Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 33/2015 Wóta Gminy Rewal z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wdrożenia zasad i standardów współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi przy wdrażaniu polityk publicznych wynikających z projektu "Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania"

Zarządzenie nr 33/2015

Wójta Gminy Rewal

z dnia 16 czerwca 2015 r.

 

w sprawie wdrożenia zasad i standardów współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi przy wdrażaniu polityk publicznych wynikających z projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania”

 

Na podstawie art. 31 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 17 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

Przyjmuje się zasady i standardy współpracy gminy i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych wynikające z projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania”, którego Gmina Rewal jest uczestnikiem, zgodnie z załącznikiem i uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenie powierza się Dyrektorowi CIPR.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

 

Robert Skraburski

 

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 33/2015 
Wójta Gminy Rewal  
z dnia16 czerwca 2015 r. 
 

 

Zasady i standardy wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań.

 

Preambuła

 

Zważywszy na fakt, iż wdrożenie lokalnych polityk publicznych jest najistotniejszą częścią składową  modelu współpracy  samorządu i organizacji pozarządowych,

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż efektywne wdrażanie polityk publicznych wymaga wielopłaszczyznowej, partnerskiej współpracy samorządu i organizacji pozarządowych,

 

Kierując się autentyczną potrzebą zwiększenia udziału mieszkańców i organizacji pozarządowych w procesie podejmowania decyzji w sprawach ważnych dla społeczności lokalnych,

 

Świadomi potencjału organizacji pozarządowych w zakresie realizacji wielu zadań publicznych, istotnych części składowych polityk publicznych,

 

Przyjmujemy niniejsze zasady i standardy.

 

 1. Cel
  1. Celem głównym jest zbudowanie i wdrożenie takiego modelu współpracy samorządu Gminy i organizacji pozarządowych w zakresie wdrażania polityk publicznych, który stwarza możliwość objęcia nim największej liczby obszarów, w których działają organizacje pozarządowe i odznacza się największą efektywnością.
  2. Celami szczegółowymi są:
   1. Uświadomienie głównym partnerom pozytywnych implikacji prawidłowo funkcjonującej współpracy.
   2. Wykorzystanie specyfiki działania i najlepszych doświadczeń organizacji pozarządowych dla uzupełnienia działań samorządu w zakresie wdrażania polityk publicznych.
   3. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i mieszkańców we wdrażaniu polityk publicznych.
   4. Zbudowanie takich form współpracy między partnerami, które przy zachowaniu zasady partnerstwa odznaczać się będą wysoką efektywnością.

 

 1. Zasady
  1. Zasada pomocniczości oznacza, że samorząd wspiera proces realizacji polityk publicznych tam, gdzie sami mieszkańcy i organizacje pozarządowe podejmują działania wynikające ze strategii, planów i programów, zapewniając odpowiednie warunki formalne oraz środki finansowe.
  2. Zasada efektywności oznacza, że realizacja polityk publicznych powinna odbywać się na podstawie krótko- i średnioterminowych dokumentów planistycznych samorządu z wykorzystaniem potencjału mieszkańców i organizacji pozarządowych.
  3. Zasada partnerstwa oznacza, że samorząd i organizacje pozarządowe dla wdrażania polityk publicznych z wykorzystaniem swojego potencjału tworzą wspólne formy współpracy np. partnerstwa, zespoły koordynujące, grupy robocze itp.
  4. Zasada suwerenności stron oznacza, że partnerzy współpracy zachowują niezależność we wzajemnych relacjach, a podejmowane działania w zakresie realizacji polityk publicznych nie ograniczają działań organizacji pozarządowych w zakresie prowadzonej działalności statutowej. Partnerzy uznają i szanują wzajemnie swoje kompetencje i cele statutowe.
  5. Zasada uczciwej konkurencji oznacza równe szanse udziału we wdrażaniu polityk publicznych dla wszystkich spełniających zobiektywizowane kryteria podmiotów. Samorząd traktuje organizacje pozarządowe i jednostki sobie podległe jako podmioty podlegające ocenie zgodnie z zasadą efektywności. Zakłada ona także, że organizacje pozarządowe powinny umieć łączyć interesy swoje i swoich organizacji oraz swoich podopiecznych z interesami wspólnoty. Samorząd jako organizator procesu realizacji polityk publicznych tworzy warunki formowania do realizacji działań z nimi związanych.
  6. Zasada jawności oznacza, że w procesie realizacji polityk publicznych partnerzy informują się wzajemnie o podejmowanych działaniach na wszystkich etapach. Zakłada ona, że partnerzy wzajemnie udostępniają sobie pełną i prawdziwą informację odznaczającą się łatwym dostępem, odpowiednimi formami, wysokim poziomem klarowności przekazu adekwatnie dla danej społeczności.

