296 Informacja Straży Gminnej Rewal dotycząca danych osobowych | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja Straży Gminnej Rewal dotycząca danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

A.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”

I. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Straż Gminna w Rewalu (72-344) przy ul. Mickiewicza 19

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,którym jest Dawid Czerw, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)   pod adresem poczty elektronicznej: iod@rewal.pl

2)   pod numerem telefonu: 722-309-224

3)   pisemnie na adres:  Urząd Gminy ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych Straży Gminnej”

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

1.       Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Gminnej.

2.        Podstawą prawną zbierania Państwa danych osobowych jest:

2.1.     art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający w szczególności: z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, z wyłączeniem działań podejmowanych do celów zapobiegania i zwalczania przestępczości – na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych  w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;

2.2.     art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Gminnej, np. pomoc bezdomnym;

2.3.     art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2.4.     art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Gminną;

2.5.     art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, tj. niezbędność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia, np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych;

2.6.     art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, tj.: niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.

3.        Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Państwa zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyrażają Państwo zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Państwa sprawy.

IV.  Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

1.      podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych.

2.      podmiotów wspierających w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

1.        Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.        Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

1)        dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)        sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)        usunięcia swoich danych osobowych,

4)        ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

            5)        przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.  

VII. Prawo do cofnięcia zgody.

1.      W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Państwa podane, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2.      Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1.    Podanie przez Państwa danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, a podanie danych może być niezbędne dla określonego celu.

2.    Jeśli nie podadzą Państwo danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji Państwa sprawy, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.    Podanie przez Państwa danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 

B.    

      Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, a zostały podane przez inne podmioty lub osoby – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy nadto, że:

I.     Kategorie danych

W zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane teleadresowe (np. adres zamieszkania, numer telefonu), dane pozwalające na weryfikację tożsamości (np. serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), dane dotyczące zawodu i zatrudnienia, dane dotyczące pokrewieństwa, dane o pozostawaniu w związku małżeńskim. Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.

II.  Źródło pochodzenia danych osobowych.

Państwa dane osobowe pochodzić będą od osób występujących z żądaniem załatwienia sprawy, a także ze źródeł publicznych, prowadzonych przez odpowiednie organy administracji publicznej.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  (DODO)

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych  
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
(Dz. U. 2019 r., poz. 125), że:

I. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Gminnej w Rewalu (72-344) przy ul. Mickiewicza 19

II. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)   pod adresem poczty elektronicznej: iod@rewal.pl

2)   pod numerem telefonu: 722-309-224

3)   pisemnie na adres:  Urząd Gminy ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych Straży Gminnej”

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania 
i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania środków przymusu bezpośredniego. W szczególności będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych Straży Gminnej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928).

IV. prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

1)   wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2)   żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kapela

Data wytworzenia:
23 sie 2019

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
23 sie 2019, godz. 13:19

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
30 lis 2020, godz. 14:49