Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Urząd Gminy Rewal

|--- Strona główna

|--- WYKAZ SPRAW

|--- Przyjmowanie interesantów

|--- Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

|--- Struktura organizacyjna

      |--- Referat Budżetu i Finansów (BIF)

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Straż Gminna

|--- Ochrona Danych Osobowych

|--- Oferty pracy

      |--- pracownik Straży Gminnej

      |--- Referent ds. windykacji i kontroli podatkowej

      |--- Referent ds. kontroli podatkowej

      |--- Zastępstwo na stanowisku ds. przetargowego obrotu nieruchomościami i zarządzania zasobem mieszkaniowym w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

      |--- Audytor wewnętrzny

      |--- Zastępstwo na stanowisku ds. informacji turystycznej w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

      |--- Zastępstwo na stanowisku ds. turystyki, organizacji pozarządowych i spraw społecznych w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

      |--- Konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w Niechorzu

      |--- Stanowisko ds. turystyki , organizacji pozarządowych i spraw społecznych w Referacie Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Rewalu

      |--- Członek Rady Nadzorczej - Nadmorskia Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o.

      |--- Audytor wewnętrzny

      |--- Kontrolerzy opłaty parkingowej

      |--- Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu

      |--- Audytor wewnętrzny

      |--- Kustosz w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

      |--- Obsługa administracyjna w Straży Gminnej w Rewalu

      |--- Informatyk

      |--- Stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami

      |--- Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie

      |--- Stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Referacie Budżetu i Finansów

      |--- Skarbnik Gminy Rewal

      |--- Skarbnik Gminy Rewal

      |--- Prezesa Zarządu Spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o.

      |--- Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal z dnia 01 października 2012r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

      |--- Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Rewal w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

      |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania czystości i porządku w gminie w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

      |--- Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu

      |--- Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko pracownika administracyjnego Straży Gminnej

      |--- Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. księgowośći budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów

      |--- Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. promocji i turystyki w Referacie Turystyki i Promocji Gminy

      |--- Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds.drogownictwa i inwestycji w Referacie Inwestycji i Drogownictwa

      |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika administracyjnego Straży Gminnej

      |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ksiegowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów

      |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. promocji i turystyki w Referacie Turystyki i Promocji Gminy

      |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. drogownictwa

      |--- Prowadzenie audytu wewnętrznego

      |--- Stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

      |--- Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika ds. sportu - menadżer sportu

      |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Młodszy instruktor - opiekun - Świetlica w Śliwinie

      |--- Nabór na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

|--- Kontrole

      |--- Kontrola dot. ustalania i egzekwowania przez Gminę Rewal opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2004-2006 (I półrocze) - 4-29 grudnia 2006r.

      |--- Kontrola realizacji kontraktu wojewódzkiego pn. Modernizacja i adaptacja budynku szkolnego na potrzeby gimnazjum w ZSS w Rewalu w zakresie prawidłowości stosowania zamówień publicznych - 6 grudnia 2006r.

      |--- Opinia RIO o prawidłowości załącznonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego, o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Rewal w 2007r. - 18 stycznia 2007r.

      |--- Kontrola dot. terminowości zwrotu przyznanych Gminie w 2006r. dotacji na zadania własne i zlecone oraz prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przyznanych Gminie w 2006r. na zadania własne i zlecone - 20 lutego - 6 marca 2007r.

      |--- Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych, dot. gospodarki finansowej, sformułowanych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez NIK i inne jednostki kontrolne w l. 2003-2005, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji sniosków z kontroli NIK, dotyczących kosztów funkcjonowania administracji samorządowej - 25 maja 2007r.

      |--- Kontrola Urzędu Gminy Rewal i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem finansowego wykorzystania dotacji otrzymanych w 2010r. na realizację zadań wynikających z Rządowych Programów - 29 sierpnia - 2 września 2011r.

      |--- Kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. - 13 maja 2011r.

      |--- Kontrola weryfikująca stan realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stosowania przepisu art. 231 i 237 § 1 Kpa oraz rejestracji wszystkich skarg i wniosków wpływających do organu wykonawczego Gminy - 27 lipca 2011r.

      |--- Kontrola Straży Gminnej w Rewalu - 20-22 września 2011r.

      |--- Kontrola doraźnej gospodarki finansowej Gminy Rewal - 28-29 września 2011r.

      |--- Kontrola sposobu realizacji zagadnień dotyczących organizacji, zabezpieczenia oraz działań gminnych elementów wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem - 20 października 2011r.

      |--- Kontrola archiwum zakładowego - 28 października 2011r.

      |--- Kontrola doraźna w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rewalu - 7 grudnia 2011r.

      |--- Audyt nadzoru - ISO9001:2008 - 21.02.2012

      |--- Kontrola Straży Gminnej w Rewalu 12-13 czerwca 2013r. - Wystąpienie pokontrolne

      |--- Kontrola dot. sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków - 7 października 2013r.

      |--- Kontrola dot. sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków - 7 października 2013r.

      |--- Regionalna Izba Obrachunkowa - Kontrola problemowa gospodarki finansowej Gminy Rewal w zakresie zadłużenia i przestrzegania ustawowych limitów zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 września 2013r. oraz kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Rewal za okres od 1 stycznia 2009r. do 30 września 2013r.