 

 

 1. Podstawy prawne
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
 3. Strategia rozwoju Gminy Rewal do 2015r.
 4. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Rewal
 5. Roczny program współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Uchwała Nr III/8/14 Rady Gminy Rewal z dnia 22 grudnia 2014r.

 

 1. Standardy

a) Opis

 1. Samorząd i organizacje pozarządowe informują się wzajemnie o wszelkich danych oraz działaniach mających wpływ na kształt i wdrażanie polityk publicznych
 2. Samorząd oraz organizacje samorządowe współpracują przy wdrażaniu polityk publicznych, które mają kluczowe znaczenie dla mieszkańców oraz mieszczą się w domenach statutowej działalności i zainteresowania organizacji pozarządowych
 3. Główną formą udziału organizacji pozarządowych w ich współpracy z samorządem przy wdrażaniu polityk publicznych jest głównie realizacja przez nie określonego zakresu usług publicznych.
 4. W celu określenia zakresu usług publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz w celu realizacji innych form wdrażania polityk publicznych uczestniczą one w tworzeniu głównych dokumentów określających te polityki.
 5. Dla sprawnego i efektywnego wdrażania polityk publicznych samorząd i organizacje pozarządowe wspólnie określają ramy i formy ich współpracy w tym zakresie.
  b) Wzorce działań, narzędzia i wskaźniki

Wzorce działań

Narzędzia

Wskaźniki

1. Stosuje się we współpracy samorządu i organizacji pozarządowych kanały komunikacji gwarantujące potwierdzenie dotarcia i otrzymania informacji zwrotnej, oraz charakterystyczne dla danej społeczności lokalnej.

Informacje przekazuje się pocztą zwykłą, elektroniczną oraz przy pomocy tablic ogłoszeń.

 

Strona internetowa samorządu odwołująca się do realizacji poszczególnych polityk publicznych dostępna jest do odczytu przez osoby słabo widzące i niewidome

Czy istnieje baza aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych?

 

Czy istnieje strona internetowa informująca o realizacji polityk publicznych?

2. Tworzone dokumenty dotyczące kluczowych polityk publicznych zakładają udział w ich wdrażaniu organizacji pozarządowych

W dokumentach planistycznych dotyczących polityk publicznych wśród podmiotów wdrażających je wymienione są m.in. organizacje pozarządowe

Liczba zadań wymienionych w strategiach i programach przypisanych do realizacji organizacjom pozarządowym

 

3. Tworzone są dokumenty dotyczące ram współpracy samorządu i organizacji pozarządowych

Roczne programy współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi.

Czy istnieje roczny program współpracy
z organizacjami pozarządowymi, zawierający również zasady współpracy przy wdrażaniu polityk publicznych?

 

4. Tworzone są interaktywne formy współpracy samorządu i organizacji pozarządowych dla wdrożenia lokalnych polityk publicznych.

Powołuje się Radę Działalności Pożytku Publicznego lub ciało o podobnym charakterze.

Czy działa Rada Działalności Pożytku Publicznego lub inne ciało o podobnym charakterze?

 

5. Dla zwiększenia możliwości wpływu partnerów społecznych zakłada się wykorzystanie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców i organizacji pozarządowych w zakresie realizacji polityk publicznych.

Dokonuje się stosownych zapisów w statucie samorządu gminy wskazujących sposób zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców

Czy przyjęto uchwałę o inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców?

 

         

 

 1. Procedura weryfikacji

Roczne sprawozdanie z realizacji przyjętych zasad i standardów.

 

 

Uzasadnienie

Gmina Rewal dnia 12 grudnia 2013r. przystąpiła do realizacji projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania”. Konsekwencją udziału w projekcie jest zobowiązanie do realizacji zadań wynikających z projektu. Zadanie p.n. Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych jest najważniejszym celem wdrażanego modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Niniejsze zarządzenie stanowi katalog zasad, działań, narzędzi, oraz wskaźników realizacji przyjętych działań. Reguluje ona ten kluczowy dla samorządu gminy i organizacji pozarządowych obszar współpracy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie nr 33-2015.pdf (PDF, 381.78Kb) 2015-06-16 14:38:45 451 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 16-06-2015 14:38:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 16-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 16-06-2015 15:29:42