Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 34/2015 Wóta Gminy Rewal z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad i standardów informowania przez Gminę Rewal organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań wynikających z projektu "Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania"

Zarządzenie 34/2015

Wójta Gminy Rewal

z dnia 16 czerwca 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia zasad i standardów informowania przez Gminę Rewal organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań wynikających z projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania”

 

Na podstawie art. 31 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 17 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.)  zarządzam co następuje:

§1

Przyjmuje się zasady i standardy informowania przez Gminę Rewal organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań wynikających z projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania”, którego Gmina Rewal jest uczestnikiem, zgodnie z załącznikiem i uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektor CIPR.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wót Gminy 

Robert Skraburski

 

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 34/2015 
Wójta Gminy Rewal  
z dnia16 czerwca 2015 r. 

 

 

Zasady i standardy wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań.

 

 

Preambuła

Uznając współpracę pomiędzy administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi za ważny czynnik sprawczy rozwoju gminy i społeczeństwa obywatelskiego;

 

Biorąc pod uwagę, że dla efektywnej współpracy między samorządem gminy i organizacjami pozarządowymi niezwykle ważną rolę w pierwszym rzędzie pełni wzajemne informowanie się obu stron współpracy o planach, zamierzeniach i kierunkach działań;

 

Niniejszym ustanawiamy i przyjmujemy zasady i standardy wzajemnego informowania się oparte na wzajemnym pozytywnym postrzeganiu się partnerów, budowie zaufania, prymacie dobra publicznego nad innymi celami, partnerskim dialogu społecznym oraz na umacnianiu uprawnień obywateli i ich wspólnot.

 

 1. Cel

Celem przyjęcia zasad i standardów wzajemnego informowania się Gminy Rewal
i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działania jest utworzenie kompleksowego systemu informacji, odznaczającego się wysoką jakością
i dostępnością, który umożliwi wzajemne i efektywne informowanie się obu stron współpracy.

 

 1. Zasady
  1. Zasada suwerenności oznacza, że informacja posiadająca charakter publiczny, tzn. mieszcząca się w granicach obowiązującego prawa, podlega obowiązkowi udostępniania, pozostałe informacje przekazywane są przez organizacje pozarządowe dobrowolnie. Żaden z partnerów nie może być zmuszony do ujawniania informacji podlegających ochronie lub informacji, których nie ma obowiązku ujawniać.
  2. Zasada partnerstwa oznacza wzajemną wymianę posiadanych informacji przydatnych do tworzenia i realizacji polityk publicznych. Partnerzy wspierają się w upowszechnianiu tych informacji.
  3. Zasada pomocniczości oznacza, że samorząd i organizacje dysponujące odpowiednim potencjałem wspierają oddolne ruchy, inicjatywy i małe organizacje w dostępie do informacji.
  4. Zasada efektywności oznacza, że system wymiany informacji zapewnia jak największą ilość adekwatnej i przystępnej informacji dostarczanej w sposób skuteczny do jak najliczniejszej grupy odbiorców za pomocą najtańszych metod dystrybucji. Za skuteczne poinformowanie odpowiedzialny jest nadawca informacji.
  5. Zasada uczciwej konkurencji oznacza, że dostęp do informacji jest równy dla wszystkich podmiotów niezależnie od ich statusu i potencjału. W skład systemu wymiany informacji wchodzi wiele zróżnicowanych kanałów dystrybucji.
  6. Zasada jawności oznacza, że wszelkie istotne dokumenty i informacje przydatne dla tworzenia i realizacji polityk publicznych są dostępne dla zainteresowanych.

 

 1. Standardy

a) Opis

 

 1. Za utrzymywanie kontraktu z gminą odpowiedzialne są osoby uprawnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub inne osoby upoważnione do działania w jej imieniu. W przypadku innych zorganizowanych grup mieszkańców za utrzymywanie kontaktu z gminą odpowiedzialni są upoważnieni przedstawiciele tych grup.
 2. Przekazywane informacje sporządzane są w sposób czytelny i zrozumiały dla adresatów (odbiorców).
 3. Stosowane są takie formy i instrumenty komunikacji, które gwarantują przekaz informacji i potwierdzenie ich odbioru. Wymiana informacji odbywa się kanałami preferowanymi przez organizacje.
 4. System dystrybucji informacji zapewnia powszechny, równy, efektywny i tani dostęp do niej oraz daje możliwość kolportowania informacji przez wszystkie zainteresowane podmioty, głównie samorząd, organizacje pozarządowe i grupy mieszkańców.
 5. Przekazywanie informacji następuje w terminie umożliwiającym adresatom zapoznanie się z nimi oraz właściwe skorzystanie z informacji.