      |--- Kontrola dot. działań jednostki w zakresie nadzoru i kontroli przewoźników

      |--- Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie Realizacji zadań zleconych w ramach rozdziału 75011 i w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie - okres objęty kontrolą: 2013 rok.

      |--- Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. Sprawdzenie realizacji zadań własnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

      |--- Kontrola archiwum zakładowego

      |--- Nadzór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym w Gminie Rewal

      |--- Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wydawania, odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

      |--- Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie Gminy w Rewalu w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek

      |--- Wystąpienie pokontrolne w sprawie kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu

      |--- Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 8-9 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Rewalu, dotycząca sposobu realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

      |--- Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków

      |--- Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

      |--- Kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej Gminy Rewal w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2015

      |--- Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Wpływ operacji finansowych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową

      |--- Kontrola jednostek organizacyjnych

            |--- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu

            |--- Zespół Szkół Sportowych w Rewalu

            |--- Szkolne Schronisko Młodzieżowe "FALA"

            |--- Gminny Osrodek Pomocy Społecznej (GOPS)

            |--- Gminny Ośrodek Kultury (GOK)

      |--- Kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Kontrola dorażna gospodarki finansowej Gminy Rewal w zakresie przepływów finansowych i niefinansowych pomiędzy Gminą Rewal oraz Spółką Wodociągi Rewal w latach 2014-2018 (do 30 września)

      |--- Kontrola Kompleksowa Gospodarki Finansowej Gminy Rewal za lata 2013-2016 oraz wybranych zagadnień które wystąpiły przed rokiem 2013 bądź w roku 2017

      |--- Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

      |--- Prawidłowość realizacji umowy pożyczki - 29 grudnia 2016 r.

      |--- Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - 06.03.2017r.

      |--- Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - 15.09.2016r.

      |--- Kontrola Komisji Rewizyjnej - Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu - 18.08.2016

      |--- Wystąpienie pokontrolne Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczcecinie - 22-24 czerwiec 2016r.

      |--- Kontrola jednostek organizacyjnych w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej 06.06.2016

            |--- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Fala Pobierowo

            |--- Zespół Szkół Sportowych Rewal

            |--- Zespół Szkolno-Przedszkolny Niechorze

            |--- Gminny Ośrodek Kultury

            |--- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|--- Rejestry i wykazy

      |--- WYKAZY OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH

      |--- REJESTR JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I SPÓŁEK GMINY REWAL

      |--- REJESTRY DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

      |--- REJESTRY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

      |--- Rejestr umów dzierżawy

      |--- Petycje

            |--- 2021r.

            |--- 2019r.

      |--- GMINNA EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI

            |--- Ewidencja gruntów wg stanu na 31.12.2020 r.

      |--- REJESTR UMÓW - CENTALNY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ

            |--- 2021r.

            |--- 2020r.

            |--- 2019r.

            |--- 2018r.

            |--- 2017r.

|--- Zarządzenia Wójta Gminy

      |--- 2010r.

      |--- 2011r.

            |--- Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lipca 2011 w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu

                  |--- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Regulamin wynagradzania

                        |--- Załączniki do Regulaminu wynagradzania

            |--- Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal

            |--- Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Nauczyciel Roku

            |--- Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 października 2011 w sprawie powołania Komisji do wyboru Nauczyciela Roku 2011r.

            |--- Zarządzenie nr 62/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal w roku 2012

            |--- Zarządzenie nr 63/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przejazd Nadmorską Koleją Wąskotorową Gminy Rewal w roku 2012

            |--- Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalania regulaminu jej działania

            |--- Zarządzenie nr 72/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

      |--- 2012r.

            |--- Zarządzenie nr 2/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy

            |--- zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie : roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 23 grudnia 2011 roku na realizację zadań publicznych w zakresie kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2012

            |--- Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 23 grudnia 2011 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Rewal na rok 2012.

            |--- Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku przez podmioty wymienione w art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            |--- Zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie kontroli zarządczej i finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy Rewal

            |--- Zarządzenie nr 17/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie zasad rejestrowania umów, ugód i porozumień w Urzędzie Gminy w Rewalu

            |--- Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            |--- Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert

            |--- Zarządzenie Nr 33/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

            |--- Zarządzenie nr 71 /2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

      |--- 2013r.

            |--- Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            |--- Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 stycznia 2013 r w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Rewal

      |--- 2014r.

      |--- 2015r.

      |--- 2016r.

      |--- 2017r.

      |--- 2018r.

      |--- 2019r

      |--- 2021r.

      |--- 2020r.

      |--- REJESTR ZARZĄDZEŃ

System Rada

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Projekty uchwał

|--- Uchwały

|--- Rejestr Uchwał

|--- Kluby Radnych

|--- Sesje Rady Gminy i posiedzenia Komisji - Posiedzenia

|--- Sesje Rady Gminy i posiedzenia Komisji - Nagrania

|--- Raporty o stanie gminy

      |--- Raport za 2018 r.

      |--- Raport za 2020 r.

      |--- Raport za 2019 r.

