Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Rewal


0x01 graphic

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia ___________________

Numer
identyfikacyjny ______________________________

SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa

Urząd Gminy Rewal

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Tomasz Bartkowski

Adres

Mickiewicza 19

Kod pocztowy

72-344

Miejscowość

Rewal

Województwo

Telefon

091 38 62 624

Faks

091 38 62 758

Poczta elektroniczna (e-mail)

zp@rewal.pl

Adres internetowy (URL)

www.rewal.pl

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A

I.4) Adres, pod który należy przesyłać oferty / wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A

SEkcja II: przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Rewal

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Obsługa ratownicza na plażach strzeżonych w gminie Rewal podczas sezonów letnich w latach 2005, 2006, 2007

I Cześć - Pobierowo i Pustkowo

II Cześć - Rewal i Trzęsacz

III Cześć - Niechorze i Pogorzelica

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Gmina Rewal

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

92.33.20.00-7

Dodatkowe przedmioty

CPC 96.49.1

...-

...-

...-

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE TAK

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE TAK

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

powyżej 60.000 Euro

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Okres w miesiącach i/ lub w dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub: Data rozpoczęcia // i/ lub zakończenia 15/09/2007(dd/mm/rrrr)

SEkcja III: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Wymagane wadium

I część 1.000,00 PLN

II część 900,00 PLN

III część 1.300,00 PLN

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 19.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia w spisie BZP

Nr poz. z // (dd/mm/rrrr)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

Liczba lub: Minimum / Maksimum

IV.2) Kryteria oceny ofert

A) Najniższa cena

lub

B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

  1. - %

  2. - %

  3. - %

  4. - %

  5. - %

  6. - %

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 16/03/2005 (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) - 15,00 PLN

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

16/03/2005 (dd/mm/rrrr)

Godzina 12:00 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

Do // (dd/mm/rrrr) lub miesięcy i/ lub 60dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 16/03/2005 (dd/mm/rrrr) Godzina 12:00 (gg:mm)

Miejsce pok. nr 5

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE TAK

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia

V.2) Data wysłania ogłoszenia 21/01/2005 (dd/mm/rrrr)

.........................................................

ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK A

1.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

-

Miejscowość

Województwo

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

@

Adres internetowy (URL)

www.

1.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

-

Miejscowość

Województwo

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

@

Adres internetowy (URL)

www.

1.4) Adres, pod który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

-

Miejscowość

Województwo

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

@

Adres internetowy (URL)

www.

ZP-200

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BUS/341/03/05

str. 3/4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 21-01-2005 15:48:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 21-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 21-01-2005 15:48:10