Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Rewal

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Rewal

 

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rewal z siedzibą w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych

Dawid Czerw

tel. 722-309-224 lub e-mail: iod@rewal.pl,

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j RODO. Urząd Gminy Rewal przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.

Przetwarzanie danych wymagane jest w związku z obowiązującym ustawodawstwem, w tym między innymi:

- ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) , ustawą o pracownikach samorządowych, ustawą o strażach gminnych,

- ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą Kodeks pracy, ustawą Kodeks wykroczeń, ustawą Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawą Kodeks karny wykonawczy,

- rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych,

- ustawą o ewidencji ludności, ustawą o dowodach osobistych, ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego,

- ustawą Kodeks wyborczy,

- ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym, ustawą o podatku leśnym, ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawą o ochronie przyrody,

- ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzeniem w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

- ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą Prawo energetyczne,

- ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą o odpadach, rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest,

- ustawą o transporcie drogowym, ustawą o drogach publicznych,

- ustawą Prawo ochrony środowiska,

- ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- rozporządzeniem w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

- ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej,

- rozporządzeniem w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

- ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,

- ustawą o petycjach, rozporządzeniem w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

- ustawą Prawo o zgromadzeniach,

- ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- ustawą o podatku od towarów i usług,

- ustawą Prawo zamówień publicznych,

- uchwałą w sprawie ustalenia w Rewalu strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania,

oraz niektórych innych ustaw.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Rewal przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Rewal

5. Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania danych osobowych wynika z aktów prawnych na podstawie, których są one przetwarzane.

7. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
4) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
7) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

11. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@rewal.pl

Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych jest także wywieszona na tablicy ogłoszeń URZĘDU GMINY REWAL oraz w każdym biurze w Urzędzie

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 24-05-2018 07:26:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 24-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 30-11-2020 14:48:10