|--- Rada Seniorów

|--- Interpelacje - lata 2017-2018

|--- Radni - lata 1990-2018

Gmina Rewal

|--- Statut Gminy

|--- Utworzenie Gminy

|--- Strategie

      |--- Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna - 16.03.2010r.

      |--- Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal - 17.11.2009r.

      |--- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Niechorze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

            |--- Załączniki

      |--- Plan odnowy miejscowości

            |--- Pobierowo

            |--- Rewal

            |--- Pogorzelica

            |--- Niechorze

|--- Jednostki organizacyjne

|--- Sołectwa (Jednostki pomocnicze)

      |--- Sołectwo Pogorzelica

      |--- Sołectwo Niechorze

      |--- Sołectwo Śliwin

      |--- Sołectwo Rewal

      |--- Sołectwo Trzęsacz

      |--- Sołectwo Pustkowo

      |--- Wykaz Sołectw i Sołtysów Gminy Rewal

      |--- Sołectwo Pobierowo

|--- Organizacje pozarządowe

      |--- Sprawozdania

            |--- 2014

            |--- 2013r.

      |--- Stowarzyszenia

|--- Komisja mieszkaniowa

      |--- wniosek o przydział lokalu mieszkalnego

      |--- Protokoły

|--- Plany zagospodarowania przestrzennego

      |--- Pogorzelica

            |--- III wyłożenie projektu planu dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

            |--- II wyłożenie projektu planu dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

            |--- I wyłożenie projektu planu dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

      |--- Niechorze

            |--- Wyłożenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

      |--- Śliwin

      |--- Rewal

      |--- Trzęsacz

      |--- Pustkowo

            |--- Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal pn. "Kaplica w Pustkowie? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

      |--- Pobierowo

            |--- II wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego gminy Rewal części miescowości Pustkowo i Pobierowo strona północna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 27.06.2013 r. -19.07.2013 r.

            |--- Wyłożenie projektu planu Pobierowo strona południowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -03.07.2012 r. - 25.07.2012 r.

            |--- Wyłożenie projektu planu Pobierowo i Pustkowo strona północna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 14.09.2011 r. - 07.10.2011 r.

            |--- Wyłożenie projektu planu Pobierowo strona południowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 14.09.2011 r. - 07.10.2011 r.

            |--- Wyłożenie projektu uchwały w sprawieuchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo, gm. Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

      |--- Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rewal

      |--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal

            |--- Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

|--- Działalność gospodarcza

|--- Transport drogowy

|--- Rolnictwo

      |--- 2021 r.

            |--- Konkurs e-learningowy pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"

            |--- XVIII EDYCJA OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

            |--- II OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA DZIECI NA RYMOWANKĘ O BEZPIECZEŃSTWIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM

            |--- Afrykański Pomór Świń (ASF) - ważne informacje

      |--- 2020 r.

            |--- KOLONIE LETNIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

            |--- KONKURS PN. AGRO-EKO-TURYSTYCZNE "ZIELONE LATO" 2020

            |--- SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ

            |--- Pomoc w obszarze nawadniania w gospodarstwach rolnych w ramach operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych"

            |--- Uprawy maku i konopi włóknistych w 2020 r.

            |--- Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

      |--- 2019 r.

            |--- KONKURS " NAJPIĘKNIEJSZE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE " W POWIECIE GRYFICKIM

            |--- KONKURS " EKO SOŁECTWO " POWIATU GRYFICKIEGO

            |--- Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

            |--- WNIOSKI DLA ROLNIKÓW ARiMR

            |--- KONKURS "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów"

            |--- KONKURS "Polska Wieś - Dziedzictwo i Przyszłość"

            |--- Konkurs plastyczny dla dzieci "Bezpiecznie na wsi : maszyna pracuje a dziecko obserwuje"

            |--- Szkolenie "OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo"

            |--- Zasady gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

      |--- 2018 r.

            |--- Działania pomocowe dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

            |--- Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwach rolnych

            |--- Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

            |--- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

            |--- Nowe zasady składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich

            |--- Kunsultacje w/s Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa

            |--- XVI Edycja Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

            |--- VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci - "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"

            |--- Choroba zawodowa rolników - borelioza

      |--- 2017 r.

            |--- Straty w rolnictwie

            |--- KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

            |--- Sprzedaż bezpośrednia - Targi AGRO POMERANIA 2017

            |--- Komunikat KRUS w/s wyłudzeń od rolników

            |--- Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 r.

            |--- List Prezesa KRUS w sprawie bezpieczeństwa pracy z nawozami i środkami ochrony roślin

            |--- Konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

            |--- VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa"

            |--- XV Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

      |--- 2016 r.

            |--- List Prezesa KRUS w sprawie ubezpieczenia NNW dzieci poniżej 16 roku życia w KRUS

            |--- XXIX Barzkowickie Targi AGRO POMERANIA 2016

            |--- List - apel Prezesa KRUS w sprawie podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia

            |--- Apel Prezesa KRUS w/s bezpiecznych wakacji dla dzieci wiejskich

            |--- Program Stypendiów Pomostowych

            |--- Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

            |--- Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

            |--- XIV Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

            |--- Konkurs plastyczny "Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje"

            |--- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

      |--- 2015 r.

