Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu

Zarządzenie nr 43/2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 18 maja 2017r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu.


Działając na podstawie art. 36a ust. 1 i 2, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), art. 30 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz  § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam z dniem 18 maja 2017 roku konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu, 72-344 Rewal, ul. Szkolna 1.
§ 2. Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Rewal.
§ 3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 ust. 1, § 5 ust. 1 lub § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).
 § 4. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu,
2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a)    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b)    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c)    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
5)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260),
10)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261)
11)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r. poz.  60) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 859) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
§ 5. Oferty w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu" należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu lub przesłać na adres:
Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

§ 6. 1. Termin składania dokumentów upływa z dniem 1 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
2.Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rewal w dniu    13 czerwca o godz. 9.00.
§ 7. Bliższych informacji o zasadach konkursu udziela Pani Joanna Błachuta pracownik ds. oświaty  Urzędu Gminy w Rewalu, tel. 91 38 49 010.
§ 8. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych www.rewal.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rewalu, Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu.
              
Wójt Gminy
Robert Skraburski

 

 

 


Sporządziła:
Joanna Błachuta
Inspektor ds. informacji turystycznej i edukacji

Zatwierdził:
Łukasz Tylka
p.o. Kierownika Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego

Wioletta Brzezińska
Sekretarz Gminy

Rozdzielnik:
1.    Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
2.    Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 43_2017.pdf (PDF, 1.19Mb) 2017-05-19 15:25:42 345 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 18-05-2017 09:28:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Błachuta 18-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 19-05-2017 15:25:42