Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmian w w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal

Zarządzenie Nr  17/2017

Wójta Gminy Rewal

z dnia 28 lutego  2017r.

w sprawie zmian w  Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal.

               Na podstawie art. 33 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm. ) – zarządzam, co następuje:

§ 1

W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Nr 1/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal,  wprowadzam następujące zmiany:

 1.  w § 10ust. 1, pkt. 11, litera a otrzymuje brzmienie:

„ ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej – sygnatura – OC ”

 

 1. w § 25 ust. 1 dopisuje się pkt. 15 w brzmieniu:

 

„Prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień”

 

 1. w § 25 ust. 6 dopisuje się pkt. 11 w brzmieniu:

 

„ Nadzór formalny nad spółkami Gminy Rewal w ramach nadzoru właścicielskiego”

 

 1. w § 26 pkt. 37 otrzymuje nowe brzmienie:

 

„Nadzór ekonomiczno-finansowy nad spółkami Gminy Rewal w ramach nadzoru właścicielskiego”

 

 1. w § 28 dopisuje się pkt. 45 w  brzmieniu:

 

„Nadzór merytoryczny i współpraca referatu ze spółką  Nadmorska Kolej Wąskotorowa w ramach nadzoru właścicielskiego.”

 

 1. w § 29 ust. 1 dopisuje się pkt. 20, 21, i 22 w brzmieniu:

 

„ 20) Nadzór nad utrzymywaniem w estetycznym stanie miejsc pamięci narodowej,

  21) Organizacja, planowanie oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie cmentarzy,

  22) Nadzór merytoryczny i współpraca referatu ze spółką  Wodociągi Rewal w ramach nadzoru właścicielskiego.”

 1. w § 29 ust. 2 dopisuje się pkt. 24 w brzmieniu:

 

„ Nadzór nad stanem drzew i krzewów w pasach drogowych.”

 

 1. w § 29 ust. 4 skreśla się pkt. 24, 25 i 26

 

 1. § 33 otrzymuje brzmienie:

„ust. 1.  Do zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy:
1) wykonywanie zarządzeń Szefa Obrony Cywilnej Kraju, wojewody i starosty,
2) organizowanie obrony cywilnej, kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, a także przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym,
3) przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,          w tym administrowanie rezerwami osobowymi,
4) współdziałanie przy czynnościach związanych z poborem,
5) wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony,
6) organizowanie doręczeń kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, oraz do odbycia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
7) nakładanie obowiązków w ramach świadczeń rzeczowych i osobistych,
8) współdziałanie z organami wojskowymi,
9) wykonywanie wytycznych i zarządzeń wojewody i starosty dotyczących zadań wojskowych,             w tym :
a) opracowanie planu obrony cywilnej gminy,
b) opracowywanie regulaminu na okres wojny,
c) opracowywanie regulaminu stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
d) ustalanie zadań szczegółowych dla urzędu na wypadek wojny,
e) opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
f) opracowywanie planu akcji kurierskiej,
g) przygotowywanie decyzji w zakresie świadczeń dla jednostek wojskowych,
h) planowanie i organizacja szkolenia,
i) wyposażenie formacji obrony cywilnej i zespołu reagowania kryzysowego w sprzęt.
10) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

11) realizowanie procedur i programów reagowania kryzysowego,

12) opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,

13) opracowanie regulaminu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa                      i wojny,

14) przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,

15) realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

16) prowadzenie ewidencji, zabezpieczanie, udostępnianie, gromadzenie i przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne,
17) bezpośredni nadzór i kontrola nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne        w urzędzie.

ust. 2.  Do zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy:

1) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i szkoleń podległych jednostek OSP,
2) organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych jednostek OSP,
3) dokonywanie kontroli gotowości operacyjno-technicznej w OSP,
4) nadzór nad:

 • wykorzystaniem i utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektów użytkowanych przez jednostki OSP,
 • utrzymaniem w stałej i pełnej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego w OSP,
 • właściwym, zgodnym z obowiązującymi przepisami, użytkowaniem i eksploatacją pojazdów samochodowych, motopomp i innego sprzętu pożarniczego,
 • bieżącym prowadzeniem przez kierowców -dokumentacji technicznej użytkowanego sprzętu silnikowego i samochodów pożarniczych,
 • wykonywaniem obowiązków kierowców ,
 • ewidencjonowaniem mienia gminy będącego w użytkowaniu jednostek OSP oraz przeprowadzaniem jego inwentaryzacji,

5) opiniowanie zasadności zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie podległych jednostek.
6) stała bieżąca współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Zarządem Powiatowym i Gminnym ZOSP RP oraz innymi instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony p-poż. na terenie gminy,
7) realizacja ustalonych przez wojewodę zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy,
8) współpraca z komendantem powiatowym PSP w zakresie realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
9) inicjowanie prac i działań organów gminy w zakresie zaopatrzenia obszaru gminy w wodę do celów gaśniczych,


10) realizacja zadań w zakresie zapewnienia ochrony p-poż i innych miejscowych zagrożeń terenu, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
11) przeprowadzanie w imieniu gminy przeglądów ochrony p-poż.
12) udział w projektowaniu budżetu gminy, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej dot. funkcjonowania jednostek OSP,
13) udział w inspekcjach gotowości operacyjno-bojowej jednostek OSP, prowadzonych przez organy inspekcyjne PSP,
14) aktywny udział w walnych zebraniach OSP, przedstawianie na tych zebraniach ocen dot. działań ratowniczych,
15) współpraca z naczelnikami jednostek OSP funkcjonujących na obszarze gminy w zakresie doskonalenia ratowniczego,

16) tworzenie systemu łączności i alarmowania dla potrzeb działań ratowniczych oraz informowania ludności,
17) prowadzenie na obszarze gminy działalności z zakresu popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej,

18) udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie czynności w zakresie przeciwpożarowej                i ewakuacji pracowników Urzędu Gminy Rewal zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.”

§ 2

Zmienia się załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego stanowiący strukturę stanowisk, zgodnie   z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmienia się załącznik Nr 2 do Regulaminu stanowiący strukturę organizacyjną Urzędu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 1. Regulamin organizacyjny wraz ze zmianami jest dostępny na stronie intranetu w folderze Akty prawne – regulamin organizacyjny.
 2. Zobowiązuję pracowników Urzędu do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                                      Robert Skraburski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie Nr 17-2017.pdf (PDF, 1.18Mb) 2017-03-01 15:16:11 656 razy
2 Załącznik nr 1 do regulaminu.docx (DOCX, 31.08Kb) 2017-03-01 14:59:21 354 razy
3 Załącznik nr 2 do regulaminu.docx (DOCX, 154.58Kb) 2017-03-01 14:59:21 342 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 01-03-2017 14:50:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sielska 01-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 01-03-2017 15:16:11