Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie opracowania "Mapy aktywności społecznej" Gminy Rewal, wraz z procedurą jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania

Zarządzenie Nr 45/2015

Wójta Gminy Rewal

z dnia 3 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie opracowania „Mapy aktywności społecznej” Gminy Rewal, wraz z procedurą jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się „Mapę aktywności społecznej” która składa się z następujących elementów:

 • Mapa gminy umieszczona na stronie internetowej www.rewal.pl, na której umieszczone są znaczniki wskazujące siedziby organizacji pozarządowych z gminy Rewal;
 • Wykaz organizacji pozarządowych;
 • Kalendarz inicjatyw organizowanych przez organizacje pozarządowe bądź mieszkańców gminy Rewal.

2. „Mapa aktywności społecznej” wraz z procedurą jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania przygotowane zostały w ramach realizacji projektu „DOJRZAŁE PARTNERSTWO. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. „Mapa aktywności społecznej” prowadzona będzie w celu systematycznego dostarczania aktualnej informacji mieszkańcom, organizacjom i innym podmiotom zainteresowanym działalnością organizacji pozarządowych.

4. Wykaz organizacji pozarządowych w ramach „Mapy aktywności społecznej” zawiera w szczególności następujące dane:

 1. pełną nazwę organizacji pozarządowej,
 2. adres siedziby,
 3. kontakt telefoniczny, adres strony internetowej oraz e-mail,
 4. dane osób zasiadających we władzach organizacji,
 5. informacje o zakresie działalności,
 6. dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia organizacji,
 7. status prawny organizacji,
 8. kalendarz wydarzeń organizowanych przez mieszkańców gminy i organizacje pozarządowe.

5. „Mapa aktywności społecznej” jest jawna i prowadzona jest w wersji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Gminy www.rewal.pl

 

§ 2.

1. „Mapę aktywności społecznej” opracowuje się poprzez:

 1. Przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej gminy Rewal mapy, na której umieszczone są znaczniki wskazujące siedziby organizacji pozarządowych;
 2. Przygotowanie ankiety dotyczącej aktywności i przekazanie jej do wypełniania organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Rewal;
 3. Umieszczenie wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Rewal wraz z danymi uzyskanymi na podstawie ankiet na stronie internetowej Urzędu Gminy Rewal;
 4. Aktualizowanie kalendarza inicjatyw organizowanych przez mieszkańców Gminy Rewal i/lub organizacje pozarządowe.

2. „Mapę aktywności społecznej” prowadzi i aktualizuje Łukasz Tylka.

3. Wpis i aktualizacja danych o organizacji dokonywana jest na podstawie ankiety, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, dostępnej w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.rewal.pl oraz w wersji papierowej dostępnej w Referacie Turystyki i Promocji, u Pani Darii Dewor.

4. Ankieta będzie raz w roku rozsyłana do wszystkich organizacji działających na terenie gminy w celu wypełnienia i podania zwrotnej informacji o danych zamieszczonych w „Mapie aktywności społecznej”.

5. Aktualizacja danych zawartych w „Mapie aktywności społecznej” dokonywana jest także na bieżąco w miarę przekazywania informacji przez organizacje pozarządowe.

6. Wykreślenie organizacji pozarządowej z „Mapy aktywności społecznej” następuje na podstawie złożonego przez organ powołany do reprezentowania organizacji dokumentu o likwidacji.

7. Procedura aktualizacji „Mapy aktywności społecznej” winna być zakończona do 31 grudnia.  

8. Umieszczanie i aktualizacja informacji zawartych w „Mapie aktywności społecznej” jest dobrowolne i darmowe.

9. Wniosek winien być wypełniony czytelnie pismem drukowanym i zawierać wszystkie niezbędne załączniki.

10. Wnioski, które będą zawierały braki a nie zostaną uzupełnione przez Wnioskodawcę w terminie 7 dniu po wystosowaniu wezwania do uzupełnienia przez Urząd Gminy Rewal, pozostaną bez rozpatrzenia.