            |--- Nieuzasadnione kontrole KRUS

            |--- XXVIII TARGI ROLNE "AGRO POMERANIA" BARZKOWICE

            |--- Płatności bezpośrednie

            |--- Rybactwo i Morze 2014-2020

            |--- Zalesienie gruntów - wsparcie z PROW 2014-2020

            |--- Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

            |--- XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla maturzystów środowisk popegeerowskich 2015/2016 (Segment IA)

            |--- Prace konserwacyjne na rzekach i kanałach melioracyjnych

            |--- List gratulacyjny dla Sołtysów

            |--- Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

            |--- Pomoc publiczna w rolnictwie i obszarach wiejskich

      |--- 2014 r.

            |--- Szkolenie 13.10.2014 r.

            |--- XXVII Targi Rolne AGRO POMERANIA

            |--- Konkura na \"Najładniejszy wieniec dożynkowy\"

            |--- Obowiązkowe badania statystyczne z zakresu rolnictwa

            |--- Konkurs - rozwojowe i przyjazne środowisku sołectwo

            |--- Informacja dla rolników produkujących żywność

            |--- Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

            |--- Wypadki przy pracy w rolnictwie

            |--- Konkurs - Bezpieczne gospodarstwo rolne

            |--- Konkurs plastyczny dla dzieci

      |--- 2013 r.

|--- Ochrona środowiska

      |--- Sprzatanie Bałtyku

      |--- Fauna i Flora Gminy Rewal

      |--- AZBEST

            |--- Druki i wnioski

            |--- PROGRAMY

                  |--- Programu Usuwania Azbestu Gminy Rewal na lata 2017-2032

                  |--- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

      |--- INFORMACJE ŁOWIECKIE

            |--- Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

            |--- Plany polowań zbiorowych

      |--- PIES NA PLAŻY

      |--- PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

      |--- PROJEKT \"DROGI DLA NATURY\"

      |--- DRZEWA I KRZEWY

      |--- PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

            |--- PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA województwo zachodniopomorskie 2030

      |--- OCHRONA POWIETRZA

      |--- PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

      |--- DECYZJE ŚRODOWISKOWE

            |--- 2021

                  |--- Budowa zjazdu technicznego na potrzeby prowadzenia gospodarki wydmowej leśnej z dopuszczeniem ruchu turystycznego na nieruchomości położonej w Pobierowie gmina Rewal nr ewidencyjny 877, 994/47, 991/51 obręb Pobierowo

                  |--- Modernizacja i przebudowa przepompowni na terenie gminy Rewal zlokalizowanych na terenie części dz. nr 460/17, 460/18 obręb Rewal-2, 919/1 obręb Niechorze, 554/34, 139/2 obręb Śliwin

                  |--- Zabudowa usługowa na działce nr 491 przy ul. Kormoranów w Rewalu

                  |--- Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Modrzewiowej, Szczęśliwej, Słowackiego, Bukowej, Akacjowej i Jodłowej w m. Rewal

                  |--- Obiekt samoobsługowy myjnia bezdotykowa trzystanowiskowa typy PIANO

                  |--- Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą NIECHORZE II, NIECHORZE III, NIECHORZE IV, NIECHORZE V, NIECHORZE VI na działce nr ew. 355 w miejscowości Niechorze

                  |--- Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 355 w miejscowości Niechorze

            |--- 2020

                  |--- 4. Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą na osiedlu w m. Pobierowo: ul. Szczecińska, ul. Chmielna, ul. Bracka, ul. Wczasowa, ul. Pomorska, ul. Marii konopnickiej, ul. Bolesława Prusa, ul. Słowackiego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Niecała, ul. Jana Kilińskiego, ul. Kawalerska, ul. Krótka, ul. Przeskok

                  |--- 5. FARMA FOTOWOLTAICZNA W TRZESACZU

      |--- Program ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej

      |--- WALORYZACJA PRZYRODNICZA

      |--- WNIOSKI DO POBRANIA

            |--- Program zapobiegania bezdomności zwierząt - kastracja, sterylizacja, usypianie ślepych miotów

            |--- Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

            |--- Wniosek o sprzedaż drewna

            |--- Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

|--- Odpady komunalne

      |--- INFORMACJE DOTYCZĄCE BDO

      |--- USŁUGA DODATKOWA

      |--- REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ - Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

      |--- ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW.

      |--- ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

      |--- MATERIAŁY DO POBRANIA (ulotki, plakaty, naklejki)

            |--- Segregacja i co dalej

            |--- Co powstaje z ...

      |--- PSZOK W POBIEROWIE

      |--- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

      |--- DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |--- ANALIZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |--- UCHWAŁY RADY GMINY

      |--- OGŁOSZENIA

      |--- INFORMATOR NA 2021 R.

      |--- INFORMATOR NA 2020 R.

            |--- Ważne informacje.

            |--- Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych.

            |--- Aktualne druki deklaracji.

      |--- INFORMATOR NA 2019 R.

            |--- Aktualne druki deklaracji.

            |--- Ważne informacje

                  |--- Aktualne stawki.

      |--- INFORMATOR NA 2018 R.

