Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa, instalacja i oddanie do eksploatacji, w terminie 7 dni o daty podpisania umowy, oraz wydzierżawienie na okres 1 roku zbiornika magazynowego na tlen oraz sukcesywna dostawa tlenu, przez okres


0x01 graphic

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane *

Dostawy x

Usługi *

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

Numer identyfikacyjny_________________________________

SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa

Urząd Gminy Rewal

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Tomasz Bartkowski

Adres

Ul. Mickiewicza 19

Kod pocztowy

72-344

Miejscowość

Rewal

Województwo

Zachodniopomorskie

Telefon

091 38 62 624

Faks

091 38 62 758

Poczta elektroniczna (e-mail)

UG@REWAL.PL

Adres internetowy (URL)

WWW.REWAL.PL

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Dostawa, instalacja i oddanie do eksploatacji, w terminie 7 dni o daty podpisania umowy, oraz wydzierżawienie na okres 1 roku zbiornika magazynowego na tlen o poj. brutto 26 m3 oraz sukcesywna dostawa, przez okres 1 roku, ciekłego tlenu w ilości około 250 ton rocznie loco oczyszczalnia ścieków w Pobierowie.

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, instalacja i oddanie do eksploatacji, w terminie 7 dni o daty podpisania umowy, oraz wydzierżawienie na okres 1 roku zbiornika magazynowego na tlen o poj. brutto 26 m3 oraz sukcesywna dostawa, przez okres 1 roku, ciekłego tlenu w ilości około 250 ton rocznie loco oczyszczalnia ścieków w Pobierowie.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Pobierowo - Gmina Rewal

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

40.20.00.00-4

Dodatkowe przedmioty

28.21.00.00-7

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE x TAK *

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE x TAK *

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Dzierżawa jednego zbiornika na ciekły tlen oraz dostawa około 400 ton ciekłego tlenu - przez okres 1 roku.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania.

Okres w miesiącach do 12 i/ lub w dniach *** dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub: Data rozpoczęcia **/**/**** i/ lub zakończenia **/**/**** (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium

Nie wymaga się wniesienia wadium.

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

Wykonawca musi spełniać kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr19, poz. 177 ze zm.) w szczególności art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2. Musi złożyć dokument określający formę prawną stwierdzający zgodność prowadzonej działalności z przedmiotem zamówienia. Złożyć oświadczenia lub dokumenty (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony x

Przetarg ograniczony *

Negocjacje z ogłoszeniem *

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia w spisie BZP

Nr**** poz.****** z **/**/**** (dd/mm/rrrr)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

Liczba ** lub: Minimum ** / Maksimum **

IV.2) Kryteria oceny ofert

A) x Najniższa cena

lub

B) * Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

  1. _________________________________________________________ - ____ %

  2. _________________________________________________________ - ____ %

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 01.06.2005 r. (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) - PLN

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

01.06.2005 r. (dd/mm/rrrr)

Godzina 12:00 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

Do   (dd/mm/rrrr) lub  miesięcy i/ lub 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 01.06.2005 r. (dd/mm/rrrr) Godzina 12:00 (gg:mm)

Miejsce Urząd Gminy Rewal pok. nr 6

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE x TAK *

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia

V.2) Data wysłania ogłoszenia 13.05.2005 r. (dd/mm/rrrr)

.......................................................

zatwierdzam

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 13-05-2005 15:31:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 13-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 13-05-2005 15:31:14