11. Wójt Gminy Rewal, w uzasadnionych przypadkach może odmówić wpisu do „Mapy aktywności społecznej”. Od decyzji w powyższej kwestii nie przysługuje odwołanie. Organizacja może jednak ponownie ubiegać się o wpis przy kolejnej aktualizacji „Mapy aktywności społecznej”.

 

§ 3.

1. Mieszkańcy Gminy oraz organizacje pozarządowe zainteresowane wpisaniem do kalendarza wydarzeń własnej inicjatywy zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Rewal pok. 03 wniosek stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia bądź przesłać go w formie elektronicznej na adres email ngo@rewal.pl  

2. Wniosek, o którym mowa jest w ust. 9 dostępny jest na stronie internetowej www.rewal.pl bądź w Urzędzie Gminy Rewal w Referacie Turystyki i Promocji.

3. Dopuszczalne jest również zgłoszenie inicjatywy poprzez wysłanie na adres ngo@rewal.pl wiadomości e-mail zawierającej następujące informacje:

1)Nazwa wydarzenia;

2)Data i miejsce wydarzenia;

3)Dane teleadresowe organizatora;

4)Rodzaj wydarzenia (festyn, konkurs, wystawa, szkolenie otwarte i inne);

5)Opis wydarzenia;

6)Dane teleadresowe osoby do kontaktów roboczych.

2. Wnioski, które będą zawierały braki a nie zostaną uzupełnione przez Wnioskodawcę
w terminie 7 dniu po wystosowaniu wezwania do uzupełnienia przez Urząd Gminy Rewal, pozostaną bez rozpatrzenia.

3. W uzasadnionych przypadkach pracownik Urzędu Gminy Rewal odpowiedzialny za prowadzenie „Mapy aktywności społecznej” może odmówić wpisu do kalendarza wydarzeń „Mapy aktywności społecznej”. Od decyzji w powyższej kwestii nie przysługuje odwołanie.

§ 4.

Dane zawarte w „Mapie aktywności społecznej” wykorzystywane są przez komórki organizacyjne, samodzielnej stanowiska oraz jednostki organizacyjne gminy do informowania i konsultowania, a w szczególności do:

 1. Informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez Gminę Rewal.
 2. Konsultowania projektu rocznego programu współpracy, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. Zm.)
 3. Informowanie mieszkańców Gminy i innych osób zainteresowanych o działaniach
  i inicjatywach podejmowanych przez organizacje pozarządowe.
 4. Konsultowania programów wieloletnich, strategii gminnych oraz innych projektów Gminy Rewal istotnych dla sektora pozarządowego.
 5. Organizowania spotkań właściwych merytorycznie pracowników Urzędu
  z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu wzajemnej wymiany informacji, opinii, propozycji, ocen, itp. w zakresie współpracy wzajemnej.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi CIPR.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Rewal
Nr 45/2015
z dnia 03.08.2015 r.

 

ANKIETA
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GIMNY REWAL

Szanowni Państwo,

Niniejsza ankieta służy do zbierania i aktualizowania danych o organizacjach pozarządowych i innych podmiotach działających na terenie Gminy Rewal. Podane przez Państwa informacje stanowią minimalny standard jawności działań i umieszczone zostaną w ogólnodostępnej bazie danych administrowanych przez Gminę Rewal na stronie internetowej www.rewal.pl oraz w formie drukowanej w Wydział Centrum Informacji Promocji i Rekreacji, Referat Turystyki i Promocji. Wypełnioną ankietę prosimy odesłać na adres Urzędu Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal w terminie 30 dni od daty jej otrzymania bądź w formie elektronicznej na adres: ngo@rewal.pl       
Ankieta dostępna jest do pobrania w formie elektronicznej na stronie www.rewal.pl

 Zgłoszenie                                                         Aktualizacja danych*

* W przypadku aktualizacji danych proszę wypełnić tylko te pola ankiety, w których wystąpiły zmiany

PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI:

 

 

ADRES SIEDZIBY:

ULICA …………………………………………………………………………… NR DOMU I LOKALU ………… / ……………

KOD POCZTOWY…………………………………………………………… MIEJSCOWOŚĆ …………………………………………………………………

 

 

 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŻELI JEST INNY NIŻ PODANY POWYŻEJ):

ULICA …………………………………………………………………………… NR DOMU I LOKALU ………… / ……………

KOD POCZTOWY…………………………………………………………… MIEJSCOWOŚĆ …………………………………………………………………

Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926
z późn. Zm.) przekazuję moje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w „Mapie aktywności społecznej” Gminy Rewal, administrowanej przez Gminę Rewal, z zastrzeżeniem uregulowań ww. ustawy.

 

           ……………………………………

                                                                                                                                             (CZYTELNY PODPIS)

 

 

 

 

 

DANE KONTAKTOWE:

TELEFON ……………………………………………………………………………………FAX ………………………………………………………………………………

STRONA WWW ………………………………………………………………………… E-MAIL …………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

STATUS PRAWNY ORGANIZACJI:

 STOWARZYSZENIE REJESTROWANE

 STOWARZYSZENIE ZWYKŁE

 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

 INNY (PODAĆ JAKI) ……………………………………………………                                                        

 

 

STATUS ORAGNIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO:

 POSIADA

 NIE POSIADA

 

NUMER KRS:

NUMER W INNYM REJESTRZE LUB EWIDENCJI:
(PROSZĘ WSKAZAĆ JAKI REJESTR/EWIDENCJA)

DATA REJESTRACJI:

 

 

ZASIĘG DZIAŁANIA:

 GMINA                                        POWIAT
 WOJEWÓDZTWO                      KRAJ

AKTUALNY SKŁAD WŁADZ ORGANIZACJI (IMIONA I NAZWISKA WSZYSTKICH CZŁONKÓW WŁADZ ORGANIZACJI):

 1. ………………………………………………………………………………………………………… FUNKCJA ……………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………… FUNKCJA ……………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………………………… FUNKCJA ……………………………………………………
 4. ………………………………………………………………………………………………………… FUNKCJA ……………………………………………………
 5. ………………………………………………………………………………………………………… FUNKCJA ……………………………………………………
 6. ………………………………………………………………………………………………………… FUNKCJA ……………………………………………………
 7. ………………………………………………………………………………………………………… FUNKCJA ……………………………………………………
 8. ………………………………………………………………………………………………………… FUNKCJA ……………………………………………………
 9. ………………………………………………………………………………………………………… FUNKCJA ……………………………………………………
 10. ………………………………………………………………………………………………………… FUNKCJA ……………………………………………………

 

 

 

 

 

LICZBA CZŁONKÓW ORGANIZACJI (NIE DOTYCZY FUNDACJI):

 

 

 

 

 

 

 

DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA I DOŚWIADCZENIA (OGÓLNIE):

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO REALIZACJI (PROSZĘ PODAĆ INFORMACJĘ O PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH W PERSPEKTYWIE NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY NP. FESTYN, KONKURS, OTWARTE SZKOLENIE I INNE)

       

 

SFERY DZIAŁALNOŚCI (Z PODANEJ PONIŻEJ LISTY PROSZĘ WYBRAĆ WŁAŚCIWE DLA DZIAŁAŃ PAŃSTWA ORGANIZACJI)

 

1.      2.      3.      4.      5.

