Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdów dzieci, uczniów i młodzieży oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców

Zarządzenie nr  72/2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 29 września 2017r.

w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdów dzieci, uczniów i młodzieży oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam zasady zwrotu kosztów przewozu:
1)    niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ich opiekunów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
2)    uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 i ich opiekunów do najbliższej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej,
3)    dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna i ich opiekunów do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
gdy dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)    uczniu niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć również dzieci i młodzież, o których mowa w ust. 1;
2)    placówce oświatowej – należy przez to rozumieć najbliższe w stosunku do miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego: przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową lub ponadpodstawową a także ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, o których mowa w ust. 1, do którego uczeń uczęszcza.

§ 2. 1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą Rewal a rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawierana jest na czas określony z możliwością dwutygodniowego wypowiedzenia.

§ 3. Koszty przewozu, o których mowa w § 1 ust. 1 ustala się jako koszt transportu i opieki ucznia niepełnosprawnego na najkrótszej trasie łączącej miejsce zamieszkania ucznia i placówkę oświatową

§ 4. Wzór wniosku o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z wymaganymi dokumentami, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 4 jest podstawą zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

§ 6. 1.  Ustala się wysokość stawki za kilometr  przebiegu własnego samochodu w przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodem przez rodzica jako 100% stawki za kilometr przebiegu pojazdu określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r.  poz. 271, z 2004 r.  nr 237 poz. 2376, z 2007 r. nr 201 poz. 1462 oraz z 2011 r. nr 61 poz. 308) obowiązującej w dniu zrealizowania przejazdu, którego dotyczy zwrot.
2. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego prywatnym samochodem osobowym stanowi iloczyn: podwojonej liczby kilometrów trasy, o której mowa w § 3, stawki, o której mowa w ust. 1 i liczby dni obecności ucznia niepełnosprawnego w placówce oświatowej w miesiącu rozliczeniowym.

§ 7. Liczba dni lub tygodni obecności ucznia niepełnosprawnego w placówce oświatowej musi być potwierdzona podpisem dyrektora ww. placówki lub osoby przez niego uprawnionej.

§ 8. 1. Aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, rodzic lub opiekun prawny, który podpisał umowę, o której mowa w § 2 ust. 1, składa w Urzędzie Gminy w Rewalu wniosek o wypłatę zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w § 7. Oświadczenie powinno być złożone nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.
2. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdów następuje nie później niż po 14  dniach od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 na rachunek wskazany w umowie, o której mowa w § 2 ust. 1.

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. informacji turystycznej i edukacji.

§ 10. Traci moc Zarządzenie nr 68/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Wójta Gminy Rewal w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                Zastępca Wójta Gminy Rewal
                                
                                                                                                            Wioletta Brzezińska

 


Sporządziła:
Joanna Błachuta
Inspektor ds. informacji turystycznej i edukacji

Zatwierdziła:
Joanna Błachuta
p.o. Kierownika Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego

Wioletta Brzezińska
Sekretarz Gminy

Rozdzielnik:
1.    Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
2.    Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie Nr 72-2017.pdf (PDF, 1.74Mb) 2017-09-28 15:18:26 395 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 28-09-2017 15:18:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Błachuta 28-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 28-09-2017 15:18:26