Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru byłej jednostki wojskowej wraz z przyległą plażą


0x01 graphic

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane *

Dostawy *

Usługi x

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

Numer identyfikacyjny_________________________________

SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa

Urząd Gminy Rewal

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Tomasz Bartkowski

Adres

Ul. Mickiewicza 19

Kod pocztowy

72-344

Miejscowość

Rewal

Województwo

Zachodniopomorskie

Telefon

091 38 62 624

Faks

091 38 62 758

Poczta elektroniczna (e-mail)

UG@REWAL.PL

Adres internetowy (URL)

WWW.REWAL.PL

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru byłej jednostki wojskowej wraz z przyległą plażą

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia (etapy)

 • Zadanie podzielono na następujące etapy:

 • I Wykonanie podkładów geodezyjnych i ekofizjografii,

 • II Wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego,

 • III Uzgodnienia i wyłożenie planu do publicznego wglądu,

 • IV Wejście w życie uchwały tj. 30 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Pobierowo - Gmina Rewal.

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

74.25.10.00-3

Dodatkowe przedmioty

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE x TAK *

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE x TAK *

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

1. Zakres opracowania:

 • przygotowanie map podkładowych do celów projektowych,

 • opracowanie ekofizjograficzne dla terenu objętego ww. uchwałą Rady Gminy,

 • opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z niezbędnymi opracowaniami, zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717)

 • dokumentacja prac planistycznych.

2. Podkład geodezyjny w postaci map cyfrowych należy wykonać w układzie 65 i dodatkowo

w układzie 2000.

3. Zakres przetargu obejmuje około 40 ha.

4. Zakres informacji map sytuacyjno-wysokościowych:

 • w skali  1:1000 i 1:2000 - z aktualnością minimum w zakresie budynków, ewidencji, linii napowietrznych i drzewostanu panującego,

  1. Mapy winny być zarejestrowane w Powiatowym Biurze Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Gryficach ul. Dworcowa 23.

  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

  Okres w miesiącach 8 i/ lub w dniach *** (licząc od daty udzielenia zamówienia)

  lub: Data rozpoczęcia **/**/**** i/ lub zakończenia *** (dd/mm/rrrr)

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) Wymagane wadium

  Nie dotyczy

  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

  1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  2. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym;

  3. posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;

  4. przedstawią minimum dwie referencje z realizacji zamówień o podobnym charakterze i zakresie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat lub jeśli okres jest krótszy w okresie prowadzenia działalności;

  5. zrealizują zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  6. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na

  podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

  SEKCJA IV: TRYBY

  IV.1) tryb udzielenia zamówienia

  Przetarg nieograniczony x

  Przetarg ograniczony *

  Negocjacje z ogłoszeniem *

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

  Numer ogłoszenia w spisie BZP

  Nr**** poz.****** z **/**/**** (dd/mm/rrrr)

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

  Liczba ** lub: Minimum ** / Maksimum **

  IV.2) Kryteria oceny ofert

  A) x Najniższa cena

  lub

  B) * Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

  1. _________________________________________________________ - ____ %

  2. _________________________________________________________ - ____ %

  IV.3) Informacje administracyjne

  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

  Dostępne do 29.11.2005 r. (dd/mm/rrrr)

  Cena (o ile dotyczy) nie dotyczy

  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

  29.11.2005 r. (dd/mm/rrrr)

  Godzina 12:00 (gg:mm)

  IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

  Do (dd/mm/rrrr) lub miesięcy i/ lub 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

  Data 29.11.2005 r. (dd/mm/rrrr) Godzina 12:00 (gg:mm)

  Miejsce Urząd Gminy Rewal pok. nr 6

  SEKCJA V: INNE INFORMACJE

  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

  NIE x TAK *

  Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia

  V.2) Data wysłania ogłoszenia 07.11.2005 r. (dd/mm/rrrr)

  .......................................................

  zatwierdzam

  Załączniki do pobrania

  Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
  1 Sporz_dzenie_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_dla_obszaru_by_ej_jednostki_wojskowej_wraz_z_przyleg___pla__.doc (DOC, 64.50Kb) 2005-11-07 16:09:21 474 razy

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 07-11-2005 16:09:21
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 07-11-2005
  Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 07-11-2005 16:09:21