Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wytycznych dotyczących sporządzania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie nr 40/2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie wytycznych dotyczących sporządzania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal na rok szkolny 2017/2018.

Działając na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się wytyczne do sporządzania arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Rewal na rok szkolny 2017/2018, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół w Gminie Rewal.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Robert Skraburski


Sporządziła:
Joanna Błachuta
Inspektor ds. informacji turystycznej i edukacji

Zatwierdził:
Łukasz Tylka
p.o. Kierownika Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego

Wioletta Brzezińska
Sekretarz Gminy

Rozdzielnik:
1.    Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
2.    Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet

Załącznik do Zarządzenia nr 40/2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 28 kwietnia 2017r.


Wytyczne do sporządzania arkuszy organizacyjnych dla szkół prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2017/2018 (uwzględniające treść rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli - Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Do dnia 21 kwietnia 2017 roku dyrektorzy opracowali i przedłożyli Wójtowi Gminy zaopiniowane przez radę pedagogiczną i organizacje związkowe arkusze organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal na rok szkolny 2017/2018.
2.    Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatwierdza arkusz organizacji szkół i przedszkoli w terminie do dnia 29 maja 2017 r.. 
3.    W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkół i przedszkoli:

1)    do dnia 30 września 2017 r.:

a)    opinie organizacji związkowych i organu sprawującego nadzór pedagogiczny są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian,
b)    organ prowadzący szkołę i przedszkole zatwierdza zmiany nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania,

2)    po dniu 30 września 2017 r. organ prowadzący szkołę i przedszkole zatwierdza zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

4.    Arkusz organizacji powinien być adekwatny do przyznanego placówce budżetu z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy optymalnym wykorzystaniu środków finansowych.

5.    W projektach arkuszy organizacyjnych należy uwzględnić:

1)    szkolne plany nauczania opracowane na podstawie aktualnych przepisów w sprawie ramowych planów nauczania,
2)    przepisy w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
3)    wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli w tym bezwzględną zasadę przydzielania stanowisk i godzin ponadwymiarowych zgodnie z kwalifikacjami i z obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli,
4)    standardy dotyczące liczebności oddziałów szkolnych (minimalnej i maksymalnej) oraz grup lekcyjnych, zasady podziału oddziałów na grupy, organizacji nauczania w klasach łączonych i organizacji zajęć dodatkowych w szkołach.

6.    Do arkusza organizacyjnego należy obowiązkowo załączyć:

1)    szkolne plany nauczania dla poszczególnych oddziałów, obejmujące ich pełny etap kształcenia,
2)    ogólną liczbę godzin tygodniowo z podziałem na zajęcia edukacyjne we wszystkich oddziałach z uwzględnieniem podziału na grupy w roku szkolnym 2017/2018,
3)    przydział godzinowy w placówce wraz z wykazem zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przyznanych przez organ prowadzący,
4)    zajęcia dla uczniów organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5)    orientacyjne godziny pracy świetlicy wraz z uzasadnieniem oraz informację o liczbie uczniów dojeżdżających do szkoły z poszczególnych miejscowości,
6)    aktualny wykaz orzeczeń o przebiegu kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub indywidualnego nauczania (przypisanych do poszczególnych klas, data i nr orzeczenia, na jaki okres) wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
7)    w przypadku dzieci objętych wczesnym wspomaganiem – wykaz aktualnych opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz informację o organizacji wczesnego wspomagania,
8)    wykaz kadry pedagogicznej z wyszczególnieniem stopnia awansu zawodowego oraz imienny wykaz realizacji przez nauczycieli obowiązku określonego w art. 42 ust. 2 pkt. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60),
9)    wykaz nauczycieli planujących złożenie wniosków o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne w roku szkolnym 2017/2018,
10)    wykaz pracowników, z którymi zostanie rozwiązany stosunek pracy z dniem 31 sierpnia br. lub obniżyć wymiar zatrudnienia,
11)    inne dokumenty związane z organizacją placówki (m. in. odprawy z tytułu planowanych rozwiązań stosunków pracy w związku z przejściem na emeryturę wraz z podaniem podstawy prawnej oraz listy osób przebywających na urlopach zdrowotnych, bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych),
12)    wykaz pracowników niepedagogicznych zawierający liczbę etatów na poszczególnych stanowiskach.

