Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kontrole

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-SZ 184/2021 - Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach oraz planach działań krótkoterminowych. 2021-07-23 10:28:41
dokument PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej zdalnie w Urzędzie Gminy w Rewal w dniach 14-16 czerwca 2021 roku. - Sposób realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2021-07-23 10:26:48
dokument PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINY REWAL ZA LATA 2017 - 2020, WYBRANYCH ZAGADNIEŃ ZA OKRES SPRZED 2017 r. ORAZ WYSTĘPUJĄCYCH W ROKU 2021. 2021-07-07 11:11:35
dokument WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NIK - Gospodarowanie nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego w miejscowościach turystycznych województwa zachodniopomorskiego 2021-01-19 13:21:09
dokument Wystąpienie pokontrolne - Kontrola wydatków, dochodów i umów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rewalu 2021-01-12 08:13:25
dokument WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - kontrola w trybie zwykłym w Gminie Rewal. Czynności kontrolne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu 2020-10-30 13:15:02
dokument PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI - . Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na hali sportowej w Niechorzu, gmina Rewal 2020-08-27 12:44:44
dokument Projekt wystąpienia pokontrolnego w Urzędzie Gminy w Rewalu 2020-05-28 07:50:35
dokument Projekt wystąpienia pokontrolnego w Radzie Gminy 2020-05-28 07:48:48
dokument Protokół z kontroli kompleksowej Schroniska Młodzieżowego Fala w Pobierowie 2020-01-30 12:27:55
dokument Wystąpienie pokontrolne Nr 10249 z dnia 07-12-2019 r. - przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym 2019-12-18 15:08:04
dokument Protokół kontroli przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 2019-12-12 13:06:13
dokument Protokół z kontroli wydatkowania środków finansowych na remonty mieszkań komunalnych i socjalnych, będących w zasobach Gminy Rewal w latch 2017-2018 przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Rewal 2017-2018 2019-11-07 11:44:21
dokument Wystąpienie pokontrolne dotyczące "Sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 2019-06-04 15:11:33
dokument Protokół kontroli Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z działalności za rok 2018. 2019-04-09 09:07:05
dokument Protokół z kontroli kompleksowej procesu inwestycyjnego związanego z zadaniem "Rozdział kanalizacji ogólnospławej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal" w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal" 2019-03-05 12:33:20
katalog Kontrola dorażna gospodarki finansowej Gminy Rewal w zakresie przepływów finansowych i niefinansowych pomiędzy Gminą Rewal oraz Spółką Wodociągi Rewal w latach 2014-2018 (do 30 września) 2019-02-18 13:57:36
dokument Zalecenia pokontrolne dotyczące oceny realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2018-12-17 14:45:22
dokument Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rewalu w dniach 2-3 października 2018 r. - Wojewoda Zachodniopomorski 2018-11-08 15:24:17
katalog Kontrola Kompleksowa Gospodarki Finansowej Gminy Rewal za lata 2013-2016 oraz wybranych zagadnień które wystąpiły przed rokiem 2013 bądź w roku 2017 2017-06-19 12:09:39
katalog Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 2017-04-10 09:32:09
katalog Prawidłowość realizacji umowy pożyczki - 29 grudnia 2016 r. 2017-04-07 09:44:06
katalog Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - 06.03.2017r. 2017-04-06 11:23:56
katalog Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - 15.09.2016r. 2016-09-29 13:48:10
katalog Kontrola Komisji Rewizyjnej - Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu - 18.08.2016 2016-08-31 09:29:10
katalog Wystąpienie pokontrolne Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczcecinie - 22-24 czerwiec 2016r. 2016-08-05 14:40:43
katalog Kontrola jednostek organizacyjnych w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej 06.06.2016 2016-06-23 08:32:40
katalog Kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej 2016-06-21 10:29:07
katalog Kontrola jednostek organizacyjnych 2016-06-21 10:25:16
katalog Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Wpływ operacji finansowych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową 2016-06-21 10:22:55
katalog Kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej Gminy Rewal w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2015 2016-01-25 14:29:45