 

 

b) Wzorce działań, narzędzia i wskaźniki

Działania/narzędzia

Wzorce działań

Wskaźniki

1. Stosowanie instrumentów komunikacji gwarantujących potwierdzenie dotarcia
i otrzymania informacji zwrotnej.

 

Wymiana informacji odbywa się kanałami preferowanymi przez organizacje.

Zbudowanie aktualizowanej przynajmniej raz w roku bazy organizacji pozarządowych zawierającej:

 • adresy, w tym e-mailowe oraz pocztowe, kontakty telefoniczne
 • wykaz osób zarządzających
 • statut i główne domeny działalności

 

Kontakty osobiste przedstawicieli organizacji pozarządowych z pracownikiem urzędu gminy odpowiedzialnym za współpracę z NGO

 

Wykorzystanie do wymiany informacji tablic informacyjnych  w urzędzie i w każdym sołectwie

Samorząd posiada bazę informacyjną
o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy

 

Liczba informacji przekazywanych przez samorząd gminy organizacjom pozarządowym.

 

Liczna informacji uzyskanych przez samorząd gminy od organizacji pozarządowych

 

Liczba informacji umieszczonych na tablicach.

2. System publikowania informacji ważnych dla organizacji pozarządowych

Strona internetowa urzędu gminy zawiera podstroję dotyczącą organizacji pozarządowych umożliwiającą publikowanie informacji przez te organizacje za pośrednictwem samorządu gminy

 

Strona internetowa dostępna jest do odczytu przez osoby słabo widzące

 

Na stronie internetowej umieszczona jest mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych i grup mieszkańców oraz kalendarz imprez organizowanych przez samorząd gminy i podmioty publiczne.

Na stronach internetowych samorządu istnieje miejsce, w którym organizacje pozarządowe i grupy mieszkańców mogą zamieszczać informacje

 

Liczba informacji o inicjatywach organizacji pozarządowych opublikowanych na stronach internetowych gminy

 

Liczba informacji na stronach internetowych samorządu gminy
o działaniach podjętych przez samorząd na rzecz organizacji.

 

Liczba imprez i przedsięwzięć zamieszczonych w gminnym kalendarzu.

3. Spotkania informacyjne poświęcone prezentacji planów i zamierzeń

Samorząd organizuje przynajmniej spotkania w zakresie planowanych i realizowanych polityk publicznych będących przedmiotem zainteresowania i działalności organizacji pozarządowych.

Organizacja minimum dwóch spotkań
w terminie i miejscu gwarantującym udział wszystkim zainteresowanym stronom

 

Udział w spotkaniach władz gminy
i kierowników jednostek w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy oraz podległych odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityk publicznych mających znaczenie dla organizacji pozarządowych

 

Uwzględnienie przez samorząd gminy
z organizacjami pozarządowymi najdogodniejszych terminów spotkań

 

 1. Procedura weryfikacji

Weryfikacja zasad i standardów wzajemnego informowania się samorządu gminnego
i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań przeprowadzana jest w ramach corocznego badania lokalnego Instytutu Jakości Współpracy, którego wyniki podawane są do wiadomości publicznej.

 

Uzasadnienie

Gmina Rewal dnia 12 grudnia 2013r. przystąpiła do realizacji projektu Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania”. Rodzi to zobowiązanie przyjęcia do realizacji zadania p.n. Zasady i standardy wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zamierzeniach, kierunkach działań po uprzednim wykonaniu przez lidera projektu - Instytut Rozwoju Regionalnego. Zadanie to wyszczególnione jest w projekcie opracowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego p.n. Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, w którym liderem był Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Model zawiera najlepsze rekomendacje do stosowania we wzajemnych relacjach między jednostkami samorządu terytorialnego (zadania gminy) a organizacjami pozarządowymi w najważniejszych płaszczyznach. Ich przyjęcie i stosowanie jest nie tylko deklaracją gminy w sprawie intensyfikacji współpracy z organizacjami pozarządowymi lecz także wyrazem woli rozwoju autentycznej partycypacji obywatelskiej.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie nr 34-2015.pdf (PDF, 357.52Kb) 2015-06-16 14:41:10 447 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 16-06-2015 14:41:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 16-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 16-06-2015 15:29:29