§ 2 TWORZENIE ODDZIAŁÓW

1.    Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie powinna przekraczać 25 dzieci. Rekrutację do przedszkoli należy przeprowadzić według zasad rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 i ująć w arkuszu organizacyjnym. Rekrutacja odbywa się według odrębnego regulaminu.
2.    Przedszkola funkcjonują przez cały rok w godz. 7.30 – 15.30 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, dni wynikających z kalendarza roku szkolnego szkół zaopiniowanych przez radę rodziców z wyłączeniem ferii zimowych, dni egzaminów i sprawdzianu w szkołach, które są podane do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego.
3.    W czasie przerwy wakacyjnej jedno gminne przedszkole będzie pełniło rolę przedszkola wakacyjnego z zajęciami opiekuńczo-wakacyjnymi.
4.    Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia oraz przepisy dotyczące organizacji pracy przedszkola.
5.    Liczba uczniów w oddziale w klasach szkoły podstawowej i gimnazjum nie powinna być wyższa niż 25 uczniów. W klasach sportowych liczba uczniów powinna mieścić się w przedziale 15-24 uczniów.
6.    Dopuszczalne jest w uzgodnieniu z organem prowadzącym obniżenie liczebności w tych oddziałach szkolnych, w których występuje znaczna liczba uczniów posiadających orzeczenia lub opinie o przebiegu kształcenia specjalnego poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych.
7.    Podział na grupy dokonywany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. W klasach IV-VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum podział na grupy jest obowiązkowy na:

1)    obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języka obcego w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów z tym, że przy podziale należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego,
2)    obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów z tym, że liczba uczniów nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych,
3)    obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w grupach oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów (od klasy V szkoły podstawowej i w gimnazjum dokonuje się podziału na grupy dziewcząt i chłopców). Zajęcia w klasach sportowych mogą być prowadzone w grupach ćwiczebnych 10-12 uczniów,
4)    na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresy treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w przypadku grupy liczącej mniej niż 10 uczniów, tworzy się grupy międzyoddziałowe i międzyklasowe.

8.    Decyzje w sprawach wątpliwych podejmuje Wójt Gminy.

§ 3 ORGANIZACJA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

1.    Dyrektorom szkół zaleca się pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na finansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
2.    Godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy Karta Nauczyciela należy przeznaczyć w szczególności na:

1)    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
2)    zajęcia przygotowujące do sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego,
3)    opiekę świetlicową,
4)    zajęcia artystyczne,
5)    zajęcia rekreacyjno-sportowe,
6)    zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

3.    Godziny nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, wczesnego wspomagania oraz korygujące wady postawy zostają wprowadzone do arkusza organizacyjnego wyłącznie na podstawie aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz po zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
4.    Organ prowadzący na wniosek dyrektora może przyznać dodatkową liczbę godzin w danym roku szkolnym, lecz nie więcej niż 3 godziny tygodniowo, na oddział, grupę międzyoddziałową lub międzyklasową.
5.    Godziny przyznane przez organ prowadzący będą mogły być przeznaczone wyłącznie na okresowe lub roczne zwiększenie godzin wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania uczniów (z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole, zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, programy własne, innowacje i eksperymenty).
6.    Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

§ 4 ZATRUDNIENIE

1.    Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin nauczycieli ustala się na podstawie art.42 Karty Nauczyciela.
2.    Godziny ponad wymiarowe dyrektorom przydziela się tylko w przypadku naturalnego przekroczenia pensum po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
3.    Stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole powyżej 12 oddziałów.
4.    Nauczycieli zatrudnionych w trakcie roku szkolnego na czas określony lub na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, należy zatrudnić na okres zastępstwa, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych.
5.    Pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Rewal przysługuje:

1)    nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego, oraz nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela,
2)     nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 226 ust. 2, z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy.