 

 1. POMOC SPOŁECZNA W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM
  W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
 2. WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
 3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
 4. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
 5. PODTRZYMANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
 6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
  I ETYCZNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO
 7. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
 8. DZIAŁALNOŚC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 9. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM
  Z PRACY
 10. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET
  I MĘŻCZYZN
 11. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
 12. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY,
  W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 13. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH POWIĄŻAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ
 14. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT
  I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
 15. NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA
  I WYCHOWANIE
 16. WYPOCZYNEK DZIECI IMŁODZIEŻY
 17. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY
  I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

 1. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
 2. EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
 3. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO
 4. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 5. OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I DZIAŁALNOŚĆ SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 6. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI
 7. RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI
 8. POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZAGRANICĄ
 9. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW
 10. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI
 11. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
 12. POMOC POLONII I POLAKOM ZAGRANICĄ
 13. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
 14. PROMOCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZAGRANICĄ
 15. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA
 16. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
 17. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST 3 USTAWY
  O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 4 UST. 1 PKT. 1-32 USTAWY

 

NINIEJSZYM WYRAŻAMY ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE (PRZETWARZANIE, PUBLIKOWANIE, UDOSTĘPNIANIE) ZAMIESZCZONYCH W ANKIECIE INFORMACJI W RAMACH PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ REWAL BAZY DANYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTACH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W FORMIE MAPY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ GMINY REWAL

 

                                                                                                                             ………………………………………………………………………

      DATA I PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ

DO ANKIETY PROSIMY DOŁĄCZYĆ KSEROKOPIĘ STATUTU ORGANIZACJI
BĄDŹ PRZESŁAĆ GO W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA ADRES E-MAIL ngo@rewal.pl

 

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Rewal
Nr 44/2015
z dnia 03.08.2015 r.

WNIOSEK O WPISANIE INICJATYWY MIESZKAŃCÓW/ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ[1] DO KALENDARZA WYDARZEŃ „MAPY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ” GMINY REWAL

PEŁNA NAZWA WYDARZENIA:

 

 

DATA I MIEJSCE WYDARZENIA (WPISAĆ DOKŁADNĄ DATĘ DZIENNĄ, DOKŁADNY ADRES MIEJSCA GDZIE ODBYWA SIĘ WYDARZENIE ORAZ GODZINY TRWANIA):

DATA WYDARZENIA …………………………………………  GODZINY TRWANIA  …………………………………………

MIEJSCE (DOKŁADNY ADRES) …………………………………………………………………………………………………………

 

 

ORGANIZATOR WYDARZENIA:

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA ORGANIZATORA ………………………………………………………………………………………………………………………

 

DANE TELEADRESOWE OSOBY DO KONTAKTU WS. WYDARZENIA:

IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………………………………………… NR TELEFONU …………………………………………………

ADRES E-MAIL ………………………………………………………………………

Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926
z późn. Zm.) przekazuję moje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie*, z zastrzeżeniem uregulowań ww. ustawy.

                                                                                                                                            ……………………………          

                                                                                                                                               (CZYTELNY PODPIS)                

Dane teleadresowe nie zostaną opublikowane w kalendarzu wydarzeń „Mapy aktywności społecznej” Gminy Rewal, posłużą jedynie do kontaktu pracowników Urzędu Gminy z organizatorem wydarzenia.

 

 

 

OPIS WYDARZENIA (OGÓLNIE):

 

RODZAJ WYDARZENIA (OKREŚLIĆ CHARAKTER WYDARZENIA NP. FESTYN, OTWARTE SZKOLENIE, KONKURS, WYSTAWA ITD. ORAZ JEGO KATEGORIE TEMATYCZNĄ NP. SPORT I REKREACJA, KULTURA, RELIGIA, EKOLOGIA I INNE):

 

 

NINIEJSZYM WYRAŻAM ZGODĘ NA OPUBLIKOWANIE W KALENDARZU WYDARZEŃ „MAPY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ” GMINY REWAL ZAMIESZCZONYCH WE WNIOSKU INFORMACJI O PLANOWANYM WYDARZENIU.         
 

………………………………………………………………

 DATA I PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ

 

 

[1] Niepotrzebne skreślić

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Nr 45-2015.pdf (PDF, 526.67Kb) 2015-08-06 08:09:46 436 razy
2 Zarzadzenie Nr 45-2015.pdf (PDF, 665.38Kb) 2015-08-03 14:49:38 53 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 03-08-2015 14:49:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 03-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 06-08-2015 08:09:46