katalog Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2015-10-23 08:59:52
katalog Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków 2015-08-12 08:23:33
katalog Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 8-9 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Rewalu, dotycząca sposobu realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2015-07-23 10:27:54
katalog Wystąpienie pokontrolne w sprawie kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu 2015-06-18 12:41:28
katalog Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie Gminy w Rewalu w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek 2015-06-18 12:33:09
katalog Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wydawania, odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 2015-06-10 10:40:48
katalog Nadzór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym w Gminie Rewal 2015-04-22 11:22:28
katalog Kontrola archiwum zakładowego 2014-11-18 12:06:54
katalog Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. Sprawdzenie realizacji zadań własnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2014-09-17 08:23:33
katalog Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie Realizacji zadań zleconych w ramach rozdziału 75011 i w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie - okres objęty kontrolą: 2013 rok. 2014-09-12 09:17:09
katalog Kontrola dot. działań jednostki w zakresie nadzoru i kontroli przewoźników 2014-05-20 10:23:51
katalog Regionalna Izba Obrachunkowa - Kontrola problemowa gospodarki finansowej Gminy Rewal w zakresie zadłużenia i przestrzegania ustawowych limitów zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 września 2013r. oraz kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Rewal za okres od 1 stycznia 2009r. do 30 września 2013r. 2014-03-07 11:35:48
katalog Kontrola dot. sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków - 7 października 2013r. 2014-03-06 10:55:18
katalog Kontrola dot. sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków - 7 października 2013r. 2014-03-06 10:53:54
katalog Kontrola Straży Gminnej w Rewalu 12-13 czerwca 2013r. - Wystąpienie pokontrolne 2014-03-06 10:47:40
katalog Audyt nadzoru - ISO9001:2008 - 21.02.2012 2012-05-30 09:46:36
katalog Kontrola archiwum zakładowego - 28 października 2011r. 2011-12-01 13:07:28
katalog Kontrola sposobu realizacji zagadnień dotyczących organizacji, zabezpieczenia oraz działań gminnych elementów wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem - 20 października 2011r. 2011-12-05 13:05:55
katalog Kontrola doraźnej gospodarki finansowej Gminy Rewal - 28-29 września 2011r. 2011-12-05 13:08:40
katalog Kontrola Straży Gminnej w Rewalu - 20-22 września 2011r. 2011-12-01 13:14:27
katalog Kontrola weryfikująca stan realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stosowania przepisu art. 231 i 237 § 1 Kpa oraz rejestracji wszystkich skarg i wniosków wpływających do organu wykonawczego Gminy - 27 lipca 2011r. 2011-12-05 13:20:57
katalog Kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. - 13 maja 2011r. 2011-12-05 13:33:02
katalog Kontrola Urzędu Gminy Rewal i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem finansowego wykorzystania dotacji otrzymanych w 2010r. na realizację zadań wynikających z Rządowych Programów - 29 sierpnia - 2 września 2011r. 2011-12-05 13:12:04
katalog Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych, dot. gospodarki finansowej, sformułowanych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez NIK i inne jednostki kontrolne w l. 2003-2005, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji sniosków z kontroli NIK, dotyczących kosztów funkcjonowania administracji samorządowej - 25 maja 2007r. 2011-12-05 14:40:43
katalog Kontrola dot. terminowości zwrotu przyznanych Gminie w 2006r. dotacji na zadania własne i zlecone oraz prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przyznanych Gminie w 2006r. na zadania własne i zlecone - 20 lutego - 6 marca 2007r. 2011-12-05 13:38:54
katalog Opinia RIO o prawidłowości załącznonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego, o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Rewal w 2007r. - 18 stycznia 2007r. 2011-12-05 14:41:48
katalog Kontrola realizacji kontraktu wojewódzkiego pn. Modernizacja i adaptacja budynku szkolnego na potrzeby gimnazjum w ZSS w Rewalu w zakresie prawidłowości stosowania zamówień publicznych - 6 grudnia 2006r. 2011-12-05 13:43:17
katalog Kontrola dot. ustalania i egzekwowania przez Gminę Rewal opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2004-2006 (I półrocze) - 4-29 grudnia 2006r. 2011-12-05 14:24:32