6.    Zatrudnienie w szkole nauczycieli emerytów może nastąpić tylko i wyłącznie po wcześniejszym udokumentowaniu braku możliwości zatrudnieniu innego nauczyciela. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta dopiero z początkiem roku szkolnego.
7.    Należy unikać zatrudniania nauczycieli, którzy mają zapewniony etat w innej szkole. 
8.    Przy planowaniu zatrudnienia i przydziału godzin ponadwymiarowych dla pracowników pedagogicznych zaleca się uwzględnianie zabezpieczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego poprzez wyeliminowanie wypłat jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. 
9.    Dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.
10.    Wymiar zatrudnienia w administracji wynosi:

1)    księgowość, kadry i płace w szkołach do 10 oddziałów – 0,5 etatu, powyżej 10 oddziałów – 1 etat,
2)    sekretarz szkoły/przedszkola w szkołach do 10 oddziałów – 0,5 etatu, powyżej 10 oddziałów – 1 etat,
3)    dla pozostałych pracowników obsługi liczba pracowników powinna wynikać z potrzeb placówki i zakresu obowiązków pracowników, jednak nie może być wyższa niż w roku szkolnym 2016/2017.

11.    W szkole, do której uczęszcza uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego u którego zaburzenia zachowania występujące podczas zajęć lekcyjnych, zatrudnia się pomoc nauczyciela lub asystenta.
12.    Zatrudnienie w świetlicach szkolnych:

1)    funkcjonowanie świetlic szkolnych przewiduje się w przypadku, gdy istnieje udokumentowana potrzeba zapewnienia opieki dla uczniów, którzy ze względu na rozkład jazdy dowozu zorganizowanego przez organ prowadzący lub czas pracy rodziców, muszą dłużej przebywać w szkole,
2)    nauczyciele pracujący w świetlicy prowadzą zajęcia, sprawują opiekę nad uczniami oraz wyprowadzają na miejsce odjazdu autobusów do momentu wsiadania do pojazdu,
3)    plan lekcji w szkole powinien być dopasowany do godzin dojazdów uczniów, tak aby jak najmniej z nich potrzebowało opieki świetlicowej,
4)    liczba uczniów w grupie świetlicowej na jednego nauczyciela wynosi 25 uczniów,
5)    liczba etatów w świetlicy szkolnej uzależniona jest od ilości grup wychowawczych.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Projekty organizacyjne należy złożyć w 3 egzemplarzach wraz z obowiązującymi dokumentami.
2.    Zatwierdzeniu podlegają następujące komponenty arkuszy organizacyjnych:

1)    zgodność planu nauczania z ramowym planem nauczania w zakresie liczby godzin w cyklu z poszczególnych zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału na etap edukacyjny,
2)    zgodność szkolnego planu nauczania z ramowym planem nauczania w zakresie liczby godzin do dyspozycji dyrektora, w tym liczby godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
3)    zasadność stosowania podziału na grupy,
4)    zgodność przydziału godzin nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego,
5)    zgodność przydziału zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych z posiadanymi kwalifikacjami.

3.    Do 29 maja 2017 r. Wójt Gminy po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatwierdza projekty organizacyjne szkół i oddziałów przedszkolnych na rok 2017/2018, a dyrektorzy szkół dokonują formalności kadrowych wynikających z organizacji szkoły (rozwiązanie umów, przeniesienie, uzupełnienie etatów itp.).
4.    W przypadku uwag organu prowadzącego do złożonego arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły zostaje pisemnie poinformowany o konieczności wyjaśnienia wątpliwości. 
5.    Do 30 września 2017 r. dyrektorzy szkół przedstawiają do zatwierdzenia aneksy wraz z obowiązującymi dokumentami do projektu organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018.
6.    Wszelkie zmiany w organizacji pracy szkoły powstałe w trakcie roku szkolnego należy zgłaszać do zatwierdzenia w formie pisemnego aneksu na co najmniej 7 dni przed datą wprowadzenia zmian, określając przyczynę zmian, okres trwania, informacje o nauczycielach, którym przydzielono nowe zadania oraz inne zaistniałe zmiany.
7.    Wprowadzenie w życie zmian organizacji szkoły może nastąpić tylko po zatwierdzeniu ich przez Wójta. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu zmiany z Wójtem, można rozpocząć realizację zmian przed zakończeniem procedury zatwierdzania. 
8.    W sprawach dotyczących sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół nieuregulowanych w niniejszych wytycznych decyzje podejmuje organ prowadzący.
9.    Organ prowadzący zastrzega sobie prawo zmiany powyższych wytycznych, zwłaszcza w sytuacji znaczącej zmiany okoliczności funkcjonowania danej placówki.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie Nr 40-2017.pdf (PDF, 2.16Mb) 2017-05-05 11:35:48 948 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 05-05-2017 09:11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Błachuta 05-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 05-05-2017 11:36:04