Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Z ZAPLECZEM


0x01 graphic

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane x

Dostawy *

Usługi *

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

Numer identyfikacyjny_________________________________

SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa

Urząd Gminy Rewal

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Teofil Andryka

Adres

Ul. Mickiewicza 19

Kod pocztowy

72-344

Miejscowość

Rewal

Województwo

Zachodniopomorskie

Telefon

091 38 62 624

Faks

091 38 62 758

Poczta elektroniczna (e-mail)

UG@REWAL.PL

Adres internetowy (URL)

WWW.REWAL.PL

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ

Z ZAPLECZEM

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Zerwanie posadzek, demontaż boazerii, rozebranie ścianek, demontaż paneli ściennych, przecieranie tynków, „biały montaż”, położenie rur miedzianych, PVC, montaż grzejników. Dostawa wyposażenia.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Rewal - Gmina Rewal

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

45.21.42.10-5

Dodatkowe przedmioty

45.31.10.00-0

36.15.00.00-7

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE x TAK *

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE x TAK *

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Dostawa: 90 krzeseł, 15 stołów, 2 regały, 1 szafka kuchenna, 2 ławki drewniane dł. 210 cm,

9 zasłon pionowych, 4 wieszaków . Ponadto prace remontowe: Zerwanie posadzek, demontaż boazerii, rozebranie ścianek, demontaż paneli ściennych, przecieranie tynków, „biały montaż”, położenie rur miedzianych, PVC, montaż grzejników.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Okres w miesiącach do ***i/ lub w dniach 40 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub: Data rozpoczęcia **/**/**** i/ lub zakończenia **/**/**** (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium

Nie wymaga się wniesienia wadium.

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

Wykonawca musi spełniać kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr19, poz. 177) w szczególności art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowych prac.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony x

Przetarg ograniczony *

Negocjacje z ogłoszeniem *

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia w spisie BZP

Nr**** poz.****** z **/**/**** (dd/mm/rrrr)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

Liczba ** lub: Minimum ** / Maksimum **

IV.2) Kryteria oceny ofert

A) x Najniższa cena

lub

B) * Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

  1. _________________________________________________________ - ____ %

  2. _________________________________________________________ - ____ %

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 15.09.2005 r. (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy)

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

15.09.2005 r. (dd/mm/rrrr)

Godzina 12:00 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

Do   (dd/mm/rrrr) lub  miesięcy i/ lub 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 15.09.2005 r. (dd/mm/rrrr) Godzina 12:00 (gg:mm)

Miejsce Urząd Gminy Rewal pok. nr 6

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE x TAK *

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia

V.2) Data wysłania ogłoszenia 24.08.2005 r. (dd/mm/rrrr)

.......................................................

zatwierdzam

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 24-08-2005 15:53:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 24-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 24-08-2005 15:53:32