            |--- Ważne informacje.

                  |--- Aktualne stawki.

            |--- Aktualne druki deklaracji.

      |--- INFORMATOR NA 2017 R.

            |--- Aktualne druki deklaracji

            |--- Ważne informacje

      |--- INFORMATOR NA 2016 R.

|--- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

      |--- Przepisy

      |--- Materiały edukacyjne, ulotki, informacje, ogłoszenia

      |--- Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw

|--- Zdrowie i Oświata

      |--- Podstawowa kwota dotacji

      |--- Pojekt \"Nauka i zabawa drogą do sukcesu\" Działanie 9.1/Poddziałanie 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ZSS w Rewalu oraz ZS-P w Niechorzu

      |--- \" Dni Drzwi Otwartych\" pod patronatem Ministerstwa Zdrowia - bezpłatne badania mamograficzne

|--- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

      |--- LECZENIE ODWYKOWE

      |--- PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY

      |--- SKŁAD ORAZ ZADANIA GKRPA

      |--- WAŻNE TELEFONY

            |--- narkomania

            |--- przemoc w rodzinie

      |--- HARMONOGRAM PRZYJĘĆ W PUNKCIE KONSULTACYJNO - INFORMACYJNYM W REWALU

      |--- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal

      |--- DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH - GMINA REWAL 2012

      |--- SPRAWOZDANIA

|--- SEZON LETNI

      |--- 2021r.

      |--- 2020r.

      |--- 2019r.

      |--- 2017r.

      |--- 2016r.

      |--- 2015r.

      |--- 2014r.

      |--- 2013r.

      |--- 2012r.

      |--- 2011r.

|--- Dane statystyczne

|--- Cmentarze komunalne

Finanse Gminy

|--- Budżet

      |--- Zaświadczenia

            |--- URZĄD GMINY REWAL

            |--- GMINA REWAL

      |--- 2002r.

      |--- 2003r.

      |--- 2004r.

      |--- 2005r.

      |--- 2006r.

      |--- 2007r.

      |--- 2008r.

      |--- 2009r.

      |--- 2010r.

      |--- 2011r.

      |--- 2012r.

      |--- 2013r.

            |--- Wykonanie budżetu

            |--- Zmiany w budżecie

            |--- Budżet

      |--- 2021r.

      |--- 2020r.

      |--- 2019r.

      |--- 2018r.

      |--- 2017r.

      |--- 2016r.

            |--- Zmiany do budżetu 2016r.

            |--- Budżet 2016r.

            |--- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal

            |--- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rewal na 2016r.

            |--- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu w 2016r. Gminy Rewal

            |--- Projekt budżetu na 2016r.

      |--- 2015r.

      |--- 2014r.

            |--- Wykonanie budżetu

            |--- Zmiany w budżecie

            |--- Budżet

|--- Wykonanie Budżetu

      |--- 2020r.

      |--- 2019r.

      |--- 2018 r.

      |--- 2017

      |--- 2016r.

      |--- 2015r.

      |--- 2014r.

      |--- 2013r.

      |--- 2012r.

      |--- 2011r.

      |--- 2010r.

      |--- 2009r.

      |--- 2008r.

      |--- 2007r.

      |--- 2006r.

      |--- 2005r.

      |--- 2004r.

      |--- 2003r.

      |--- 2002r.

|--- Stan gospodarki finansowej gminy

|--- Sprawozdawczość budżetowa

      |--- 2007r.

      |--- 2008r.

      |--- 2009r.

      |--- 2010r.

      |--- 2011r.

      |--- 2020r.

      |--- 2019r.

      |--- 2018r.

      |--- 2017r.

      |--- 2016r.

      |--- 2015r.

      |--- 2014r.

      |--- 2013r.

      |--- 2012r.

|--- Prognozy Wieloletnie

      |--- Wieloletnie Prognozy Finansowe (WPF)

            |--- 2016

            |--- 2017

            |--- 2018

            |--- 2019

            |--- 2020

            |--- 2021

      |--- Wieloletnie Prognozy Inwestycyjne (WPI)

|--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- 2009r.

      |--- 2010r.

      |--- 2011r.

      |--- 2012r.

      |--- 2019r.

      |--- 2018r.

      |--- 2017r.

      |--- 2016r.

      |--- 2015r.

      |--- 2014r.

      |--- 2013r.

|--- Uchwały i Zarządzenia Finansowe

      |--- 2019r.

      |--- 2018r.

      |--- 2017r.

      |--- 2016r.

      |--- 2015r.

|--- Pomoc publiczna

      |--- 2020r.

      |--- 2019r.

      |--- 2018r.

      |--- 2017r.

      |--- 2016r.

      |--- 2015r.

      |--- 2014r.

      |--- 2013r.

      |--- 2012r.

|--- Podatki i opłaty

      |--- Umieszczanie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej (stare, do usunięcia)

      |--- Podatek od środków transportowych (stare, do usunięcia)

      |--- Podatek leśny (stare, do usunięcia)

      |--- Podatek rolny (stare, do usunięcia)

      |--- Podatek od nieruchomości (stare, do usunięcia)

      |--- Opłaty

      |--- Podatki

|--- Stan mienia komunalnego

      |--- 2002r.

      |--- 2003r.

      |--- 2004r.

      |--- 2005r.

      |--- 2006r.

      |--- 2007r.

      |--- 2008r.

      |--- 2009r.

      |--- 2010r.

      |--- 2011r.

      |--- 2012r.

      |--- 2013r.

      |--- 2014r.

      |--- 2015

      |--- 2016r.

      |--- 2017r,

      |--- 2018r.

      |--- 2019r.

      |--- 2020r.

