Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zasad przygotowywania projektów zarządzeń Wójta Gminy i uchwał Rady Gminy Rewal

Zarządzenie Nr 30/2017
Wójta Gminy Rewal

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zasad przygotowywania projektów zarządzeń Wójta Gminy  i uchwał Rady Gminy Rewal.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.    Zarządzenie wydaje się w celu ujednolicenia zasad sporządzania i zatwierdzania projektów uchwał Rady Gminy oraz przygotowywania, zatwierdzania i podpisywania zarządzeń Wójta.
2.    Projekty zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy opracowują i przygotowują właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Gminy (wydziały, referaty, samodzielne stanowiska) lub jednostki organizacyjne Gminy.

§ 2.

1.    Projekt uchwały bądź zarządzenia powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz.283) i zawierać w szczególności:

1)    tytuł;
2)    podstawę prawną;
3)    postanowienia merytoryczne;
4)    określenie organu lub osoby odpowiedzialnej za wykonanie aktu;
5)    termin obowiązywania lub wejścia w życie aktu.

2.    Projekt uchwały powinien zawierać uzasadnienie, które:

1)    wyjaśnia cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały;
2)    przedstawia aktualny stan faktyczny i prawny w dziedzinie, której ma dotyczyć uchwała;
3)    wskazuje różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym;
4)    określa źródła finansowania – jeżeli projektowana uchwała pociąga za sobą skutki finansowe.

§ 3.

1.    Projekty uchwał i zarządzeń należy sporządzać na bieżąco w terminach wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego lub w terminach określonych przez bezpośredniego przełożonego danego pracownika.
2.    Projekt uchwały i zarządzenia należy skonsultować z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,  jednostkami organizacyjnymi Gminy, jeśli projekt uchwały bądź zarządzenia dotyczy również ich zakresu działania, a także z innymi podmiotami, jeżeli konieczność uzgodnień lub uzyskania opinii wynika z przepisów prawa.
3.    Pod projektem uchwały i zarządzenia powinien być podpisany zarówno pracownik odpowiedzialny za jego sporządzenie jak i jego bezpośredni przełożony.
4.    Przygotowany projekt zarządzenia posiadający pozytywną opinię radcy prawnego pełniącego obsługę prawną w Urzędzie oraz akceptację Sekretarza przedkłada się Wójtowi celem podpisania.
5.    Przygotowany projekt uchwały, posiadający akceptację radcy prawnego, o którym mowa w ust. 4, przedkłada się Sekretarzowi, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym terminem sesji,           a w przypadku sesji poświęconej uchwalaniu budżetu lub sprawozdaniu z wykonania budżetu –        w terminie co najmniej 15 dni roboczych przed planowanym terminem sesji.
6.    W przypadku niedochowania terminów, o których mowa w ust. 5, decyzję o skierowaniu projektu uchwały pod obrady Rady Gminy każdorazowo podejmuje Wójt Gminy.
7.    Projekty uchwał przedkłada się Sekretarzowi w wersji papierowej i elektronicznej.

§ 4.

Zaakceptowane przez Wójta projekty uchwał w wersji papierowej i elektronicznej Sekretarz przekazuje do biura Rady Gminy celem przekazania ich Przewodniczącemu Rady.

§ 5.

O planowanym terminie sesji, kierowników komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych informuje pracownik ds. obsługi Rady Gminy.

§ 6.

1.    Rejestr zarządzeń prowadzony jest w formie elektronicznej przez Referat Organizacyjno-Administracyjny i publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Rewal.
2.    Do rejestru prowadzonego na stanowisku ds. informatyki  przekazuje się bezzwłocznie  podpisane zarządzenie w wersji papierowej i elektronicznie.

§ 7

1.    Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Gminy Rewal oraz Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
2.    Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rewal.

§ 8.

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 04 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia przygotowywania i przekazywania projektów uchwał do Biura Rady Gminy.


§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Robert Skraburski


Sporządziła:
Sekretarz Gminy
Wioletta Brzezińska

Rozdzielnik:
1.    Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
2.    Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet.
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 04_04_2017_12_04_13_Zarzadzenie Nr 30-2017.pdf (PDF, 418.33Kb) 2017-04-04 12:04:13 415 razy
2 Zarzadzenie Nr 30-2017.pdf (PDF, 205.10Kb) 2017-04-03 12:01:02 5 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 03-04-2017 12:01:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 03-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 04-04-2017 12:04:13