Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rewal wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi dziećmi.


0x01 graphic

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane *

Dostawy *

Usługi x

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

Numer identyfikacyjny_________________________________

SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa

Urząd Gminy Rewal

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Elżbieta Pekról-Cyrulik

Adres

Ul. Mickiewicza 19

Kod pocztowy

72-344

Miejscowość

Rewal

Województwo

Zachodniopomorskie

Telefon

091 38 62 624

Faks

091 38 62 758

Poczta elektroniczna (e-mail)

UG@REWAL.PL

Adres internetowy (URL)

WWW.REWAL.PL

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rewal wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi dziećmi.

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi dowozu dzieci:

% Lędzin, Drozdowo, Konarzewo, Pogorzelica, Niechorze i Rewal

i z powrotem:

% Rewal, Niechorze, Pogorzelica, Konarzewo, Drozdowo, Lędzin.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Gminy: Rewal, Karnica.

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

60113100-4

Dodatkowe przedmioty

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE x TAK *

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE x TAK *

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Usługi do 60.000 Euro

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Okres w miesiącach do ***i/ lub w dniach *** (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub: Data rozpoczęcia 01.09.2005 r. i/ lub zakończenia do 30.06.2008 r. (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium

Nie dotyczy/

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

Wykonawca musi spełniać kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr19, poz. 177) w szczególności art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowej usługi.

Wykonawca musi udokumentować posiadanie minimum jednego autobusu, którym będzie wykonywał usługę. Pojazd musi spełniać wszelkie przewidziane prawem normy.

Wykonawca musi udokumentować (referencje, umowy) wykonywanie, w ostatnich trzech latach, minimum dwóch usług w charakterze podobne do niniejszego zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony x

Przetarg ograniczony *

Negocjacje z ogłoszeniem *

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia w spisie BZP

Nr**** poz.****** z **/**/**** (dd/mm/rrrr)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

Liczba ** lub: Minimum ** / Maksimum **

IV.2) Kryteria oceny ofert

A) x Najniższa cena

lub

B) * Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

  1. _________________________________________________________ - ____ %

  2. _________________________________________________________ - ____ %

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 25.08.2005 r. (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) nie dotyczy

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

25.08.2005 r. (dd/mm/rrrr)

Godzina 12:00 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

Do 24.09.2005 r. (dd/mm/rrrr) lub  miesięcy i/ lub  dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 25.08.2005 r. (dd/mm/rrrr) Godzina 10:00 (gg:mm)

Miejsce Urząd Gminy Rewal pok. nr 6

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE x TAK *

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia

V.2) Data wysłania ogłoszenia 09.08.2005 r. (dd/mm/rrrr)

.......................................................

zatwierdzam

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Dowoz_dzieci_do_szko__na_terenie_Gminy_Rewal_wraz_z_organizacj__opieki_wychowawczej_nad_dowo_onymi_dzie_mi.doc (DOC, 56.50Kb) 2005-08-09 16:28:54 510 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 09-08-2005 16:28:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 09-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 09-08-2005 16:28:54