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne - Platforma Zakupowa

|--- Zamówienia publiczne - Archiwum

Informacje

|--- OBWIESZCZENIA

      |--- 2021r.

      |--- Plan Polowań Zbiorowych na rok gospodarczy 2020/2021

      |--- 2020r.

      |--- Obwieszczenia 2019r.

      |--- Obwieszczenia 2018r.

            |--- Rozpoznanie cenowe NI.6812.2.2018.JR na wykonanie okazania granic z wykonaniem pomiaru uzupełniającego

      |--- Obwieszczenia 2017r.

      |--- Obwieszczenia 2016r.

      |--- Obwieszczenia 2015r.

            |--- Konsultacje wykazu kąpielisk Gminy Rewal

      |--- Obwieszczenia 2014r.

      |--- Obwieszczenia 2013r.

            |--- Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewal w roku 2013 w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert

            |--- Zarządzenie Nr1/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 stycznia 2013 rku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaricaie

      |--- Obwieszczenia 2012r.

            |--- Zarządzenie nr 71/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013. przez podmioty wymienione w art.11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            |--- Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) na rok 2013

            |--- Zapisy do przedszkola sezonowego

            |--- Zaproszenie do składania ofert

            |--- Komunikat wójta Gminy Rewal

            |--- Komunikat: Wójt Gminy Rewal, informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 1536 z późn. zm. ) Uniwersytet III Wieku z siedzibą ul. Słowackiego 1 w Rewalu , złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. ?Integracja społeczności rewalskiej ? wyjazd integracyjny?.

            |--- Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do ocen ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewa w roku 2012 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

      |--- Obwieszczenia 2011r.

      |--- Obwieszczenia 2010r.

            |--- Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania

            |--- Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

            |--- WYBORY PREZYDENTA RP - II TURA - Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

            |--- Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych

            |--- Informacja o możliwości wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wniosek przedsiębiorcy świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego

            |--- WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r

            |--- Ogloszenie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej o naborze na zastępstwo na stanowisko pracy

      |--- Obwieszczenia 2009r.

            |--- Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2010

            |--- Zarządzenie Wójta Gminy Rewal o zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom

            |--- Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia - Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal

      |--- Obwieszczenia 2008r.

            |--- ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH 100M OD MORZA PRZY UL KLIFOWEJ W REWALU

      |--- Obwieszczenia 2007r.

      |--- Obwieszczenia 2006r.

      |--- Obwieszczenia 2005r.

            |--- nabór pracowników

      |--- Obwieszczenia 2004r.

      |--- Obwieszczenia 2003r.

|--- Konsultacje społeczne

      |--- 2021r.

      |--- 2020r.

      |--- 2019r.

            |--- Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Statu Sołectwa Pustkowo

            |--- Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Statu Sołectwa Niechorze

      |--- 2018r.

      |--- 2017r.

            |--- KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU "STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REWAL NA LATA 2017- 2025"

            |--- Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2017 r.

      |--- 2016r.

            |--- Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2016 r.

|--- Informacje epidemiologiczne

|--- Rejestr zbiorów danych

|--- Spisy powszechne

      |--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

      |--- POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

            |--- Nabór na rachmistrzów terenowych

      |--- NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

            |--- Nabór na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

      |--- POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010

            |--- Obchód przedspisowy

            |--- Informacje ogólne

            |--- Nabór na rachmistrza spisowego

            |--- Podstawa prawna PSR

|--- Wybory

      |--- Wybory prezydenckie 2020 - czerwiec

            |--- Wyniki wyborów z dnia 28 czerwca 2020 r. w Gminie Rewal

            |--- Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego OKW

            |--- Wnioski i formularze

      |--- Wybory prezydenckie 2020

            |--- Vademecum Wyborcy

                  |--- Wnioski i formularze

      |--- Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

            |--- Informacje Referatu Spraw Obywatelskich

      |--- Wybory ławników kadencja 2020-2023

      |--- Wybory do Izb Rolniczych 2019 r. - 28.07.2019 r.

      |--- Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - 2019 r.

      |--- WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 (26.05.2019 r.)

            |--- Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

      |--- Wybory samorządowe 2018 r.

            |--- Obwodowe Komisje Wyborcze

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 02.07.2017

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 11.12.2016

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 18.09.2016

      |--- Wybory sołtysa Pogorzelicy

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rewal w okręgu wyborczym nr 15

            |--- Informacja Referatu Spraw Obywatelskich

      |--- Wybory do SEJMU i SENATU 2015 (25 października 2015 r.)

      |--- REFERENDUM ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r.

