i podpis)

 

 

 

Karta informacyjna do procedury

WSPARCIE KAMPANII INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH ORGANIZACJI
Z WYKORZYTANIEM NARZĘDZI BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GMINY REWAL (Internet, tablice ogłoszeń, materiały promocyjne)

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr …………………z dnia ……………….2015 r. w sprawie przyjęcia zasad jednorazowego udostępnienia infrastruktury.  

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
"Wniosek o wsparcie kampanii informacyjno – promocyjnych organizacji”.

II. OPŁATY:
Za złożenie wniosku - nie pobiera się opłat. Opłata za wsparcie kampanii określona jest
w decyzji Wójta.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
…………………………………………………………………………………………………………

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1.      Jeśli organizacja pozarządowa zamierza uzyskać wsparcie planowanej kampanii informacyjno – promocyjnej z wykorzystaniem narzędzi będących w dyspozycji Gminy (Internet, tablice informacyjne, biuletyn, foldery, plakaty, ulotki i inne) winna zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Wójta. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury. Wniosek składa się za pośrednictwem sekretariatu Wójta/Kancelarii Urzędu. W sytuacji gdy kampania informacyjna dotyczyć będzie spraw ważnych ze społecznego punktu widzenia dla mieszkańców Gminy stosowana będzie taryfa ulgowa kosztu takiego wsparcia lub w szczególnych sytuacjach nawet całkowite zwolnienie z opłaty.

2.      Całkowite zwolnienie z opłaty dotyczyć będzie przede wszystkim lokalnych organizacji, organizacji prowadzących działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych (seniorów)
i osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rewal.

3.      Wniosek zawiera informacje dotyczące:

a.       Nazwy, adresu organizacji, danych kontaktowych, osób zarządzających zgodnie z dokumentem rejestrowym

b.      rodzaju narzędzi potrzebnych od Gminy Rewal

c.       opisu kampanii informacyjno – promocyjnej wraz z projektami wszystkich elementów, jakie będą wykorzystywane, w szczególności: treści komunikatów, ulotek, plakatów, wzory znaków graficznych itp. Gmina zastrzega sobie żądanie ich przedstawienia w odpowiednim formacie wymaganym do umieszczenia ich na stronie internetowej, czy potrzebnym do przekazania do drukarni itp.

d.      danych (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, funkcja w organizacji) odpowiedzialnych ze strony organizacji za kampanię informacyjno – promocyjną.

  1. W uzasadnionych przypadkach przed przystąpieniem do kampanii spisywany jest protokół uzgodnień. 
  2. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 30 dni przed dniem wykorzystania danego narzędzia. Organizacja musi mieć jednak na względzie fakt, iż powyższy termin dotyczy takich narzędzi jak Internet, czy tablice informacyjne. W innych przypadkach, np. ulotki, foldery, plakaty termin może być znacznie dłuższy. W przypadku wniosku złożonego w terminie krótszym niż wskazany powyżej Urząd Gminy Rewal może odmówić rozpatrzenia wniosku.
  3. Wsparcie kampanii informacyjno – promocyjnej odbywa się w oparciu o opinię pracownika urzędu odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

Uzasadnienie

 

Niniejsze zarządzenie ma na celu wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad wspierania kampanii informacyjno – promocyjnych organizacji pozarządowych z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Gminie przez Wójta Gminy Rewal. Niniejsza procedura została przygotowana w celu ułatwienia oraz obiektywizacji procesu ubiegania się o wsparcie. W związku z rosnącym znaczeniem III sektora we współpracy z administracją publiczną w roku 2004 weszły w życie przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kilka lat po wejściu ww. przepisów w życie podjęło wspólnie z pięcioma partnerami społecznymi trud przygotowania wytycznych do stworzenia wzorcowych zasad współpracy III i administracji, które zapisano
w podręczniku Modelowej współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Niniejsza procedura powstała w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, w ramach projektu pt. „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie nr 31-2015.pdf (PDF, 431.76Kb) 2015-06-16 14:35:30 459 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 16-06-2015 14:35:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 16-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 16-06-2015 15:21:01