Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji, powołania komisji konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 37/2017

Wójta Gminy Rewal

z dnia   25  kwietnia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji, powołania komisji konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020), oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 154, poz. 1629), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji, zwanego dalej „Konkursem”.

§ 2. Treść ogłoszenia o Konkursie określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuję komisję konkursową w następującym składzie:

 1.  Wioletta Brzezińska - Przewodnicząca Komisji
 2.  Bogusław Woźniak - członek Komisji,
 3.  Henryk Gmyrek - członek Komisji,
 4.  Łukasz Tylka – członek Komisji,

zwaną dalej „Komisją”.

§ 4. Regulamin pracy Komisji określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem powołania Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

 

Robert Skraburski

 

 

 

 

Sporządziła:

Sekretarz Gminy

Wioletta Brzezińska

 

Rozdzielnik:

 1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
 2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 37/2017

Wójta Gminy Rewal

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Wójt Gminy Rewal

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W NIECHORZU W ORGANIZACJI

AL. Bursztynowa 28, 72-350 Niechorze

 

I. Kandydaci ubiegający się o stanowisko powinni posiadać:

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie z nauk humanistycznych,
 2. minimum 2 letni staż pracy w instytucjach związanych z działalnością kulturalną, w tym doświadczenie na kierowniczym stanowisku;
 3. obywatelstwo polskie,
 4. znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury,     w tym, przede wszystkim:
 1. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 2. ustawy o zamówieniach publicznych,
 3. ustawy o muzeach,
 4. ustawy o finansach publicznych,
 5. prawa pracy,
 1. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane       z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 2. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia  funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku.

2. Kryteria dodatkowe:

 1. umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje i zdolności organizatorskie i menadżerskie,
 2. dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych na działalność kulturalną i artystyczną,
 3. znajomość języków obcych,
 4. doświadczenie w organizacji wystaw i imprez kulturalnych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie pracą Muzeum,
 2. realizacja zadań statutowych Muzeum,
 3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Rewal.

4. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. wniosek z motywacją przystąpienia do konkursu,
 2. życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy i osiągnięć,
 3. pisemną autorską koncepcję funkcjonowania i rozwoju Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu na okres 3 lat od objęcia stanowiska dyrektora Muzeum,
 4. kwestionariusz osobowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z 2002 r. Nr 214, poz. 1812, z 2003 r. Nr 230, poz. 2293, z 2006 r. Nr 125, poz. 869, z 2009 r. Nr 115, poz. 971 i z 2015 r. poz. 2005)
 5. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem na każdej stronie (świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy cywilnoprawne wraz                z potwierdzeniem ich wykonania, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, odpis z KRS),
 6. kserokopię dowodu osobistego,
 7. zaświadczenie o stanie zdrowia na stanowisku kierowniczym,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie    z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
 12. adres do korespondencji elektronicznej.

Do oferty mogą być dołączone referencje, rekomendacje, opinie.

Dokumenty wymienione w pkt. 1)-4) i 8)-11) powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Dokumenty wymienione w pkt. 5) powinny być własnoręcznie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

II. Informacje o sposobie składnia ofert:

 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez kandydata wniosku o przystąpienie do konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2017r., do godz. 15.30.

2. Wniosek o przystąpienie do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji" z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego kandydata.

3. Wniosek należy złożyć w sekretariacie pok. nr 6 Urzędu Gminy w Rewalu, lub wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.

4. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy w Rewalu.

 

III. Informacje dodatkowe

1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie zarządzenia o ogłoszeniu konkursu.

2. Oferty konkursowe zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w terminie 30 dni od terminu składania wniosków

3.Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020).

4.Odmowa zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 3 przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

5.Dyrektor zostanie powołany na okres 4  lat – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

6. Konkurs odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19.

7.Informacja o wynikach postępowania konkursowego umieszczona zostanie na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rewal.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Urzędu Gminy oraz Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

8.Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w siedzibie Urzędu Gminy      w Rewalu, pok. 103 – Sekretarz Gminy, tel. 91 3849 022 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.oo – 14.oo) .

 

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia  nr 37/2017

Wójta Gminy Rewal

z dnia 25 kwietnia 2017r.

 

Regulamin pracy Komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata

na stanowisko dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

 

Wprowadza się następujący tryb pracy Komisji:

1. Postępowaniem konkursowym objęte są wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział  w konkursie i złożyły w wymaganym terminie dokumenty określone w ogłoszeniu o konkursie.

2. Przewodniczący ustala termin i miejsce posiedzenia komisji.

3. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

- oceny formalnej ofert bez udziału kandydatów,

- rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Ocena formalna ofert

1. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia czy oferty zostały złożone w terminie i czy zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu        o konkursie. Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

2. Przewodniczący Komisji zawiadamia kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zawiadomienia należy dokonać nie później niż na 2 dni przed rozmową kwalifikacyjną.

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej przekazane zostanie pocztą elektroniczną.

 

Rozmowa kwalifikacyjna

1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydatów

niezbędnych do kierowania Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, weryfikacja informacji zawartych w ofercie oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatami.

2. Rozmowę kwalifikacyjną prowadzi komisja w pełnym składzie.

3. Uzupełnienia składu komisji dokonuje organizator na zasadach określonych w § 4 ust.

5 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 154, poz. 1629).

4. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci przedstawią swoje koncepcje funkcjonowania i rozwoju Muzeum Rybołówstwa Morskiego oraz udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej koncepcji.

5. Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, zadaje pytania z zakresu zasad funkcjonowania i organizacji Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

6. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje 1 głosem.

7. Konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeżeli jeden z uczestników otrzyma

największą liczbę głosów, jednak nie mniej niż połowę obecnego na posiedzeniu składu

komisji. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska

wymaganej liczby głosów, komisja przeprowadza drugą turę głosowania, do której

przechodzą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 2 głosy. Zwycięzcą konkursu po

drugiej turze głosowania jest kandydat, który uzyska większą niż inni kandydaci liczbę

głosów.

8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów

o wyborze kandydata na stanowisko dyrektora decyduje Wójt.

9. O wynikach postępowania konkursowego przewodniczący komisji niezwłocznie

powiadamia Wójta oraz przekazuje mu dokumentację z postępowania.

 

 

Postanowienia końcowe

1. Odpowiednie dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu zostaną

dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe jego dokumenty oraz dokumenty innych osób biorących udział w postępowaniu przechowywane będą w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym, przekazane do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

2. Posiedzenia komisji konkursowej są protokołowane.

3. Protokoły z posiedzeń komisji podpisują wszyscy obecni członkowie komisji.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 37-2017.pdf (PDF, 936.29Kb) 2017-04-25 14:04:48 742 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 25-04-2017 14:01:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Brzezińska 25-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 25-04-2017 14:04:59