            |--- Informacje o warunkach głosowania

      |--- Wybory Ławników na lata 2016-2019

            |--- Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

      |--- PONOWNE WYBORY SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA NIECHORZA

      |--- WYBORY PREZYDENTA RP 2015 - I i II TURA

            |--- II TURA WYBORÓW - 24 maja 2015

            |--- Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych

            |--- Obwieszczenia, informacje

            |--- Informacje dla wyborców

            |--- Aktualności Państwowej Komisji Wyborczej

      |--- Wybory do Izb Rolniczych 2015 (31.05.2015r.)

      |--- WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE REWAL (09-22.04.2015r.)

            |--- Sołectwo Rewal

            |--- Sołectwo Śliwin

            |--- Sołectwo Pogorzelica

            |--- Sołectwo Trzęsacz

            |--- Sołectwo Niechorze

            |--- Sołectwo Pustkowo

            |--- Sołectwo Pobierowo

      |--- PONOWNE WYBORY DO RADY GMINY REWAL - okręg wyborczy Nr 1 w Pobierowie (17.05.2015r.)

            |--- Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Rewalu

            |--- Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rewalu

            |--- Obwieszczenia Wójta Gminy Rewal

            |--- Informacje

            |--- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego

            |--- Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego

      |--- WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 (16.11.2014r.)

            |--- DRUKI

            |--- Informacje PKW

            |--- Informacje dla wyborców

            |--- Informacje Referatu Spraw Obywatelskich

            |--- Gminna Komisja Wyborcza w Rewalu

      |--- WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 (25.05.2014r.)

            |--- Wzory i druki

            |--- Głosowanie korespondencyjne

            |--- Głosowanie przez pełnomocnika

            |--- Informacje dla niepełnosprawnych

      |--- WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY 2012

      |--- WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011

      |--- WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2011

      |--- WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2011

            |--- Wyniki wyborów

      |--- WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

            |--- Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania

            |--- Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborców do organów jednostek samorządu terytorialnego

            |--- Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

|--- Sprawy obywatelskie

|--- Dla niepełnosprawnych

|--- Druki i wnioski

      |--- Planowanie przestrzenne

      |--- Zdrowie i Oświata

            |--- Zapewnienie transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom

      |--- Działalność gospodarcza

            |--- Rejestracja działalności gospodarczej

      |--- Podatki i opłaty lokalne

            |--- IR1, IR-1/A, ZR-1/B - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, O GRUNTACH I WSPÓŁWŁAŚCICIELACH (OSOBY FIZYCZNE)

            |--- IN1, ZN-1/A - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (OSOBY FIZYCZNE)

            |--- IL1, IL-1/A - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO, DANE O NIERUCHOMOSCIACH LEŚNYCH (OSOBY FIZYCZNE)

            |--- DT-1, DT-1/A - DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 (OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE)

            |--- DR1, IR-1/A, ZR-1/B - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY, INFORMACJA O GRUNTACH I WSPÓŁWŁAŚCICIELACH (OSOBY PRAWNE)

            |--- DL1, ZL-1/A, ZL-1/B - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY, DANE O NIERUCHOMOSCIACH LEŚNYCH, DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM (OSOBY PRAWNE)

            |--- DN1, ZN-1/A - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (OSOBY PRAWNE)

      |--- Inwestycje i drogownictwo

|--- Przetargi

      |--- Przetargi 2021

      |--- Przetargi 2020

      |--- Przetargi 2019

      |--- Przetargi 2018

      |--- Przetargi 2017

      |--- Przetargi 2016

            |--- 11.03.2016r. Przetarg na dworce

      |--- Przetargi 2015

      |--- Przetargi 2014

      |--- Przetargi 2013

      |--- Przetargi 2012

      |--- Przetargi 2011r.

            |--- Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na terenie Gminy Rewal

            |--- Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż szyn staroużytecznych i akcesoriów staroużytecznych do montażu szyn

            |--- Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę - 10-cio letnią lokali użytkowych w centrum Rewala

            |--- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Rewal

            |--- Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę 30-to letnią nieruchomości z koniecznością zrealizowania inwestycji zgodnie z wykonaną przez Gminę Rewal koncepcją architektoniczną dotycząca budowy budynków o funkcji usług handlu i/lub gastronomii

            |--- Przetargi na plaże

      |--- Przetargi 2010r.

      |--- Archiwum

            |--- Przetargi 2007 r.

            |--- Przetargi 2006 r.

                  |--- DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO, WYCISZONEGO, PRZEWOŹNEGO, 3-FAZOWEGO O MOCY 60KVA

                        |--- Pytania i odpowiedzi

                  |--- Wykonanie pełnej automatyzacji jednego agregatu prądotwórczego o mocy 37,5 kVA – typ ZE 266/10/

                  |--- ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA 36 OSÓB W OKRESIE SEZONU LETNIEGO 2006 W MIEJSCOWOŚCI POGORZELICA – GMINA REWAL

                  |--- Wymiana 2 transformatorów 150,4kV w stacji transformatorowej z jednostek o mocy 160kVA na 400kVA na terenie oczyszczalni w Pobierowie

            |--- Przetargi 2005 r.

            |--- Przetargi 2004 r.

