Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu

Zarządzenie nr 78/2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 27 października 2017r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu.

 

Działając na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.59 i 949), art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam z dniem 27 października 2017 roku konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu, 72-350 Niechorze, ul. Szczecińska 6.

§ 2. Organem prowadzącym Zespołu, o którym mowa w § 1 jest Gmina Rewal.

§ 3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kandydat powinien przedłożyć dokumenty określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Oferty w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu lub przesłać na adres:
Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

§ 6. 1. Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

2.Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 7. Bliższych informacji o zasadach konkursu udziela Pani Joanna Błachuta pracownik ds. oświaty  Urzędu Gminy w Rewalu, tel. 91 38 49 010.

§ 8.  Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. edukacji Urzędu Gminy w Rewalu.

§ 9. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych www.rewal.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rewalu, Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu.

 

Zastępca Wójta Gminy

Wioletta Brzezińska

 


Sporządziła:
Joanna Błachuta
p.o. Kierownika Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego


Zatwierdziła:
Wioletta Brzezińska
Zastępca Wójta

Rozdzielnik:
1.    Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
2.    Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  78/2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 27 października 2017 r.

Wymagania, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu
I.    Do konkursu na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i  spełnia łącznie następujące wymagania:

1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2)    ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)    uzyskała:

a)    co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)    w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich  czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych

7)    nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

8)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10)    nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);

11)    w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60)

II.    Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania:

1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu w której wymagania są najwyższe;

2)    spełnia wymagania określone w dziale I pkt 2 – 11.

III.    Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania:

1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole

2)    spełnia wymagania określone w dziale I pkt 2 - 9.

IV.    Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu może przystąpić osoba, która nie jest nauczycielem i spełnia łącznie następujące wymagania:

1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5)    spełnia wymagania określone w dziale I pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 

 

 


Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 78/2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 27 października 2017 r.

 


Wykaz dokumentów załączanych do oferty zgłaszanej w konkursie na stanowisko
 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu

2)    koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu,

3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b)    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c)    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)    oświadczenie zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

a)    imię (imiona) i nazwisko,
b)    datę i miejsce urodzenia,
c)    obywatelstwo,
d)    miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

6)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

7)    poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 224, nr 84 poz. 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 32) – w przypadku cudzoziemca,

8)    poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

9)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

12)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

13)    poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

14)    poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15)    oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

16)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie Nr 78-2017.pdf (PDF, 1.72Mb) 2017-10-30 12:50:40 206 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 27-10-2017 14:42:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Błachuta 27-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 30-10-2017 12:50:40