Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem w zespole szkolno-przedszkolnym w Niechorzu.l


0x01 graphic

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia ___________________

Numer
identyfikacyjny ______________________________

SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa

Urząd Gminy Rewal

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Tomasz Bartkowski

Adres

Mickiewicza 19

Kod pocztowy

72-344

Miejscowość

Rewal

Województwo

Telefon

091 38 62 624

Faks

091 38 62 758

Poczta elektroniczna (e-mail)

zp@rewal.pl

Adres internetowy (URL)

www.rewal.pl

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A

I.4) Adres, pod który należy przesyłać oferty / wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A

SEkcja II: przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem w zespole szkolno-przedszkolnym w Niechorzu.

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Obiekt jedno i dwu-kondygnacyjny. Bez podpiwniczenia. Dach płaski o spadku minimalnym 5% z płyty warstwowej systemowej wypełnionej wełną mineralną.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Niechorze - Gmina Rewal

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

45.21.22.00-8

Dodatkowe przedmioty

45.21.22.25-9

...-

...-

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE TAK

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE TAK

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

PROGRAM UŻYTKOWY

Sala sportowa o wymiarach w osiach 18,96 x 37,44 m (18,00 x 37,20 w świetle).

Sala pomocnicza - siłowania na I p.

Zespół szatni składających się z :

 • dwóch szatni dużych

 • dwóch szatni z prysznicami i WC

 • pomieszczenie dla trenerów

 • ogólnodostępne WC

Kotłowania obsługująca projektowany obiekt.

Magazyn sprzętu sportowego dla sali.

Łącznik między holem szkoły, a holem sali sportowej.

DANE LICZBOWE

 • powierzchnia zabudowy - 1002,9 m2

 • powierzchnia użytkowa - 1101,2 m2

 • kubatura 8156,0 m3

METODA WYKONAWSTWA

Tradycyjna (fundamenty, ściany, stropy części dwukondygnacyjnej) oraz częściowo uprzemysłowiona (konstrukcja i pokrycie dachu nad salą sportową).

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Okres w miesiącach 12 i/ lub w dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub: Data rozpoczęcia // i/ lub zakończenia // (dd/mm/rrrr)

SEkcja III: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Wymagane wadium

25.000,00 PLN

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

 1. dowód wniesienia/wpłacenia wadium;

 2. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy (zawarte jest na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ);

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Konieczne imienne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie została/y wskazana/e do reprezentacji we właściwym rejestrze. Wskazane jest aby pełnomocnictwo miało skasowane znaczki opłaty skarbowej w wysokości 15 zł dla każdego pełnomocnika.

 5. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

 6. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres
  prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na załączniku nr 3 „doświadczenie zawodowe" oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca musi wykazać wykonanie minimum jednej hali sportowej o wartości minimum 2.500.000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy).

 7. deklaracja wykonawcy o formie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na załączniku nr 4;

 8. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności zawodowych, oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji - na załączniku Nr 5 - „kwalifikacje załogi i posiadane uprawnienia".

  1. Wykonawca winien wykazać, kierownika budowy i kierownika robót branżowych.

  2. Wykonawca winien wykazać się osobami przynależnymi do Izby Samorządu Zawodowego w branżach umożliwiających wykonanie zakresu robót przewidzianych w przedmiocie zamawiania ( branża budowlana, sanitarna i elektryczna). Wykonawca winien dołączyć do składanej oferty odpowiednie aktualne zaświadczenia z Izby Samorządu Zawodowego. W przypadku zlecenia podwykonawcy określonego zakresu robót należy dołączyć do składanej oferty dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie zlecanych robót;

 9. dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia (jeśli Wykonawca przewiduje wykorzystanie podwykonawców) na załączniku nr 6 wraz z oświadczeniem podwykonawcy o gotowości współpracy, z zastosowaniem art. 6471 K.C. Ponadto podwykonawca winien wykazać, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

 10. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie
  właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt.4 - 8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

 11. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt.9 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 12. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem etapowania robót.

 13. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o

wartości co najmniej 200.000 zł.

14. Dokument potwierdzający obrót roczny firmy za 2004 r. w kwocie min. 2 miliony PLN,

15. Dokument potwierdzający dodatni wynik finansowy firmy za 2004 r.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia w spisie BZP

Nr poz. z // (dd/mm/rrrr)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

Liczba lub: Minimum / Maksimum

IV.2) Kryteria oceny ofert

A) Najniższa cena

lub

B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

 1. - %

 2. - %

 3. - %

 4. - %

 5. - %

 6. - %

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 08/11/2005 (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) - 35,00 PLN

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

08/11/2005 (dd/mm/rrrr)

Godzina 12:00 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

Do // (dd/mm/rrrr) lub miesięcy i/ lub 60dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 08/11/2005 (dd/mm/rrrr) Godzina 12:00 (gg:mm)

Miejsce pok. nr 5

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE TAK

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia

V.2) Data wysłania ogłoszenia 08/09/2005 (dd/mm/rrrr)

.........................................................

ZAMAWIAJĄCY

ZP-200

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BUS/341/19/05

str. 6/6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 09-09-2005 11:04:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 09-09-2005
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 09-09-2005 11:04:04