                  |--- BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ Z ULICY SZTORMOWEJ W POGORZELICY (GMINA REWAL).doc

                  |--- ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH (ATRIUM) NA BIBLIOTEKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POBIEROWIE.doc

            |--- Przetargi 2003 r.

                  |--- Grudzień 2003 r.

                  |--- Listopad 2003 r.

                  |--- Październik 2003 r.

                  |--- Wrzesień 2003 r.

                  |--- Lipiec 2003 r.

                  |--- Czerwiec 2003 r.

            |--- Przetargi 2002 r.

|--- Plany zamówień publicznych

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017r.

|--- Zamówienia publiczne

|--- Otwarte konkursy ofert

      |--- 2006r.

      |--- 2007r.

      |--- 2008r.

            |--- Konkursy

      |--- 2009r.

      |--- 2010r.

            |--- Szkolenie pn. `Stylizacja paznokci i wizaż` dla 6 beneficjentów projektu systemowego `Aktywni=Samodzielni`

            |--- Konkurs na witacz Gminy Rewal

            |--- Konkurs na logo Gminy Rewal

            |--- Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

                  |--- Konkurs Nr 3/2010 - Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - lekkoatletyka

                  |--- Rozstrzygnięcie konkursu 2010

      |--- 2011r.

            |--- Ogłoszenie konkursów

                  |--- Konkurs na wykonanie projektu rzeźby przestrzennej Małego Księcia i Róży w Rewalu

                        |--- Załączniki

                  |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2011

                  |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2011

            |--- Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

            |--- WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NA TRASIE TRZĘSACZ (RUINY) REWAL (ul. SAPERSKA)

      |--- 2012r.

            |--- Oprogramowanie antywirusowe

            |--- Konkurs na zagospodarowanie plaży w Pogorzelicy

                  |--- Załączniki

            |--- Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych

            |--- Ogłoszenie konkursów

                  |--- Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 r.

                  |--- ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku

                  |--- ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2012

                  |--- ogłoszenie o otwarym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012 w Gminie Rewal z dnia 23 grudnia 2011 roku

      |--- 2013r.

            |--- Zakwaterowanie ratowników WOPR Rewal

            |--- Siłownie plenerowe rozstrzygnięcie konkursu

            |--- Siłownia plenerowa w Pobierowie

            |--- Siłownia plenerowa w Pogorzelicy

            |--- Siłownia plenerowa w Niechorzu

            |--- Zakwaterowanie ratowników WOPR - Rewal i Pobierowo

            |--- Licencje na oprogramowanie antywirusowe

            |--- System kompleksowej obsługi Urzędu Gminy z możliwością wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów

            |--- System Informacji Miejskiej

            |--- Zakwaterowanie ratowników WOPR w Rewalu

            |--- Tablety z etui

            |--- Infrastruktura plażowa

            |--- Formularz do zgłoszenia kandydata na członków komisji

      |--- 2021r.

      |--- 2020r.

      |--- 2019r.

      |--- 2018 r.

            |--- Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

            |--- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal

            |--- Profilaktyka zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

      |--- 2017r.

            |--- Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewal w roku 2017 w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert

            |--- Realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym na rok 2017 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            |--- Remont zejść plażowych

            |--- Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewal w roku 2017 w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert

      |--- 2016r.

            |--- Ogłoszenie ws. Naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewal w roku 2016 w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert

            |--- Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

      |--- 2015r.

            |--- Audyt wewnętrzny

            |--- Oferta ( mały grant ) z dnia 16 marca 2015r.

      |--- 2014r.

            |--- Dostawa urządzenia klasy UTM (firewall) do Urzędu Gminy Rewal

            |--- Zakwaterowanie w Pobierowie

            |--- Wznowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe

            |--- Małe granty

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia 2015r. (za 2014r. - niepełny rok)

      |--- Oświadczenia 2015r. (za 2014r. - pełny rok)

      |--- Oświadczenia 2015r. (za 2015r. - niepełny rok)

      |--- Oświadczenia 2016r (za cały rok 2015)

      |--- Oświadczenia 2016r. (za 2016r. - niepełny rok)

      |--- Oświedczenia 2017r. (za cały rok 2016)

            |--- Rada Gminy Rewal

      |--- Oświadczenia 2017r. (za 2017r. - niepełny rok)

      |--- Oświadczenia za 2019 rok (niepełny rok)

      |--- Oświadczenia za 2018 rok (za 2018 - niepełny rok)

            |--- Rada Gminy Rewal - VIII Kadencja

            |--- Rada Gminy Rewal

      |--- Oświedczenia 2018r. (za cały rok 2017)

            |--- Rada Gminy Rewal

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2021 rok (niepełny)

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 rok (pełny)

            |--- Rada Gminy Rewal

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 rok (niepełny)

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 rok (pełny)

            |--- Rada Gminy Rewal

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

            |--- Rada Gminy Rewal

      |--- Druki

|--- Informacja publiczna

      |--- Złożone wnioski

Serwisy internetowe

|--- GeoInfo 7 Portal

|--- E-mapa

|--- Punkty adresowe

|--- SMS InfoRewal

|--- Kanały RSS