Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w Niechorzu

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 25… kwietnia 2017 r.


Wójt Gminy Rewal
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W NIECHORZU W ORGANIZACJI
AL. Bursztynowa 28, 72-350 Niechorze

I. Kandydaci ubiegający się o stanowisko powinni posiadać:
1. Wymagania niezbędne:
1)    wykształcenie wyższe magisterskie z nauk humanistycznych,
2)    minimum 2 letni staż pracy w instytucjach związanych z działalnością kulturalną, w tym doświadczenie na kierowniczym stanowisku;
3)    obywatelstwo polskie,
4)    znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury,     w tym, przede wszystkim:
a)    ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
b)    ustawy o zamówieniach publicznych,
c)    ustawy o muzeach,
d)    ustawy o finansach publicznych,
e)    prawa pracy,
5)    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane       z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6)    brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia  funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
7)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku.
2. Kryteria dodatkowe:
1)    umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje i zdolności organizatorskie    i menadżerskie,
2)    dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych na działalność kulturalną i artystyczną,
3)    znajomość języków obcych,
4)    doświadczenie w organizacji wystaw i imprez kulturalnych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    kierowanie pracą Muzeum,
2)    realizacja zadań statutowych Muzeum,
3)    współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Rewal.
4. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1)    wniosek z motywacją przystąpienia do konkursu,
2)    życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy i osiągnięć,
3)    pisemną autorską koncepcję funkcjonowania i rozwoju Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu na okres 3 lat od objęcia stanowiska dyrektora Muzeum,
4)    kwestionariusz osobowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.              w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z 2002 r. Nr 214, poz. 1812, z 2003 r. Nr 230, poz. 2293, z 2006 r. Nr 125, poz. 869, z 2009 r. Nr 115, poz. 971 i z 2015 r. poz. 2005)
5)    dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem na każdej stronie (świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy cywilnoprawne wraz                z potwierdzeniem ich wykonania, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, odpis z KRS),
6)    kserokopię dowodu osobistego,
7)    zaświadczenie o stanie zdrowia na stanowisku kierowniczym,
8)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
10)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
11)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie    z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
12)    adres do korespondencji elektronicznej.
Do oferty mogą być dołączone referencje, rekomendacje, opinie.
Dokumenty wymienione w pkt. 1)-4) i 8)-11) powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Dokumenty wymienione w pkt. 5) powinny być własnoręcznie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

II. Informacje o sposobie składnia ofert:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez kandydata wniosku o przystąpienie do konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2017r., do godz. 15.30.
2. Wniosek o przystąpienie do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z wymaganymi załącznikami należy złożyć              w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji" z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego kandydata.
3. Wniosek należy złożyć w sekretariacie pok. nr 6 Urzędu Gminy w Rewalu, lub wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.
4. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy w Rewalu.

III. Informacje dodatkowe

1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie zarządzenia o ogłoszeniu konkursu.
2. Oferty konkursowe zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w terminie 30 dni od terminu składania wniosków.
3. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania - zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020).
4. Odmowa zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 3 przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
5. Dyrektor zostanie powołany na okres 43  lat - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
6. Konkurs odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19.
7. Informacja o wynikach postępowania konkursowego umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rewal.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.
8. Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu, pok. 103 - Sekretarz Gminy, tel. 91 3849 022 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.oo - 14.oo) .

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Konkurs - Dyrektor Muzeum.pdf (PDF, 656.46Kb) 2017-04-25 13:22:42 324 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 25-04-2017 13:22:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 25-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 22-05-2017 11:58:22